Californiai Magyarság, 1981. január-december (59-60. évfolyam, 1-52. szám)

1981-10-23 / 43. szám

5. oldal CALIFORNIAI MAGYARSÁG No.43. — 1981. október 23. BÍRÓ BÉLA: Velencei emlék Kétévenként, a páros években rendezi az olasz állam Velencé­ben a nemzetközi „Biennale” ki­állítást, melyen a világ minden kultúrnemzetének élvonalbeli képzőművészei mutatják be leg­jobb alkotásaikat. A második világháború alatt több évig szünetelt a Biennale, de 1948-ban újra életre kelt, meg ifjodva és kibővítve a nagy fran­cia impresszionista festők alkotá­saival. Pallucchini professzor, a Bien­nale főrendezője, erre az alkalom ra a budapesti Szépművészeti Mú zeumtól is elkérte az ott őrzött Manet-, Monet- és Pissarro- fest­ményeket. Ezeket a nagyértékű műveket csak úgy adta kölcsön a Múzeum vezetősége, ha egy múzeumi tudományos tisztviselő személyesen viszi és hozza azo­kat vissza, a Biennale költségén. Akkoriban a Szépművészeti Mú zeum egyik részlegének a vezető­je voltam, s mivel folyékonyan beszéltam olaszul, a főigazgató engem jelölt ki a képek Velencé- be-szállítására. Elkezdtem tehát az útlevél, vízum és egyéb papí­rok megszerzéséért a közelhar­cot. Nem volt könnyű dolog, mert néhány évvel a háború vé­ge után még nagyon körülmé­nyesen ment egy külföldi uta­zás, beleértve az én hivatalos ki­küldetésemet is, de végül kezem­ben volt az útlevél és költségeim fedezésére a Biennaletól kapott tekintélyes összeg, angol fontok­ban és dollárokban. Megváltottam elsőosztályú va­súti jegyemet: egy teljes bérelt szakaszt, abban kaptak helyet, gondos csomagolásban, a kiállí­tásra küldött nagyértékű francia impresszionista festmények is, és egy szép májusvégi napon elindul tam Itália felé. Mi tagadás: fejedelmien érez­tem magamat, zsebemben a ne­mes valutával, kényelmes első­osztályú fülkémben, azzal a jól­eső tudattal, hogy legalább né­hány napot szabad földön tölthe tek, kiszabadulva az egyre sivá- rabbá és nyomasztóbbá váló kommunista börtönből. Trieszt, mint szabadállam, ak­kor, 1948-ban még sehová sem tartozott. Különböző uniformi- sú határőrök és vámhivatalnokok járták végig vonatunkat, míg vég­re több órás veszteglés után to­vább indulhattunk Velence felé. Csodálatosan meleg érzés töltöt­te el egész valómat, amikor Mest- re után vonatom ráfutott a hosz- szú lagúnahídra, majd megállt a Santa Lucia pályaudvaron. Ti­zenegy év óta nem láttam Velen­cét, boldogan léptem ki a Canale Grande-ra. Vizitaxival a képekkel együtt egyenesen a Giardinibe vitettem magamat, a Biennale színhelyére, zsebemben dollárokkal és fontok kai, csak éppen Urát nem vettem eleget indulásom előtt. Ott áll­tam, líra nélkül, vasárnapi napon amikor minden pénzváltó bank zárva volt...Az úton alaposan megéheztem, ebédidőt mutatott az óra, de hol kapok ebédet olasz Ura nélkül, Velencében, ahol senkit sem ismerek és en­gem sem ismer senki? Töprengésemben megláttam az előkelő , jParadiso" étterem nagy cégtábláját és kerthelyiségében a szépen terített asztalokat. Nem sokat haboztam. Beléptem a kerthelyiségbe és leültem egy asz tathoz. Az odalépő pincért rendelés he lyett arra kértem, hogy küldje ide a padronét. Pár perc múlva jött is a padrone, egy barátságos képű,kövér olasz, és kérdezte, hogy mit kívánok. Erre elmondtam, hogy Buda­pestről jöttem, képeket hoztam a Biennalére, ebédelni szeretnék, de nincs olasz lírám, csak külföl­di pénzem. Folytatni akartam még a ma­gyarázatot, hivatkozva Pallucchi­ni professzorra, de ő nem enge­dett tovább beszélni. Elhárító mozdulatot tett a kezével és mindössze ennyit mondott: — Fa niente, signore! Azzál a pincérek felé fordult: — Giovanni, Roberto, Luigi, Mario! Szolgáljátok ki az urat mindennel, amit kíván! A szám­lát meg nekem adjátok át! Azzal jó étvágyat kívánva eltá­vozott. Egy szóval sem kérdezte, hogy kiféle-miféle vagyok, nem kért semmiféle igazoló papírt, az sem érdekelte, hogy ki és mikor fizeti ki az ebédemet, csak arra ügyelt,hogy kifogástalanul ki le­gyek szolgálva! Pompás ebédet ettem a Paradi- soban és közben arra gondoltam, hogy íme itt a különbség az ott­honi rendszer által annyira elát­kozott szabad világ és a dicsőí­tett kommunista uralom között! ... Ebéd végén a padrone még egyszer odajött, megkérdezte, hogy meg voltam-e elégedve, s nem engedte, hogy a számla iránt érdeklődjem. A Pallucchini névnek varázsereje volt. Szívé­lyes búcsút vett tőlem, én pedig jó érzésekkel telten, szállodám­ba mentem, hogy kipihenjem az utazás fáradalmait. Másnap megismerkedtem a rendkívül rokonszenves PaUucchi ni professzorral, aki akkorra már ki is egyenlítette Paradiso-beli ebéd-számlámat. Átadtam a ké­peket, sőt segédkeztem a kiállí­tás rendezésében is. Június 6-án volt az ünnepélyes megnyitó, melyen megismerkedtem Velich László magyar nagykövettel és fe leségével, sőt kézfogásával tisz­telt meg Einaudi elnök is, a köz­társasággá lett Olaszország első elnöke. A megnyitó ünnepség kereté­ben Velence történelmi múltú, pazar díszű gondolái dísz fel vo­nulást tartottak a Bacinoban, fes tői jelmezes evezőseikkel. Ma is áldom sorsomat, hogy részem le­hetett abban a ritka látványban és egy esti ,,Don Pasquale” ope­raelőadásban. Ezzel fejeződött be a második világháború utáni első itáliai utam. Budapestre visszaérkezve köte­lező jelentést tettem a Minisz­tériumban kiküldetésem elvégzé­séről, gondosan ügyelve arra, hogy ne dicsérjem a nyugati vi­LEVÉL A SZERKESZTŐSÉGHEZ AMERICAN HUNGA RIAN FEDERATION SOUTHERN CALIFORNIA DISTRICT Azzal a tiszteletteljes kéréssel fordulok a Szerkesztőséghez, hogy szíveskedjenek lapjukban lehozni, hogy a fent nevezett sző vétség elnöki tisztségéről, szemé­lyi okoknál fogva lemondok. Előre is hálás köszönettel, és magyar testvéri szeretettel mara­dok, 1981. október 17. ZÁGON LAJOS s.k. SZOCIÁLIS ÜGYINTÉZÉS A MAGYAROK SZÁMÁRA Az International Institute Uni­ted Way Agency szociális intéz­mény, mely kizárólag azzal fog­lalkozik, hogy az emigránsok­nak és menekülteknek segítséget nyújtson ügyes-bajos dolgaikban, az új országban, ahol még nem ismerik ki magukat. Ebbe a kate­góriába tartozik az angol nyelvta nulás, lakás-keresés, az új életfor­ma elsajátítása, joguk és köteles­ségük megtanulása új hazájuk­ban. Különösen nagy szükségük erre a szolgálatra a rokon és ba­rátok nélkül egyedülállóknak van. Az Intézetet abszolút titok­tartás kötelezi, így nincs akadá­lya, hogy a menekültek őszintén elmondják problémáikat. Az international Instituteben a magyarokat MATICZA ÁGNES képviseli, de sokirányú elfoglalt­sága miatt az utóbbi időben nem tudott annyi segítséget nyújtani, amennyit szeretett volna. Az In­tézet nem régen alkalmazott egy rendkívül művelt, és intelligens szociális dolgozót, DR. KOMÁ- NYI GITTA diplomás antropo­lógust, akit kizárólag a menekül­tek megsegítésére vettek fel és tőle telhetőleg a menekültek ren­delkezésére áll. Felváltva fog dolgozni a van nuysi, burbanki, és los angelesi irodákban. De az üzenetet min­denhol megkapja. Száma: (213) 264-6210. Az International Institute egy hivatalosan elismert ügynökség az emigrációs hatóságok felé, spe ciális előjogokat élvez. Az emig­rációs ügyeket az Intézet szak­képzett munkatársai végzik, nem díjmentes. Különösen újonnan érkezett honfitársaink figyelmét hívjuk fel a fent közöltekre. lágot, de láttam a kommunista nagyfejűek arcán, hogy szinte fal ják minden szavamat, amely a ,,rothadó nyugat"-beli tapaszta­lataimról számol be. Óvatosságom ellenére sem bíz­tak, ezért bennem, mert amikor a Biennale lezárása után a köl­csönadott festmények visszahozó sára került sor, nem engem bíz­tak meg ezzel a feladattal, ha­nem egy megbízható párttagot, akinek semmi köze nem volt ugyan a múzeumhoz, de párttag­sága alkalmassá tette erre a ki­küldetésre. JUBILEUMI EMLEK-KIADAS A MAGYAR ÉS SZÉKELY HIMNUSZOK ÉS AZ 1956 EPILÓGUSA LEMEZE . MEGRENDELHETŐ: NESZLÉNYI JUDITH-NÁL T: (213) 338-2473, vagy (213) 798-9416. # Dr. Dobránszky Tibor, D.M.D.V V fogorvos szakorvos értesíti pácienseit és a kaliforniai J / magyarokat, hogy rendelési ideje % I MEGVÁLTOZOTT C t Hétfő, és csütörtök d.e. 9-6-ig, kedden d. u. 4-8-ig, \ \ szombaton d.e. 9-1-ig. f f 6753 Hollywood Blvd. Suite 502 Los Angeles, Ca. 90028 1 1 T: (213) 467-0211. ( WWWWVSÁWWVWWWWW Freedman I. Irving volt immigrációs bíró HIVATALÁNAK CÍME MEGVÁLTOZOTT az 523 W 6h Street L.A.-ről elköltözött Ü J CÍME: 530 W 6 th Street No. 626. L.A. 90014. SUNSHINE INN MAGYAR ÉTTEREM 5925 Franklin Hollywood. T: (213) 462-0344. Hétvégén este valet parking. Házi módra készült minden nap friss, finom magyar ételekkel, olcsó árakkal várja Kedves vendégeit a Napsugár Étterem.- Komplett ebéd: levesek, saláták, és főétel $ 3.15-től, - Vacsorák: csirkemáj-krém, zöldségek, vaj, kenyér, leves, saláta, sütemény, szódavíz, leves és főétel $ 8.30 -Csütörtökön és pénteken borjúláb, Gundel-módra $ 6.50 -Minden szerdán pacalpörkölt levessel $ 4.30. Péntek, szombat és vasárnap este Rigó Kovács Lajos híres cigányprímás hegedül és f * Kovács Álmos zongoraművész zongorázik. Nyitva 6 napon át. hétfőn zárva. ! ROOFING 6 i í CONTRACTORS j • Commercial, Residental, ^^ J Apartments, Churches, Houses j FREE ESTiMATES, í | GUARANTEE Jl I Long time experience. License No: 370406 J Recovering, Repairing, New Roof. 1 [■ Low Cost, Orientál Work. ■ ! Hívják K A N G-ot angolul bármikor: \ \ 385-2582 nappal, 385-3233 este. ŐSZI SPECIALITÁSOK E-^s. ERNIE'S # Kérjen árjegyzéket! Hétfőn zárva. CONTINENTAL DELICATESSEN1 Telefonon leadott rendelést 24 órán belül szállítunk ÉS IMPORT ÜZLET „magyar” ^ 8400 - 8th Avenue, Inglewood, Ca. 90305 SAROTTI 7S3-SJ94 SZALÁMI , A Crenshaw és az 8th Ave. találkozásánál, a Standard benzinállomással szemben] csokoládé . BooUo,.,i,o,o yá ^j)urka* ŐRIASI VÁLASZTÉK MEGÉRKEZETT A 98 « "* ./fflPUÍj k»ltósz . hSclmezekben VALÓDI MAGYAR TOBLER, HATALMAS ,és 8-Track kazettákban HUBERTUS'HkŐr $10.95 jtej, mogyoró, KÉSZLET EURÓPAI módra 3 db vásárlásánál 1 dollár kedvezmény! ÁRMiffiRTHFr $ SO nugat, KOZMETIKAI és készült mokka, ixvimKiiRM. FELVÁGOTTAK MAGYAR VÖRÖS I LITER S2.95 mandula, DROGÉRIÁI CIKKEKBEN w? kvargli, iuhtúró MAGYAR RIZLING 1 LITER $2.98 Villany eszpresszó kávéfőző gép.l ésméesnk Angol magyar-magyar-angol szótárak. ruszli no Magyar játékkártya. maTg MAGYA8ksZA8KyACSKeONYVEK ^ RETESLAPOK %%

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék