Californiai Magyarság, 1984. január-december (61-63. évfolyam, 1-50. szám)

1984-10-12 / 39. szám

No. - 39. 1984. október 12. CALIFORNIAI MAGYARSÁG 9. oldal. SÓ BERNÁT: A CSODAGYEREK Manapság irodalomban, művé­szetben egyre gyakrabban talál­kozunk egy kellemes emlékeket felidéző szóval: nosztalgia. Holly wood készít ugyan jövőbe látó filmeket, de ugyanakkor biztos kasszasikerként milliókat keres a múlt visszavetítésével. Még Pest szürke szocialista utcáira is visz- szatértek a Karádi dalok. Mert hi szén jóleső érzés néha-néha visz- szatérni a múltba. Ez alól mi sem vagyunk kivé­telek. Ezért ünnepiünk itt az emigrációban is egyre gyakrab­ban 20-25, vagy 40 éves évfordu­lókat, találkozókat, megemléke­zéseket. Mi is édes-bús nosztalgiával emlékezünk a régi szép időkre, mert a múlt mindig megszépít és úgy érezzük a régi idők mindig szépek voltak. Mi, akik annak­idején Ausztráliába vándorol­tunk be, most például azokra a régi szép időkre emlékezünk, amikor hosszú-hosszú tengeri uta zás után bevittek minket egy tá­borba, amit romantikusan hang­zó névvel úgy hívtak, hogy BO- NEGILLA. Itt laktunk heteken át, jéghideg barakkokban a gumi­fák alatt. Első nap megtudtuk, hogy ezekből a gumifákból nem gazdagszanak az ausztrálok, mint a brazilok, vagy a malájok. Ezek­ből nem folyik gumitej, ezek a fák jóformán kutyagumit sem érnek. De a BONEGILLA név hallatá­ra ma is előtolakszanak azonnal a régi emlékek. Ez volt az a tá­bor, ahol volt hadbíró-százado­sok főzték az ebédet, volt csen­dőrnyomozók sütötték a kenye­ret, és volt budapesti színházi kritikusok gondoskodtak a me­legvízszolgáltatásról. ( Ezért zu­hanyoztunk reggelente jéghideg vízben). Múltra emlékezve hányszor em legetjük még ma is, hogy ez volt az a hely, ahol Bélának még fé- sülködni kellett, mert akkor még dús, hullámos fürtökben hullott homlokára a haja. (És akkor még ,,nyugatról keleti" irányba fésül- ködött, és nem „északról délre", mint most. . . Ott Bandi még szemüveg nélkül olvasta az újsá­gokat, Tomcsányiné három koc­kával itta a kávét, és Jenőnek még saját fogai voltak.) Ez volt az a tábor, ahol sze­gény Géza állandóan külön csalá­di hálószobáról álmodott, ami természetesen nem volt, hiszen ötvenen aludtunk egy szobában. Férfiak külön, és nők külön. És ezért Géza átvirrasztott éjszakák után, reggelenként csak az ebéd­lőasztalnál nézegethette sóvárog­va csinos fiatal feleségének kívá­natos idomait. És olyan vágyakozó, olyan só- várgó volt ez a tekintet, ott a reg geliző asztalon át, hogy a kéksze­mű, törékeny asszonyka attól azonnal teherbe esett. .. — + — Ugyanis a reggeliző asztal elle­nére a kis Pistike, — aki azóta már szintén kopaszodó számvevő valahol egy állami hivatalban, — kilenc hónappal később valahogy mégiscsak megszületett, és akit baráti körben ezért azóta is CSO­DAGYEREKNEK nevezünk . . AUSZTRÁLIAI LEVÉL Ausztráliában nincsenek koldu sok, ismételgetik azok, akik tár­sadalmi és gazdasági ismertető­ket adnak erről az országról. Igaz azonnal hozzá teszik azt is, hogy kéregetők viszont vannak. Mert a kettő ugyebár nem ugyanaz. Na­gyon jól tudjuk ugyanis, hogy nemcsak a koldusok szoktak ké- regetni. Kéregetőket említve most nem azokra gondolok, akik New York, vagy Los Angeles utcáin már messziről „kiszúrják" hogy turista vagyok és ilyesfélékkel somfordáinak mellém: Tulajdonképpen egy FÉL DOLLÁRRA volna szükségem, de pillanatnyilag egy NEGYED is kisegítene, ha megtudnák SPO ROLNI számomra SIR. . . Igen, az angolnyelvű kéregetők Amerikában határozottan a SPARE, — megtakarítás — szót használják, igen helytelenül. Ugyanis soha nem értettem, ha adok neki egy fél dollár, vajon milyen összefüggésbe kerül ez a tettem a spórolással. Nem volna őszintébb és becsületesebb talán az „elkótyavetyélés-céljaira-félre- tett" centjeimet elkérni. . . ? Valamikor otthon Pesten SU- MINÁL a „csodakocsmában" (ahol a bénák jártak és a vakok láttak) a kéregetők férfiasán be­vallották, hogy még 20 fillér hi­ányzik egy féldeci törkölyhöz. Az igaz, hogy itt Ausztráliában a kéregetésnek „ez" a formája is majdnem teljesen ismeretlen, de ezzel szemben annál több itt a FUVATA LOS kéregető. Ezek egyenruhában, .egyensapkában, hatalmas bádogperselyeket csör­getnek, melyek hangja elnyomva az utca zaját, már két háztömb- nyi távolságból zsebbe nyúlni késztetik a járókelőt. Ilyenkor, ha elfordítom a fe­jem és hirtelen mutatott érdek­lődéssel a filléres árúház kiraka­tában kiállított plasztik-vödrökét kezdem figyelni, kinyújtott kar­jukkal a fülem mellé nyújtják a vödörnyi perselyt és táncütemre rázzák, mint XAVIER CUGAT: csa. . . csa. . . csa. . . Flétfőn a Vöröskereszt, kedden az Udvhadsereg, szerdán a Julián na szülőkórház javára, csütörtö­kön a bukott lányok Otthonára, pénteken a bennszülött árvagye­rekek felsegélyezésére. Az egyi­ket a polgármester felesége szor­galmazza, másikat valamelyik Flitközség, a harmadikat egy nemzetközi szervezet, női klu­bok, vagy valamelyik agrárpárt ifjúsági csoportja. Valamikor olyan országban él­tem, ahol KOLDULTAK a szegé­nyek, és ahol személyesen ismer­tem a koldusaimat. Hozzátartoz­tak az utcámhoz, mint a hirdető oszlop, vagy a cégtábla. Ismertem púpjaikat, csonkjai­kat, rongyaikat. . . Kopott hang­szerüket, melyen szomorú meló­diákat nyekeregtek, — sokszor fülbántóan hamisan. . . Vagy egy kopott hegedűn cincogták vala­melyik híd alatt: „Csak én tudom és egyre szív­dobogva várom. Hogy visszatérsz majd újra, ba­racknyílás idején. .. " Mindez elmúlt, mert ahogy az elején említettem, itt Ausztráli­ában nincsenek koldusok. De a régi koldusok is eltűntek azóta a Deák tér sarkáról, ahová tudom, mi sem térünk többé visz sza baracknyíJás idején. . . < t — + — Na, de hagyjuk talán a Deák tér koldusait. . . Itt közelebb egyik külvárosunk városi Tanácsának Vénei, most hirdetőtáblákkal látták el a város ka utcáit. Figyelmeztetéssel fordultak a polgárokhoz: ügyeljenek a kutyá ikra, hogy ne piszkítsák össze a város járdáit. . . A SZERKESZTŐSÉG KÖZLEMÉNYE A múlt héten sokan meglepőd­tek kedves olvasóink közül, mert kétszer kézbesítették ki a Califor niai Magyarságot. Ennek oka az volt, hogy az első nyomást elhi­bázta a nyomda, amit talán észre se vettek. A Kirk Patrick és Fo­tós Glória esküvői beszámolóján elcserélték a képeket. Ezért kel­lett újra nyomni és szétküldeni. Még egy jóvátennivalónk van. Szeptember 28-i számunkban a „A szép Mischa" c. story első sza vai nem 1962, hanem 1982. jú­niusában. . . Magyar közmondás, ’ hogy a lónak négy lába van, még­is megbotlik. Elnézést kérünk. TÁRSADALMI ESEMÉNYEK Október 13: Szabadságharcos Emlékünne­pély Montereyben Tollas Tibor­ral. Kreutzer Dezső előadása a San Fernando Völgyi Ref. Egyháznál Szüreti Bál a Magyar Ref. Egy háznál Phoenixben. Október 14: Szabadságharcos Emlékünne­pély San Franciscóban Tollas Ti­borral. Őszi Bazár az Első Magyar Ev. és Ref. Egyháznál. Kreutzer Dezső előadása a Ma­gyar Házban. Október 20: Szabadságharcos Emlékünne­pély San Diegoban. Ünnepi szó­nok: Tollas Tibor Táncház a Los Angeles-i Ma­gyar Házban. Október 21: Szabadságharcos Emlékünne­pély Los Angelesben Tollas Ti­borral. Az Őszi Bazár második napja az Első Magyar Ev. és Ref. Egy­háznál. Emlék-bankett a Magyar Ház­ban Tollas Tibor jelenlétével. Október 26; Fényes Mária vetítettképes elő­adása Kínáról a Magyar Mérnö­kök Baráti Körében. Október 27: Braun Sanyi Kontinentális kon certje a Wilshire Ebell Színház­ban. Szüreti Bál a San Fernando Völgyi Egyháznál. Körösi Csorna Emlékest a Ma­gyar Házban. Október 28: A Lili bárónő előadása a Szent István Egyház Ft. Láni termé­ben. Vasárnap d.u. 2-kor Dr. Héthal mi Páth Károly zeneszerzői dél­utánja. Bazár a Hollywoodi Ref. Egy­háznál. November 3-4­Őszi bazár a San Fernando Völgyi Egyháznál. November 4: A Bloomingtoni Magyar Ház szokásos havi ebédje. A Kaliforniai Nemzetiségi Re­publikánus Csoportok Fund Raising piknikje a Kvassai család kertjében Eagle Rockban. No hiszen, pont ez kellett csak a kutyáknak. . . . Még több hírdetőoszlop. . . Hogy legyen mit, megemelt bal hátsó lábbal oldal spriccelni. . . A£ ERDÉLYI VILÁGSZÖVETSÉG CÉLKITŰZÉSEI JAVÁRA MAGAS MŰVÉSZI SZÍNVONALÚ ERDÉLYI EST LESZ NOVEMBER I7-ÉN ESTE LOS ANGELESBEN a Wilshire Ebell Lounge-jában FŰRY LAJOS KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL. | A DIVISION OF*SPORt”cHALET‘TRAVEL SERVICE j tanom# ioc ! jr vi\i v%ii\j j UTAZÁSI IRODA KARÁCSONYI AJÁNDÉKA: | 1 BUDAPEST - LOS ANGELES - BUDAPEST 5769.- j c Indul december 15-én Budapestről, visszautazás bármikor 3 hónapon belül. — Magában foglal 2 napos komplett vakációt a * Las Vegas-i Hiltonban. ~ | 2. L.A. - BUDAPEST - L A. 5849.00 j Bonus: egy hét ingyen kocsibérlés Európában. c 3. EURÓPAI Sí-VAKÁCIÓ BUDAPESTI 5 SZILVESZTERREL BEFEJEZVE. 2, vagy 3 hét ( komplett vakáció 5 1,195-től. Beleértve repülés, hotel, étkezés, sí-jegyek | Hívják a magyarul beszélő: BUNEVÁCZ JÓZSEF-et. j (213) 684-1978/(800) 331-7800 Telex 910-58837651 / Home (805) 945-4987 a 931 Foothill Boulevard La Canada, California 91011 * Terjessze lapunkat! EXTRA-SPECIAL-EXTRA I • Biztosítsa szeretteinek helyét karácsonyra. • ( CSOPORTUNK DECEMBER 1 7-ÉN INDUL BUDAPESTRŐL I • CSAK EGYSZERI ÁTSZÁLLÁSSAL J A a légitársaságok legjobbjával. Szabad választású A I visszatéréssel: I * $717.00 T Bárminemű utazásának pontos, olcsó intézése végett hívja: I • All Direction Utazási Iroda! A —^6565 Sunset Blvd. Suite 422. Hollywood, A California 90028 f •V*TV TELEFON: (213) 464-1377 • | JAHODA MAGDA tulajdonos i ÉTKEZZENEK A HOLLYWOOD SZIVÉBEN LÉVŐ ^ Paprika Reitaui-ant ^ MAGYAR ÉTTEREMBEN, ahol mérsékelt áron kitűnő magyar ételeket fogyaszthatnak. — Bor. — Sör. — Nyitva hat napon át d.e. 11-től este 9.30-ig. — Szerdán zárva! k 1624 Cahuenga Blvd. Hollywood. T: (213) 465-3443 j | EUROPEAN DELICATESSEN ^ k 1215. N. Central Ávenue, Glendale, CA. Tel: 246-8377. k Friss húsok: marha, sertés, borjú, bárány, szárnyas. Európai módra készült felvágottak, sajtok. SZENDVICSEK, IMPORTÁLT! CSEMEGÁRU I S NYITVA HÉT NAPON AT! fl ^ Magyar tulajdonos: SULI ISTVÁN ^

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék