Ellenőr, 1873. április (5. évfolyam, 75-99. szám)

1873-04-01 / 75. szám

Megjelenik minden reggel, kivéve hétfőn i ünnepre következő napon A lapot Illető reclamátiók Légrády testvérek irodájába (nádor-utcza 6. sz.) intézendők. Kiadóhivatal ős hirdetések felvétele: Bsdspesten, n&dor-otoza <J. mse. (Lé^r&dj testvérek irodájában). A* «léfizetési pénzek helyben és vidékről Pest, b&lvtny-ntozs 9. sz. alá intézendők. 75. szám. Budapest, kedd, április 1. 1873. V. évfolyam. Nem ismerem el a pénzt mindé n munka egyedüli és kizárólagos retribuáló eszközének. Ha a kötelességérzet, bizonyos nemes ambitió, az áldozni sőt szenvedni való készség semmit sem jelentő factorok többé, akkor vége van nemcsak az önkormányzás reményének, de a hangoztatott demoerati- ának és intézményei fejlődésének is, emel- kedettebb értelemben. Agyrémmé válik a? egész. Egy gazdagon fizetett képviselőház nem lesz ezen javak előmozdítójává, fej­lesztőjévé. Nem az alkotmányos élet, nem a politikai szabadság biztosítéka többé, ha­nem csak egy óriás bureau, szemfényvesztő készülék — apparatus —, melynek ködébe burkoltan, a mindenkori kormány kényel­mesen végzi dróton tánczoltató bábjáték mutatványait. A képviselőség, kivált a még majd ne­tán meghosszabbított tartamú házban, nem lesz többé nemes ambitiók törekvésének tár­gya, nem a közügy iránti kötelesség adójá­nak lerovása, gyakran a hazának hozott áldozat; hanem állomás, hivatal, Versor­gungs-Anstalt, — koncz. És attól félek, hogy ha a vála sztások- nál eddig bizonyos számú egyén öl etett meg, a gage-felemelés után a megölendő]* száma négyszeres arányban fog szaporodni. Ismerjük az utolsó választás körül kö­vetett eljárást, tudjuk az eredményeket. A létező közigazgatás kigunyolá a tör­vényt, arczul csapá a tisztességet, szembe­köpte az erkölcsöt. Nyíltan és egész cynis- mussal. Mi fog történni a gazdagabb dotatk' után ? . . . . egy uj üzletág fog támadni t. i. azok, Kik a vesztegetésre szüksége: pénz dolgában eddig egyedül a kormánya s annak központi párt-clubbjára támaszkod hattak, azontúl még külön vállalkozásokra is számíthatnak, kik az utólérhető kilátás ba helyezett nagyobb „alapra“ nagyobl előlegekkel lesznek készek szolgálni. 1 vesztegetés kereke egy uj ágenssel ke netik meg, a siker valószínűségének, az üz let biztosságának pedig a fenálló batalon — úti figura docuit — úgyis a legjob garantirozó közege. És mit gondolnak urak! Örül ezen in ditványnak a választók, az adókötelese' serege ? Nem rég az „E.“-ben a kormán; tagjainak azt valék bátor tanácsolni, mei: jenek a vidékre, s hallgassák az állam po gárainak észrevételeit a közigazgatás, a igazságszolgáltatás felől. A képviselői fizetés - emelés bari tait pedig arra kérem, menjenek választ* kerületeikbe, de felcserélve, egyik másikéba s adják elő a népgyüléseke indítványukat; vagy a mi még jobb les járjanak körről körre, házról házra, gyüji senek adatokat igy s győződjenek meg közvéleményről. Higyjék el a fentemlitett urak, hog bizony még a jelen fizetés is panaszos — 1 az elvállalt kőtelességteljesités hi ség ét mérlegeli a nép, s olvassa, — hog egyebet mellőzzek — p. o. a távollevő névsorát; a hol pedig olvasni nem tudna s — commentárral—olvassák azt mások, o bizony a hangulat legmérgesebb. De egy van, mi legnagyobb sulyly nehezedik lelkemre. Rendkívül fáj nekei az, hogy ezen indítvány baloldali ke deményezésből származót t. A fenálló alkotmányos hatalmakba hel zett bizalmat fokozni, nem csökkenteni t nácsos; az irántuk való tiszteletet őriz és óvni szükséges. És ezek között elsőse ban és mindenekfölőtt való polc ra helyezve a képviselőház ál jón! Ennek kimagasló állása, ennek nii busa — „ne nyúlj hozzám“ virág legye , Megirigyelték tán önök a miniszl urak dicsőségét és ügyességét, kik cs l az imént emeltették fel a czivillista do tat: ■ ját egy millió forinttal? azon czivillistá . melynek 10 évig való változtathatlanság proklamálták nehány hónappal korábba megjegyezve, hogy ezen ígért változható i ságot az épen indít vány űzött akkori f ; emelés indokaként, correctivumaként ár } gatták ? r Nem látják önök, minő óriás tintái- juszt pingáltak a miniszter urak ezen 1 , számjegygyei a monarchismus még igen 5 kak előtt ideális magaslatban, dicsfér környezetten lebegő alakjának orra a . hogy dobták koszorúja virágait, nem m< í dóm sárba — de a papírkosárba ? he | vonszolták azt az említett magaslatból ,1 fizető-hivatal „pudingjának korlátái elé? !- ■ Urak a baloldalon/ ne cselekedj ezt önök a népképviselettel!-- S SzontaghPál i / n r, m tri NEMZETI SZÍNHÁZ. Buaa-pest, kedd april 1. Caruzzi-Bedogni Jozéfa asszony első vendégjátékául: R i g o I e t t o. Opera 4 felv. Irta Piave F. M. Olaszból fordította Nádaskay Lajos. Zenéjét szerzetté Verdi. MIKLÖSY SZÍNHÁZ. Buda-Pest kedd, ápril 1. Szigeti Imre újonnan szerződött tag első felléptéül : Bánk bán Eredeti történeti tragoedia 5 felvonásban. Irta Katona J, Kezdete 7 órakor. Márczius 30-ikán 1873. Azon félelemben irok az „E.“-nek, hogy a képviselői napidijak emeléséről be­adott indítvány még tárgyalás alá is ke­rülhet. Rósz omen; mert valószínűen a felemelés elfogadásával fog az végződni. Reményiem az „E.“-től, hogy ez in­dítvány irányában határozott ellenző ál­lást foglal el. Reményiem, és reményijük ezt sokan, kik az „E.“-ben nemcsak a jog, igazság, tisztesség bátor harezosát, de a politikai j ó ízlésnek, a társadalmi viszo­ny o k es maniéres-ek elegantiájá- n a k, valamint az eszélynek szószólóját is szemlélni szokva vagyunk. Előre bocsátom, hogy én 800 forint lakbér és a jelenlegi napidij mellett a tisz­tességes megélést Pesten lehetőnek tartom még akkor is, ha a képviselő nős, és egy cselédet kénytelen tartani. A gyer­meknevelés természetesen már más lapra való. S ugyanazért a napidij emelést, ha tán elvben nem is, de a jelen viszonyai közt idő- szerüségi tekintetből határozottan meg­támadom. Nem fogadom el a democratia köve­telményeire való hivatkozást. A democratia nem barátja nagy, sőt gazdag fizetéseknek; csak az áldemocratia az. Sőt igazabban, csak a bureau-cratia. A hivatalnoksereg fizetésének folytonos emelését is a demo­cratia nevében követelik bizonyos körök. Pedig ez azon nyáj, mely nemcsak az önkormányzás vetése fejlődésé­nek megölő betűje, de anyagilag az adó­kötelesek vetéseinek is egyik emésztő sáska-raja. Az önkormányzat nem virit ott, hol minden cselekményt pénzérték szerint be­csülnek, hol minden szolgálatot pénzen vá­sárolnak, mindent meg akarnak fi­zet ni. Tisztelt barátunk reménye nem teljesedett de fenebbi czikkét már csak azért is közöltük, hogy fenntartsa az „Ellenőr“ iránt szivélyessége által sugallóit dicséretek hitelét maga az „El­lenőr“ eshetőleges tévedéseivel szemben is. Kö­zöltük azt egyébiránt azért is, hogy e lap olvasói megismeijék a kérdés másik oldalát egy olyan férfiútól, kinek mind szabadelvű működését mind önzéstelen hazafiságát jól isn^H a nemzet s büsz­keségének vallja egész pártunk. Hanem t. bará­tunk véleménye ellenében is megmaradunk azon nézetben, melyet a múltkor nyilvánítottunk s an­nak idejében bővebben is indokolhatunk. Most csak annyit jegyztink meg, hogy — mint jeleztük a múltkor is — mi a napdij eme­lést a mostani országgyűlés részére nem sza­vazzuk meg, de megszavazandónak tartjuk a jövő országgyűlés tagjainak részére, kiket nem isme­rünk. Egyet értünk t. barátunkkal különben abban, hogy a törvényjavaslat benyújtására jobban meg kellett volna választani az időt s tekintetbe kellett volna venni a körülményeket. Egyébiránt biztosít­hatjuk t. barátunkat, hogy az indítványhoz nem volt semmi köze egyik párt körének is, ha­nem mindenik által csak tudomásul vétetett, mint olyan nyilt kérdés, a melyre nézve a jobboldal, balközép és 48-as párt számos tagjai voltak egy nézeten és szavaztak együtt s a melyre nézve elvi különbség csak akkor foroghatna fenn, ha a napidijak létesítéséről vagy eltörléséről volna szó. Most csak az a kérdés, bogy a léte­ző napdij elégséges-e vagy sem azon vagyontala­nabb képviselőknek tisztességes ellátására, a kika fővárosban, hol mellékkeresetük nincs, csak azért laknak — hét nyolez hónapig — mert illető kerületeik megbízták őket országos érdekeik becsületes képviseletével. E kérdésre t. barátunk elmondta saját nézetét. Mi állunk a magunké mellett — de csak az 1872-ben választott képviselőház tartama utánra szóló alkalmazással. — S hiszszük, hogy ez lesz a vita vége, bármily — s tán uj — alakban kerüljön is tárgyalás alá a kérdés, melyre nézve három országot kivéve, minden állam — s az amerikai nagy köztársaság is — t. barátunk felfogásával ellenkezőleg intézke­dett és intézkedik. Igen szép dolog az a nobile officium, hanem a valóban nobilis lelkületű embereknek — már pedig ilyenek megválasztását kell lehetővé tenni — nincs mindig vagyonuk a drágult Budapesten élni, de van néha családjuk is, melyet szeretnek. A ki itt lakik állandólag, akár választják meg akár nem, s van hozzá va­gyona vagy keresete, az könnyen beszélhet, de nem kell feledni a m á s o'k Helyzetét sem; már pedig sokan vannak olyanok s épen nem volna óhajtandó, hogy a képviselőház tagjai ne lehes­senek csak a hivatalnokok, hivatalvadászok, üzérkedők és a — többé-kevésbé — gazdag em­berek. Szerkesztő. állapodását, de módosításokkal, minthogy e meg­állapodással — a mint beszélték — a miniszter sok tekintetben nem ért egyet, sőt a kepviselőház befolyásának is teljesen tárva hagyta = Megkaptuk: aközmunka és köz­lekedési miniszter jelentését az országos köz­lekedési eszközök hálózata tárgyában, s ismertetni fogjuk bővebben. Mellékletét a hálózati terv csino­san kidolgozott térképe képezi. = A delegáiók april 2-án tartják Bécs- ben első üléseiket. Az osztrák delegatió ülése 11, a magyaré 12 órakor lesz. = A magyar leszámítoló- és ke­reskedelmi bank alapszabályai 7 5. §-ba foglalvák, melyek határozataiból, a mennyire a bankról eddig adott közleményeink által olvasóink előtt még ismeretesek nem lennének, közöljük a következőket : A társulat alaptőkéje egyelőre 25 millió o. é. írtban állapittatik meg, mely 125,000 db., egyeu- kint 200 o. é. írtról szóló és ezen egész névérték­kel befizetett részvény által képviseltetik. — Ezen alaptőke azonban az igazgatótanács indítványára közgyűlési határozattal 50 millió írtra szaporítható, további 125,000 db., egyenkint 200 o. é. írtról és legalább 125,000 drbból álló sorozatokra osztott részvények kibocsátása által. — Ezek felére nézve az első aláírók részére az átvételi pari árfo­lyam mellett fentartatik. Az igazgatótanács legalább 12 és legfeljebb 16 tagból áll; legalább 6, esetleg 8 tagnak Buda­pesten kell laknia és magyar alattvalónak lennie. Mindenikttk köteles óvadékul 100 részvényt letenni. — Az igazgatóság áll legalább két vagy több igaz­gatóból, kik úgy mint helyetteseik is az igazgató- tanács által neveztetnek ki, s a kormány által erősittetnek meg. Az államkormány felügyeletét a 75. §. a kö­vetkezőleg állapítja meg: Az államkormány főfelügyeleti jogát a keres­kedelmi minisztérium által kinevezendő állandó kormánybiztos vagy ennek helyettese által gyako­rolja. Ennek jogában áll felügyelni az alapszabá­lyok pontos megtartására, tudomást szerezni ma­gának a társulat ügykezeléséről s a közgyűléseken és az igazgatótanács ülésein jelen lenni; jogában áll továbbá oly határozat kivitelét, melylyel az alapszabályokat sértve véli, felfüggeszteni. Ily esetben azonban haladéktalanul ki kell kérnie a kereskedelmi minisztérium eldöntését, és ha ez áma határozat hozatalától számítandó 14 nap alatt nem következnék be, a határozat végrehajtható. Mindaddig, mig az előmutatóra s látra szóló pénz­tári utalványok, hacsak egy állampénztárnál is készpénzre váltatnak, jogosítva lesz a pénzügymi­niszter, hogy kiküldendő biztosa által bármikor meggyőződést szerezzen a kibocsátott pénztári utal­ványoknak és pénztárjegyeknek nemcsak pontos beváltatása, hanem alapszabályszerü fedezete iránt is. A kiktildendő biztos feladatát két igazgatóta­nácsosnak maga mellé vételével teljesitendi. ORSZÁGGYŰLÉS. Tegnap délben és ma a törvényhozás mind­két háza ülésezett. A tegnapi ülések rövidek és jelentéktelenek voltak. A képviselőház mai ülésén sem volt érdem­leges tárgyalás, s nem is lesz már husvét előtt. Mindössze egy-két ülést tart a főrendiház üzene­teinek átvételére, s törvények kihirdetésére. Az utolsó ülés napja még nincs meghatározva. A hús­véti szünidők april 23—25 napjai körül érnek vé­get s május havában a jövő évi költségvetés tár- gyaltatik, mely valószínűleg véget ér júniusra, mi­kor a hosszú szünet következik. A mai nyilvános ülést zárt ülés előzte meg, melynek tárgya ugyanaz volt, mi a nyilt ülésé — leszámítva az interpellátiókat —- t. i. a Gizella fő- herczegnő menyegzőjére vonatkozó intézkedések. A főrendiház ma a képviselőházban közelebb­ről elfogadott törvényjavaslatok halmazát tárgyalta s szintén küldöttséget választott a háznak, Gizella főhgnő menyegzőjén leendő képviseltetésére. A képviselőház ülése márczius 30-ánn. Elnök; Bittó István, ki a jegyzőkönyv hitelesítése utáu bemutatja Árva megye feliratát, melyben az ország- gyü ési nyomtatványokat a törvényhatóságok számára meg küldetni kéri; Újvidék város és Liptómegye föliratát a je­zsuitáknak Magyarországból kitiltása iránt; Liptómegye föliratát a királyföld rendezése iránt; Zólyommegye fölira­tát a községi megadóztatásra vonatkozó törvény módosí­tása irárt. — Üzenet a főrendektől. Prónay De­zső br. bemutatja a főrendiház jegyzőkönyvi kivo­natát a bélyeg és illetékekről, a dunagőzhajózási társaságról, a lószükséglet fedezéséről, a zalasdi jószág megvételéről és a Ferencz-csatorna kiépíté­séről szóló törvényjavaslatok elfogadásáról. (Mind­ezek ő felsége szentesítése alá fognak terjesztetni.) — Napirend. Harmadszor felolvastatnak s megszavaztatnak a törvényhatóságok költségei­ről, az adótörvények hatályáról, az 1873-iki bud- getről, a koronaőr választásának beczikkelyezéséről s a Montenegróval kötött szerződésről szóló ja­vaslatok. Széli Kálmán benyújtja a p. ü. és vasúti bi­zottság jelentését az 1869-ik évi 6-ik t. ez. által heczikkelyezett engedélyokmány némely határoz- mányainak módosításáról szóló törvényjavaslat tár­gyában. — Következik a tiszavidéki vasuttársulat engedélyokmányának módosítására vonatkozó ja­vaslat. Nagy György: Elfogadja a javaslatot átalá- nosságban, de a részletekre nézve nehézségei vannak, igy a vasuttársulat részvényeinek adott bélyegmen­tességet nem helyeselheti. Tisza Lajos miniszter röviden válaszol, mire az engedélyokmány módositásai megszavaztatnak. Elnök: a következő ülés napirendjét kitűzvén, az ülést feloszlatja. i a bácsmegyei Ó-Verbász község úrbéri választmányá- ; kérvényét, melyben úrbéri pöritk megsürgetésót, kérik, jós József beadja a kolozs-dobokamegyei tankerületi itanitók kérvényét, a tanító egyletek részére postadijmen- íégről szóló törvény alkotása iránt. Remete Géza beadja ■. Klug Ignáczné kérvényét az iránt, hogy az 1848—49- i hadjárat alkalmával a magyar hadseregnek kiszolgá'- ítt kenyérilleték fejében 1366 frt 70 kr részére megtérít­sék. Schwartz Gyula beadja Szabó József volt adóhiva- í tiszt kérvényét végkielégítésért vagy alkalmazásért. — Inter pellatiók. Szmrecsányi László :erpellatió alakjában sürgeti, hogy a már eiké- iilt eperjes-héthársi vonalrész még a határidő be- rta előtt adassék át a forgalomnak, miután a 3gye székhelyére s egyedüli piaczára vezető' kőut Ijesen járatlan. Tisza Lajos miniszter nem tartaná slyesnek, ha egy vonalnak csak egy része nyit- tnék meg, mert az a kamatbiztositási kötelezett- get előbb igényelné, mint az engedélyokmányban eg van határozva. Szmrecsányi tudomásul veszi a Jászt, fentartva az alkalmat, hogv annak idejé- :n határozati javaslatot nyújthasson be. Lázár Ádám a m. vásárhelyi törvényszék épü- tében levő börtönök miatt interpellál. Ezek szttkek, ltömöttek, s a különböző minőségű és állású vád« ttakat a többivel vegyesen zárják el. Kérdi tehát, ándékozik-e az igazságügyér e bajon segíteni? luler Tivadar igazságügyér megígéri, hogy a szük- ges fölvilágosításokat megszerzendi, b ahoz ípest mindent elkövet, mit ily körülmények közt hét. Majoros István sajnálatát fejezi ki, hogy a nnzeti színház ügyében múltkor tett interpellatió- ra a beltigyér még nem válaszolt. Reményű azon- m, hogy ez a holnapi ülésben meg fog történni, rttí, hogy végre a nemzeti szinház megszabadult Idigi intendánsa rósz kezelésétől, de viszont íajtja, hogy az intézet Ugye jobb kezekbe kerül- in. Kérdi tehát : az üresedésbe jött intendánsi ilyet egy minden tekintetben értelmes és köztisz- iletben álló egyéniség által akarja-e a bclügymi- iszter betölteni? Helfy Ignácz fölemliti, hogy febr. 26-án a janyol köztársaság elismerése végett interpellálta miniszterelnököt, de nem kapott eddig választ, zóló azért tette az interpellate, nehogy megho- osodjék a házban a vélemény, mikép addig, mig delegatió fenáll, nincs joga a külügyekhez hozzá sólani. E feltevésben megerősíti a miniszterelnök allgatása, annyival is inkább, minthogy azok íegnyitása küszöbön áll. Ez ellen tiltakozását fe- jzi ki, és sürgeti az interpellate. — Napirend: a tiszavidéki vasuttársu* ittál kötött szerződés módosításáról szóló törvény- avaslat harmadszori felolvasása és megszavazása. Ennek megtörténte után elnök föloszlatja az ilést, jelentvén, bogy a holnapi ülés óráját ma aég nem tudja kitűzni. * A főrendiház ülése marcz. 31-én. Elnök: Máj láth György. — A kormány •észéről: gr. Szápáry Gyula. Gr. Cziráky János benyújtja a jogi bizott- )ág jelentését a koronaőrválasztásról és a mon- ;enegroi szerződésről szóló törvényjavaslatok, — gr. Károlyi György a pénzügyi ^bizottságét az adó- ;örvényjavaslatok tárgyában. Napirend: az első dunagőzhajózási társulat jövedelem biztosításának megszüntetéséről szóló törvényjavaslat tárgyalása. Gr. Zichy Ferencz statistikai adatokat hoz­va fel, ajánlotta a törvényjavaslat elfogadását. A lobogó-kérdést adminisztratív utón véli elintézhető- uek. — Gr. Szápáry felvilágosító megjegyzései után a törvényjavaslat általánosságban úgy mint részleteiben elfogadtatott. Következtek: a koronaőri választásról és a montenegrói szerződésről szóló törvényjavaslatok, melyek vita nélkül elfogadtattak. A törvényhatóságok közigazgatási, valamint árva és gyámhatósági kiadásainak ideiglenes fe­dezéséről szóló törvényjavaslat felolvastatván, gr. Szápáry Gyula kifejtette a kormány álláspont­ját. — Eötvös Dénes báró azt hiszi, hogy e költségekről magában a budgetben kellene gondos­kodni, s a törvényjavaslatot nem fogadja el. A megyék fedezzék költségeiket az adópótlék eme­lése által. — Tomcsányi József és gr. Czi­ráky János a törvényjavaslat mellett szólanak mire az el is fogadtatik. Vita nélkül fogadtattak el: a földadóról, e czukoradóról, a bor- és husfogyasztási adóról és a dohányjövedékről szóló törvényjavaslatok. A képviselőház jegyzője áthozza az indem nityről szóló szentesitett törvényezikket, méh azonnal kihirdettetik, — továbbá a tiszavidék vasuttársulattal kötött szerződésről szóló törvény javaslatot, tárgyalás végett. — Gr. S z á páry Antal sürgősségi indítványt tesz. Ra dvá nszky Antal felszólal ez alkalom ból, hogy czélszerü lenne, ba a főrendiház nen igy szakadozva, hanem bizonyos megbatározott idő ben tartaná üléseit, vagy a hó végén, vagy elején de akkor folytonosan, s elintézné a hozzá utasítót tárgyakat. Ez esetben a főispánok megfelelhetné nek kötelességeiknek itt is, otthon is. Az elnök megjegyzi, hogy néha okvetlenü kell üléseket tartani. A bajon egyébiránt gyöke résén csak a főrendiház reformja lesz képes segi teni. Különben figyelemmel lesz arra, hogy a ülések bizonyos napokra jó eleve kitüzessenek. Erre nehány pereznyi szünet következet: mely után bizottsági jelentés alapján és az időköz ben megjelent Tisza Lajos köziek, miniszter fel világositó megjegyzései után a tiszavidéki vasuttái sulattal kötött szerződésről szóló tvjavaslat elfogac tatott. Ezután felolvastatik a miniszterelnök átirat* s az elnök a következőleg szólal fel: A méltóságos főrendek azon hü ragaszkodás nál fogva, amely a méltóságos főrendeket buba és örömben a fenséges uralkodó ház tagjaihoz cs* tolja, úgy hiszem, mindnyájan igen szívesen járu nának a trón zsámolyához; de azt vagyok bát< a fenforgó körülménynél fogva, miután a közösüg; bizottság is testületileg lesz képviselve, ajánlan hogy talán 15 tagból álló küldöttséget küldjön ki (Helyeslés, Felkiáltások: Az elnök jelölje ki tagokat!) Bátorkodom tehát javaslatba hozni következőket: Az ország zászlósai külön meg vai nak hiva, s miután a ház két elnöke is meg v* 1 1_ ______ . „ VHiaattoin- +QO-Í — A kath. autonómiai kongressns kisebbségének tagjai tegnap az országbáz egyik termében értekezletet tartottak. Tizennégyen jelentek meg, s a tanácskozás főtárgyát képezte, hogy egy 5 tagú végrehajtó bizottságot választottak, mely a kath. mozgalmakat figyelemmel kisérje. Szóba jött az is, hogy közlönyt válaszszanak, s erre többen a Hatala által szerkesztett „Kath. Reform“-ot aján­lották, de a határozatot egy népesb értekezletre tartották fen. A kath. autonómia ügyére pedig ki­mondták, hogy bevárják, mig a kormány válaszol­ni fog a képviselőházban hozzá intézett inter- pellatióra. Az értekezlet körében az a hir szárnyalt, hogy Trefort Ágost cultusminiszter az országgyűlés elé fogja terjeszteni az autonómiai kongressus meg­A főrendiház ülése márcz. 30-án Elnök: Majláth György. Zichy Ferraris Viktor gr. köszönetét fejezi ki, a jegyzői tisztre tör­tént újabb megválasztásáért. Tombor Iván, mint a képviselőház jegyzője áthozza a képviselőház mai ülésében harmadik felolvasásra elfogadott törvényjavaslatokat tárgya­lás végett és a Belgiummal a közönséges bűntet­tesek kölcsönös kiszolgáltatása iránt kötött szerző­désről szóló tvezikket kihirdetés végett. Az utóbbi kihirdettetik, a többi pedig az illető bizottságokhoz utasittatott. A képviselőház ülése márcz. 31-én. Bittó István elnök jelenti, hogy a miniszter- elnöktől átiratot vett. Szeniczey Ödön jegyző olvas­sa az átiratot, mely tudatja a házzal, hogy ő fel­sége a Gizella főherczegnő egybekelése alkalmá­ból kegyesen veszi a magyar országgyűlés két háza elnökeinek, valamint a hozzájok netán kül- döttségileg csatlakozandó tagoknak megjelenését. Erről a miniszterelnök további intézkedés végett értesíti a házat. Elnök egy 15 tagból álló küldöttséget propo­nál. Ez a következő képviselőkből állana : gr. Ka­rácsonyi Guido, Ivánka Zsigmond, gr. Zichy Imre, Máday Sándor, gr. Festetich Pál, Lipovniczky Sán­dor, gr. Apponyi Albert, báró Prandau Gusztáv, Sacbsenheim Albert, Szitányi Bernát, Ugrón Gábor, gr. Keglevich Gábor, Szentimrcy Elek, Simonsich Béla és Nagy György. (Helyeslés.) E küldöttség az elnök vezetése alatt jelenik meg, s ápr. 15-én gyűl össze Pesten. Kerkapoly K. pénzügyminiszter a kormány egy szándékáról kivánja értesíteni a házat, s ez értesítéshez egy kérést is csatolni. A 3-ik jóté­konysági államsorsjáték tiszta jövedelme a kincs­tári munkások árvái javára állítandó menházra fordittatik. Több mint harmadfélszáz az apátián és anyátlan árvák száma, s ezret halad meg a fél­árváké. A sorsjáték eredménye körülbelől 100,000 frtnyi tiszta fölösleg. Kéri a házat, hagyja helyben a kormány azon szándékát, hogy az intézetet va­lamely nélkülözhető kincstári épületben helyezhesse el. Elhatározta továbbá a kormány, hogy kikéri Gizella főhgnő beleegyezését az iránt, hogy legyen szabad a felállítandó intézethez a fejedelmi mát­ka nevét kötni. (Helyeslés.) Szlávy József miniszterelnök benyújtja az in­demnity meghosszabbításáról szóló szentesitett tör­vényt, mely kihirdettetvén, a főrendiházhoz is át­küldetett. Kérvények Zsifkovich János benyújtja Vukovár város két kérvényét, melynek egyike a zimony-vukovár- barcsi vasút engedélyezését, másik a vukovár-sumáczi csa­torna engedélyezését és kiépítését kéri. Kármán Lajos be­Elfffizetésl árak ÓTW , . 20 frt. — kr. Évnegyedre . . 5 frt. — kr. Félévre . . . 10 „ — „ Egy hónapra . 1 „ 80 a Egyes sifim ára 10 krajezár. Szerkesztési Iroda: Badapeeten, xiádor-uteza e. mse. Semmit mb közlünk, ba nem tudjuk, kitói jön, — Kéziratok viiuakfildtoért nem Villalkecnnk. Minden értesítés a szerkesztőséghez intézendő. Levelek cs.k bérmenteees fogadtatnak el. Az ..Ellenőr“ Ara egy évre .... 20 forint — e félévre .... 10 „ — évnegyedre ... 5 „ — egy hóra .... 1 „ 80 kr. ^ Az előfizetést — postai utón vagy sze } mélyesen — nyugtázza < az „Ciliénőr“ kiadó hivatala 1 (Pesten, bálvány-uteza 9. sz.) ( 2 á z a I é k a könyvárusi utón történő megrendelések után az „Ellenőr“ részéről nem adatik. , .............. 1 1 1 TÁVIRATOK. ; Zágráb, márcz. 31. (Az „Ellenőr“ távirata.) ] A varasdi községtanács uj választása ápril 15-én i megy végbe. — A marhavész miatt a marhavásá­rok Zágrábban, Károlyvárosban, Kőrösön, Buccari- 1 ban, továbbá Zágráb, Kőrös, Varasd és Fiume- megyékben megtiltattak. Brassó, márcz. 31. (Az „Ellenőr“ távirata.) Tegnap d. u. 3/44 órakor érkezett ide a homorod- brassói 10 mfd. hosszú vonalon az első vasúti mozdony kavicscsal. Minden állomáson ujjongó népség. Itt 20,000 ember várja a vonatot. Szűnni nem akaró lelkesült ujjongás. Bécs, márcz. 31. A képviselőházban a pénz­ügyminiszter a Grácz városi lotto-kölcsönre vonat­kozó tjavaslatot, a kereskedeimi miniszter pedig a kinttelfeld-wolfsberg-stájer határszéli vasútról, va­lamint a munkakerülők elleni rendőrbünfenyitő ha- tározmányokról szóló tjavaslatokat terjesztette elő a bizottsági inditványnyal együtt, mely elfogadta tott; elfogadtatott továbbá Seidl azon indítványa, mely szerint a kormány egy csendőri tjavaslat előterjesztésére szólittassék fel. Seidl egy másik indítványa, mely csavargók és munkakerülők szá­mára alapítandó deportatió-telepekre vonatkozott, elvettetett. — Az Ausztria és Portugal között kö­tött kosuláris egyezmény, továbbá az Ausztria és Bajorország között a Salzach és Salach folyókon lhvő határ iránt kötött pótegyezmény az 1820- ban létrejött államszerződés értelmében helybenha- gyatott. Zágráb, márcz. 31. A magyar pénzügyminisz­ter rendeletére az adóvégrehajtások Verőcze és Szerémmegyéknek az éhség által sújtott vidékein szeptember elsejéig beszüntettettek. Barcelona, márcz. 31. Vicomte Bonale, ki Waball fölkelővezér táborkarához tartozik, elfoga­tott. A franczia konzul szabadon bocsáttatását kí­vánta. Bérlet 1. sz.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék