Californiai Magyarság, 1984. január-december (61-63. évfolyam, 1-50. szám)

1984-09-21 / 36. szám

12. oldal CALIFORNIAI MAGYARSÁG No. — 36. 1984. szeptember 21 EGYHÁZKÖZSÉGEK KALAUZA ÉS HÍREI SZENT ISTVÁN R.K. EGYHÁZKÖZSÉG 3705 Woodlawn Avenue Los Angeles, Cali'ornia 90011. ( 37th és a Main St.-től keletre) FT. HORVÁTH BENEDEK plébános Telefon: 234-9246. Segédlelkész: Ft. Róbert S. Hodges Magyar szentmise minden vasárnap d.e. 10.45. Gyónások minden szombaton d.u. 3-tól 5.30-ig és 7-től 9.30-ig, vagy a vasárnapi mise előtt. Keresztelések, esketések és temetések ügyében hívja a plébániát. Minden vasárnap délelőtt 10:45-kor vár első szent kirá­lyunkról elnevezett templomunk Istentiszteletre minden magyart. A MAGYAR SZENTMISE ÉGI MEGHIVOTTSÁGUNK ZÁLOGA A NAGYTERMÜNKBEN ren­dezett hagyományos Széchenyi Tea Tollas Tibor és Dr. Töttössy Ernő vendégszereplésével s a körünkben élő nagy művészek fellépésével nagy tömeget von­zott. Nagytermünk kellemes hű­vössége a közönség nagy tetszésé vei találkozott, és a művészek melyen emlékezetükbe vésték fontos közléseinket. Igazán felejt hetetlen estnek, és a hagyomá­nyos magyarságtudatot tartósító óráknak voltunk részesei. KÖSZÖNET a Magyar Nőszö­vetségnek a múlt vasárnapi ízle­tes ebédért. Önzetlen munkájuk­kal közreműködtek: Kőhegyi Ró za elnöknő és Ferenc, Albrecht Mária és Róbert, Légár Jolán, Marton Ilona, Valkay Gizella és Lajos, Zonda Béla, Kerekes Te­réz és István, Urbonás Bobbie, Sólyom Antal, Szajlai Tibor és mások. Köszönjük és a jó Isten áldását kérjük az életükre. LEGKÖZELEBBI EBÉDÜN­KET is a Magyar Nőszövetség készíti elő szeptember 23-ra. A DANKÓ PISTA emlékmű­sor e vasárnap, szeptember 23-án d.u. 2.30-kor Ígér felejthetetlen órákat. Nagytermünk hűvöse te­szi még élvezhetőbbé a művészi délutánt. Jó alkalom ez a dél­után egy kis ünnepi kikapcso­lódásra. SZEPTEMBERI SZENTÓ­RÁNK e hó 28-án pénteken es­te 7.30-kor várja a közös ima erejében bízókat. EVENTE a Katedrálisban ün­nepi szentmise keretében áldja meg bíboros főpásztorunk a 25. 30, 36, stb. házassági évforduló­jukat ünneplőket. Október 13-án lesz ez a szentmise a Katedrá­lisban. Érdeklődni lehet ez ügy­ben a plébánián. MÉLYTENGERI felvételeiből mutat be érdekes gyűjteményt nagytermünkben magyar ma­gyarázó szöveggel október 7-én, d.u. 2-kor Kreutzer Dezső. Sze­retettel hívjuk az érdeklődőket a bemutató javára adandó hozzá­járulásukkal. MAGYAR ISKOLÁNK meg­kezdődött. Az érdeklődés lelkes. Hívjuk a fiatalságot, hisz anya­nyelve megtanulásával középis­kolai munkáját könnyítheti meg. A szorgalmas szombati magyar iskolábajárással a középiskola ide gennyelvű követelményének játszva eleget tehet. A magyart ugyanis, ha következetesen ta­nulja iskolánkban, elfogadják a kötelező idegen-nyelvnek. HALOTTUNK: Tógyer András és Miklós Julianna. Ádjon az Is­ten örök nyugodalmat nekik, övéiknek pedig megnyugvást. KERESZTELŐ: Ognibene Jason Roy-. Gratulálunk a szü­lőknek, rájuk is meg a kicsire is Isten áldását kérjük ___________ MI NI TÖRTÉNELEM ABA SÁMUEL - (1041-1044) magyar király. Szent István sógo ra. Orzeoló Péter elűzése után kerül trónra. III. Henrik, német császár ellen csatát veszt és le­fejezik. AMERIKAI FÜGGETLEN MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ Templom: 1053 E. 6th Street Ontario, California 91762 lelkész: NÉGYESSY BERTALAN Telefon: (714) 982-0726 Gondnok: PÉTER PÁL Telefon: (714) 846-0893 Istentisztelet d.e. 11 órakor. Orgonista: PÉTER JUDITH Presbytérium és a Nőegylet gyűlése: A hónap 2. vasárnapján HEGYALJAI SZÜRET. Óha­zai szokásokkal szeptember 23- án tartjuk a Hegyaljai Szüretet. A helyszínen préseljük a friss mustot, ottani fogyasztásra és hazavitelre. Ebéd 5 dollár. Be­léptidíj 2 dollár, a zenét Chovan Emilia és zenekara szolgáltatja. Ez, évről-évre ismétlődő közked­velt nagy eseményre szíves szere­tettel hívjuk pártfogóinkat, ál­talában az egész Dél-kaliforniai magyarságot. BIBLIAÓRÁT a hónapok má­sodik vasárnapján istentisztelet előtt tartunk. Vezető b. Hangyás sy Károlyné. Gyülekezetünk nagyon közel érzi magához az Első Magyar Evangélikus és Református Egy­házhoz, s annak lelkipásztorá­hoz. Ennek az érzésnek tudha­tó be, hogy csak úgy ,.egyszerű en" egy tucat gyülekezeti tag jelent meg náluk a mostani ebé­den, lelkipásztorunk által tolmá­csolván születésnapi jókívánsá­gainkat az ebédet adományozó Warga Bettynek és a szombaton eljegyzését tartott lelkipásztor­nak. Meglepődötten örvendtünk és fogadtuk máris magunk közé Medgyesi Edit zongora-művész­nőt, mint a jövendőbeli Nagy­tiszteletű Asszonyt. SZŐTS VILMOS rajztanár, festőművész és kerámikus Lassú Bélával elkezdte a szószék építé­sét. Reményünk Van arra, hogy a Hegyaljai Szüretig elkészül a fa alkatrész, mely már valószínű­leg a templomban már látható lesz. A teljes befejezéshez 7-8 heti munka szükséges. A szószék a kolozsvári Farkas utcai közép­kori templom fehér kőből ké­szült eredetijének utánzata lesz, kerámia-szerű anyagból a lehető leghűebben utánozva az erede­tit. A templom eredetileg a mi­noritáké, majd a jezsuitáké volt. 1603-tól 1638-ig üresen, elhagya­tott állapotban volt és 1638- ban I. Rákóczi György a refor­mátusoknak adta: a ma is meg­található berendezések ez idő után készültek. A szószék a bel­ső berendezések legkiválóbb da­rabja, mely egyben Erdély leg­szebb emléke is. Mellvédjének gyümölcs és virágfüzéres díszíté­sét Nikolai Illés készítette 1644- ben, a lábazat díszeit pedig Kő­faragó Benedek mester. A szó­szék méltó része a Korona is. Azt is a közeljövőben készít­jük el. A szószék elkészítésének munkáját Szőts Vilmos és Lassú Béla adományként szánják a templomunknak. Az anyagok többségét azonban a jószívű ma­gyar, meg az erdélyi honfitár­sak szíves adományaiból fedezi az Egyház. A szószék erdélyi úgy is, kettős célt szolgálunk ezzel. Az adományokat szeretettr I kér­jük az Egyház címére. ELSŐ MAGYAR EVANGÉLIKUS ÉS REFORMÁTUS EGYHÁZ Templom: 1101 W. Florence Avenue Los Angeles, Calif. 90044. Telefon: 758-8630 Lelkipásztor: PATÓCS SÁNDOR Telefon: 244-0621 Vasárnapi istentisztelet d.e. 11-kor Angolnyelvű istentisztelet minden hónap első vasárnapján és nagy ünneneinken. Főgondnok: BENKŐ ISTVÁN Tel: 661-6141 Gondnok: PÉNTEK ZOLTÁN Tel.: 795-0021 VIZSGÁLÓDÁS: Eljegyzés. A hajdan mély jelentőségű és jelen­tésű fogalmat, mint annyi min­dent, belepte korunk szmogja. Még értelmessége is megkérdő­jelezett lett. Hántogatom le a „szmogot" róla s közben azon gondolkodom, hogy mi­ért és hogyan is lephette be ennyire? S látom az önmagát gyilkoló embert, aki törvényeket hoz létre, melyek „objektív való Ságokra" alapozódnak, azokra épülnek. Ami pedig nem tör­vény, azt eldobja. Az eljegyzés­nek az „objektív" törvény sze­rint nincs kötelező ereje s így.. . nem fontos. Előttünk áll a szub­jektumát, annak leírhatatlan érté keit elveszített, önfosztott em­ber. Mert mi több, hogy lelkem­ben döntsék egy lapra tévén fel életemet, vagy idóták megfogal­mazta törvény — rabszolga le­gyek? Eljegyzem magam egy életre egy elv, vagy valaki mel­lett lelkem parancsára, kérésére, könyörgésére, vagyis ÉNEMRE hallgatván a susogásoktól, ma­gyarázatoktól, fejtegetésektől függetlenül EMBERKÉNT, aki JÉZUS küldötte és Barátja, aki kezdet és vég. Pontosabban: e kettő összefonódása, ami a végte len, mint a SZERETET szimbó­luma a karikagyűrű? Melyet „kilenc" napig, vagyis sohasem húzhatunk le, ha egyszer az Ur előtt megállván, lelkiismereti pa­rancsra felhúztunk. . . egymás­nak. WARGA BETTY egyházközsé­günk egyik legrégibb és egyik leghűbb szolgája ünnepelte szü­letésnapját, mely alkalomból ő adományozta az ebédet. Kívá­nunk neki minden jót és köszön­jük adományát. A pezsgőt, lelki- pásztorunk, eljegyzése alkalmá­ból ajándékozta. ELJEGYZÉS. Lelkipásztorunk szombaton jegyezte el Medgyesi Editet. A lelkipásztorra és fele­ségére háruló örömteli terhekről szolgálatról Péntek Zoltán gond­nok szólt szívből, ... a gyüleke­zet szívéből. OKTÓBER 14-én és 21-én lesz a Nőegylet rendezésében a hagyó mányosan nagysikerű Ószi Bazá­runk. Kitűnő ételek, játékok, tombola, szórakozás, meglepeté­sek. Töltse velünk ezt a két va­sárnapot. Mindenki figyelmébe ajánljuk e dátumokat. LELKIPÁSZTORUNK „hét­fők . . .„ című kötete megren­delhető a szerző címén 4 dollár ellenében. Egy tucat ontáriói barátunk lepett meg vasárnapi ebédünkön bennünket. Reméljük, hogy mi két tucaton leszünk a most va­sárnapi „Hegyaljai Szüret"-en. TOLLAS TIBOR költő a Nem­zetőr főszerkesztője, emigrációs életünk kiemelkedő alakja októ­ber 7-én vasárnap rövid műsor keretében előadást tart egyház- községünknél. AMERIKAI MAGYAR BAPTISTA GYÜLEKEZET Templom: 2212-16 S. FremontAve. Alhambra, California 91803 A gyülekezet bizottságának elnÖKe: >• KATONA LAJOS Tel: 945-5001 Istentisztelet rendje: Imaóra: 9.30 d.e. Vasárnapi iskola: 10.00 d.e. Istentisztelet: 10.50 d.e. Ifjúsági Est, Igehirdetés: 6.00 d.u. Minden péntek este 7.00-kor imaóra SZEPTEMBER 16-án Rév. Ka­tona Lajosné Rózsika ünnepelte születésnapját, akiért Baráth An- talné testvérnő mondott hála- és áldástkérő imát. VESZPELLER LÁSZLÓ diakó nus testvér üdvözölte a gyüleke­zetei a Zsolt 100:3 versével: „Tudjátok meg, hogy az Ur az Is ten. O alkotott minket és nem magunk: az Ő népe és az Ö lege­lőinek juhai vagyunk". VENDÉGEINK között szere­tettel üdvözöltük Dobos Bélát, és Weigert Willyt. HÉTHALMI Tériké szólót éne­kelt. RÉV. KATONA Lajos testvér szolgált Isten igéjével a János Ev. 6:43-44 versek alapján: „Jézus mondta nekik: ne zúgolódjatok egymás között! Senki sem jöhet énhozzám, ha nem az Atya vonja azt, aki elküldött engem: én pe­dig feltámasztom azt az utolsó napon". Isten szeretete hatalmas vonzóerő. TAGAI István testvér vezette az esteli ifjúsági alkalmat. A Pré­dikátor Könyve 3. részéből olva­sott: „Mindennek rendelt ideje van, és ideje van az ég alatt min­den akaratnak". így tehát a me­leg időnek is meg van a maga ide­je. OLÁH József testvér hirdette este Isten üzenetét a Fii. Levél 4:4-7 versek által: „Örüljetek az Urban mindenkor, ismét mon­dom, örüljetek". Ige-magyaráza­tában rámutatott arra a módra, hogy hogyan juthatunk el odáig, hogy minden körülmény között is zavartalanul örülni tudjunk. SZEPTEMBER 23-án d.u. 4 órai kezdettel a Diakónus és bi­zottsági tagok, valamint a Nőegy let is megtartják rendes havi gyű­lésüket. OKTÓBER 6-án szombaton a férfi munkakör 8.30 órától javí­tó munkálatokat végez. BETEGEINK: Jinda Ferencné testvérnőnk otthonában, Nagy Erzsébet testvérnőnk pedig egy gondozó otthonban kérik imáin­kat. HOLLYWOODI MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ Templom: 755 Crenshaw Blvd. Los Angeles, California 90005 Vasárnapi istentisztelet: d.e. 11-kor Lelkész:TROMBITÁS DEZSŐ Teológiai magántanár Telefon: 938-0205 Gondnok: DOLINSZKY TIBOR Telefon: 467-3980 MÚLT VASÁRNAP az igehir­detés Máté 20:29-34 alapján szólt a nagy hőség ellenére szép gyülekezethez. 1. A jerikói út mellett két vak, valószínűleg kol­dus ült. A jobb helyért, a több alamizsnáért túlkiabálták, és szid ták-marták egymást. De amikor Jézus ment arra, együtt kiáltot­tak, hogy könyörüljön rajtuk. Jézus is többesszámban szólt hozzájuk. 2. Az „élet országút­ién" emberek jönnek-mennek, élik egyéni, önző életüket. Nincs egy is, akinek a szívén, vagy a testén ne lenne seb. Az ige ta­nácsa, hogy gyógyulás, a problé­mákra megoldás csak úgy adatik, ha együtt kiáltunk az Úrhoz, nem egyes számban,hanem a má­sik ember bajáért, gondjáért is közbenjárva kérünk gyógyulást. 3. Egyház ott van, ahol legalább 2-3 együtt imádkozik az Ur névé ben. Egyház viszont úgy keletke­zik, hogy 2-3 ember együtt ki­ált Jézus Krisztushoz, aki azért jött, hogy meghallgassa kérésün­ket és felemelje az elesetteket. 4. A vakot az Ur látóvá tette. A testi vakságnál csak a lelki na­gyobb. Azt is az Úrhoz kell vin­ni, hogy Isten segíteni tudjon rajta. ÚRASZTALÁRA a virágot Krajcsik Emma hozta. ISTENTISZTELETET KÖVE­TŐ ÖSSZEJÖVETELEN b. Han- gyássy Károlyné és Rácz Ilona adományozták a süteményt. BETEGEINKET imádságunk­ban hordozzuk. A gyülekezeti, együtt való könyörgés a bete­gekért sokszor azért nem hoz gyógyulást, mivel a családtagok csak kérik a közbenjáró imádsá­got, de maguk nem vesznek részt az istentiszteleten! NE DOHÁNYOZZ! ÓVD AZ EGÉSZSÉGED ÉS KÍMÉLD A MÁSÉT! SAN FERNANDO VÖLGYI MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ 18858 Erwin St„' Reseda, Egyházi iroda telefon: (818) 344- 1885. Lelkész: KÁLMÁN SZABOLCS Telefon: (818) 342-4208 Fögondnők: NAGY LAJOS Telefon: (818) 345-1737 Gondnok: FEHÉR MÁRTA Telefon: (818) 347-4055 Gondnok: BARNAKY FERENC Telefon: (818) 994-0330 Istentisztelet vasárnap délelőtt 11 órakor, gyűlések, összejövetelek bejelentés szerint VASÁRNAP, 23-án Istentiszte let 11 órakor, majd ebéd. D.u. 1.45-től TOLLAS TIBOR költő, a müncheni Nemzetőr főszerkesz tője tart előadást időszerű ma­gyar kérdésekről és felolvas saját költeményeiből. A múlt vasárna­pi Széchenyi Teán sok fontos té­mára nem jutott idő, Tibor most ezekről szeretne beszélni, rész­ben a közönségtől jövő kérdések­re adott válaszok formájában. Szó lesz a mai otthoni fiatalság életéről és gondolkozásáról is. Belépési adománynak 3 dollárt javasolunk, vagy ki-ki adjon ere­jéhez képest. KÉTNYELVŰ angol-magyar Istentisztelet lesz a hónap utol­só vasárnapján 30-án. Aznap d.u. 3-6-ig a North Hollywood i UCC templomban egyházmegyei fél­évi közgyűlés lesz lelkészünk el­nökletével, melyre szeretettel hívjuk az érdeklődőket. A VILÁGTESTVÉRISÉG ÚR­VACSORA napját október 7-én vasárnap 10.30 órai kezdettel a közeli St. Paul United Methodis- ta templomban (Lindley és Burbank Ave-k sarkán Tarzaná- ban) tartjuk közös angol-magyar istentisztelet formájában, ame­lyet magyar ebéd és magyar té­májú angolnyelvű kultúrműsor követ. Fontos magyarságszolgá­lata ez egyházunknak. Aznap a mi egyházunknál nem lesz Isten- tisztelet! IFJÚSÁGI NAPOT legköze­lebb október 13-án tartunk. SZÜRETI BÁLT október 27- én szombaton rendezünk Sze- methy Péter és Mária vezetésé­vel, Cser László és Mária zenéjé­re. DR. HÉTHALMI PÁTH KÁ­ROLY zeneszerző műveiből mu­tatunk be október 28-án vasár­nap d.u. 2 órakor. A műveket részben egy budapesti koncert­ről készült hangszalagról hall­hatjuk, részben itteni művészek előadásában. Belépődíj önkéntes adomány az egyház javára. AZ ŐSZI BAZÁRUNK napjai hagyományosan november 17 és 18. Már most kérjük az el­adható holmik gyűjtését és készí­tését. A KODÁLY Kórus próbái szeptember 13-án, csütörtök este 7.30-kor megkezdődtek. Decem­ber elejére (8, vagy 9-re) terve­zünk egy egyház zenei hangver­senyt. Szeretettel várjuk régi énekeseinket és új érdeklődőket is. AZ ELMÚLT HÉT ESEMÉ­NYEIBŐL: A hatodik tanév if­júsági napjait kezdtük el, ez volt sorrendben a 47-ik, amelyen 52 gyermek jelent meg, köztük 8 középiskolás ifjú is. A következő 17 felnőtt segített teljes, vagy részleges időben a tanítás, ellátás és felügyelet munkájában: Ba­logh Pál és Mária, Bognár Amy, Csicsics Katalin, Foltényi Vil­mos, Haág György, Gaál Kati, Nt. Dr. Horváth Erzsébet buda­keszi lelkipásztor mint vendég, Kékessy Gertrúd, Máté Judit, Palotay Júlia, Pazsiczky István, Szemethy Péter és Mária, Szűcs Emma és a lelkész-házaspár. Szü­letésnapjukon Bognár Tamást, Csicsics Edinát, Kálmán Ildikót Folytatás all. oldalon!

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék