Chicago és Környéke, 1985 (1-52. szám)

1985-11-16 / 46. szám

2. oldal Erdélyről Erdélyért Műsoros délután Clevelandban 1985. október 13-án Az Erdélyi Világszö­vetség, clevelandi női szervezete és a Vitézi Rend ohiói csoportja kö­zös rendezésében szép sikerrel zajlott le a mű­soros délutánunk. Az összejövetel a Ma­gyar Hiszekegy elmon­dásával kezdődött, majd T. Dombrády Dóra az Erdélyi Világszövetség clevelandi női szerve­zetének elnöke köszön­tötte a közönséget, mondván, hogy ez az elő­adás nem kabaré, mert mi nem feledjük, hogy odahaza még mindig orosz megszállás van és az elszakított Erdély magyarsága kettős já­rom alatt szenved. Mi nemcsak kesergünk, de teszünk is értük. A műsor egyébként a következő számokból ál­lott. Dr. Tihanyi Sándor kuruc, majd erdélyi da­lokat adott elő művészi zongorajátékkal kísér­ve. Szeleczky Zita, a'régi Nemzeti Színház volt művésznője, 24 magyar film főszereplője II. Rá- kóczy Ferencről emlé­kezett meg versben és prózában. Dr. Ciprus Edward a West Subur­ban zenekar első hege­dűse Hubay „Cremonai hegedűs” és „Hullámzó Balaton” című szerze­ményeit adta elő Kávás- sy Klára művészi zongo­rakíséretével. Majd ismét Szeleczky Zita következett, aki Wass Albert költemé­nyeket adott elő majd erdélyi dalokat énekelt Győryné Mező Margit zongorakíséretével. Az ünnepi szónok, nagy er­délyi írónk, az Erdélyi Világszövetség elnöke autóbalesete miatt nem jelenhetett meg, de Video-tápe-ről közvetí­tették beszédét. Arra kérte a magyarságot, hogy terjesszük a. „The Hungarian Quartery” című angol nyelvű folyó­iratot, amely az elszakí­tott Erdélyről és az ott szenvedő magyarságról ad hirt. Ezután Pétervá- ry Károly énekelt erdé­lyi dalokat Győryné, Me­ző Margit zongorakísé­retével. Jól megérde­melt sikerük volt. Dr. vitéz Tapolcsányi Oszvald a Vitézi Rend ohiói csoportjának szék­kapitánya itt adta át Sze­leczky Zita művésznő­nek érdemei elismerésé­ül és Wass Albertnek Er­délyért végzett fáradha­tatlan munkájáért a Vi­tézi Rend jubileumi ér­demkeresztjét, amit el­küldenek Wass Albert­nek. Megható volt, hogy előadás közben és utána II. Rákóczi Ferencről, az erdélyi tájakról, Nagy-Magyarország térképéről vetített ké­pek jelentek meg a vász­non. Ezúton mondunk kö­szönetét a hazafias dél­után összes közremű­ködőinek, akik tudásuk és tehetségük legjavát adták. Ne feledjük, hogy az erdélyi magyarság most némaságra van ítélve... s csak mi, a szabad világban élő ma­gyarok tudunk értük ten­ni valamit. (T. Dombrády Dóra) 350 éves a Pázmány Péter Tudományegyetem PAZ MÁN Páznián, tiszta valóságnak hallója egekben, Megtért térítő állok az Isten előtt, S hirdetek új tudományt, ó halld s vedd szívre magyar nép: „Legszentebb vallás a haza emberiség". Vörösmarty Mihály széledtek a világban. Természetes következ­ménye volt, hogy első fa­kultását, a hittudomá­nyi Akadémiát teljesen lezüllesztették egy regi­onális szeminárium ní­vójára és ez a helyzet ma sem változott! Ez az oka a kulturális és erkölcsi süllyedésnek ma Ma­gyarországon ! FIZESSEN ELŐ LAPUNKRA! Vajda Albert Kaliforniában A lapunk hasábjairól is jólismert és kedvelt humorista-író, Vajda Albert november hónap­ban négy előadást tart Kaliforniában. 16-án a San Diego-i Magyar Ház látja vendégül, novem­ber 23-án Los Angeles­ben, a Szabadságharcos Szövetség Széchenyi te­ájának keretében lép fel, Az ünnepségre, II. Já­nos Pál pápa is elküldte 56-os megemlékezés Buffaloban Buffaloban az idén nem egy, hanem három megemlékezést is tar­tottak az 56-os szabad­ságharc emlékére. Az el­sőt a társadalmi egyesü­letek rendezték az egy­házakkal és a Buffalo környéki magyarokkal karöltve, amelynek ün­nepi szónoka, Tollas Ti­bor, a Nemzetőr kitűnő szerkesztője volt. A résztvevők kitűnő lel­kesedéssel fogadták „üzenetét”, amely a „megnemalkuvást” hir­dette továbbra is. Drá­maian megrázó verset, a „Bebádogoztak min­den ablakot”, dr. Peter Boyd-Bowman egyete­mi tanár fordította an­golra és amelynek ez- aikalommal is óriási si­kere volt. Az ünnepség méltó bevezetője volt az 56-os forradalom 29 éves évfordulójának. A másik megemléke­zést a buffaloi magyar egyetemisták rendez­Egyházi Naptár Szent István Király Egyházközség 2015 W. Augusta Blvd., Chicago, Ili. 60622 — Tel: HU6-1896 Lelkipásztor: Ft. dr. Mihályi Gilbert plébános Mindszenty József emlék év November 24, vasárnap: Hagyományos ERZSÉ­BET—KATALIN plébániai vacsora, tánccal. December 7, szombat: KULTÚRCSOPORTUNK SZEREPLÉSE A MUSEUM OF SCI­ENCE AND INDUSTRY ETNIK KA­RÁCSONY MŰSORÁN este >/28-kor a színházteremben. December 8, vasárnap: Tollas Tibor beszél az OTTHONI SZELLEMI ELLENÁLLÁS- ról a magyar szentmisét követő Szent Név Társulat-i reggelin. CHICAGO és KORNYÉKÉ CHICAGO AND VICINITY HUNGARIAN NEWSPAPER Chicago & Vicinity US PS 103-620 Magyar Hetilap — Hungarian Newspaper Second Class postage paid at Chicago. IL. Printed in Canada. Kiadó — Publisher: K.L. PUBLICATION INC. 4125 N. Central Park Ave., Chicago. 1L 60618 Tel: (312) 478-0850 KOÓS LÁSZLÓ Ügyvezető elnök — Executive President Szerkesztőség — Editorial Office: 4125 N. Central Pk., Ave., #3, Chicago, IL 60618 Tel: (312) 588-2894 NOÉ ZOLTÁN Szerkesztő — Editor __Köszönettel vesszük mindenkor a beérkező írásokat. — A magas szedési költségek miatt, előzetes megállapodás nélkül beküldött kéziratok maximum egy gépelt oldal terjedelműek le­hetnek 2-es sortávval. — Kéziratot és fényképét nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. __A megjelent írások mindenkor a szerzők álláspontját tükrözik. me ly nem feltétlenül egyezik a szerkesztőség véleményével. ték az amerikai diákság­gal karöltve, ahol mint a jelentésekből kiderül: több volt az amerikai di­ák, mint a magyar. Az ünnepség után Tollas Tibor elragadtatva ára­dozott a mai amerikai fiatalságról, akik töké­letesen felfogták: mit mulasztott el a szabad­világ 1956-ban, amikor nem realizálta, mit je­lentett ez a történelmi pillanat. A harmadik megemlé­kezést az ukrán diákok­kal karöltve rendezte a magyarság. Ha valaki, ők ismerik legjobban a szovjet brutalitást, hi­szen 4 millió ukránt pusztítottak el Sztáli- nék: és ez ma már tör­ténelmi tény! Minden sikeres ren­dezvény mögött keresdd a rendezőt! Ezalkalommal a ren­dező Mrs. Margaret Boyd-Bowman, Föld- váry Margitka volt, aki minden igaz magyar ügy önzetlen és lelkes támogatója férjével dr. Boyd-Bowman amerikai professzorral együtt. Sok-sok ilyen lelkes magyar asszonyra volna szüksége emigrációnk­nak és akkor csodákat művelhetnénk! A régi magyar köz­mondás is azt tartja: Nő a lelke mindennek! l’liSil FODRÁSZ üzlet A férfi, női és gyermek hajvágás és az összes modern hajstilus jiuvs- tervizsgás szakértője STEVEN ÁRVÁI tulajdonos By appointment only I Előzetes bejelentés szükséges.) Classic D'Mill 8852 Milwaukee Ave. NILES, ILL. Tel: 296-8585 dotta.) A szerzetes rendeket 1950-es években szétzúz­ta a kommunista rend­szer. A rend tagjai szét­A Pázmány Péter alapította Egyetem és a jezsuita templom Nagyszombatban. A képen a felső jelmondat értelme: „Nem mozgatva szilárdan áll"; az alsóé: „A bölcsesség házat épített magának". (18. századi rézkarc, Budapesti egyete­mi könyvtár A Amerika új nagykövetet küld Budapestre? A New York Times State Department kelet­washingtoni értesülése európai osztályát vezeti szerint rövidesen levált­ják Nicolas Salgót, az USA jelenlegi üzletem­ber-nagykövetét Buda­pesten, aki azelőtt a Wa­tergate vállalatokat ve­zette Washingtonban, amikor Reagan elnök 1983-ban Budapestre küldte követeként. > Salgó utóda hivatásos diplomata lesz, amint ez szokásos a kelet­európai kommunista or­szágok nagykövetségei­nek élén. R. Mark Pal- mernek hívják, jelenleg államtitkár helyettesi rangban szolgál a kül­ügyminisztériumban, a Ezt megelőzőleg szol gált Moszkvában, Ju­goszláviában és Indiá­ban és két korábbi kül­ügyminiszter, William Rogers és Henry Kissin­ger beszédíróként hasz­nálta öt. 0 J ' 4 »-'i ÉP Ü 1 Irodalmi Kávéház MEGHÍVÓ November 15-én, péntek este '/28 órai kezdettel a St. Richard Church különtermében (5101 W. Devon) JENEY ZOLTÁN zeneszerző a Budapesti Űj Zenei Stúdió tagja tart előadást a Hazai zenei életről egyben ízelítőt ad műveiből is. Hairmasters FRISEUR Mr. Peter Kraemer 8852 N. Milwaukee Ave., Niles, IL 60648 Tel: 824-8686 TAILORING AND ALTERATIONS FOGARASSY MIKLÓS kritikus írófaló társadalom — Mennyire falja fel a mai, otthoni szisztéma és az olvasó az írókat -4&$. MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK! RENDEZŐSÉG november 24-én pedig San Franciscóban két előadása lesz, a magyar bencések rendezésében és a Szent István ház­ban. Útjával és előadá­sával kapcsolatban Vaj­da Albert a következőket mondta: — Műsorom címe: „Vidám Vélemény a Vi­lágról” ... Szó lesz, ter­mészetesen sgját ma­gunkról, Nyugaton élő magyarokról, a hazaiak és a kintélők állandóan változó kapcsolatáról, a világpolitika nevetséges hullámzásáról, a férfi és a nő „modern” viszo­nyáról... hogy csak né­hányat említsek korunk számtalan problémája közül, amelyeken — sze­rintem — bosszankodni nem érdemes, hanem könnyebb elviselni, ha nevetünk rajtuk. A kaliforniai magya­rok tehát megkapják az élet derűs szemléletéhez nélkülözhetetlenül szük­séges VV-t... a Vajda- Vitamint. Reméljük, hogy egy napon mi, ka­nadai magyarok is ka­punk belőle. Társasán szép az élet! Ha magyar barátot vagy élettársat keres forduljon hozzánk bizalommal! Northwestern University School of Music presents THE HUNGARIAN STATE SYMPHONY ORCHESTRA Direct from Budapest ADAM FISCHER Conductor Saturday, November 16, 1985 - 8:15 p.m. PICK-STAIGER CONCERT HALL 1977 Sheridan Road Evanston, Illinois for tickets-Call 491-5441 Teljes dis/krcció! TÁRSKERESÉS 4125 N. Central Park A\c. Chicago. II. 60618 Tel: 312/ 478-0853 165 cm. magas, 24 éves, független, jó megje­lenésű, (mások által csinosnak mondott) koz­metikus szakképzettségű leány vagyok. Káros szenvedélyektől mentes. Szeretek mindent, ami az életet szebbé, változatosabbá, értéke­sebbé teszi. 38 éves korig keresem, azt a mély­érzésű, korrekt, jó megjelenésű „anyagilag rendezett” férfit, aki szeretetre és boldogság­ra vágyik, és azt viszonozni is tudja. ___________„Boldogság” jeligére._____________ Is merkedés — Ismeretlenül Egyetemi műveltségű, biztos állású, 50-60 éves, egészséges, jó kedélyű férfi válaszoljon, — ha érdekli — egy csinos, művelt, kedves asszony ismeretsége. „Szép asszony — jó asszony” jeligére. 37 éves, elvált, 172 cm magas, 75 kg súlyú, szőke hajú, kék szemű asszony, két fiú gyer­mekkel keresi olyan jóérzésű, intelligens, gyermek és családszerető férfi ismeretségét házasság céljából, ki a jövőben otthont nyújt­hatna nekünk. Jelenleg Münchenben élünk, szeptemberben hagytuk el Magyarországot. __________„Nyugodt jövő” jeligére.___________ Jó megjelenésű, 35 éves elvált férfi, házasság céljából megismerkedne egy komoly, rendes hölggyel 30-35 éves korig. Fényképes leveleket kérek a Kiadóba: „A két gyermek anyukát keres” jeligére. Bill’s and Tony’s Auto Repairs • Tune-ups • Mufflers • Complete engine service • Brakes and front end. LASSÚ VILMOS és RESCH ANTAL 4338 N. Kedzie Ave., Chicago, 11.60618 PH: (312) 588-0739 Az ünnepekre kiváló minőségű, frissen pergetett mézet vásárolhat! Szendy Lászlóék méhészetéből Hívja: (312) 724-9331 1215 Harms Rd. Glenview, IL 60025 MEGRENDELŐ SZELVÉNY Megrendelem lapjukat □ Meghosszabbítom előfizetésem □ Az előfizetési díjat ..........évre mellékelem. El őfizetési díj: Egy évre $25.00, félévre $15.00' NÉV HÁZSZÁM. UTCA VÁROS ÁLLAM ZIP CODE TELEFON Dr. Lukáts Györg\ Szülész — Nőgyógyász Tel: (312) 869-7555 St. Francis Prof. Bldg. 800 Austin St., Evanston, IL 60202 Előzetes bejelentés szükséges. íA ■ követét, hogy tolmá- ! solja a magyar nemzet­nek jókívánságait ez ünnepi alkalomból. Ja- vierre Ortas Antomo c. érsek a pápa követe ki­hangsúlyozta hogy a Nagyszombatban alapí­tott első egyetem és a 200 évre rá Budapestre átköltözött egyetem első helyét a teológiai fakul­tás foglalta el. „Köteles elismeréssel adózunk az alapítónak és azoknak, akik megőrizték a drága ajándékot, amelyet az ősöktől vettek át örök­ségként. A Teológiai Fa­kultás a mai időkben sem vesztette el az egye­temes képzésben a je­lentőségét. Sőt, a mai kifejezetten emberre irányított személetnél szükségét érezzük an­nak, hogy a bölcsességre nevelő szerepében az ember misztériumát Krisztusban világítsa meg az értelem és a hit fényénél. ’ ’ (A pápa köve­te beszédét olaszul mon-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék