Előörs, 1931 (4. évfolyam, 1-51. szám)

1931-01-03 / 1. szám

mm IV. évfolyam 1. sz, 1931 január 3. Nemzeti y Radikális Párt hivatalos lapja Megjelenik minden szombaton SZERKESZTŐSÉG és KIADÓHIVATAL: Budapest, IV., Semmelweis-utca 9., I. am. Tel.: AuL 892-42. Szerkesztőségi órák: naponta d. e. 10—12-ig, kiadó- hivatal! órák: d. e. 9—1-ig. — A levélbeli megkereséseket kérjük a fenti címre ülden I. Minden levélre válaszolunk. falalöAMttrSeejiVft wteik^crylflIlívfbylMlK EGYES SZÁM ÁRA A FŐVÁROSBAN, A VIDÉKEN ÉS PÁLYAUDVAROKON 20 F Előfizetési árak: Egy évre. . 8.— P I Negyedévre 2.— P Félévre . . 4.—P | Egy hóra -.80 P Előfizetési csekkszámlánk: “41.126 „NEMZETI RADIKALIZMUS" ÍRTA: FÉJA GÉZA Vitéz Rajcsy-Zsilinszky Endre könyve éles jelt hasít a magyar politikai irodalomba és a ma­gyar politikába egyaránt. Elő­szavában azt mondja, hogy két­féle tervet hagyott abba: egy tudományos rendszerezést, amely Európa letűnt politikai tényezőit tárgyalta volna és egy művészi ' eszközökkel megirandó röpiratot. Egészen ösztönösen vallja be eze­ket s mi már tudjuk, hogy ezáltal kerülte ki mai politikái irodal­munk k«t legfenyegetőbh záto­nyai í PiáíMságunk jórcsze a „tudományos politikai iroda­lomba“ süllyedt. S ezzel egy hosz- szúlejáratú betegség kezdődik: elméletek gyártása, magyar-szláv parasztállam gondolata és még egy csoipó levegőben lógó, látszó­lag tudományos rendszer, melyek nem Európa s főként Kelet-Eu- rópa mai kohójában keményed- tek érccé, hanem egyszerűen a levegőben lógnak és azt hiszik, hogy a valóság majd beléjük bú­vik. Az idősebb korosztályok vi­szont a régi, érzelmi kitörésekből táplálkozó és költői, vagy költői- etlen frázisokkal, jelmondatokkal tűzdelt politikai iskola avas ha­gyományaiból élősködnek. A nép­felkelési eszme letéteményesei ők, hogy fel kell rázni a tömegek érzésvilágát, kiadni néhány jel­szót és előre. Mindkét út valójá­ban tudománytalan, mohos és alaosonyrendű. Az előbbi a régi filozófiai iskolák államelképze­léseinek éretlen, zöld utórezgése. Az utóbbi a merőben tagadásokra épített ellenzékiség örök sem- mitmondása. Ebben a reménytelenségben végtelen öröm, bizalom és jóre- ménység Zsilinszky Endrével való találkozásom. Bizonyára azért is őszült meg ilyen korán ez a férfiú, hogy egy külső jel is mutassa az ő nagy tisztaságát. Zsilinszky Endre egyedülálló tisztasága az, hogy e beteg, zava­ros, kétségbeejtő tíz esztendőben, rá mert lépni a kibontakozás egyetlen útjára. Mások megre­kedtek a mai Európa egy-egy politikai mozdulatánál vagy eredményénél. Zsilinszky fel­szívta belőlük az egyetemesen újat, a mindenek mélyén villogó egyetlen törvényt és tovább ment: az ősi magyar politikai egyéniséghez. A feladat most már ez volt: korszerű, új ezer­évre szóló, egyetemes emberi ér­tékű boltozatot építeni ennek az egyéniségnek. Olyant, amel- csúcs, ragyogás és néikiilözheteí-k len erő lesz az új Európában. Ez történt meg a Nemzeti Radikáliz- musban. A „történelem tavaszi szele“ fujdogál e könyv sorai között, az elsőtől az utolsóig. Nálunk, úgy a jobb-, mint a baloldalon, be- idegződött néhány politikai frá­zis egészen ósdi politikai jelén- téssel. Ha a humanizmus, li­beralizmus nagy szocializmus magyar fogalmainak mélyére ásunk, a múlt század tete­meit találjuk meg. S e tetemekhez kapcsolódjék a mi forró, fiatal életünk? Akkor, amikor Kína, Törökország és Olaszország friss vérrel, nehéz történelmi vajúdá­sokból szült új államboltozatok­kal emelkednek az emberiség új harmóniája felé? Magyarorszá­gon e tíz esztendőben kétségbeej- tően sivár volt a politikai élet. Még a legjobbak is apró, máról- holnapra szóló, kis életrészecs­kékbe kapaszkodó politikai küz­delmekbe kényszerüllek. Erő­szakkal lenyomta, földhöz vágta őket a színvonal, a politikai élet egyetemes süllyedése: Ezt a szür- kítő, posványos légkört üti át bá­tor vágással Zsilinszky Endre könyve. A feltámadt, megújho- dott ősi magyar politikai egyéni­ség munkatervét adja, tehát a „történelem tavaszi szelét“. Végzetesen belénk írja, hogy igenis, van „magyar kérdés“] Se a Tisza látván örökségéből élős­ködők, se a Babsburg-birodalom élettelen romjaiba kapaszkodó politikai indák, se a fasizmus, a marxizmus s a bolsevizmus kis másolói nem kerülhetik ki, nem gyűrhetik le. A magyar népi és történelmi alkat természetes gyü­mölcsei, következményei érnek « a mi nemzedékünkön múlik, hogy képese-e már országot és egyetemes ívű kultúrát építeni belőlük, hogy fel bír-e emelkedni a benső indítások, parancsok nyo- ifúti Európa új ^letrchrljéhe' olyan népi és nemzeti kibontako­zás, sudárbaszökkenés vágya buidosik bennünk, mely' émberi- lég is a legtöbbet jelenti. Zsilin­szky könyve nevet ad néki és megmutatja az útját. Európa népeinek apró marako­dásai átragadtak'az egyes osztá­lyokra. Az osztályharc eredetileg az osztályok életérdekeinek ki­egyenlítődése érdekében indult, célja tehát egészen ösztönösen: (gy egészséges nemzeti test volt. A hosszú harftok azonban nagy mérgezettségekhez és elmérgese­désekhez vezetnek. így történt a liába küzdő osztályokkal. A mai polgári állam legfőbb problémája inmár a folyton kiújuló osztály- harcok elnyomása, vagy legalább hppangóvá tétele. Az egyes osz- tílyok viszont természetes élet­céljaik elérése híján: bensőleg negmérgeződnek és egyoldalú dktatűrára törekszenek. Meg akarják csonkítani a teljes em­bert., utálatos és szánalmas uni- Drmizálást, elgépiesítést tervez­nek. A menekvés egyetlen útja: a nemzeti állam. A nemzeti ál­lam: a népi egyéniségnek, a tör­ténelmi élet valóban értékes- te­remtményeinek, az emberi lét gazdagságának, összes teremtő életformájának, tehát az ember­ség teljességének a megmentése. A nemzeti állam a legszélesebb, leggazdagabb, legemberibb. Ő visz a leghatározottabban egy nagy emberi harmónia felé. Zsi­linszky Endre a magyar nemzeti államnak, ennek a gyönyörű em­beri csúcsnak életté serdülő raj­zát adja. Nem elmélet, nem ro­mantika, hanem az egyetlen ma­gyar valóság. Persze, nem a mai magyar posvány alacsony valósá­ga. Jaj! mi túlságosan hozzászok­tunk a posványhoz. E pos­vány kisÁavargásait tartjuk „va­lóságnak“ s az apró, egy-kettőre eltűnő levezető árkocskákat „ki­bontakozásnak“. Zsilinszky való­sága niái?: az. arai népi és nem­zeti erőinkből s Európa mai élet­helyzetéből természetes erővel következik! Ez a könyv az első magyar po­litikai program, mely az élet egyetemére terjeszkedik. Politi­kai tanulmánynak is nevezhet­jük, de nem fut apró erekbe, ha­nem mindenütt helyet s alkalmat ád az alkotóerők természetes ele­venségének. De számol is az élet elevenségével, tömérdek erével és gyökerével és minden kérdésére feleletet ad. Tíz esztendő nehéz, riadt, mélységes, betegségektől szaggatott magyar szívdobogását figyelte, így jutott el a magyar gyógyulás és egészség törvény­tábláihoz. Nincs ebben a könyv­ben homály, általánosság, elalku- dási alkalom, félben maradt kér­dés, kibúvó. A legtisztább, nyílt­ság minden sora, s minden gondo­lat szervesen a másikból épül éc a harmadikba mélyeszti indáit. Ezért van jussa, hogy tömegeket vezessen. Óriási ritmus ez a könyv, melyben az élet összes hangjai egyesülnek. Nem- egy csoporté ez a ritmus, nagyobb test dukál neki: az egész nemzet. Külön szépsége és igazsága Zsilinszky könyvének a „Nem zeti társadalom“ című fejezet, A magyar faji és nemzeti egyéniség mélyére nyúl és biztos kézzel húz­za meg azt a vonalat, melyet az irodalomban Ady, Mdricz Zsig- mond, Szabó Dezső és néhány leg­jobbak húztak meg. És ezt az ősi

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék