Borovszky Samu: Csanád vármegye története 1715-ig - 2. kötet: A vármegye részletes története (Budapest, 1897)

Útmutató

I. 382. — 3 3 Pesty, Krassóm. II. 1. 332. — 3 4 Török-m. okm. II. 311. — 3 5 Uo. II. 189. — 3 6 Legenda 323. — 3 7 Uo. 324. — 3 8 Dl. 322. §. 22. — 3 9 Múz. It. — 4 0 Zichy-okm. VIII. 294. — 4 1 Dl. 11118.: ad curiam episco­palem spectantes. — 4 2 Szepesi kápt. lt. Mise. 9. 10. 1. — 4 3 Eszterg. fö­kápt. It. 5. 6. 15. — 4 4 Pesty, Krassóm. III. 372. — 4 5 Sztáray-okl. II. 534. — 4 6 Pesty, A szőr. báns. III. 108. — 4 7 Szerémi 70. — 4 8 Uo. 156. — 4 9 Got­ting. defter. — 5 0 NRA. 1763. 43. — 5 1 Die. I. — 5 2 Török-m. okm. II. 339. — 5 3 Szentkláray, Százév 21. — 5 4 Uo. 266. és Pesty, Hiv. Helyn. 5 5 Szentkláray 202. — 5 6 XRA. 1865. 5. — 5 7 Szentkláray 458. — 5 8 Pesty, Hiv. Helyn. — 5 9 Temesm. oki I. 532. — 6 0 Pesty, Krassóm. III. 372. ­6 1 Sztáray-okl. II. 534. — 6 2 Gotting, deft. — 6 3 NRA. 1865. 5. — 6 4 Pesty, Hiv. Helyn. — 6 5 Uo. — 6 6 Dl. 11118. — 6 7 Fraknói, Kegyúri jog 117. — 6 8 Dl. 22653. és Lib. reg. I. 15. — 6 9 Acta Bosnae 200. Péter püspök levele 1433-ból. — 7 0 Batthyányi 116. — 7 1 Szerémi 51. — 7 2 Hevenesi­gyűjt. 36. 109. — 7 3 Lib. reg. III. 197. — 7 4 Doc. eccl. 14. 7. — 7 5 Fejér X. 7. 259. 265. — 7 6 Bárány, Torontál I. 130. — 7 7 Eszterg. főkápt. It. 67. 8. 16. és Csan. piisp. It. — 7 8 Csanádi piisp. lt. C. 9. 32. — 7 9 Makó város lt. — 8 0 Csan. piisp. lt. C. 6. — 8 1 Collat. eccl. V. 222,— 8 2 Legenda 340,— 8 3 Karácsonyi, Sz. Gellért 120. — 8 4 Theiner I. 657. — 8 5 Uo. I. 890. ­8 6 Szerémi 266. — 8 7 Mon. Yatic. III. 223. — 8 8 Uo. IV. 280. — 8 9 Uo. IV. 455. — 9 0 Dl. 10023. — 9 1 Forgách lt. — 9 2 Múz. It. — 9 3 Zichy-okn. VI. 189. — 9 4 Uo. VI. 554. — 9 5 Sztáray-okl. II. 263. — 9 6 Múz. It. — 9 7 Dl. 150 76. — 9 8 Münch, lt. 97. — 9 9 Kállay lt. - 10 0 Mon. Vat. IV. 176. — 10 1 Uo. IV. 454. — 10 2 Bunyitay, A váradi piisp. II. 14. — 10 3 1 403. Mon. Vat. IV. 495. — 10 4 1370. Uo. I. 515., hol a félévi jövedelem után 60 frt van számítva. — ^ 10 5 1 392. Uo. III. 186,— 10 6 1 391. Uo. III. 163. — 10 7 1394. Uo. III. 264. — >* 8 1397. Uo. IV. 41. - 10 9 1402. Uo. IV. 454. — 11 0 1402. Uo. IV. 455. — 11 1 1389. Uo. III. 50. 11 2 1393. Uo. III. 212. és 1398. Uo. IV. 59. — 11 3 Theiner I. 70. — 11 4 Uo. I. 149. és Árp. új okm. II. 51. ­11 5 Mon. Vat. I. 145. 149. 161. — 11 6 Uo. III. 173. — 11 7 Uo. III. 163. ­11 8 Bárány, Temes várm. eml. II. 4. — 11 9 Knauz, Encyclop. III. 664. ­12 0 Dl. 10023. — 12 1 Oltványi, A csanádi piisp. birt. 47. — 12 2 Forgách lt. — 12 3 Uo. — 12 4 L. I. köt. 165. — 12 5 Tört. Tár 1855. 23. — 12 6 1371. : unum ex vobis in ecclesia vestra a canonia maiori dignitate prefulgentem. Pesty, Krassóm. III. 119. — 12 7 Uo. III. 94. — 12 8 Kovaehich, Formuláé solennes styti 246. — 12 9 Tört. Tár 1863. 86. — 13 0 1219—1549. jún. 5-ig összesen 361 részben kiadott, de nagyobb részben kiadatlan káptalani oklevélről készítettem regestákat. — 13 1 1368. Mon. Vat. I. 514, hol fél­jövedelme után van 38 frt számítva. — 13 2 Uo. III. 224. — 13 3 Zichy-okm. I. 43. 1276- és 1277-ben Nemeg, illetőleg Neweg falu még a nvülszigeti apáczák tulajdona. L. Dl. 942. és Dl'. 976. — 13 4 Dl. 521 6. — 13 5 Uo. 136 U o _ 137 Uq _ 138 Dl 868 9 _ 139 ])[ f iß 7 8 _ U0 Mon V af {y 199. — 14 1 Batthyányi, Series episc. 115. — 14 2 Legenda 352. — 14 3 Árp. új okm. VI. 184. — 14 4 Zichy-okm. I. 43. — 14 5 Mon. Vat. I. 145. 149. 161. — 14 6 Dl. 5216. és Acta post advoc. 35—41. — 14 7 Dl. 6687. és Acta post advoc. 35—41. — 14 8 Dl. 8689. — 14 9 Uo. — 15 0 Uo. — 15 1 Dl. 6687. — 15 2 Dl. 29489. — 15 3 Bupp, Magyarorsz. helyr. tört. III. 52. — 15 4 Coll. eccl.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék