Ellenőr, 1877. október (9. évfolyam, 402-459. szám)

1877-10-01 / 402. szám

Kgyes szám ára 2 kr, Szerkesztési iroda: Budapesten, nádor-«tcza 6. Előfizetési árak: 'Egész évre . . 20 frt — kr. Félévre .... 10 „ — „ Évnegyedre . . 5 „ — „ Egy hónapra . 1 „ 80 „ 402 szám. <§endkivüli reggeli kiadás Budapest, hétfő, október 1. Eiadó-hivaM: Budapesten, nádor-ufccza 6. wo» 1873. Figyelmeztetjük azon t. olvasóinkat, kiknek előfizetése e hó végével lejár, hogy azt mi­előbb megújítani szíveskedjenek, nehogy a lap elküldésében késedelem törtérjék. Esti kiadásunk naponkint; íeiiven jelenik meg, a nélkül, bogy az előfize­tési árt felem ein Ők. Az „Ellenőr“ ára maradt a régi: fél évre ....................................10 frt — negyed évre.................................5 frt — havonként .................................1 frt 80 kr. Ez alkalomból figyelmeztetjük a t. közönséget, kogy az ,,Ellenőrire a hó bármely nap­jától kezdve előfizethetni. Budapest, szeptember 30. Az erdélyi fegyverelkobzások körűi ma­holnap valóságos mondakör alakul. Figyel­meztetjük olvasóinkat arra, hogy az ügy máig setnmiesetre nincs annyira tisztázva, hogy bárki is több valódi tényt tudhatna róla, mint a mennyit lapunk közölt. E köz­leményeink kiegészilésül szolgálhat r* mileg, ha feljegyezzük, hogy a lefoglalt fegyver- szállitmányok egy része erdélyi oláhok ré­szére volt szánva, mi a mozgalom megosz­lott jellemére vall. A túlzások ellen sem óvhatunk eléggé. It/fc már százezer és millió számra is kezd beszélni a táv­il'vt ^la>o;-T tás/hf5liinrhíiilT XS-.übt?*? . t:' nyilvánvaló túlzás; s ha mégis töitent volna ily mérvű lefoglalás Bécsben , e fegyver mennyiség annyira nem fér az er­délyi szükkörü mozgalom keretébe, misze­rint bátran ki merjük mondani, hogy nincs vele összefüggésben. Klapka tábornok nevet is kapcsolatba hozták e mozgalommal; még pedig az „Ellenőr“ hire gyanánt ment át a külföldi sajtóba e kacsa, mert a tábor­nok ur lapunk szerkesztőjéhez ma a követ­kező táviratot küldte Parisból: Paris, szept. 30. Párisi lapok az „Elle­nőrre“ hivatkozva sürgönyöket közlenek, melyek szerint én részese lennék az erdélyi határon czélba vett mozgalomnak. Kérem ennek dementálását, mert végképen semmi tudomásom sincs róla, és roszalók minden ilyes vállalatot, mély csak árthat Magyarország­nak, anélkül, hogy Törökországnak használna Klapka. Fölösleges tán említenünk is lapunk olvasói előtt, bogy a külföldi lapokba csak tévedésből ment át az „Ellenőr“ híre gya­nánt a Klapka tábornok urra vonatkozó téve3 állítás, mert még egy betűvel sem vo­natkoztunk ez űgygye'J kapcsolatban a tá­bornok ur személyére, kit saját 'Tudomásunk szerint is bávolállónak ismerünk e hóbortos vállalattól. Azt hisszük, hogy rövid idén előadhat­juk hitelesen az egész tényállást. Addig is kérjük a közönséget, hogy minden felmerű1- heíő combinátiót azzal az óvatossággal fo­gadjon, melyet a fantázia szüleményei iránt tanúsítani mindenkor ajánlatos. TÁVIRATOK. Szerajevo, szept. 30. (Ebedet,i távirat.) A d erven ti kerületben újabb harezok foly­tak, melyekben a fölkelők vereséget ssen- vedtek. Innen csapatokat rendeltek Pakk óba a montenegrőiak ellen. Belgrád, szept. 80. (Eredeti távirat.) Persiani orosz ágens négy millió rubelt ho­zott. Ismét hirek keringenek a miniszter­válságról. A mozgósítás készülődéseit siette­tik A szerb fősereg állítólag Nie-Szória felé fog operálni. Czettinje, szept. 30. (Eredeti távirat.) A montenegrói fejedelem azt kívánja Milán fejedelemtől, hogy Növi város irányába hadsereget küldjön, mire Szerbia szerződés által kötelezte magát. Bukarest, szept. 29. (Eredeti távirat.) Katargiu belgrádi román ágens a fejedelem­től sajátkezű iratot visz Milánhoz. Konstantinápoly, szept. 30. (Eredeti távirati) Szerbia ackóba lépése után a nagy­vezér indítványozni akarja, hogy a szultán trónvesztettnek nyilvánítsa Milánt. A szul­tán el vau határozva, hogy Karagyorgyevi­es et ismeri el szerb fejedelemnek. Konstantinápoly, szept. 29. (Hivatalos.) Ruszcsukból csütörtökről kelt távirat jelenti, hogy Ruszcsuk bombáztatása ismét meg­kezdődött. A törökök Gyurgyevo bombázásá­val felelnek reá. Sipkából jelentik csütör­tökről : Tüzérségünk lövései folyton rongál­ják az oroszok erődítéseit. Egy plevnai táv­irat szept. 24-kéig terjedő tudósítást közöl, mely szerint az oroszok folyton lödözik Plevnát. Szept. 21-én a románok megtámad­ták Plevna keleti részén levő redouteokat, de visszaverettek. London, szept. 30. A „Reuter-ügynök- ség“ jelenti Konstantinápolyból: Szulejman pasa távirja szept. 27-ről, hogy az egész héten át bombázta az ellenség erődítéseit ; a tőrök tüzérség három oldalról körülfogta az ellenséget. Orkaniából jelentik szept. gok az esozeseK ßove\ keztében elórasztat- tak. A bazardsiki parancsnok jelenti szept. 27-ről: Cserkesz és egyptomi csapatok két ágyúval és egy török zászlóaiijal a baljiki utca Karekliasznál megvertek egy orosz se­reget ; az ellenség Karagacsba vonult vissza. Budapest, szeptember 30. Német lapok a miniszteri nyilatkozatokról. A német lapok figyelemre méltó észrevételeket tesznek & magyar és az osztrák kormáDyelnök mi­napi nyilatkozataihoz. A „National Ztg.u igy ir: „Uj szemponiot, mint látjuk, ezen nyilatko­zatokban nem sokat lehet találni. Tartalmuk kö- rtilbelői az, hogy Ausztria semminemű kötelezett­séget nem vá’-ali Oroszországgal és Németország­gal szemben; begy Németországnak szintoiy ke­véssé vannak lekötelezettségei; de hogy Oroszor­szág keleten semmi olyat nem tett, s tenni nem fog, Ausztria beleegyezése nélkül. Az egyetértés tehát zavartalan, a három császár közt, s a mi kelleme­sebben érint bennünket, az Ausztria és Németország közötti viszony, mint Tisza ur biztosit, igen jó.“ „A Nordd. Álig. Ztgígy nyilatkozik: Ausz- tria-Magyarország kit felének képviseletei az in- terpellatiokra adóit válaszok alakjában tegnap fe­lettébb jelentős felvilágosításokat hallottak, melyek a legilletékesebb szájból hangozván, a monarchia állását a világrész délkeled zavaraival szemben a legvilᣠosabban és legkielégitőbben kifejtik. A ki csak felületes figyelemmel kisérte is a keleti za­varok egyes fázisait, képes lesz ellenőrizni a tények alapján az osztrák-magya- államférfiak közléseit, s megvizsgálni azoknak helyes voltát is. Azonnal úgy fogja találni, hogy ez kiállja a próbát. A gon- 'os, következetes szemlélő tovább megy. 0 előtte Auersperg és Tisza kijelentései nem csak alkalmi feleletek alkalmi kérdésekre, hanem programon, mely ridőit i már a jövő alakulás alapvonásait rejte­geti. Három pont az, melyben e nyilatkozatok cul- minálaak ; először, hogy Ausztria Magyarország min­den fordulatra, mely a keleti problémában még elő­állhat, el van készülve; továbbá, hogy ezen fordu­latok egyike sem fog megtörténni a monarchia nél­kül vagy ellenére; végié harmadszor, hogy Ausz- tria-Magyaroi «ág keleti érdekeinek megóvása az ( rópa hatalmakkal való egyetértés alapján fog történni. Németország különösen rokonszenves elé- £ ültiéggel fogja tudomásul venni Tisza nr azon Hjeientését, hogy Magyarország viszonyai a német birodalomhoz jövőben b is, megfogják tartani azon . zivélyes jelleget, melyíyel eddig is bírtak.“ Renss hercseg jegyzéke. A konstantinápolyi német nagykövet, a sz j- lonikii consul-gyilkosok szabadon bocsátása ügyé­ben következő jegyzéket intézett a török külügy­miniszterhez : Bujukdere, 1877. aug. 29. Miniszter ur! Az 1875. november 1-ji és 1877. május 19-ki jegyzékekkel a császári nagykövetség már jelezte a m. portának azon szabálytalanságo­kat, melyeket az ottomán hatóságok a szalouikii consulok gyilkosai ellen hozott ítélet végrehajtásá­ban elkövettek, — s remélte, hogy egy egyszerű értesítés elég lett volna a m. portát arra bírni mi- Kép gondoskodjék az ítéletnek, teljes mértékben való végrehajtásáról. Élénk sajnálattal kell consíatálnom, hogy ezen. remény megcsalatott, s hogy az előbb fölhozott pa’ nászokhoz sokkal komolyabb jellegű tények já­rultak. A különböző eonsuli jelenlésekből tényleg ki­tűnik, hogy Dal-Mehemed, Kurd Ali és Amikh aga, kik a gyilkolásban való részvételűk miatt öt évi kényszermunkára Ítéltettek, s a porta közlése sze­rint a büntetést a viddini várban szenvedték ki __ a Mitroviczából julius ll-én jövő vonattal Siahini- kibe érkeztek, s azon nap óta teljes szabadágban vaunak. Ezen nyilvánvaló tényekkel szemben, melyek csorbítják a porta méltóságát és a berlini cabinet- tel szemben elvállalt kötelezettvégeket, kormányom utasítására értesítem oxeelleníiádat, hogy az emlí­tett tények constatálása után a császár kormánya fenntart magának minden további lépést. Midőn stb. Berns.* A szerb aclibhoi. Az „Allgemeine Zeitungénak írják Belgádból: ségi titkára Konstantinápolyban, két tiszt kíséreté­ben Tiruovából Belgrádha küldetett; és Nikolái nagyherczeg a szeg fejére ütött, midőn küldöttének zsebébe egy millió rubelt is dugott, hogy ez ösz- szeggel siettesse Szerbia aetióját. Czcretleff herczeg ne­hány nap alatt megérkezett Belgádba éskz összeg, melyet aranyban a hadügyminiszternek adott, ha­mar a pénzügyminiszter kezébe került; erre egy hét alatt, a szerb hadsereg főparancsnoksága alatt, szervezték a hadipénztárt is. Külön hivatalt ren­deztek be és külön könyvelést, és úgy látszott, hogy Szerbia actiója rövid idő muiva bekövetke­zik. Még Czeretleff herczeg szemei lattára, kit gyak­ran lehetett látni Milán fejedelem oldaláu, kiadták a mozgósítási parancsot. Midőn az orosz főhadi­szállásról az az ígéret érkezett, hogy ez összeg csak a legszükségesebb előkészületekre van színia, és hegy nemsokára ismét egy milliót fognak kül­deni aranyokban, a mozgósítást nagyon siettették. A rendes zászlóaljak gyalogsága mind uj egyenruhát kapott, és az aotiv hadsereggel combi- nálíatolt. A hivatalnokokat azonnal az iníendaturá- hoz rendelték. Ez a sor érte a középiskolák sok tanárát is, minek következtében a nehány nap előtt megnyílt iskolákat újra be kellett zárni. A néptől 24 napra elégséges élelmiszereket reqairált.ak a hadsereg számára, melyet 500 er herével számítva 80 zászlóaljra számítottak. Az activ hadsereget és a miliezia első osztá­lyát táborba rendelték. A táborokat közvetlen a határ mellett jelölték ki. A nrUezia részére téli­ruhát rendeltek meg B'ttnnben, Becsben és Páriá­ban ; hasonlóképen Becsben és Págáoan téli láb­belit, és pedig mindezt rövid néhány heti szállítás mellett. Minden szerbet a ki valaha tiszt volt, erővel besoroz*'4' ily minőségben a hadseregbe. A ki nem akart ez intézkedésnek engedelmeske dói, köz­katonának sorozták be. Az ágynUtegeket hadilábra állították, mert minden üteghez 118 (?) lovat és 1100 gránátot osztottak be. Az ostromágyukat a legnagyobb sietséggel készítik. 60,000 emberből és 6000 lóból álló hadsereg számára gyorsan gyüj.ik az élelmiszereket, és a vavarini, alokszináozi és nyegotini főraktárakban máris harmadtél millió okka. búza, kukoricza és árpa, további bárom millió okka széna és szalma van fölhalmozva. A télre különösen sok hüvelyes veteményi gyűjtöttek össze. A hadsereg szamára több mint 8000 ökröt vásárolnak össze. A bili- pénziárból mindezt készpénzzel fizet.k ki Már mindegyik ti zt elfoglalta helyét; mind igyik brigád* lepecsételt indulási paraucsot kapott, és a ríínoki, moravai, jávori és drioai seregek parancsnokai u a- sitást kapta z, bogy csapataikat folyton készen tartsák. Eanok következtében az összes kereskedés pang. Az ac iv hadseregnek tagja, de még a tar­A HÁBORÚ.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék