Borovszky Samu: Csanád vármegye története 1715-ig - 1. kötet: A vármegye általános története (Budapest, 1896)

A Szent Györgyről nevezett székes káptalan

EGEI ISTVÁN. Előfordul neve 1521./ 1522. 2 és 1523. 3 SZÉCSI MÁTÉ. A későbbi éneklő-kanonok, mint mester­kanonok egyszer szerepel 1521. 4 SZEGEDI GERGELY. Egy Szegedi Gergely, János fia. 1504-ben, egy másik. Fülöp íia, 1512-ben tanult a krakkói egyetemen. 5 Hihetőleg az utóbbival van dolgunk. Kanonokunk előfordul 1521., 6 1523. 7 és mint hites bizonyság 1530. 8 BOSNYÁK TAMÁS. 1522. április 11. Báthori István nádor egy­szerűen kanonoknak s a viearius helyettesének, a káptalan­beliek pedig 1522. május 21. ugyanazon egy levélben főespe­resnek mondják. 9 1523. okt. 22-én is csak kanonoki minősége van kitüntetve. 1 0 GYULAI KELEMEN 1522. 1 1 PALÓCZI MIHÁLY, a későbbi krassói főesperes, 1522. 1 2 HEVESI MIKLÓS 1523. 1 3 ISTVÁN 1523. 1 4 XYILKAI JÁNOS 1523. 1 5 PAP LÁSZLÓ 1523. 1 6 TÓTH JÁNOS. 1523. okt. 22-én főesperes, de hogy milyen, nincs megmondva. 1 7 Eddigi hiányos adataink szerint lehet: temesi, aradi, maroselvi, torontáli vagy krassói főesperes. XAGYSARLÓI BENEDEK. AZ 1524. tanév nyarán mint esanádi kanonok a bécsi egyetem hallgatója volt s itten szent László ünnepén beszédet is tartott. 1 8 PÓSAKASTÉLYI JÁNOS hites bizonyság 1530. 1 9 Később krassói főesperes. SZENTLŐRINCZI KRISTÓF hites bizonyság 1537. 20 OROSHÁZI TÓBIÁS, Gellért (Iheraldus) fia, a krakkói egye­1 Kállai] lt. - 2 Múz. It. — 3 Br. Harruckern levéltár fasc. F. nro. 53. Varga, Szeged tört. 278. — 4 Kállay lt. - 5 Sehrauf, Krakkói tamilok 71, 81. — Kállay lt. — 7 Varga, Szeged tört. 278. Br. Harruckern levéltár fasc. F. nro. 53. Egyszerűen Gergely néven : Dl. 29650. — 8 Kolozsmon. lt. Com. Csanád nro. 1. — 9 ül. 25018. 1522. május 21-én be van töltve: a székesegyházi (Szegedi Szerafin), temesi (Szegedi János), maroselvi (Ráskai Mihály), torontáli (Rojfcsai János), sebesi főesperesség (Lippai Tamás). E szerint vagy aradi, vagy krassói főesperes lehetett. — 1 0 ül. 29650. — 1 1 Dl. 25018. — 1 2 Uo. és Múz. lt. - 1 3 Br. Harruckern levéltár fasc. F. nro. 53. — u Dl. 29650. — 1 5 Uo. - 1 6 Uo. - 1 7 Uo. - 1 8 Sehrauf, A krakkói tanulók 88. — 1 9 Kolozsmon. lt. Com. Csanád nro. 4. — 2 0 Ugyanott. Com. Csa­nád nro. 17.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék