Eszterházy János: Az Eszterházy család és oldalágainak leírása (Budapest, 1901)

Az öregebb cseszneki ág

2l8 GRÓF ESZTERHÁZY JÁNOS múzeumnak hagyományozá. A régészetnek nagy kedvelője volt. A magyar történelemre vonatkozó érdekes oklevél-, ritkább kéz­irat- és könyvgyűjteményt szerzett, mely manap Oszlopon őriz­tetik. Kovachich99 is mint szorgalmas gyűjtőről emlékezik meg róla. Régiséggyüjteményének nevezetesebb darabjai: a páratlan római bronzkerekek a budapesti múzeumban, továbbá I. Rákóczy György egyik aranypénzének, valamint II. Rákóczy Ferencz három emlékérmének 1703., 1705. és még egy más évről való, D. Warou által metszett bélyegzői, valamennyi unikum. A kolozs­vári múzeumba fiainak adományozásából kerültek. Neje, losonczi gróf Bánffy Agnes, gróf Bánffy Dénesnek báró Barcsay Ágnestől 1756 április 19-én született leánya.100 Szülői protestánsok voltak; atyja később a katholikus hitre tért, s hogy tizenegy éves leányát, ki gróf Teleki Sámuellel — a későbbi erdélyi udvari kanczellárral — ekkor már jegyben járt, szintén a katholikus hitre téríthesse, Mária Terézia királyné megegye­zésével Örményesről, tartózkodási helyéről, 1767 julius 15-én katonai karhatalommal az ellenálló anya karjai közül kiragadva, Bécsbe viteté,101 hol 1768 január 25-én, az udvar színe előtt, ünnepélyesen a katholikus hitre tért;102 ugyanitt nyéré további 99 Instit. Diplom. Hungar., 73. 1. 100 Itt gr. Bánffy Ágnes leszármazási táblájának töredéke, okleveleink nyomán: Bánffy Dénes, lefejezték 1674. deczember 18. Bornemissza Kata I. Gróf Bánffy György ( Erdély gubernátora fi 708. 2-ik neje : gróf Bethlen Klára i 1706. Il-ik Apafi Mihályné testvére volt Thoroczkay Mátyás Nádudvary Klára Barcsay Mihály a fejedelem testvére, udvari főkapitány 1664. Bánffy Kata II. gr. Bánffy György guber- nialis tanácsos + 1735­Thoroczkay Ágnes f 1734­Báró Barcsay Gergely zaránd- megyei főispán 1 175a. ajos t i7ai. ) 2yei főispán / igi Mária J Naláczy Lajo: huny ad megy ei Tholdalagi erőszakos történetnek autentikus Naláczy Sára t 1761. Gróf Bánffy Dénes erdélyi fölovászmester •} 1780. Báró Barcsay Ágnes f 1782. Gróf Bánffy Ágnes Eszterházy Jánosné és részletes leírása kolozsvári levél­101 Ezen tárunkban. 102 Bánffy Ágnes és testvére, Györgynek, atyjukhoz irt leveleik nyomán, kolozs­vári levéltárunkban.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék