Californiai Magyarság, 1976. január-december (54-55. évfolyam, 1-53. szám)

1976-01-02 / 1. szám

CALIFORNIAI # MAGYA DSAG EMUM in 1922. (C A L I F 0 R N I *1909 Hl ‘08901MO Phone: 384-7642, 463-3473 — ---------------------------------------------- tnooun N 8122 _____________________________ An American Newspaper in Hungárián Language 1 «of aper West of the Mississippi PuMished Every Friday by ZOLTÁN V. SABADOS,___________________;Q’ nue, Los Angeles, California 90004. VO LUME 54 - No 1. LOS ANGELES, SAN FRANCISCO, CALIFORNIA FRIDAY, January 2. 1976. ► I AZ ÖN LAPJA ! 54 ÉVES > ' a • < SINGLE COPY 25 CENTS Dr. NANAY ENDRE: Világhelyzet A Dolitika Ázsiából hirtelen átváltott Afrikára. Most itt kezdődött meg a felszabadítás. Nem mintha legalább még 8 pontján a világnak nem szítanák a divatos felszabadítás parazsát. A világ gyanúsan nyugtalanná vált. A kínaiak hivatalos bejelentése szerint a jelen terieszkedés már is há­borút jelent, melyet egyelőre egves kisebb országok saját zászlajuk alatt, felszabadítás elnevezéssel folytatnak mind­addig. mig a sok parázs lángja egy óriás tűzzé nem alakul át, mely újra átcsap az egész világra. A UN Dorondiain ugvan még Izrael és az arab PLO sze­repel. de az egvre aktívabb és támadóbb Harmadik Világ országai között az afrikai fekete országok mindjobban furakodnak a frontvonalba. A két nagyhatalom is egyre kevéssé tudja titkolni, hogy Afrika mérhetetlen nyersa­nyagkészlete provokálja az érdekharcot nem is említve ,a dél-afrikai államok stratégiai fotosságát. Rhodézia és a Dél Afrikai Köztársaság fehér uralma lété­ért küzd. de egyben mutogatja a többi fehér embernek azt az óriás kincs-készletet, melvet uralmuk lealkonyulá- sával elveszíthet. Angola képtelen önálló lábra állni, mert kincskészlete és fekvése provokálja az idegen érdekek beavatkozását, főleg a Szovjet, Kínai és Amerikai „elgondolások,, fegy­verrel bőven segített érvényesülését. Angola kríziséhez az is hozzájárul, hogy Zaire (azelőtt Belga Kongó) a legna­gyobb és legértékesebb afrika-egyenlítői ország is fenye­getve érzi magát a szovjet által nyíltan támogatott és irá­nyított (vezényelt) és Zaire határán ügyködő „felszabadí­tó,, hadsereg által. Ezért az US afrikai politikája uira akti­vizálódott Zaire és ezzel az angolai szovjet felszabadí- tási hadműveletekre. Az angolai állapotok által előállott Zaire-i helyzet na­gyon hasonlít az 1960-ashoz, amikor a Belga gyarmati uralom végétért és Lumumba szovjet uralma a Belga Kongóban (most Zaire) beköszöntött. Patrice Lumumba DÓstaalkalmazott és pártvezető szovjet segítséggel uralom­ra került és a dúsgazdag országot hónapok alatt telies politikai és gazdasági káoszba kormányozta bele miközben kitárta kincsesládáját —köszönetkép uralomra-segítésé- ért- a szovjetnek. Amikor már a káosz telies volt, Amerika Kasavubu elnö­köt, azután a katonai vezetőt, Sese Seko Mobutut segí­tette uralma elnyerésében. Sajnos az újabb CIA szenzá­ciók ennek a nagy és önzetlen segítségnek drámai részle­teit is feltárták. Sidney Gottheb volt CIA ügynök azt a pikáns részletet is a Szenátus elé tárta, hogv állítólag „lethal,, mérget is vittek az amerikaiak Belga Kongóba, hogy eltegyék láb alól Lumumbát, de az már későn érke­zett mert akkor már Lumumba „ellenségei,, eltűntették a nagv vezért. Alig lehet tagadni, hogy Mobutu uralmi lehetőségét és annak megszilárdulását az amerikai és belga „támogatás­nak,, köszönheti, (ugv mint annak idején Lumumba a Szovjetnek). A Belga Kongót átkeresztelték Zairera és mobutu megnyitotta az ország kapuit a nyersanyagért versengő országoknak, valamennyinek, és igy rövidesen a gazdasági és politikai anarchiából kilábalt. Amint azon­ban hatalmát biztosnak érezte Mobutu a „nemzeti,, mozgalmak inspirálására lazította Washingtonnal való kapcsolatait és lassan visszaépítette az aranynak legkevésbé nevezhető hidat Moszkvával és Pekinggel is. így a szabad­verseny újra kezdetét vette, de-ahogy az szokott a poli­tikában lenni— a verseny nem volt nemesnek nevezhető, sőt elvadult: túl sokat avatták be a fegyvereket, helye­sebben az erőszakot és fenyegetést. A másik tábor sürge­tésére Mobutu kereste az alkalmat a megsértődésre és Amerikával való szakításra. Amikor a múlt évben Donald Easum-t Kissinger visszahívta Zairéből és a zairei Afrikai Hivatal élére Náthán Daviest nevezte ki, Mobutu nem en­gedte be Davies-t az országba. Ez a két ország viszonyát megzavarta. Az ott működő óriás amerikai érdekeltségek sem üdvözölték Kissinger hatalmaskodását kitörő ö- römmel. Dehát akkor még nem látta tisztán Mobutu a bekeríté- si politikát, melvet a ma már oly divatos „felszabadító,, hadjárat eredményez. Nevezetesen a szovjet egvre erőseb­ben és nyíltabban támogatta a szomszédos Angola állam­ban folvó ..Movement fór Popular Liberation of Angola,, szervezetet, melv teljesen hasonló a Lumumba mozgalom­hoz. céljaiban, hátterében, szervezkedésében, stb. Mobutu is támogatta az angolai szabadságért és függetlenségért folyó mozgalmakat, de nem abból a célból, hogy Angola óriás olaj forrásai (a Cabinda művek, melyek jelenleg ame­rikai érdekeltségek) szovjet kézre kerüljenek. Most már a Merre orientálódik az uj évben az amerikai politika Balra vagy jobbra igazodik-e? A Massachussetts Institute of Technology frissen készített ta­nulmánya szerint a baloldalnak alkonyúl: a jobb oldalé a jövő. Az indokolás a következőkép okoskodik: A liberális reformok kudarcot vallottak. Az egyetemi zavargások, faji lázadások, a ká­bítószer kultúra, pornográfia, welfare (jólét) programok stb. a politikai ingát átlendítették jobbra, megutáltatták -a liberá­lis és baloldali jelszavakat, ak­tusokat és mellébeszéléseket, mely 70 billiós deficitbe hajszol­A Kissingeri egyszemélyes kül- politka ingerli az amerikai né­pet, mostmár a kongresszust is. Chaster Ward ny. admirális és Phyllis Schalfy „Kissinger on the couch,, cimen egy közel ezer ol­dalas tanulmányban analizálja Kis- singert és politikáját. (Arlington House kiadás, 1975). Számtalan kérdést vet fel a könyv. Ezek között érdemes szó- szerint ismételni a következőket: Tudatosan vezeti félre Kissinger az elnököt? Az olajkrízis Henry Kissinger bébije? A híres Kissin­ger egyéniség egy nagyzási hóbort csupán? Mind a három kérdés megismétlést nyer a könyvborítón is a nyomaték kedvéért. Miért uta­sította el, illetve tagadta meg Kissinger és Nixon — később Ford — csodálata kifejezését Szolzsenyicin és munkássága iránt? Igaz, hogy a SALT ( I.le­fegyverzési okirat) nemcsak Moszkvában, de Moszkva részére ta bele az országot semmiért. A liberális éra eredménye egy óriás munkanélküliség és gazda­sági krach. Az új jelszó: „to hell with liberal orientation,,, a pokolba a liberális irányzattal. A leg­komolyabb okot Róbert J. Dono- van abban jelöli meg, hogy a pénz kifogyott a liberális prog­ramok támogatására, a hivatalos szervek, a korporációk és a ma­gánosok is elzárkóznak a libe­rális célok további finanszírozá­sától. Egy új Roosevelt kell, de a másik oldalról? készült? Hogyan sikerűit a szov­jetnek félrevezetni több ízben Amerika védelmi értelmiségét? A legfontosabb katonai akció, a „first strike capability,, , az­az első támadási képesség kap­csán az amerikai nép nincs tuda­tosan félrevezetve? A tanulmány végső elemzésé­ben nem becsüli le Kissinger képességét, sőt politikai elgondo­lásait sem, de az egyszemélyes- séget, a titokzatosságot, mindenki kizárását elhatározásaiból ( néha még az elnököt is ) veszélyesnek, nyugtalanítónak tartja. Nem ki­elégítőnek minősiti a tanulmány — figyelemmel az amerikai poli­tizálás és politikai elhatározások alkotmányszerinti gyakorlatára, azt a fölényes és szűkszavú tá­jékoztatást és magyarázatot, me­lyet az amerikai elnök „felett,, gyakorolt kissingeri külpolitika a Kongresszusnak és a sajtónak ad. Hírek a nyugtalan viágtiól A MAGYAR miniszterel­nököt fogadta VI.Pál pápa. A diplomáciai viszony hely­reállítása küszöbön.(UPI) AZ EURÓPAI Kommunis­ta Pártok (28 párt) nem egységesek, megoszlottak Szovjethez való hűségükben, illetve Kína támogatásában és számtalan más ideolo- giai-és gazdasági ' kérdésben. A keletberlini nagygyűlést bizonytalan időre elhalasz­tották. (UPI). A februári moszkvai pártkongresszus ne­hézségek előtt áll. Az eu­rópai pártok nagyobb része elveti a forradalom utián való hatalomszerzést: a múlt idők lehetőségének minő­síti. LA megyében 31 milliót oszt ki 80 különböző szerv 250.000 szegény között (1974-es adat). A szegény­segély főnök Mr.Fertig 40.000 dollár fizetést kap, de emellett még a vissza­élések sorozatával vádol­ják.(Ray Zeman jelentése), Közel annyian adminisztrál­ják a segélyt, mint ameny- nyien kapják: élősködnek ió pénzért a szegénységen. BUENOS AIRESBEN egy katonai egységet támadtak meg a gerillák ; százon fe­lüli a támaaoK vesztesége. (Valamennyi hírszolg.) AZ AMERIKAIAK kész­pénzfizetést kívánnak tőlünk a detentéért, pl. Angolában, mondja az Izvestia, Angolá­ban a Gulf Oil Co. műkö­dött a marxista MPLA által úiabban elfoglalt olaimező- kön és a havonta fizeten­dő revenue-ket (adót, licen- ce díjakat stb.) a Gulf Co. ezután nem fizeti köz­vetlen a kommunistáknak hanem letétbe helyezi. A gyémántbányászás és kávé­termelés is visszaesett. Nem lesz miből támogatni a fel­szabadítást, a szovjet kell fizesse. (AP) NEM fogunk engedni a szovjet terjeszkedésnek, meg fogiuk találni a módját meg­állításuknak, mondotta Kis­singer az angolai ügyben összehívott sajtóértekezleten. Az angolai akciót újra a Kongresszus elé viszi a kor­mány. (Valamennyi média.) AZ OLAJMINISZTEREK elrablói Algériában kötöttek ki. A félhivatalos jelentés szerint a terroristákat nem ítélik el, mert „politikai okokból,, öltek meg három embert (közülük: egy oszt­rák rendőrt.) AP jelentés. ., felszabadítás"ott tart, hogy portugál csapatok teljesen elhagyták Angolát és a szovjet által támogatott Mr.Neto biria a fővárost, Luandát. Mobutu kissé lassan bár, de ismét vissza akarja állítani régi viszonyát Washingtonnal, mert ugyebár csak Amerika segíthet ilyenkor (vagy az egyik, vagy a másik: nagy választék nincs.) A politikában nincs sértődés. Kissinger el kellett azonnal felejtse a Davies ügyet,Terveket kellett prezentálnia a Mo- butuval való úiabb szerelmi kapcsolat felvételére. Minden menyasszony tiszteli a pénzt, Mobutu különösen, így egy 60 milliós „emergency,, segítség már is útba indult. Hogy mibe fog kerülni a „másik,, felszabadítási mozgalom fel­fegyverzése és az egyebek, melv hivatva lesz a szovjet támogatással konkurálva Angola uralmát semlegesíteni és eltűntetni a felleget Zaire egéről, na meg az olaikutakról úgy Zairében, mint Angolában, azt még nem ismeri az ame­rikai adófizető, talán nem is fogja soha. Az angolai szovjet hadműveletek sikeres eredménye magával hozná azt, hogy a kincses Angola szoviet tag­állam, satellite-vagy ahogy nevezni akarjuk, lenne és Afrika szovjetizálása könnyen megoldható politikai műve­letté válna. Ennek első hulláma már is megkezdődött. A másik szomszédos államot, a fehér kormánvzatú Dél Afrikai Köztársaságot partizánok támadják: a határhar­cokban halottakat jelentenek. Ezt híviák a nagyhatalmak közötti békének, detente név alatt. Ezek a béke-politika tánclépései és igaz szerelmi históriái. Most éppen Afrikában. Kissinger titokzatossága

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék