Esti Budapest, 1956. június (5. évfolyam, 128-153. szám)

1956-06-14 / 139. szám

Gyors ütemben halad, s még Júniusban befejeződik a XXII. kér., dunatelepi árvízvédelmi gát dunai vonalának építése. A harmadik negyedévben több sporttelepet bővítenék. Az Apaffy utcai Szikra, a XVIII. kerületi Szikra Vegyiművek és a XI. kerületi Bartók Béla úti sporttelepen öltözőket épí­tenek. Ebben a hónapban befejezik a III. kerületi Pártbizottság épülete előtti út, a XX. kerü­leti Nagykőrösi út, valamint a XV. kér. Galgahévízi út építé­sét. A jövő hónapban pedig a X. kerületi Kada ég Gergely' utca kocsiút burkolata ég a Ke­resztúri út burkolatának építé­se készül el. A TÜKER Vállalat felhívása A TÜKER a fogyasztók széleskö­rű érdeklődésére közli, hogy >a fa- és koksztüzelésű kályhákhoz szükséges tüzelőanyag megvásár­lása ebben a fűtési idényben is az elmúlt évben bevezetett igazolási rendszer alapján történik. E sze­rint az igazolásokat az állami ke­zelésű házak lakói a házk ez el őse­gektől, illetve a házfelügyelőktől kapják meg. (A magánházakban lakók a VB lakóbizottsági felelő­söktől szerezhetik be. A TÜKER- telepen az ilyen igazolásokra a tűzifa és a koksz kiadása már megkezdődött.) (MTI) EGY MONDATBAN A Népköztársaság Elnöki Tanácsa, illetőleg a Minisztertanács, a Belügyminisztérium beosztot­tai közül, az árvízvédelemben tanúsított hősi helytállásuk és eredményes munkájuk elis­meréséül 31-et Kiváló Szol­gálatért Érdeméremmel. 56- ot. Szolgálati. Érdeméremmel és 2532-t a Dunai Árvízvéde­lemért Emlékéremmel tünte­tett ki. ESTI BUDAPEST Az MDP Budapesti Pártbizottságánál ** Budapest Főváros Tanácsának ■apja. Szerkeszti a szerkesztőbizottság. Kiadja a Budapesti Lapkiadó Vállalat Budapest, VIII. Blaha Lujza tér 3. Szerkesztőség és kiadóhivatal Buda­pest, VIII Blaha Lujza tér 3. Tel.: 3Í3—104, 343—105, 343—107, 343—108, Terjeszti: a Budapesti Pőposta Hír­lapterjesztő üzeme. Budapest, V. Váci utca 34. Telelőn: 3á8—187, SZIKRA Lapnyomda, Ötven francia postás — a Nemzetközi Postás Kulturális és Turisztikai Egyesület tag­jai — látogatja meg hazánkat júniusban. (MTI) Két nemzetközi bélyegkiállí­­táson vesz részt a posta. Július 7—14-ig Helsinkiben, augusz­tus 1—10-ig Mexikóban mutat­ja be világhírű bélyegeit. (MTI) Százhúsz vagonnal több zöldborsó konzervet készítenek az idén a konzervgyárak. (MTI) A Budapesten nagy sikert aratott csehszlovák tgxtilmü­­vészeti kiállítást június 16 án, szombaton délután 6 órakor a szegedi Móra Ferenc Múzeum­ban mutatják be. (MTI) A Károlyi-kert szombaton kezdi nyári évadját. A nyitó hangversenyen Verdi művei kerülnek műsorra. (MTI) A Magyar Képzőművészeti Főiskolán befejezték a végzős hallgatók diplomamunkáinak nyilvános bírálatát, 11 festő, 3 grafikus, 1 restaurátor és 11 szobrászhallgató nyer diplo­mát. (MTI) A magyar plakátkiállítás tel­jes anyagát július második fe­lében Varsóban mutatja be a Kultúrkapcsolatok Intézete és a Műcsarnok. A lengyel plakát­­kiállítás július 21-én a Nem­zeti Szalonban nyílik meg. (MTi) Kétműszakos üzletté -zer­­vezte át a Németvölgyi űt és Kis János altábornagy utca sarkán lévő zöldséges üzletet a lakosság kérésére a XII. ke­rületi Tanács. I* API REA D 1956, június 15, péntek, Jolán napja. A Nap kél 4,46 órakor, nyug­szik 20,42 órakor. A Hold kél 12,48 órakor, nyug­szik 24,40 órakor. Tovább tart a meleg idő, de a délutáni órákban lehet záporeső, zivatar, átmenetileg megélénkülő észak-nyugati széllel. Budapes­ten ma délben a hőmérséklet 26 fok, A Duna vizének hőmérsékle­te 17, a Balatoné 24 fok. n e r. i r s helytelex nevelés a Bp. Törekvés a Búim Tipeg ff ár ifjúsági labdarúgóinál az Felhívás .ifjúsági spartbét '-re Olyan a Mexikói úti sport­telep, mint a nyüzsgő hangya­­boly. _ Az egyik sarokban a Zuglói Bástya, a másik szög­letben egy üzesni csapat tartja edzését, a felső kaput pedig a Bp. Törékvés ifjúsági labdarú­gói bombázzák. A helyük nem sok, de a kevés helyet jól kihasználja Király Gyula ed­ző. — Egy sorozatot lövünk jobbról küldött beadásból bal­lal, .egy sorozatot balról kül­dött beadásból jobbal — mond­ja Király edző. Ö maga ado­gatja be a labdákat, a fiúk szép rendben sora­koznak egymás mögött, s akire sor kerül, ráfut a labdára. Milyen jókedélyű, igazi ifjú­sági gárda! 17 fiatal, tehetséges labdarúgó. Edzés közben az oktató — egykor maga is sok­szoros amatőrválogatott labda­rúgó — szinte szünet nélkül magyaráz. Elmondja, miért szükséges mindkét lábbal egy­formán jól lőni, miért helyes, ha a hátvéd is pontosan lő ka­pura. A helytelen mozzanato­kat nyomban észreveszi s meg­magyarázza a hibát. A Bp. Törekvés ifjúsági csa­pata most közepes eredményt ér el a bajnokságban. De kiállítva senki sem volt a csapatból, az együttes a mezőny egy ik legsportsze­rűbb csapata. Sok függ a nevéléstöl, sok függ a nevelőtől... A Bp. Tö­rekvés nem az ifjúságiak neve­lésén „spórol”: oktató foglal­kozik a fiatalokkal! ★ A VL Duna Cipőgyár ifjúsá­gi csapata a „fenegyerekeik'’ hírében áll. 12 mérkőzésből még csak 2 pontot ért el ez a csapat, de tkiállítva jóval több játékosa volt... 1956. májusában. Helyszín: a VL Duna Cipőgyár sporttelepe. A füves pályán az 1. csapat tartja erőnléti edzését, a 'kapu mögött öt ifista rugdalja a lab­dái. Edzőjük nincs, a vezetők közül senki sem érdeklődik az > után, hogy mit csinálnak. i Egykedvűen, kicsit unottan i rugdalnák Schmied Pálinál:, a l jómozgású kapusnak. Ezek l csak 2 döntetlent értek el 12 í mérkőzésből? Hiszen mind a j hat technikás, igen jómozgású : fiú ... Ezek gorombák, trágár- ( ködök, durvák? Most nem est ' bizonyítják... í Észreveszik, hogy füzetembe ? Nyíl- ) Ii jegyezgeték. Odajönnek, tan megmondom nékik, hogy sportszerűtlen, eredménytelen játékuk nyitját 'keresem. .Na- ' gyón komolyak, nagyo-n szó- j morúa'k lesznek. S beszélnek, 5 beszélnek... \ Beszélnek arról, hogy régóta I nincs edzőjük. Aki volt. az l szakképzetlen, gyengekezű | volt. A vezetőség elküldte, de j másikról nem. gondoskodott. ( Seiiki nem törődik velük, ezért lassan szétzülött a csapat. Ők hatan a „gerinc”. Kijárnak, edzenek úgy, ahogy jónak vé­lik, s ott vannak a mérkőzé­séken is. Ha sikerül, még ösz­­szegyűjtenek 2—3 játékost. Legtöbbször 8—10 játékossal állnak íki teljes csapatok ellen. Amikor elfogy az erejük, az idegeik is felmondják a szolgá­latot ... Még sőkáig, sok mindenről beszélnek. S bennem lassan kialakul a határozott véle­mény: nem ezeket a fiatal fiú­kat,' hanem a lelkiismeretlen, a nevelésről megfeledkező ve­zetőket kellene felelőssé tenni! Vedres József A DISZ Központi Veze­tősége, a SZOT titkársága és az OTSB elnöksége közös felhívással fordult az or­szág sportszerető ifjúságá­hoz. amelyben közli, liogy sportéletünk egyik legjelen­tősebb, legnagyobb méretű tömegsport-demonstrációja az 1956. évi tömegsport­események országos sereg­szemléje, az ifjúsági sport­hét lesz. 7 Az ifjúsági sporthét kere­tében rendezik meg a szak­­szervezeti és falusi szparta­­kiádok döntő küzdelmeit, a járási és megyei sportnapo­kon legjobban szereplő tor­nászcsapatok színes bemu­tatóit. > ­Az augusztus 18-án kez­dődő ifjúsági sporthét prog­ramját nemzetközi atlétikai viadal gazdagítja. 1. Bp. Kinizsi — 3. 11 17:13 12 Bp. Vörös Lobogó 1. 10 21:6 17 2. Bp. Vasas— 8. 9 13:12 10 Bp. Dózsa 4. 11 11:10 12 3. Tatabányai nyász— 9. 11 14:17 10 Bp. Honvéd 2. 11 22:13 13 4. Szombathelyi Törekvés— 12. 11 7:18 3 Dorogi Bányász 10. 11 13:13 8____ 5. Salgótarjáni Bányász— 5. 11 11:14 12 Pécsi Dózsa 6. 11 13:15 11 6. Kecskeméti Dózsa — 1. 14 20:6 22 Diósgyőri Vasas 3. 14 40:17 20 7. Miskolci Törek­vés— 12. 14 11:17 11 Debreceni Törekvés 6. 14 20:14 16 8. Szolnoki Tö­rekvés— 7. 14 26:24 14 Bp. Vörös Meteor 14. 14 11:20 9 9. Gödöllői Dó­zsa— 9. 14 10:19 12 VL. Kistext 2 14 37:16 21 10. Vasas Dina­mó— 13. 14 15:20 10 Pénzügyőrök 4. 14 25:13 17 11. Szikra Gázmű­vek— 16. 14 12:32 4 Bp. Szikra 7. 14 37:18 16 12. Románia ­­Svédország A Vörös Lobogó tapasztaltabb, a Kinizsi lendületesebb. A Vörös Lobogót esélyesebbnek tartom, de nem sokkal. A Kinizsi jól játszott a Lens ellen ... \A Vasas eddig ötször volt pá­lyaválasztó: egyszer nyert, négy­szer döntetlenül végzett. A Dózsa ellen általában jól szokott menni a játék a piros-kékeknek ... A Honvéd a Pécsi Dózsától el­szenvedett vereséggel a tarsolyá­ban utazik Tatabányára. Sokan újabb meglepetést várnak. Szerin­tem a meglepetés — elmarad ... A szombathelyiek nagyon ros­szul állnak -a táblázaton. Pedig nem is olyan rossz a csapat! Ép­pen csak a csatároknak nem megy a góllövés. Talán most. .. 8:6 a pontarány, ha a tarján iák otthon és a pécsiek idegenben szerzett pontjait állítjuk szembe. Ez az arány valószínűleg a tar­­jániak javára tolódik el. Vagy 9:7 lesz ... Rangadó az NB II. keleti cso­portjában! A diósgyőriek csak úgy érhetik be a Kecskeméti Dó­zsát, ha győznek. Kecskeméten nehéz lesz. de nem lehetetlen . . . 2:1, 3:1, 3:3, 1:1 volt az utolsó négy találkozójuk eredménye Miskolcon. Most is ez az esély. A miskolciak fokozatosan javulnak, a debreceniek kissé visszaestek... A Vörög Meteor bizony elég gyengén szerepel. Csatárai mintha végleg elfelejtették volna a gól­lövést! Nem hiszem, hogy Szolno­kon táltosodnak majd nfeg ... A Kistext nem rosszul, hanem rossz taktikával játszott vasár­nap. Az az érzésem, hogy Gödöl­lőn javítanak. Vidéken mindig jól játszanak ... • A Pénzügyőrök, ha tartja a for­máját, a Dinamó ellen is biztosan nyer. A Pénzügyőröknél azonban nem lehet tudni. Néha-néha gyen­ge napot fog ki... A Szikra idegenben csak ritkán nyújtja azt, amit otthon. A Gáz­művek elten mégis esélyesnek tartom, mert a „gázosok” otthon is gyengék ... Áprilisban a román válogatott Belgrádban l:0-ra nyert Jugoszlá­via ellen, a svédek legutóbb a finneket győzték le Helsinkiben 3:l-re. Románia győzelmét vá­rom ... 2, X 1, X 2, 1, 1, X 2, 1 h x 1, 2, 2, 1 2, X 1, A pótmérkőzésekre ezek a tipp­­jeim: 13. Perecesi Bányász —óz­di Vasas 1, X, 14. Békéscsabai Építők —Salgótarjáni Vasas 1,15. Pécsi Törekvés —Soproni Törek­vés 1. X. 16. Sztálinvárosi Vasas — Nagykanizsai Bányász 1, X. A csapatnevek alatti számok sorrendje: helyezés, játszott, gól­­arány, pontszám. Az 1—5. szám alatti mérkőzéseket az NB I-ért, a 6—11. szám alattiakat az NB II-ért vívják. A 12. szám alatti nemze­tek közötti válogatott mérkőzés. Sport híradó MOSZKVA: Nemzetközi labdarúgó-mér­kőzésen a szov­jet CDSZA nagy küzdelemben 1:0 arányban győ­zött a bolgár Üdarfiik ellen. PRÁGA: Amerikai te­niszezők szere­peltek kedden Prágában: Patty és Larsen, a legjobb csehszlo- 1 vak játékosok­kal mérte ösz­­sze tudását. Va­­• lamennyi talál­kozó a vendégek győzelmével vég­ződött. PÁRIZS: , A. francia lab­darúgó-bajnok­ságban Cisow­­szkí 31 góllal bizonyult a leg­eredményesebb játékosnak. Ko­­pa. a . tavalyi ,,gólkirály’* csak az ötödik he­lyen végzett. NEW YORK: Tony Traberí, a volt wimbledo­ni teniszyeúseny­­győztes, amióta profi játékos lett. százszor mérkőzött, a vi­lág légjobb já­tékosának tar­tott Gonzales el­len. Trabert mindössze 27 al­kalommal győ­zött. 8UEN0S­AIRES: A Szovjetunió ■ férfi kosárlab­da-válogatott­ja dél-amerikai portyája során kedden Buenos- Aires válogatott­ja ellen 7Ö.-50 (32:27) arányú győzelmet ara­tott. CHILE: A Chilei Eve­zős Szövetség vendégszerep­lésre meghívta a cambridge-i egyetem legjobb evezőseit. Az an­gol sportolókat még Ur-uguayba, Argentínába és Brazíliába is több versenyre hív­ják. A VITORLÁZÓ REPÜLŐ­VILÁGBAJNOKSÁG ez évi küzdelmeit a Nemzetközi Re­pülő Szövetség június 29—jú­lius 13 között a franciaországi Si. Yongban rendezi. A ma­gyar színeket Mező György és Kalmár László képviseli majd. A MAGYAR NŐI KOSÁR­LABDA-VÁLOGATOTT — William Jones, a Nemzetközi Kosárlabda Szövetség főtitkára nyilatS ozaía szerint — mint az Európa-bajnokság második helyezettje, jogosult a jövő évi Rio dl Janeiró-i világbajnok­ságon való részvételre. A BP. HONVÉD LABDA­RÚGÓ SZAKOSZTÁLYA lab­darúgó-tornát írt ki a X., XVIII. XIX. és XX. kerületi általános iskolák részére. A döntőket ma délután játsszák a kispesti Honvéd-pályán. AZ OLIMPIAI LOVASVER­SENYEK küzdelmeiben a há­romnapos versenyszámban Anglia csapata tovább növelte előnyéi, és győzelme már csak-Hogyan hozott ötöst anyu kedvence SZÍNHAZAK műsora Oper, ház: Sába . királynője (7). — Az Operaház Erkel Színháza: Yehudi Menuhin zenekari hang­versenye. Az Állami Hangverseny­­zenekart Somogyi László ve­zényli (3). — Nemzeti Színház: Minandolma (7). — Katona József Színház Sipsirica (Márkus-bérlet, 8. sz., f). — Madách Színház: A Kreml toronyórája (7). — Ma­dách Színház Kamaraszínháza: Vannak] még kísértetek (7). — A Maq>ar Néphadsereg Színháza: a pécsi Nemzeti Színház vendég­játéka: Kolumbusz (fél 8). — József Attila Színház: Nagymama (7). — Petőfi Színház: Három s-zegény szabólegény (7). — Jókai Színház: Törvényen kívül (7). — Fővárosi Operettszínházi Valahol Délen (7). — Blaha Lujza Színház: Egy amerikai Londonban; (fél 8). ■— Déryné Színház (Nagymező ti. 11.): Karrier (7). — Eqressy Szín­pad (Jókai. u. 2,): Búj ócska (7). — Zeneakadémia:' Zámbóné Liítauer Mária zengera-művésztanuri dip- Iomäliangversehye (fél 6). — Bartók-terem: Udvardy Kamara­­kórus . hangversenye (8). — A győri Kisfaludy Szíhháiz vendég­játéka az Állatkerti Szabadtéri Színpadon: Mesél a-bécsi erdő (fél 9), a pesterzsébeti Kossuth Mozi­ban: Édesanyám (fél 8): — Vidám Színpad; ' Mi Vari a f üggöny mö­gött? (7). — Kis Színpad: Torkig vagyok a szerelemmel (fél 8)-. — Állami Bábszínház: Pesti mesék (fél 8). — Fővárosi Nagycirkusz: A cirkusz csillagai (4, 8). Heg 4 napig , vásárolhat a BIZO IÁM ÁRUHÁZ VÁUAIAT LAi (BERENDEZÉSI VÁSÁRÁN (városligeti ró nán pavilonban) ANTII, MODERN és STÍLBÚTOROK, KONYHABÚTOROK, EGYES DARABOK NAGY VÁLASZTÉKBAN! Nyitja: 12—19,30, vasárnap 10—17,30 óráig. teremben * szabadtéren ünnepélyre♦ mulatságra Minden időben szakképzett kezelőszemélyzettel / ' V ..G' a: ri< . f _ erősítőberendezések karbantartása RÁVEL elektro­akusztikai osztály V Budapest, Vili., Rökk Szilárd u. 28 Telefon: 139-891 Hol lehet víziiártassági vizsgát tenni ? * .' :. ■* - ’• • . a ‘ A révkapitánys,ág Pesterzsé­beten a Hullám csónakháznál június 16-án, szombaton dél­után 2 órától ’ egészen a késő esti órákig'vizsgáztat.. Elegen­dő jelentkező esetében a vizs­gáztatást többször is .megismét­lik. Érre az álkaíömi-a a fielke­­reskédelmi Kölcsönző Vállalat megfelelő díj ellenében csóna­kokat bocsát a vizsgázó ren­delkezésére. A Római-parton a Brigád csónakliáznál minden vasárnap hasonló vizsgáztatást tart a révkapitányság. (MTI) nem bizonyos. Az egyéni ver­senyben Kastenrhan svéd ver­senyző vezet. ■ A NÉMET SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG—NORVÉ­GIA labdarúgó-mérkőzés Osló­ban a németek 3:1 arányú győ­zelmével végződött. a [MOZIK MŰSORA június 14 —15 FRANCIA FILMHÉT június 10 —17-ig: A PAPA. A MAMA, A FELESÉ­GEM, MEG ÉN: VÖRÖS GSlb- I LAG (Lenin kri. 45.) f5, h7, 9. PUSKIN (Kossuth La­­[ jog u. 18.) csak dékHőtt 9, 11, n2. SZIGET (Margitszigeti 9 óra, ZUGLÓI (Angol u. 26.) f4, hO. 8. VÖRÖS ÉS FEKETE I — II. RÉSÉ (16 éven felülieknek): COR­VIN ■ (Kisfaludy köz) prol. 4, . 8. VÖRÖS ÉS FEKETE I. RÉSZ (16 éven felülieknek, kísérő­­műsor- Bartók Béla): SZIK­RA (Lenin krt. 120.) pro!. hlO. 12. nS. fő. U7, 9. SZA­BADSÁG (Bartók Béla út 64.) prol. csak délelőtt flO. fl2, hj, DÓZSA (Róbert Ka­roly krt. 59.) prol. 4, n7,.£9, MUNKÁS (Kápolna U. 3/b.) prol. Í4, h6, 8. VÖRÖS ÉS FEKETE II. RÉSZ: (16 éven felülieknek, kísé­rőműsor: iVíedgyéssy Fe­renc): MŰVÉSZ (Lenin krt. 88.)'proli 9, 11, :n2, f4, h&, 8, VÖRÖSMARTY (Üllői út 4.) , prol. flO, flü. f2, f4, h6. 8. UG0CSA (Ugocsa. u. 10.) prol. 4, n7, f9. A 45-öS KÖRZET HEM VÁLA­­, SZOL (kísérőműsor: Magyar nóták. Zsebek és emberek): SZABADSÁG (Bartók Béla u. 64.) 4. n7. f9, FELSZABA­DULÁS (Flórián tér 3.) f4, h6. 8. IDEGEN TOLLAK: KOSSUTH (Váci út 14.) 15, h7, 9. HOLNAP MÁR KÉSŐ: URANIA (Rákóczi út 21.) .4, n7, 10, MÁJUS 1. (Mártírok útja 55.) prol 4. n7, £9. RÁKOSI MÁ­TYÁS KULTURHÁZ (József Attila, tér 4.) prol. n8, f8. DÖLLÁRPAPA: PUSKIN (Kos­suth Lajos u. .13.) 5. hétre prol. f4, h6. 8. TOLDI (B-aj­­csy-Zsilinszky u. 86.) f4, hő, 8. . MERÉNYLET A KIKÖTŐBEN: DUNA (Fürst .Sándor u.. 7.) prol. f5, h7, 0. A MATRÓZ (kísérőműsor: Ka­rikák): fiPITÖK ROZSA FE­RENC KULTURHÁZA (Gor­kij fasor 50.) 9 óra. [A HÁROM JÓBARAT: VERSENY (Pataki István tér 14.) f6, h8: Magyar híradó, Sporthíradó prol, Pierre barátom. Bal­lada lántpafénynél: HIRABq (Lenin krt. 13.) Reggel 9-íöl este 11-ig folytatólag. Papa, mama, ő, meg én: ADY (Tanács Űrt. 3.) prol. f4. h6, 8. ‘ Párizs és tavasz (kísérőműsor: Hajnal előtt): BÁSTYA (Le­nin krt. 8.) hlO, 12, n3. fő, h7, 9. Kis karmester: GORKIJ (Akác­fa u. 4.) f4, h8. Ali Baba (16 éven felülieknek): BETHLEN (Bethlen Gáboi­­tér. 3 ) 4, 117,, f9. BEM (Már­tírok útja 5/b.) 3. bélre proj. céak délelőtt 10. 12. 2. NYOMDAIPARI SZAKSZER­VEZET KULTURHÁZA (Köl­csey u. 2.) n6, f8. Gábor diák: SPORT (Thököly út 56.) pro!. 4. n7, f9, HA­LADÁS (Bartók. Béla út 64.) M, hö, 8. ELŐRE (Deiej u. 41.) ffj, h8. ÓBUDA (Selmeci út 14.) 4. n7, f9. Idegen utas: BEM (Mártírok útja 5/b.) 4, n7.-f9. Csavargó (kísérőműsor: Túl a Kálvin téren): TANÁCS (Sat, István krt. 10.) 10. 12, n3, fű, h7. 0. Királylány a feleségem: (16 ' éven felülieknek): BÁNYÁSZ (József kr.t. 63.) prol. A-te­­- rém flO. fl2. h2, 4, n7. f9. Húsz János: BÁNYÁSZ (József krt. 63.) B-terem f4, h6, 8. Első szemelem (16 éven felü­lieknek): JÓZSEF ATTILA (Kálvária tér 7.) £4, 116, 8. Harc a sínekért: RÁKÓCZI (Rákóczi út 68.) prol. flO. f 12, f2, f4, h6, 8. Törvényenkívüli lovag _ (16 -éven felülieknek): TÁTKA (Üllői- út 63.) f4, h0, 8. öt barát (16 éven felülieknek): ZRÍNYI (Lenin krt. 26.) prol. £10, £12, h2, 4. ű7. £9. Pármai kolostor I. rész: BUDAI KERTMOZI (Bem rakpart 18.) 9 óra. Pármai kolostor II. rész: HON­VÉD (Rákóczi üt 82.) fii. fi, . fo, fő, f7. f9. Apa lett a fiam (16 éven felü­lieknek): IPOLY (Hegedűs Gyula u. 65.) f4, h6. 8. Mary hercegnő: HAZAM (Vá­ci út 150.) 4. n7, £9. Két üt: MÁTRA.(Lenin krt. 39Í) 10. 12, 2, 4, 6. 8. Buksi megkerül (kísérőműsor: Viaklárm-a): REGE (Rege u. 15.) 6, 8. csüt. szünnap. Bizalmas levél: MARX (Land­ler Jénő u. 39.) h4, 6, n9. Elsőszámú közellenség (16 évén felülieknek): OTTHON (Beniczlcy u. 3—5.) prol. f4. hö, 8. Senki nem tud semmit: NAP (Népszínház u. 31.) f4, hö, 8. Tiltott szerelem (16 éven fe­lülieknek, kísérőműsor: A mi városunk): KULTUR (Ki­nizsi u. 28.. kerimozi) 4, n". £9. Szakadék: VASVÁRI (Kerepe­si űt 44.) h4, h6, 8. Egymilliófontos bankjegy .(kí­sérőműsor: Tihany): BÉKE (Mautner Sándor- u. 43.) 4, '6, 8. Ifízkereszt, vagy amit akartok: ÉVA (Erzsébet kir-né útja 36/b.) .14, hö, 3. Romeo és Júlia: ALKOTÁS (Al­kotás u. 11.) £-!, h6. 8. 14-én 2x2 néha 5, 15-én Civil a pályán: AKADÉMIA (üllői út 101.) f4. hö. 8. fsongó melódiák: PETŐFI (Pongrácz u. 9.) f6. h8. Folyón túl: ÚJLAKI (Bécsi 69.) f4, h6. 8. Fiam a tanár úr: ÁRPÁD (Ke-. repes-i út 146.) nő, f8. csűri . szünnap. Hangerösítés

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék