Chicago és környéke, 1983 (1-53. szám)

1983-10-15 / 42. szám

2. oldal M E GHIVÓ AZ ARANYBIKA VENDÉGLŐ FENNÁLLÁSÁNAK 3 ÉVES JUBILEUMÁRA. 7308 N. ROGERS AVENUE. Az Aranybika Vendéglő vezetősége október 14-, 15-, és 16-án péntek szombat és vasárnap 4 órai kezdettel ünnepli fennállásának 3 éves évfordulóját. Erre a nagy gonddal előkészített eseményre szeretettel meghívjuk Önt, kedves családját és az összes jóbarátait. Biztosak vagyunk benne, hogy nem fogunk csalódást okozni Önnek. Ez alkalomból az Étlapon a Magyar Konyhaművészet ízekben gazdag étel­különlegességeinek remekeit szolgáljuk fel. t Ó-hazai likőrök, égetett pálinkák és a nemes magyar borok nagy választéka lesz kapható. A zenét Kótai Kály Ferkó 5 tagú cigányzenekara biztosítja. Kérjük, ha egy felejthetetlen szép estének akar a részese lenni, akkor már most foglalja le helyét éttermünkben. Tekintettel a nagy érdeklődésre, asztalfoglalás mindenkinek kötelező. A lefog­lalt asztalt a megadott idő után 30 percig tudjuk csak biztosítani. Asztalfoglalásért a következő számot lehet hívni: 312-764-1436 Magyaros vendégszeretettel köszönti önt Az Aranybika Vendéglő tulajdonosa, Bocskay T. József TOLLAS TIBOR:. Forgószélben ítélő idők forgószelében halottak, foglyok, menekültek: viharsodorta ágak, levelek, a.fát kerestük, gyökerünket. De szétszórattunk a négy égtájra:, vérző tenyerünk drótsövénybe kapaszkodott, s meztelen talpunk ott fagyqtt rá a Don jegére. S kik a romok közt otthon maradtak — füvek a szélben — meglapultak, előlük befödték az eget, alóluk kitépték a múltat. Mert nem úgy ítélt a sors felettünk: ki hogy állt helyt a forgószélben, — bilincs között, vagy gyermekláncfű? — Nemcsak rajtunk múlt, — szerencsénkén. Falak közé zárt kilenc tavaszom a korai szél fagya verte, de jött egy ősz és kilenc nap ja gazdagon kárpótolt helyette. Idegen földön hazai égbolt kilenc csillaga ragyog bennem, otthoni fák, a régi társak elkísértek, kiket szerettem. Kezemben kilenc csillag világít, visszük a remény kilenc mécsét, s az éjszakában tüzet gyújtunk, hol legsötétebb a sötétség. 1983 maróius. Tanévnyitó Istentisztelet a Károli Gáspár Theológián 1956 MAGYAR SZABADSAGHARCOS VILÁGSZÖVETSÉG CHICAGÓI CSOPORTJA HUNGARIAN FREEDOM FIGHTERS WORLD FEDERATION. INC. BRANCH OF CHICAGO MEGHÍVÓ A Szabadságharcos Szövetség szeretettel hfvja Chicago és környéke magyarságát az 195B Októberi Szabadságharc 27-ik évfordulójának méltó megomlekezesáre. Az ünnepély helye és Időpontja a Szánt István Egyház­község temploma,Vasárnap, október 23-án délelőtt 10 órai kezdettel, az ünnepi misét követően. Az ünnepély dísz-szónoka TOLLAS TIBOR ÍRÓ ÉS KÖLTŐ (Münchenből) A műsor részleteit a helyszínen Ismertetjük. Az ünnepélyen való részvételt minden szabadságot elvező magyar lelki ismeret ügyének kell,hogy tekintse. Rójuk le hálánkat azok emlékének,aklknek életéldozata lehetővé tette, hogy ml és gyermekeink egy szabadorszég szabadpolgáraiként élhetjük életünket. A Szabadságharcos Szövetség Chicagói csoportjának elnöksége es tagsaga 1983. szeptember 16-án ünnepélyes istentiszte­lettel nyitották meg a Károli Gáspár Lelkész- képző Intézet második tanévét, az akroni Ma­gyar Református Egy­ház templomában. Főt. Dömötör Tibor az Intézet igazgatója hir­dette az igét, megemlé­kezve Isten hűségéről és ígéretéről, amellyel az ő szolgáit elhívja, a maga számára kivá­lasztja és szolgálatba állítja. Az évnyitó istentiszte­leti szolgálatban részt- * vettek .Főt. Elek Áron, Nt. Füleld Sándor és Nt. Orosz Csaba az Intézet tanárai. Az istentiszte­leten a következő hallga­tók voltak jelen: Bodor Péter, Bolfán Tibor, Czecze András, Kovács Pál, Sholtész András és Sér a Zoltán. Az istentiszteleten megjelent Calgaryból * Kanadából Bornemisza Irma néni, aki két esz­tendővel ezelőtt $ 50.to00 dolláros adományával lehetővé tette az ameri­kai magyar református lelkész képzés megin­dítását. Az Intézet szép Ott­hont rendezett be a hall­gatóknak a Lorántffy Otthon szomszédságá­ban, theológiai könyv­tárral és lakószobákkal. Az Ashlandban tanuló hallgatók külön erre a célra fenntartott apart- mentben laknak az otta­ni theológián. FIZESSEN ELŐ LAPUNKRA! Chicago & Vicinity US PS 103-620 Magyar Hetilap — Hungarian Newspaper Published weekly, exept the first to weeks of August. Üzleti iroda — Business office. 4125 N. Central Park Ave. Chicago 111. 60618 Tel: (312) 478-0850 Szerkesztőség — Editorial Office 2923-C W. Argyle St. Chicago 111. 60625 Tel: (312) 989-8242 Szerkesztő — Editor Fekete István Üzletvezető — Sales manager Koós László Kiadó — Publisher F & F Publication Inc. Second Class postage paid at Chicago, 111. Printed in Canada. Megrendelem lapjukat Meghosszabbítom előfizetésem Az előfizetési díjat. ....évre mellékelem. Előfize tés egy évre $ 25.00, Félévre $ 15.00 Nyugdíjasoknak egy évre $ 20.00 □ □ Név:............................. Há zszám és utca:.............. Város.'......................Állam. .Z ip Code.. 1 Sajnálattal közöljük, hogy az állandó heti rovataink, cikkeink és hirdetéseink miatt helyszűkében vagyunk. Így csak a legritkább esetben tudunk helyet szorítani másoktól kapott írásoknak. A magas szedési költségek következtében, előzetes megállapodás nélkül* küldött kéziratok maximum egy gépelt oldal terjedelműek lehetnek (2-es sortáv). • Fényképet és kéziratot nem küldünk vissza. • A lapban megjelenő cikkek nem egyeznek minden eset­ben a szerkesztőség nézeteivel, s azok tartalmáért a cikkíró felelős. TERJESSZE ANGOL MŰFORDÍTÁSBAN IS A MAGYAR SZELLEMISÉGET! Bármely KÉT kötet ára: $ 15.00 1. ADY E.: POEMS. 491.oldal, 16 kép, keménykötés... $17.00* 2. ARANY J.: EPIC POEMS. 224 Oldal, 13 kép........... 8.50* 3. JÓZSEF A.: WORKS. 224 oldal, 30 kép.................. 12.00* 4. KOMLOS J.: KOSSUTH IN AMERICA. 198 oldal. 19 kép9.50* 5. PETŐFI S.: WORKS. 423 oldal, 40 kép................. 14.90* 6. VARGA D.: HUNGARY IN GREATNESS AND DECLINE 160 oldal, 236 kép, keménykötés.....'....................... 13.70* * A bolti árak feltüntetése tájékoztatásul szolgál. HUNGARIAN CULTURAL FOUNDATION P.O. Box 364 Stone Mountain, Georgia 30086 MARTHA B. BAUMGARTEN For an appointment please call: (312) 764-8282. The North Shore Na­tional Bank Building, 1737 West Howard Street, Suite 414, Chicago, Illinois 60626 Free parking €UMi awtrlen CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT You are cordially invited to visit us in our office for all your accounting, bookkeeping and tax consulting needs, including your personal income tax matters. We provide you with our professional services in the following areas: Financial Statements, Payroll tax, Sales tax and Income tax returns for your Corporation, 'Partnership and Small Businesses. Trust fund and Gift tax returns. Beszélünk magyarul. A Károli Gáspár theo- lógiát eddig két hallga­tó végezte el Nt. Orosz Ödön, aki jelenleg San Franciskoban szolgál és Nt. Nagymáthé Huba, aki hamarosan megkez­di gyülekezeti szolgála­tát. A Károli Gáspár Lel­készképző Intézet két nyelvű diplomát ad a hallgatóknak és hama­rosan megkezdi új ma­gyar református gyüle­kezetek megszervezését az Egyesült Államokban olyan helyeken ahol ed­dig nem volt rendszeres magyar református egyházi szolgálat. Érdeklődni lehet a kö­vetkező címen és tele­fonszámon: Károli Gáspár Lelkészképző Intézet' 2627 Copley Road, Akron, Ohio, 44321 216-666-1313 CHICAGO és KORNYÉKÉ _________"(HIU(,() 4M) VKIMIV HUNGARIAN Wttkn MWSPAPIR Ch icago & Vicinity US PS 103-620 Magyar Hetilap — Hungarian Weekly Newspaper Üzleti iroda — Business office 4125 N. Central Park Ave. Chicago III. 60618 Megrendelem lapjukat Meghosszabbítom előfizetésem Az előfizetési dijat.......évre mellékelem El őfizetés egy évre $ 25.00. Félévre $ 15.00 Nyugdíjasoknak egy évre $ 20.00 Értesítés A Hungarian Restaurant október 14-15-21-22-28-29-én ünnepli 3 éves évfordulóját az új helyén 5062 North Lincoln Ave., Chicago Tel: 334-4850 Belépődíj nincs. Helyfoglalás kötelező. Jövő heti számunkban bővebb információt adunk! EGYHÁZI NAPTÁR Szent István Király Egyházközség 2015 W. Augusta Blvd. Chicago, 111. 60622 — Tel: HU6-1896 Lelkipásztor: Ft. dr. Mihályi Gilbert plébános Október 23, vasárnap: Az 1956-os magyar sza- szabadságharc évfordulója. Ünne­pi szentmise, utána a Szabadság- harcosok megemlékezése, ünnepi szónok: Tollas Tibor. Október 30, vasárnap: Szentségimádás és lel­kinap. A lelkinapon résztvevőknek kacsasült ebéd. November 6, vasárnap: Az oltáregyleti regge­lin Tollas Tibor irodalmi matiné­ja. Utána válogatott verseinek Forgószélben című legújabban megjelent kötetének vására. iMMi . Megnyílt a ROOSTER Louge 3156 W. Irwing Park Rd. Chicago, II. 60618 Tel: 478-6660 • Kitűnő magyar borok • Márkás német sörök • Választékos amerikai italok • ízletes hideg és meleg szendvicsek Kitűnő hangulat — magyaros vendéglátás Tulajdonos: Vass Miklós Nyitva; de. 11:00 hajnali 2:00-ig Szombaton 11:00 hajnali 3:00-ig Hogy küzdjünk a »magányosság’ nevű modern tömeg­betegség ellen A pszichiáterek és a pszichológusok betege­inek legalább 80 száza­léka (saját nyilván­tartásuk szerint) abban a betegségben, szenved, amelyet talán a legtalá­lóbban így lehetne ne­vezni; tömeg-magá­nyosság. A probléma nem új a két világhá­ború előtt kezdődött, amikor szerte a világon egyre nőtt az óriási vá-> rosok számá. Plinius, római törté­netíró, jegyezte meg egyik tanulmányában: — Róma olyan tömeg­várossá lett, hogy szin­te fojtogat. Ilyen óriási városban lehetetlen em­beri életet élni. A megjegyzés azért különlegesen érdekes, jnert abban az időben az „óriási” Róma la­kosainak a száma meg­közelítette a nyolcvan- ezret. Mai mértékünk­kel mérve tehát az „óri­ási” Róma „kisváros” volt. Évtizedekkel ez­előtt egy Dr. Pollack ne­vű, amerikai társada­lomkutató, ezt a címet adta ismertté vált ta­nulmányának: — The Lonely Crowd. (A Magányos Tömeg.) A professzor — töb­bek között — a követ­kezőket irja tanulmá­nyában: FIZESSEN ELŐ LAPUNKRA! — Az óriási modern városokban milliók él­nek egymás mellett anélkül, hogy ismernék egymást, anélkül, hogy a milliós tömegben tár­sat találnának... A ha­talmas városokban mil­liók élnek egymás mel­lett — teljesen elszige­teltségben és magányos­ságban. S ez a modern Társadalom tragédiája. Dr. Dale Hill, ameri­kai pszichiáter (Hous­ton, Tex.) nemrégiben, egyik szabadegyetemi előadásában, a követke­ző tanácsokat adta azok­nak, akik a modern óri­ás-városokban magá­nyosak: — Mindenekelőtt, vá­sároljunk egy kutyát. Nemcsak azért tanácso­lom ezt, mert a kutyák nagyszerű, hűséges és megbízható barátok, ha­nem azért is, mert ha ki­visszük sétálni kutyán­kat, könnyű beszélge­tésbe keverednünk olya­nokkal, akik maguk is kutya-barátok, vagy ép­pen kutya-tulajdonosok. — Amerikai és angol tapasztalatok bizonyít­ják, hogy a kutya-tulaj­donosok sokkal gyak­rabban keverednek ön­kéntelen beszélgetésbe kutya-barátokkal, vagy más kptya-tulajdono- sokkal, amikor kutyá­jukat sétáltatják, mint akkor, amikor egyedül járják az utcákat. Irodalmi Kávéház 5101 W. Devon Ave., Chicago a Szt. Richards Church különtermében Műsorvezető: Mózsi Ferenc Október 22-én, szombaton este 7 órakor Forgószélben TOLLAS TIBOR (München) költő, (a Nemzetőr c. havilap főszerkesztője) felolvasó estje.-O Sebők Utazási Iroda Repülő—hajó—vonat—autóbuszjegyek Olcsó egyéni és csoportos utazások bel— és külföldre KEDVEZMÉNYEK! Nem mindegy, mennyiért utazik. Forduljon tehát irodánkhoz! CHICAGO — BRÜSSZEL — CHICAGO APEX: $469.00 ^ Nálunk hitelkártyára is válthat jegyet! Külön szolgáltatásunk: szabványmére- tű színes útlevél— és vízumfénykép. A helyszínen azonnal elkészül! Rokonkihozatal akár egy évre is! CHICAGO—BUDAPEST—CHIC AGO $ 765.00 Újamerikásoknak ingyen tanácsadás! GYÓGYSZER! IKKA—pénz és cso­magküldemények! 1 $ = . 44.02 Ft. Hites közjegyzőnk lefordítja, hitelesíti! okmányait, leveleit. Újjáalakított irodánk heti hat napon várja önt.Parkolóhely az épület mögöttj i „Ajándékozzon utazási utalványt!” | SEBOK TRAVEL SERVICE] 561 W. Dl VERSE Y PKWY CHICAGO, IL. 60614 Mózsi Ferenc és Ágnes ITelefon: (312)477-1484

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék