Karácsonyi János: Békésvármegye története. I. kötet (1896)

I. Könyv. Békésvármegye általános története - I. időszak. Békésvármegye története a legrégibb időktől 1566-ig

192 Vallás-történet, iskolák, sára a katholikus egyház keveset, mondhatni semmit sem tett. A váradi püspökök közül ez időben Fráter György állam-férfiúi, Za­berdin hadvezéri gondokkal voltak túl terhelve, Forgách Ferencz pedig megyéjét sem látta. 1557-ben a váradi székesegyházi káp­talan is eloszlott. így a katholikus papság közt nagy fejetlenség uralkodott. 1552-ben, mint említők, a szeghalmi főesperességből még 13, a békési főesperességből 12 plébános megfizeti ugyan a trienti zsinatra küldendő követek útiköltségeit, de sokan adósak is maradnak; még pedig a szeghalmi főesperességben 9-en, a bé­kési főesperességben 27-en. ') Nem sokára a gyulai plébániától elszakították Apáti falut, 2) a Szent-Móricz kápolnától pedig a fövenyesi részeket. Békésen hasonlóképen bántak a Mária-kápolna ingatlanaival. Az ily és ha­sonló dolgok megakadályozására 1554. május 23-án Zaberdin váradi püspök és Armpruszter Kristóf királyi biztos a következő utasítást adják Mágócsynak : »Vitézlő Mágócsy Gáspár úr minde­nekelőtt köteles lesz az egyházakat tiszteletben tartani és azok szolgáit segíteni. Súlyos büntetés terhe alatt parancsolja meg a katonáknak és másoknak, hogy az egyházak szolgáit és a szer­zetes testvéreket ne átkozzák, semmikép se gyötörjék és jövedel­meikhez ne nyúljanak. 3)« Képzelhetjük, hogy mennyire megótal­mazta ez utasítás a katholikus papokat, mikor annak végrehajtása Mágócsyra volt bízva! ? Hisz Mágócsy még csak Apáti falut sem adta vissza a plébániának, hanem valamint előbb Henyey István és Székely Márton, éppen úgy most ő a maga javára lefog­lalta s bár nagy ravaszul szolgája, Luka János, adórovó által az összeírásban a gyulai plébánost íratta be tulajdonosnak, (különben Pozsonyban a kir. kamara észrevette volna a csalást), mégis tett­leg ő húzta annak jövedelmét 4). 1559-ben Forgách Ferencz váradi püspök megkísértette, hogy a katholikus javadalmakat e vidéken még egyszer helyreállítsa. Volt ugyanis néhány, a katholikus val­láshoz hű maradt nemes, akik őt értesítették e javadalmak állapotá­ról. Ilyen volt Gaál Bertalan, kinevezett csongrádi főispán, a püspök megmaradt, csekély jövedelmének kezelője, ennek testvére Gaál András, továbbá az ő egyik szolgája Ajtósi Török Imre, s Venczell Antal úr gyűjteménye. — 2) Dicales conscript. cottus Zaránd. — 3J Arm­pruszter jélentése Regest, decim. 4) V. ö. Dical. conscript. cottus Zaránd. 1555. Regest, decim, divers, cottuum. 1556 és Benignae Resolutiones. Ferd. I. 84—87.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék