Ellenőr, 1875. július (7. évfolyam, 183-210. szám)

1875-07-04 / 183. szám

Semmit sem közlünk , ha nem tudjuk, kitől jön. — Kéziratok visszaküldésére nem vállalkozunk. — Posta által csak bérmentes leveleket fogadunk el. Hirdetések felvétele: Budapesten, nádor-uteza 0. szám (Légrádj testvérek irodájában.) Kiadó-hivatala: Elő ügethetni helyben és posta utján: nádor-uteza 6. se. a. POLITI KAI NAPILAP­A lap szétküldésére vonatkozó reclamatiók Légrády testvérek irodájába (nádor-uteza 6. sz.) intézendők. 183. szám. VII. évfolyam. Az „Ellenőr“ ára oiíiif eiidlt> : E</ évrt> “0 forint — kr Félén» .......................................10 ,, — kr. Negyedévre ...... 5 ,, — kr. Jíity bőr» ......................... 1 ,, SO kr. A/ elúfivetáxt — postai ti ton vagy sze­Budapest, julius 3. íuAlyt-s. ii nyugtázza a* „Ellenőr“ ki adó-hivatala (Pesten, nádor-uteza, 6. sz.) Százalék a könyvártig! utón történő megrendelések tsfán az „Ellenőr“ részéről nem udiiffk. TÁVIRATOK. B.-Gyarmat, julius 3. (Az „Ellenőr“ eredeti távirata.) A b.-gyarmati kerület számos és nagyobbrészt az értelmiséghez tartozó választója Szontágh Pált nagy lelke­sedéssel és egyhangúlag képviselőül meg­választotta. (E kerületet a múlt országgyűlé­sen gr. Forgách Antal képviselte, ki most a losonczi kerületben lépett föl. Szerk.) Szathmár, julius 3. (Az „Ellenőr“ ere­deti távirata.) A szavazás bevégeztetett, Boross Bálint szabadelvű 603, Kiss János szélsőbaloldali 285 szavazatot kapott. FelvinCZ, julius 3. (Az „Ellenőr“ ere­deti távirata.) 596 igazolt szavazatból 388 szavazatot nyert Houchard Ferencz, 208-at Maurer Béla; 180 szótöbbséggel Houchard Ferencz Aranyosszék alsókerületének ország­gyűlési képviselőjévé választatott. Szécsény julius 3. (Az „Ellenőr“ ere­deti távirata.) Pulszky Ágost egyhangúlag képviselőnek választatott a szécsényi kerü­let részéről; a lelkesedés nagy. Kézdivásárhely, julius 3. (Az „Ellenőr“ eredeti távirata.) Pap Lajos szabadelvű párti jelölt ma nagy többséggel országgyű­lési képviselőnek megválasztatott. Bécs, jul. 3. Királyné ő felsége és Ferencz Károly főherczeg holnapután estve érkeznek Schön- brunnba; a német koron&herczeg, az orosz trón örökös holnapután délután, Humbert korouaher- czeg holnapután délelőtt érkeznek Bécsbe és a burgba. szállnak ; az illető pátyandvarokon király ő felsége és a föherczegek fogják a vendégeket várni. Mac Mahon tábornagy Vogué franczia nagy­követet megbízta, hogy király ő felségének fejezze ki Francziaország részvétét Ferdinand császár­király elhunyta fölött. Vogué gr. mint Franczia­ország képviselője a temetkezésen is fog részt venni. Bécs, jnl. 3. Az állam- és éjszaki vasntak igazgatóságai Ferdinand király holttestének elho- zatalára kiterjedt előkészületeket tesznek; az ál- iamvasnt által rendezett gyászvonat tiz vaggonból fog állani. és Brünnig az államvasnt forgalmi fő­nöke Roessler, innét tovább az éjszaki vasút fő­nöke Saal vezeti, az éjszaki pályaudvarba érkez­ekor (vasárnap éjjeli 11 óra) az éjszaki vasút igazgatósága, élén Eichler udvari tanácsossal, fogadja. Az állam- és éjszaki vasutak érin­tendő állomásai gyászjelvényekkel, az éjszaki pályaudvar zászlókkal, szőnyegek, virágftizérek és és egyéb gyászjelvényekkel lesznek ékítve; a a fölvételi épület tornyai és a főépület gyászlobo- gókbal láttatnak el, az ndvaii terem gyászteremmé változtatik. A pályaudvar előcsarnoka a közönség előtt elzáratik. Bécs, jul. 3. A „N. Fr. Presse“ jelenti: A julius 5 én kezdődő tárgyalásoknál az osztrák­magyar vám- és kereskedelmi szövetség fölött, Ausztriát Charvet osztályfőnök, Wagner és Voerz ] osztálytanácsosok fogják képviselni. A legközelebbi teendő az osztrák kormány által előterjesztett vámtarifa-tervezetre a magyar kormány részé­ről teendő propositiókat átvétele ; a törvényesen előirt vám- és kereskedelmi értekezlet csak akkor fog egybehivatni, ha a két kormány képviselői egy sabstratumban megállapodtak, és ez esetben az osztrák kormány élni fog jogával, melyszerint szakembereket és pedig nemcsak a kereskedelmi kamara tagjai közöl meghívhat. Bécs, jul. 3. A „Fremdenbl.“ jelenti: Király ő felsége Robillant olasz követnek Pecker által készített életnagysága pasztelképét küldte. Bécs, jnl. 3. Több esti lap jelenti, hogy tegnap délután Schattan, Rét és Alsó-Retzbach tá­jékán iszonya felhőszakadások jártak ; a mezőkön okozott kár igen jelentékeny, a házak eddig el­lenálltak. London, jnl. 3. Néhai Ferdinánd királyért tíz napi udvari gyász rendeltetett. — A tárgyalá­sok az indiai kormánynyal a Birma ellen teendő lépések:c vonatkozólag — mivel a birmai kor­mány az angol hadcsapafoktól a keresztülvonulási engedélyt megtagadta — megkezdettek. Bukarest, jnl. 3. Miután a vasúti bízott­ig egyhangúlag a plojesti-predeali és adjud-ok- í>ai vasutengedélyezésekre vonatkozó kormányja­vaslatok eJJen nyilatkozott, 44 képviselő indítvá­nyozza, bogy a kamara a benyújtott javaslatok melljzésével utasítsa a kormányt, begy uj pályá­zató' liírd»gr,eu és a vasutépitkezést azon társu­latra ruházza, mely a legelőnyösebb föltételeket szabja. Berlin, jul. 3. Az utótőzsde változatlan ma­radt nagymérvű fedezések és tőkevásárlások mel­lett; international!« értékek emelkedtek, úgyszintén vasutak és bankok; elsőbbségek, járadékok és sorsjegyek keresetiek, pénz 36/8°/0. iléea, julius 3. (Hív. zárlat) Alagy. földteliermen- KiStvérjy 81.75. Salgó-Tarjáu ™-.—. Magyar hitel 212.75 Magyar záloglevél 8670. Erdély 128.—. Magyar keiet vasút 49.75 Magyar sorsjegy 81.50. Magyar földhitel 275.25. Magyar varuti kölcsön 101.25. Ajiglo-magyar 8.— Franco-magyar 59.75. Alföld 132.50. Magyar északkeleti vasút 127.—.Keleti vasúti elsőbbségi kötvény 66.80. Tisza vasút 193—. Municipal-hank —.—. Pesti bank — Budapest, julius 3. Csak pár óra választ el immár a hét­fői naptól, midőn végre megindulnak az al­kudozások, melyek hazánk közgazdasági exist entiáját hosszú éveken át meghatározni vagy legalább is döntőleg befolyásolni hi- vatvák. Nemzeti létünk egyik legfontosabb té­nyezője, anyagi jólétünk az, mi most kocz- káu forog; s ez magyarázza meg a közvé­lemény magatartását is, mely a választási mozgalmak ezernyi izgalma közt is éber figyelmet szentelt e kiváló jelentőségű tárgynak. Olvasóink ismerik már mindazon kérdé­seket, melyek most tárgyalás alá kerülnek. Itt van fogyasztási adóink kérdése, a közős vámjövedelmek helyesebb repartitiója szük­ség esetén a külön vámterület vagy leg­alább ellenőrző vonalak életbeléptetése és mindenek fölött a magyar önálló jegybank felállítása. Ismételjük, nagy fontosságú változások küszöbén állunk. A kormány kezeibe van letéve hazánk anyagi jövője s az ő maga­tartásától és erélyétől függ az ország bol­dogulása vagy hátramaradása azon a téren, melynek kiváló jelntőségét ma már senki sem meri többé kétségbevonni. Nem azért mondjuk ezt, mintha egy pillanatig is haboznánk vagy kételkednénk abban, hogy a kormány meg fog felelni a jogosan hozzá köthető várakozásoknak. Ha­nem igenis mondjuk azért, mert jól tudjuk, hogy a válságos pillanatban, hol a kormány csak a legrendületlenebb erélylyel védelmez­heti meg jogos igényeinket, szüksége van azon tudatra és meggyőződésre, hogy min­den kivánsága és követelése mögött a nem­zet óriási többsége álj. Meglehet, hogy egyben-másban külön­bőznek nézeteink, de abban az egyben úgy hiszszük nincs különbség, legalább a sza­badelvű párt tagjai közt, hogy minél hatá­rozottabban és szigorúbban lép fel a ma­gyar kormány érdekeink védelmére, annál biztosabban és kétségtelenebbül számithat mindnyájunk támogatására. Mi legalább azt tartjuk, hogy ma, mi­dőn lehulltak már a bécsi lapok jóakarólag mosolygó álarczai s csak annál visszataszi- tóbb szinben állnak előttünk irigységtől és pöffeszkedéstől szétdült vonásaik — nem lehet valamire való magyar lap, mely ne tartsa hazafiui kötelességének egész oda­adással támogatni korjuányunkat e nehéz, de áldásos sikerrel biztató küzdelmében. Nekünk még az utolsó napok keserű csalódásai után is rendíthetetlen meggyőző­désünk, hogy lajthántuli szövetségeseinkkel nem egy tekintetben egymásra vagyunk utalva. Ámde jól értsük meg egymást; nemcsak nekünk van szükségünk rájok, ha­nem ők sem nélkülözhetnek bennünket. Egymásra vagyunk utalva, mint két egyen­rangú társ, a kik közül szívesen hoz bár­melyik is áldozatot a kölcsönös békesség és jó egyetértés fenntartásáért; de a kik kö­zül egyiknek sem szabad oly passiókat el­árulni, mintha a másiknak nyakára akarna nőni, jpert az pyen uphatnámságnak kőny- nyen éppen ő ihatná meg a levét. Egyenlő társak vagyunk, kik alkuszunk egymással, mint egyenrangú felek és nem függő alatt­valók, kik parancsnak engedelmeskedni tud­nánk. így fogja fel helyzetünket a kormány is, midőn, mint az eddigiek is mutatják, a bank felállítását mint egyszerű postula- tumot állítja oda, mig a vám- és kereske­delmi szerződés iránt mint alkudozó fél tartózkodóiag lép föl. És ebben teljesen igaza van. Megen­gedjük mi, hogy talán az önálló bank fel­állítása nem jár oly nagy pénzügyi elő­nyökkel, mint más közgazdasági szükségle­tünk. De itt egy világos és félremagyaráz ■ hatatlan, sérthetetlen és elidegeníthetetlen állami és nemzeti jogról van szt}, mely fö­lött alkudpzni nem lehet, mert nem szabad. Mit fog a kormány elérni a többi kér­désekben, vagyis a vám- és ^kereskedelmi szerződés körül, az egészen más dolog. E tárgy a kölcsönös egyezkedés terén mozog, I amaz pedig a dualismusból kifolyó paritás­nak oly kétségtelen attribútuma, melyet még vita tárgyává sem lehet tenni. A jegy­bankot illetőleg az összes alkudozások csak a fölállítás modalitásai, a tőkebeszerzés mó­dozatai körül foroghatnak; mig a vám- és kereskedelmi szerződés körül valóságos alku­dozásnak van helye? de olyannak, mely köl­csönösen ment legyen minden fölülkerekedési yiszketegtől. Nem tartozunk azok közé, kik oly kivá­lólag mathematikai kérdésben a szenvedélyek hevére szeretnénk appellálni. Mi voltunk az elsők, kik a tárgyalások első megindulásakor mérsékletre és méltányosságra intők szom­szédainkat. Nem a mi hibánk, ha szavaink si keretlenek maradnának. A bécsi lapok na­ponta uj meg uj alakban tálalják fel pisz- kolódásaikat és világos s kétségtelen jo­gainkat fitymálva tagadó rágalmaikat. Bí­zunk az osztrák nép józanságában, hogy ez arczátlan konkolyhintők nyomorult hazug­ságai nem találnak hitelre a közvélemény­ben. De bármint gondolkozzék is e papír búsvitézek fölött Ausztria népe, érezzük, hogy e folytonosan marakodó és csaholó had ellenében a magyar hírlapirodalomnak is meg­vannak a maga kötelességei. Amint ők nem szűnnek meg naponkint újonnan megfőzni régi kotyvalékukat ellenséges indulatuk bo- szorká ykonyháján, úgy nekünk sem sza­bad egy alkalmat sem elszalasztanunk, midőn megtámadott igazaink megvédéséről van szó. Világítsunk meg egyenként minden követelést, tisztázzuk a bonyolultabb kérdé seket, vigyünk rendet a kuszáltabb problé­mákba és hozzuk közelebbé és tegyük ért­hetővé az eddig csak kevesek által tárgyalt nehezebb vitapontokat is. Ne hagyjuk a nép zömét sem homályban ez életkérdésünk leg­kisebb ága-boga felett, hanem igyekezzünk azon, hogy az minden főbb vonásában való­ságos nemzeti köztulajdonná váljék. Nemsokára ütni fog az óra, melyben a kormány sikra^ fog szállni érdekeink meg- oltalmazására. És bármily bizalommal is viseltessünk a cabinet és annak egyes tagjai iránt, győzelmet csak akkor remélhetünk, ha törekvéseik nem csupán saját egyéni meggyőződésűkből és hazafiui kötelességér­zetükből veszi eredetét, hanem a nemzet óriási többségének minden ellenmondást el- n mitó közvéleménye is ugyanazon irányt szabja eléjök. A legnagyobb statusférflu is csak úgy vezetheti diadalra a legigazabb eszmét, ha küzdelmében a nagy összességre támaszkodhatik, hogy abból az előhaladásra ösztönt, a csüggedéskor bátorságot, a hadi szerencse ingadozó szeszélyei közt uj erőt meríthessen. De ily esetben aztán győzelme kétségtelen. ijyobb jég ne lett volna, nem láttam; a rozs egyáltalában rósz, de a búza se jobb, rozsda, üszög pusztítja, s legtöbb kárt a forró nap okozott. A búzák mindenütt leforrázva, vörös fekete hossza, bágyadt kalászszal, a szem megsülve. Csomóra 32—35 csomót vártak, 8—10 köbölre számítottak hol dank int, megelégednek ha 3 köblöt kapnak. A lehangoltság, a reményvesztés iszo­nyú. Csakis a tengeribe van a bizalom, a repeze > —6 köblöt ígér holdankéut; ez a Kánaán föld hü tükre, ha az eső és forróság fel nem hágy, a szó teljes értelmében búzánk nem lesz annyi se mint tavaly; az embernek kétségbe kell esni, kivált a gazdaközönségnek, mert már min­den reményét elveszté és semmi jót nem várunk annyi évi esapás után. Egy gazda. Adakozások. A budai károsultak részé­re eddig gyűjtöttünk 760 forint 97 krt., ebből az elöljáróságnak átadtunk 600 forintot. A maradékösszeg .....................160 frt 97 kr Újabban adakoztak és pedig : Egy előfizető.......................................25 „ — „ Golinszky Emil .................................22 „ — „ Varjú Mihály ........................... 5 „ — „ Harmadik gyűjtésünk tehát összesen 212 írt 97 kr. — Betiltott tankönyv. A belügymi­niszter felhívja a törvényhatóságokat, hogy a „Prva Citanka pre slovenske evan jelieké a V. skoly“ czimtt liptómegyei ág. ev. hitvallása tanítók által 1870-ben Liptó-Szent-Miklóson kiadott olvasótan­könyvnek házalók és zng-könyvárulók által leendő árulását akadályozzák meg. A katonai háras’ság i biztosítékok kérdésében is olvasunk valahára az annyi érde­kelt félre nézve megnyugtató értesítést. A félhiva talos „Wiener Abendpost“ ugyanis kijelenti, hogy az általános katonai letéti hivatalban az ott levő katonai házassági biztositékok körül tapasztalt hi­ányok az e czélra kiküldött vizsgáló bizottság ál­tal consíatáltatván, most már lehetővé vált a kár­pótláshoz szükséges intézkedéseket megtenni. Mind­azon felek, melyeknél házassági biztosítékaik visz- szaadása, vagy az őket megillető kamatok kifize­tése halasztást szenvedett, most igényeikkel ki fognak elégittetci. A „Hon“ mai reggeli száma a következő le­velet közli: Jászberény, 1875. jun. 29. Becses lapja 136 ik számában „loyalis ellenzék“ czim alatt egy állítólag Szilágyi Virgil nr által irt le­vélre vonatkozólag Sipos Orbán ur nyilatkozatában nevem felemlítve lévén, az igazság érdekében kö­telességemnek tartom nyilatkozni; előbb ezt azért nem tevém, mivel a felhívás egyenesen Szilágyi Virgil úrhoz lévén intézve, vártam azon időt, midőn a most említett igen tisztelt ur a felhozattakra nézve adandja elő a maga igazolására szolgálható adatokat ; ez meg is történt, a mennyiben Szilágyi Virgil ur a „Kelet Népe“ czimű lap 9-ik számában külön két rendbeli nyilatkozatában az ellene fel­hozottakra nézve adja meg válaszát; ezen nyilat­kozatok ntóbbikában Szilágyi nr a „mende-monda“ további forgatására engemet hiván fel, tehát ezen felhívásnak is, mely csak legközelebb jött tudo­másomra, eleget kívánok tenni. Ugyanis én még a mait hóban egy helyben nevemre czimezett levelet hoztam, melyben mind­azok, miket Sipos Orbán nr — a levél tartalmát illetőleg — elbeszélt, benne foglalvák, mert itt annak tartalmát közölni feleslegesnek ta, tom; V azonban kívánni fogná Szilágyi ur, vele tudatni fogom. A levél nagyon is igénytelen kezekből jővén, azt mint skartétát tekintettem csak; elmo­solyodván felette, gondoltam azonnal, hogy an­nak czélja nem lehet egyéb : az ily követválasztá- spk alkalmával előfordulni szokott úgynevezett „ugratásnál“; nem adtam reá semmit, azért mulatságos olvasmányul többekkel, így Sipos Or­bán nrral is közöltem, ki azt egész terjedelmében hivatalszobámban olvasta el. A levélben, az igaz, Szilágyi Yirgjl urra történik hivatkozás egyenesen, azonban én kijelentem, miként Szilágyi nrat csak névből ismerem, vele soha semmi levelezési össze­köttetésben nem állottam, és igy, hogy a levél igénytelen Írója miként hozott engemet össze igen tisztelt ismeretlen Sz. nrral, nem tudom, erre nézve Sz. nr adhat felvilágosítást és ezek folytán a do­log lényegére nézve, ha ngyan mégis volna benne vala i, én csak Sz. urra forgathatom vissza a „mende mondát“, ő pedig forduljon az igazi accep- táióhoz, hogy ki legyen az, én nem tudom .... ama bizonyos levél írójának nevét Sz. nr iránti deferentiából hallgatom el. Ezzel magamat a mende­monda további kötelezettsége alól föl mentettnek ér­zem és tartom. Bathó Endre, * Mi e kérdéshez a jászberényi választás előtt nem szóltunk hozzá — minthogy tudvalevőleg lapguk szerkesztője a jászberényi szabadelvű párt jelöltje volt. Azonban most már annyit megjegyez­hetünk, hvgy a dologról nekünk is az apró részle­tekig tudomásunk van ; sőt tudomással bírunk egy másik levél felől is, mely a végre íratott, hogy az első levél ügye s kellemetlen hatása valahogy el- simittassék, kérve és indokolva ezt azzal, hogy az igen lekötelezne több nagy befolyású urat Bu­dapesten. A külföldi vetésekről még mindig igen ked­vező hirek érkeznek, ezzel szemben annál le- hangolóbbak azon elszomorító tudósítások, melyeket hazai vetéseinkről olvasunk. így a „Pesti Naplódnak julius elsejéről a következő­ket Írják az alföldi Tiszameatéről: Szaporítom a gyászos jelentéseket; volt alkalmam több határon keresztül utazni — láttam a vetéseket, hallottam a panaszokat; oly határt, hol kisebb-na­Az újvidéki „Zá s z t a v au Had zsi eB An­talnak Újvidék város képviselőjelöltjéül fellép­tetését az ottani szerbség kibékülé-i aclnsának tün­teti fel. A mi a „Zásztava“ szájából gyanúsnak tetszik. A jelöltnek programmját szerinte a mérsék- tappintatosság és ildom jellemzi; hangsúlyozva van benne a szerb nemzeti ügy, de azonnal ntána az újvidéki lakosságnak érdekei is vallás- és nemzeti­ségi különbség nékül; alkotmányos polgárhoz illő- leg Ígéri az írói érdemekben kitűnő jelölt a pol­gári jogoknak s a szabadelvű elvek és államjogi intézményeknek védelmét; ezen kérdéseket illetőleg azon párthoz való csatlakozását jelenti ki, mely azok­hoz legközelebb álland. Eadzsics’programmbeszédét nem csak a nemzeti párti szerbek, hanem vallás- és pártkülönbség nélkül a többi választók is általános elismeréssel és lelkesültséggel fogadták. — Zom- borban az eddiggijlr. Maximovics Miklós helyébe, kinek a Miletics-párti szerb választók bizalmatlan­ságot szavaztak, Kirjákovics Zsivojin zom- bori ügyvédet s volt congressnsi képviselőt léptet­ték fel. _________ Nyilatkozat. Az „Ellenőr“ 180-ik számá­ban úgy vagyok említve, mint az abádi kerület szabadelvű jelöltje. A jelöltség elfogadására ugyan fel voltam szólitva, de azt el nem fogadtam, b igy az abádi kerületben fel nem léptem. — Minden félreértés elkerülése végett ezt kinyilatkoztatni sa­ját személyem iránti kötelességemnek tartom. Tisz­telettel P u k y Miklós. Barsmeg ye: aranyos-maróthi kerület: gr. Mi- g a z z y Vilmos. (Azelőtt Majthényi Bá­lint j. e.); új-bányai kerület: Simo­n yi Simon. (Azelőtt Divald Adolf, sz. p.); lévai kerület: Kürthy József. (Azelőtt Pólya József sz. p.) B.-Ceaba: Kemény Mihály volt képviselő. B.-S zo In okm egy e: alsó kerület: Simó La­jos. (Azelőtt Torma Károly sz. p.); felső kerület: gr. Bethlen András. (Azelőtt Földváry János, j. e.) Beszterczebánya: Halassy Gyula, volt képviselő. Borsód megye: mezőkövesdi kerület: Pró­na y József. (Azelőtt Brezovay László) ; csáthi kerület: Orosz Mihály. (Azelőtt Ragályi István függ-.); edelényi kér.: Miklós Gyula. (Azelőtt gróf Csáky Gyula); dédesdi kerület: Ragályi Aladár. (Azelőtt Szepessy Gyula.) B u d a p e s]t: I. kér. P a u l e r Tivadar, volt képvi­selő ; II. kér. Házmán Ferencz, volt képviselő ; belváros: Deák Ferencz, volt k.; Lipótváros: W ahrmann Mér, volt k.; Terézváros : H o r n Ede. (Azelőtt Radocza János sz. p.) ; József­város : Jókai Mór. (Azelőtt Steiger Gyula sz. p.) ; Ferenczváros : Cser­n á t o n y LajoB. (Azelőtt Tavaszy Endre sz. p.) Cs au á dm e ye: battonyai kér. V é g h Aurél. (Azelőtt Érkövy Adolf); nagylaki kér. b. Podman iczk y Frigyes. (Azelőtt Dedinszky József sz. p.) CJsikszék: Somlyói kér. Becze Antal volt kép­viselő; gy.-sz.-miklósi kerület: An­tal f y Károly. (Azelőtt Boer Antal sz. p.. ki most Fogaras-vidéket képviseli.) Csíkszereda: Márkus István. (Azelőtt Ke­resztes István sz. p.) Csongrád megye: tápéi kér. Babocsay Lajos. (Azelőtt Majthényi Dezső sz. p.) De breczen: Tisza Kálmáu, Kiss Lajos, Molnár György volt képviselők. Fohérmegye: vaáli kér. László Antal. (Az­előtt Salamon Lajos sz. p.); csákrári kér. Kegl György volt képviselő; ráczalmási kér. H o 11 ó s y Károly. (Az­előtt Janicsáry Szilárd sz.p.) Felső fehérmegye: külső kér. Könczey Ká­roly. (Azelőtt gr. Haller Ferencz sz. p.); belső kér. gr. Nemes Nándor, volt képviselő, Félegyháza: Dr. Szivák Imre. (Azelőtt Rá- tonyi János függetlenségi.) Fogaras v id ék: felső kér. Boér Antal és Köss y Sándor. (Azelőtt gr. Teleky Sándor és Máday Sándor conserva- tivek.) Gömör megye: jolsvai kér. Máriássy Kálmán volt képviselő ; rimaszécsi kér. Szakáll Antal volt képviselő; rozsnyói kér. gömöri Szontágh Pál. (Azelőtt Máriássy Antal függetlenségi); kövi kér. Sz entkirályi Árpád. (Azelőtt Szentmikló8sy Pál j. e.); rima- szombati kér. C s i d e r Károly. (Azelőtt Knbinyi Ödön); putnokiker. Ragályi Gyula, volt képviselő. Gyöngyös: Visontai Kováeh László. (Azelőtt Pulszky Ferencz sz. p,) G y[n la: B e 1 i c z e y Rezső, volt képviselő. Gyulafehérvár: b. Kemény Gábor és Szi­lágyi Dezső volt képviselők. (Couser- vativ ellenjelöltjeik dr. Held Kálmán 20 és dr. Éltes Károly 34 szavazatot kaptak.) Hajdúkerület: h-szoboszlói kér. Teleky László. (Azelőtt Patbay István függet­lenségi.) Hevesmegye: pétervásári .kér. I v á d y Béla. (Azelőtt gr. Keglevich Gábor sz. p.); szolnoki kér. Kövér Károly. (Azelőtt Horánszky Nándor sz. p.) ; gyöngyös­patai kerület: R á d y Endre. (Azelőtt V. Kovács László); abádszalóki kerü­let: gr. S z a p á r y Gyula, volt kép­viselő. Jászberény. Csernátony Lajos. (Azelőtt Sípos Orbán, sz. p.) Kassa: Juhász Mihály. (Azelőtt Éder Ferencz, sz. p.) Kolozsvár: gr. Péchy Manó, v. k. és B o k - ross Elek. (Azelőtt Hajós János, sz. p.) Kolozsmegye: alsó kér. D é z s y Sándor. (Az­előtt Nemes Péter); felső kér. Lészay Lajos, volt képviselő.) Komárom: Ghyezy Kálmán, volt képviselő. Komárom m.: tatai kor. Perez el László. (Az előtt Ghyezy Dénes); nagy-igmándikér. M i c s k y Lajos. (Azelőtt Milkovios Zsigmond, függetlenségi); udvardi kér. Ordódy Pál, volt képviselő; ócsai k, P u 1 a y Kornél. (Azelőtt Zámory Kál­mán, sz. p.) Mosonymegye: magyaróvári kér. Horánszky Nándor. (Azelőtt Hegedűs János, sz p.); zurányi kér. Bittó István. (Azelőtt Major Pál, sz. p.) I Nógrádmegye: b.-gyarmati kerület: Szón-. t a g b Pál, (Azelőtt gr. Forgách Antal); Széchenyi kér. Pulszky Ágost volt képviselő, nógrádi kér. Mu z sl a y Sándor, volt képviselő, szarvas-gedei kér. P1 a c h y Tamás. (Azelőtt gr. De genfeld Lajos.) Oláhfalu: Ugrón Ákos. (Azelőtt Urváry La­jos, sz. p.) Pozsonymegye: szempezi kerület :Andrássy Mihály. (Azelőtt Farkas Gyula, sz. p.); duna-szerdahelyi kér. Bartal János. (Azelőtt Bittó István sz. p.); stomfai kerü­let: Pr il e s z k y Tádé. (Azelőtt Luksics Bódog sz. p); nagyszombati k. dr.E m me r Kornél, (Azelőtt Prileszky Tádé); ga- lánthai kerület: Abrahámffy Gyula. (Azelőtt Bittó Kálmán); samarjai kér. Bittó Béni, volt képviselő; sz.-jánosi kér. L u k á c s y Béla, volt képviselő; baziuiker. Szüllő Géza,(Azelőtt Dnlo- 1 vies Ernő, sz. p.) Választások. (Julius 4.) V álasztási naptár. Julius4-én választ: Pest- I megye, Baranyamegye, Erzsébet városa, Makó városa. Esz- I tergommegye és Esztergom városa. Jelöltek e helyeken a következők : Pestmegye: abonyi kerület: Gullner Gyula I szabadéivüpárti; monori kerület: Taby Lajos sz. e., dabasi I kerület; Halász Bálint sz,. e. ráczkevei kerület: Jordan I István sz. e., szentendrei kerület: Lnppa Péter szabadelvű- párti, keczeli kerület: Földváry Mihály sz e. Kovácsy Gyula sz. e. és Szederkényi Nándor függetlenségi; váczi kerület: Degré Alajos és gr. Ráday Gedeon sz. e. pár­tiak ; gödöllői kerület: id. Fáy Béla sz. e. és _ Tótb_ Ist­ván függetlenségi; dunavocsei kerület; Jankovich Miklóc sz. e. Nagy-Kőrösön: Farkas Elek sz. e., Simonyi Ernő és Faragó függetlenségiek. Czegléden; Tanárky Gedeon sz . e., és Simonyi Ernő függ. Baranyamegye: sásdi kerület: Siskovics Ta­más sz. e. és Cseh Ede conservativ; német-ürögi kerü­let : Simonyi Ernő tüggetleneégi; szentlőr inczi kerület: Helfy Ignácz függ. s-klósi kerület: Ráday Gedeon gr. szí, e., dr. A.ntal Gyula sz. e. és Vajda János függetlenségi; péesvárdai kerület: Mayer Béla sz. e., ér Simoaffay füg­getlenségi’; mohácsi kerület: gr. Degenfeld Lajos sz. e. és Balogh Károly függetlenségi. Fóesett: Taray Endre sz. e., és Irányi Dániel függ. Erzsébetváros; Csiky Dániel és Dániel Márton. Makóváros: gr. Ráday Gedeon sz. e., és Ra­gályi Ferdinánd függetlenségi. Észt ergo mmegy e : köbölkuti kerület: An­drássy Gyula sz. e., Hazay Ernő conservativ, és Érti Ká­roly függetlenségi; dorogi kerület: Beliczay Gyula, Zfith- vay Jé/.séf és KeményfFy János sz. e. pártiak. Esztergom város: Kollár Antal és Poór An­tal sz. e. pártiak. ___________ Az uj képviselőház. Szabadelvű pártiak. Abaujmegye: szikszói kerület: Péchy Ta­más, v. k.; szepsii kér. Vendéghy Gábor. (Azelőtt" Szentimrey Elek sz. p.); zsadányi kerület: Darvas Imre. (Az­előtt Bárczay József, sz. p.); nagy- idai kerület: Ferdinándy látván. (Azelőtt gróf Károlyi Ede sz. p.); gön- czi kerület: Szathmáry Miklós volt képviselő. Arad: Chorin Ferencz. (Azelőtt gróf Ráday Gedeon sz. p.) Aranyos szék: alsó kerület: Honchárd Fe­rencz volt képviselő. Előfizetési árak Egész évre . 20 frt — kr. Évnegyedre . . 5 frt — kr. Félévre . . 10 „ — „ Egy hónapra 1 „ 80 „ Egyes szám ára ÍO krajezár. Szerkesztési iroda: Budapesten, nádor-uteza 6. az. Budapest, vasárnap, julins 4. 1875.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék