Esti Hírlap, 1982. január (27. évfolyam, 1-26. szám)

1982-01-19 / 16. szám

EXPRESSZ ÁLLAS A Húsipari Hizlaló Vállalat felvesz építőipa­ri és technológiai szere­lési munkák árkalkulá­­c?képzésében gyakorlat­tal rendelkező árkalku­látort. Jelentkezni lehet személyesen vagy írás­ban: HHV személyzeti osztály, 1225 Budapest, 836. utca 1. Országos középirányító szerv megyei vállalatai­nak ellenőrzésére felvesz mérlegképes könyvelői képesítéssel revizort. Az életrajzot részletes tevé­kenységi kör megjelölé­sével kérjük „Revizor” jeligére a kiadóba külde­ni. A Budapesti Geodé­ziai és Térképészeti Vál­lalat. Budapest XIV., Bosnyák tér 5. felvesz angol nyelvtudással és di­gitális gyakorlattal ren­delkező oki. villamos­­mérnököt vagy üzemmér­nököt. hazai és külföldi berendezések javítására ill. szervizmunkák elvég­zésére. Jelentkezni le­het telefonon: 635-260/ 290 mell. ill. személyesen az elektromos laborban, Tóth Imre csoportveze­tőnél naponta 8 órától 12 óráig. Autószerelőt belvárosi műhelyembe 15—20 éves szakmai gyakorlattal azonnalra felveszek. Ke­mény autójavító, reggel 8—6-ig, 222-148, este 6-tól 422-872. A Művészotthonok — Budapest VI., Lendvay u. 13. szám — szakács­nőt, kézilányt és takarí­tónőket keres felvételre. Lehet nyugdíjas és rész­­munkaidős dolgozó is. Modern irodaépületbe 3 fő 25—45 év közötti főállású férfi portást ke­resünk. Magyar Alumí­niumipari Tröszt, Buda­pest XIII., Pozsonyi út 56. Telefon: 494-162. 8 általános iskolai végzettséggel rendelkező munkaerőket keresünk raktári munkára, anyag­kiadói munkakörbe. A munkakör betöltéséhez erkölcsi bizonyítvány szükséges. A raktártelep helye: Budapest Vili., Kissalétrom u. 4. Érdek­lődni lehet: Budapest V. kér., Váci utca 34. V. em. 526-os szoba. Tele­fon: 183-612. A Budapesti Vidéki Postaigazgatóság bérel­számolói munkakörbe középiskolai végzettség­gel rendelkező munka­erőket keres. Érdeklődni: Budapest V., Váci utca 34. V. em. 526-os szo­bában. Telefon: 183-612. Építőipari szövetkezet felvételre keres épület­­gépész üzemmérnöki végzettségű és kivitelezé­si gyakorlattal rendelke­ző részlegvezetőt, vala­mint víz-, gáz-, fűtés­­szerelő művezetőt. Je­lentkezés részletes ön­életrajzzal ..Perspektíva 1825” jeligére a Felsza badulás téri hirdetőbe. Fővárosi 3. sz. Építő­ipari Vállalat felvesz: gépkönyvelőket, gépíró­kat, jelentkezés: személy­zeti osztály, Budapest XIII., Lehel út 10/A., telefon: 409-543, anyag­­beszerzőket, jelentkezés: anyaggazdálkodási osz­tály. Budapest X., Ohegy u. 4 sz.. telefon: 572- 943, tűzvédelmi előadót (szakközépiskolai érettsé­givel és középfokú tűz­védelmi ^ végzettséggel). Jelentkezés: rendészeti csoport, Budapest XIV., Egressy út 110. Telefon: 831-Г7. öitöztctőnőt, színházi gyakorlattal keres a Ma­xim Varieté (VII., Akác­fa u. 3.). Tel.: 420-145, személyes vagy telefoni jelentkezést este 8 órától éjfélig kérünk a titkár­ságra. Vidéki vállalat buda­pesti képviseletére férfi raktári dolgozót felve­szünk. Érdeklődni: 338- 965 telefonon, 9—16 óráig. Keresünk környezet­védelmi munkaterület­re munkatársakat. Ve­szélyes hulladékkal fog­lalkozó vegyészmérnö­köket, illetve zajvéde­lemmel kapcsolatban gé­pész- vagy elektromér­nököt. Rövid szakmai önéletrajzot a „Hatósági munkakör 1920” jeligére írásban kérjük a Felsza­badulás téri hirdetőbe. Érettségizett fiatal munkatársat felveszünk ügyintézői munkakörbe. Műszaki szakközépisko­lai, technikumi képzett­séggel előnyben. Magyar Hirdető, közterületi osz­tály, Bp. V., Alpári Gy. u. 13. Takarékosság Cipő­készítő Szövetkezet fel­vesz pénzügyi előadót. Jelentkezés: Budapest XIV. kér., Répássy Jenő u. 12. 632-721 vagy a 222-063 telefonszámon. SzobaFestő-inázoIót ke­res azonnali belépéssel is országos intézmény. Jelentkezés: Kojnok Ádámnái a 840-100-as telefonszámon. ________ BIVIMPEX Bőrgyá rak Kereskedelmi Közös V. (Bp. IV., Táncsics M. u. 1—3.) keres álta­lános adminisztrátort, munkaügyi előadót, fo­lyószámla-rendezőt, gyors-gépírót. külkeres­kedelemben jártas pénz­ügyi előadót, import üz­letkötőt, közgazdászt, anyaggazdálkodót, tari­­főrt, exportbonyolítót üzletkötő mellé, telexke­zelőt, nyugdíjast, mun­kaügyi statisztikust. Je­lentkezés személyesen önéletrajzzal Kovács Er­zsébet személyzeti veze­tőnél (699-235). Bp. Főv. VII. kér. Tanács V. B. Szociális Foglalkoztatója (Damja­nich u. 30. 1071) felvé­telre keres 1 fő gépko­csivezetőt. Telefon: 429- 949. A Vakok és Gyengén­­látók Országos Szövetsé­ge felvételre keres felső­fokú KALÁSZ-szal ren­delkező főkönyvelőt, valamint gépírót, raktá­rost, portást és takarí­tót. Utóbbi két munka­körre nyugdíjas is je­lentkezhet. Érdeklődés a 227-028 telefonszámon. Budapesti számítóköz­pont keres Honeywell gépi munkában jártas operátorokat. Jelentkezés ..Számológép 1983” jel­igére a Felszabadulás té­ri hirdetőbe. Vásárolunk szekrényso­rokat, fekhelyeket, kony­habútort, szekrényeket, dísztárgyakat. csilláro­kat, antik bútort, ha­gyatékot. 31 1-486, 847-024. Megbízható kereskedő vásárol hagyatékot, bú­tort, vitrintárgyakat, ké­pet, porcelánt, limlo mot, tollat, ruhát. Hív­jon: 42-62-12. 533-530. Veszek sor­szekrényeket, garnitúrá­kat, rekamiékat, kombi­náltál. hagyatékot, dísz­tárgyakat. ruhaneműi Eladó sürgősen jó ál­lapotban levő 2 db 3 aj­tós szekrény, 1 üveges könyvszekrény, 1 ágyne­műtartó, 1 szekreter. Tel.: 16 óra után 275- 555. Veszek hagyatékot, an­tik, stílbútort, szalon­garnitúrát, régiséget, szek­rénysort, képet, szőnye­get, vitrintárgyat, órákat. 333—426, este 17 óra után 642—189. Egy-egy női és férfi irhabunda eladó. 159— 181. Vennék BMW 318 vagy 316 gépkocsit, 2—3 éve­set. Tel.: 164-006. Audi 60 Ltípusú, 10 éves gépkocsimat sürgő­sen, olcsón eladnám. Ér­deklődni esténként a helyszínen, Bp. XIII., Thälmann u. 30/g. Dr. Gáti. Tel.: 143—600 (napközben). LAK AS Keresek a Szent 1st. van körút és Csanády ut­ca környékén 1 szoba, komfortos lakást I—II. em-ig. Adok 2 szoba, konyha, kamra (konyhá­ban fürdőkád és villany­­bojler beépítve), utcai, 43 nm-es, II. em. tanácsi lakást.- mely korszerűsít­hető. Tel.; 424-724. es­te 5—7-ig. Szegediek figyelem! El­cserélném budapesti VII. ker-i, II. em. hívóliftes. 82 nm-es 2 + félszobás lakásomat másfél szobás­ra II. emeletig, értékkü­lönbözettel. Leveleket „Almássy tér EH 66 971” jeligére a kiadóba. Keresek másfél vagy kettő szoba. komfortos, utcai, 1—II. em. tanácsi lakást belterületen, adok 2 szoba, konyha, kamra II. em. utcai lakást, mely korszerűsíthető, plusz magas ráfizetést. Tel.: 424—724, este 5-7- ig. INGATLA l Társasházat szervezünk Zuglóban, Szomolányi u. 7b. alatt, 52 ÜMK. 12Ö— 021, 10—4-ig. Eladó újpesti egy plusz két félszobás teher­mentes szövetkezeti la­kás. Telefon; este 18 óra után, hétvégén egész nap: 898-136. Lakásfenntartó Szö­vetkezet 1982-ben beépí­tésre kerülő 64 nm és 32 nm alapterületű helyi­ségekre bérlőt vagy bér­lőket keres. Jelentkezni lehet személyesen a III. kér. Hímző u. 11. sz. alatt, vagy a 872—808 telefonon 8—16-ig. Szol­gáltató tevékenységet el­látók előnyben. Központifűtés-szerelő kisiparos vállalja családi- és társasházak szerelését és javítását. T.: 144-027. Németül rekordidő alatt megtanulhat! Prog­ramozott intenzív nyelv­­tanfolyam indul febr. 1- től, külföldi ötlet alap­ján kidolgozott kísérleti módszerrel kezdő vagy középhaladó, kizárólag jó képességű hallgatók részére. Tel.: 388—396. 30 nm körüli, külön bejáratú, fűthető helyi­séget keresők szabómű­hely céljára. Nem fontos a főútvonal. Csak bérle­mény érdekel. T.: 844— b44, este. Szerződéses, meleg­konyhás vendéglőbe (5 évre) szakácsot és főz­ni tudó kézilányt — ke­­zilegényt felveszünk. Je­lentkezni személyesen: XIV., Lumumba u. 9— 11. vagy a 830—713 te­lefonszámon. Csempék és mettlachik, fürdőszoba-garnitúra nagy választékban és mindennemű építő- és festőanyagok kis meny­­nyiségben is házhoz szál­lítva kaphatók. Oltott mész 5 kg-4ól. Várhidi Róbert, XIV., Gyarmat u. 57. Nyitva: 6—16-ig. T.: 833—077. Csempe, mettlachi, aj­tók és mindenféle építő­anyag kapható. XVIÍ., Rákoskeresztúr, Kalács u. 16. T.: 481—520. Szerződéses vendéglő üzletbővítéséhez közre­működő lökés társat kere­sek. Szakképzettség nem szükséges. Nyugdíjas is lehet. Éjszakai üzemelte­tés! Tel.: 311—t450. Villanyszerelő szak­munkást felveszek, nyug­díjast is. „Állandóra 283 681” jeligére a Fel­­szabadulás téri hirdetőbe. Redőnykészítés, javítás azonnal garanciával. Tel.: 385-890. Parkettafektetést, -csi­szolást, -lakkozást minő­ségi kivitelben vállal Lu­kácsa kisiparos. 220— 345. Parkettalerakást, -át­rakást, csiszolást, lakko­zást, pévécézést vállal kisiparos. 260—018. Mindennemű szőnyeg, bútorkárpit, franciaágy­takaró, különleges, spe­ciális tisztítása nyugati gépekkel, azonnal! Neo­­color, 350-058.______ Redőnykészítés, javítás, felújítás. Reggel, este: 414-509. egész nap: 838 646. Antennaszerelést min­den televízióhoz havas időben Is vállalok, azon­nali kezdéssel. olcsón, garanciával 425-658. Parkettacsiszolást, vi­lágos, magas fényű lak­kozást, árengedménnyel azonnalra vállalok. 315- 684. Figyelem! Régi leko­pott fürdőkádját felújí­tom, színesre ís. 317- 951. Antennaszerelést rö­vid határidőre hóban esőben is, minden típusú tv-hez, kétéves garan­ciával, szolid árakkal vállalok 217-559. Földmunka! Kisipa­ros vállalja pincetöm­bök, csatornák, közmű­árkok gépi kiemelését Telefonügyelet: 225-063. 222-504, 8—17 óráig. Tapétázást. szoba les­­tést és mázolást idény­­kedvezménnyel vállalok. Azonnalra is. Tel.: 267-992.___________________ Színes televíziók ja vitása gyorsan, garanciá­val. 872-668. Családi házak, társas­házak fűlésének tervezé­se, kivitelezése, hagyo­mányosra és olajfűtésre, anyagbeszerzéssel. Tel.: 280-708. Légszigetelés, kombi­nált anyagokkal, pvc-ra­­gasztás. parkettacsiszolás­­lakkozás garanciával. Tel.: 421-075. 849-960. Szobafestést, mázo­lást, csak mellékhelyisé­get is azonnalra válla­lok. Közüleleknek is. 487-154. Parkettacsiszolást, -lak­kozást, -lerakást vállalok garanciával, árenged­ménnyel. Tel. ügyelet: 128 —322. Csempézést, javítást vállalok, burkolót felve­szek. Tel.: 666—425. APRÓHIRDETÉS Colorlon színes tv (ja­pán képcsővel, garanciá­val átadó. Telefon: 687- 597. Eladó JVC 2x42 Watt komplett Hi-Fi torony, Carniclli szobaevező, Kenwood vasalógép. Pri­vileg szőnyegpadló-tisz­tító gép. Tel.: 207-953, 18—20 óráig. Különböző méretű, többféleképpen összerak­ható, variálható könyves­polcok, könyvesfalak el­adók. Tel.: 125-058. Veszek mindennemű stíl-, antik bútort, hagya­tékot, szalongarnitúrát, festményeket, régiséget, szőnyeget. ruhaneműt, ágytollat. Fél órán belül ott vagyok. 849-530. 143-849. Áruházi mo­dern sorszekrényeket, variabútorokat, műanya­gos konyhabútorokat, ré: giségeket. tAjes hagyaté­kot, heverőket, vitrin­dísztárgyakat, szobro­kat, * festményeket, sző­nyegeket, bronz csilláro­kat,^ készpénzért veszek. Hívásra azonnal megyek. Képmagnó! Sony hor­dozható kamerával + adapterrel eladó, „Szí­nes 283 835” jeligére a Felszabadulás téri hirde­tőbe. Divatárusok! Mohair. casmilon, bucié, fonalak­ból divatos, pop-os férfi, női. gyermek, kötöttáruk kaphatók, Késmárki kö­tődében. 1075 Bpest VII., Lenin krt. 38. Sürgősen eladó 50 W Selmer (licenc) erősítő, 80 W Selmer hangfallal olcsón. 8000 Ft-ért. Ér­deklődni 17 órától. Tel.: 134-751. Költözés miatt eladó áron alul nagyképernyős színes televízió. 350-058. Felesleges ingóságait megveszem. 420-610. Irha, sportbunda (bak­fis), sapkák, 4—8 éves gyermeknek csizmák, ci­pők, pulóverek, nadrá­gok, egyebek eladók. 410- 708. Megnyílt! Tarján—Vá­­radi Music-centrum. Már­kás hangszerek, zenekari felszerelések, tv, Hi-Fi, hanglemez és kazetta. Adásvétel. Budapest IX., Hámán Kató út 24. Vásárolok variabútoro­kat, szekrénysorokat, re­kamiékat. heverőket, gar­nitúrákat, hibásat is. ha­gyatékot, festményeket, réz-, bronz-, porcelán­­tárgyakat. 332-275. Eladó nagy teljesítmé­nyű kiskőrösi gyártmá­nyú 800-as szalagfűrész és 1 db 400-as kombi­nált • gyalugép. Tel.: 838- 467. 10/120 Diamant. 4 színváltós félautomata kötőgép eladó. Tel.: 895- 5^5. Kétfeisős Amati dob kibővítve eladó. Érdekl 287-851, 8—12 óráig, 15 —18 óráig. Vadonatúj tiszta koro­naszőrű nutriabunda és férfi bőrkabát eladó. 426-405._________________ Régi réz mikroszkó­pot vennék. Ajánlatokat „bzenvedélyés gyűjtő 283 401” jeligére a Fel­szabadulás téri hirdető­be, vagy 638-076 tele­fonszámon kérek. Kötösök! CsaTadi okok miatt sürgősen eladó: 1 db 12/160 Universal Sup­­romat si'kkötő gép, 1 db 20/12-es finomságú Tex­tília körkötő gép. 1 db nagy teljesítményű bárso­­nyozógép. Érdeklődni: 278-385, 375-568 telefo­non. reggel-este. Yuliuma dobfelszerelés eladó. Tel.: 522-045. Eladó 1 db Hi-Fi to­rony. Inter cord NSZK- gyártmányú hangfalak­kal, t db Hitachi zene­center hangfalakkal, 1 db Grundig színes tv. 57 cm átmérő. Kiss Károly, Bp. Vörös Hadsereg úija 537/a. 1182.____________ Rossz állapotban levő, elfekvő réz- és fafúvós, valamint vonós hangsze­reket veszek. „Gyűjtő 281 146” jeligére a Fel­­szabadulás téri hirdető­be. Új vattacukor gép el­adó. Tel.: 893-555, egész nap. Olivetti villany- és Öp­­tima mechanikus írógép eladó. „Kitűnő állapot 282 078” jeligére a Fel­szabadulás téri hirdetőbe. Crowncorder sztereó magnó, rádió 7000 Ft­ért eladó. Tel.: 217-442. Hímzett. hosszú. fe­hér, új női irha eladó. Tel.: 136-967. Vízszintes marógép 1500-as asztallal eladó. Bp. 1213, Szentmiklósi út 183. sz. 4 szálas Interlock el­adó. Tel.: 774-288. Förster zongora eladó, Tel.: 166-316, reggel 8— 9 közölt. Japán Hi-Fi torony és Eumig super 8 hangos vetítő eladó. Tel.: 671- 516, este 7 után. Eladó Grundig RTV 650 sztereó asztali rá­dió 2x45 W és egy Akai GX 4000 D orsós magnó deck. Telefon: 528-041. Eladó üzemképes Sztankov automata esz­tergagép. 25-ös átereszté­­sű. Cím: Dienes, Kis­­alag (Fót), Balassa u. 41/A. 10/ 100-as special két­­színváltós kötőgép el­adó. Cím: Fodor, VI. kér., Szondy u. 78., ut-' cáról nyíló üzlet. Ipari cikcakk varró gép. Csepel 111 ipari varrógép és kardkéses szabászgép eladó. „Be dolgozás 281 691” jeligé­re a Felszabadulás téri hirdetőbe. Plisszérozó — gouvrí rozó gépet vennék. 278- 129. Eladó Sony TCK 61 deck Hitachi HA 3800 erősítő új, vámkezelt Jelige „Garanciális 283 837” Felszabadulás téri hirdetőbe. Régi könyvtárat, ok­kult, filozófiai, szépiro­dalmi műveket, pengős ponyvaregényeket leg­magasabb áron vásáro­lok. Tóth András 164- 943. 17 óra után. 1026 Sodrás u. 18. Eladó olcsón egy gáz zsámoly és egy ÉTI—60 as kazántest. Tel.: 868 661. Régi képek, tányérok órák privátnak eladók Ifj. Gyarmati. Xl„ So mogyi út 8. alagsor 1 Nyugatnémet, vámke zeit, ipari szőnyegpadló tisztító berendezés tartó zékokkal eladó. 865-663 UTAZZUNK EGYÜTT! Kedvezményes üdülések FELSÖTÄRKÄNY 7 nap, január 27-től, február 2-től, 8-tól, 14-től, 20-tól, 26-tól és márciusban, folyamatosan. Elhelyezés: a Szikla Hotel pótágyazható, zuhanyzófülkés szobáiban. Félpenziós ellátás. Részvételi díj: 900 Ft (pótágy 685 Ft) TOKAJ 7 nap, január 24-től, 31-től, február 7-től, 14-től, 21-től, 28-tól és márciusban, folyamatosan. Elhelyezés: a Tokaj Hotel kétágyas, (pótágyazható), fürdőszobás, illetve kétágyas (pótágyazható), hideg-meleg folyóvizes szobáiban. Félpenziós ellátás. Részvételi díj: 1300 F-tól 1600 Ft-ig (pótágy 1020 Ft-tól 1100 Ft-ig) HAJDÚSZOBOSZLÓ 7 nap, január 27-től, február 2-től, 8-tól, 14-től, 20-tól, 26-tól és márciusban, folyamatosan. Elhelyezés: kétágyas, első osztályú fizető­vendég-szobákban. Félpenziós ellátás. Részvételi díj: 1450 Ft BÜKFÜRDŐ 7 nap, január 27-től, február 2-től, 8-tól, 14-től, 20-tól és 26-tól Elhelyezés: a Termál Üdülőszövetkezet kétágyas (pótágyazható) lakosztályaiban. Félpenziós ellátás Részvételi díj: 1350 Ft (pótágy 1100 Ft) HARKÁNY 7 nap, január 27-től, február 2-től, 8-tól, 14-től, 20-tól, 26-tól és márciusban, folyamatosan. Elhelyezés: kétágyas (pótágyazható), első osztályú fizető­vendég-szobákban. Félpenziós ellátás. Részvételi díj: 1250 Ft Jelentkezés a Cooptourist irodáiban. Eladó egy Simac DX 2000 típusú indiai gyárt­mányú kötőgép. Egytű­­ágyas, vastagabb kézi fo nalra is használható. Hordozható kivitelű. Irányára 5000 Ft, Vékey Tamás, Bp. XV., Cza­­bán Samu u. 18. 5/100 Diamant motoros 2 színváltós eladó. 862- 586. Veszek hagyatékot, antik, stílbútort, szalon­­garnitúrát, régiséget, szekrénysort, képet, sző­nyeget, vitrintárgyat, órákat. 333-426. este 17 óra után. 642-189. HASZNÁLTCIKK SZÖVETKEZET Üzem- és forgalomképes híradástechnikai, háztartási. lakásfelszerelési, ajándék-. üveg- és porcelántárgyakat KÉSZPÉNZÉRT VÁSÁROLUNK és (OTP-hitelre is) ÁRUSÍTUNK. III., Korvin Ottó u. 34., VII., Majakovszkij u. 9„ VII., Garay tér 19., VII. , Thököly út 25. VIII. , Kun u. 11., IX. , Üllői út 53/A., X. , Körösi Csorna u. 3. ló állapotú NDK fél­automata mosógép 2000 Ft-ért eladó. Tel.: 366- 970. Ccnterlex köszörű, au­tomata esztergagép 52- es áteresztésű eladó. Bp. XX., Damjanich I. u. 109. EIN esztergapad erede­ti tartozékokkal eladó. Tel,; 494-287. 8—4-ig. Empisal automata kö­tőgép moiorizációval. új­szerű állapotban eladó. Barabásné, 1038 Cser­mák u. 72. Bútort, hagyatékot, lak­­berendezési tárgyakat ve­szek. 421-871.___________ Bútorvétel! Magas áron veszek varia- és típusbú­torokat, heverőket, gar­nitúrákat, dísztárgyakat, szőnyeget, képeket, ba­rokk és régi bútorokat, álló és faliórákat, hagya­tékot, ágyneműtollat. Azonnal jövök. 332-213. Glashütc, Alange'Söh­ne. Schaffhansen zseb­órát keresek megvételre. Dr. Kovács Pál Szeged, Puskás u. 29/b 6724. Eladó zöld Passap de­­cóval, meghajtással. XVIII.. Árpád u. 25. Fender Slratocaster gi­tár eladó. Tel.: 428-575. Vörösréz kandallóimi­táció eladó. 315-262. Világosbarna, vad nős­tény nercbunda eladó. 44—46 méret. Tel.: 862- 589. Eladó 2 db kézi CB, 3 csatornás (engedéllyel) 2 W-os HF 12/3 típusú és színes hordozható szov­jet televízió Elektronika C—430. 295-344, este. Egy színes tv elutazás miatt eladó. Bp. XIX., Kispest, Ságvári Endre u. 68. Dobfelszerelés! 3 fel­­sőtammos Pearl dobfel­szerelés sürgősen eladó. Irányár: 40 000 Ft. Ér­deklődni: Bp. Vl„ Nagy­mező u. 68. fszt. 1. Pb. 22 kg és 11 kg gázpalack és hozzávaló fali gázkonvektor el­adó. Bp. XVIII., Zilah u. 17. Bánkúti. Technics S—T—S—4 tuner automata, digitá­lis, vámkezelten eladó. Bp. VII., Hársfa u. 38. I. 8„ este 6 után. Eladó Claviset 400 zongora, 5 oktávos, elektromos erősítésű, bő­röndben elfér + erősítő. Érdeklődni este 5 után. Szabó Lajos. Kerepestar­­csa (Kistarcsa) Széchenyi u. 35. Tel.: 79 vagy reg­­gel 8-ig 638-942. CB rádió olcsón eladó. Telefon: 379-770, 16 órá­tól. Bösendorfer páncéltő­kés zongora jó állapot­ban eladó. 2145 Kerepes­­tarcsa, Szilasliget, Ady E. u. 71. Molnár. Irha sportbunda, róka­sapka, gallér, barna nut­riabunda (50-es), pulóve­rek, kosztümszövetek, női nadrágok és gyer­mekruhák eladók. 410- 708. 1 db 200 literes és 3- db 80 literes akvárium, egy 60 literes, állványok­kal együtt 6 ezer Ft-ért eladó. Békásmegyer-Pün­­kösdfürdő. Boglár u. 2. I. em. 1. Telefon: 672- 953, Farnadi István. Original Giorgio, La­­bionda, Telex, Kraftwerk lemezek, SL keményfej kazettáshoz, Rema Tu­ner olcsón eladó. 280- 567. 5-ös Regina Royal és Passap Deco eladó. 663- 722. 10/100-as spec, laka­tos, motorizált kötőgép és 4 fejes orsózó eladó. Telefon: 412-934. 50 W Selmer erősítő ■F hangfal egyben el­adó. Te!.: 168-576 du. 3 —5-ig. Betonkeverőt vennék, motor nélkül vagy üzemképtelent is. Tel.: 850-964. CB tápegység gyári el­adó^ 134-724.______ Perzsabunda 50-es ol­csón eladó. Egyszázti­­zennégy-hétszázhuszon­­öt. Eladó 1 db 5 fejes keresztorsózó gép. 1 db 20 fejes nehézcérnázó gép. „Kifogástalan EH 65 956” jeligére a kiadó ba. Zöld Passap kötőgép Deccóval. négyszínváltó­val és 8-as speciál mo­toros pántkötő gép el adó. Tel.: 638-414 du 16—T9 óra között. Hi-Fi torony. Telefon­kén TS 860. TC 450 M High—Com. TP 350 egységekkel eladó. Tel.: 389-553. Férfi 50—52-es nutria­bunda eladó, hosszú, mo­dern fazon. 366-204. 75 db-os herendi ét­készlet eladó. 843-401, este 8 óra után. Üj Pioneer Hi-Fi to­rony eladó. Telefon: 367- 078, 18 óra után. Háromszálas Yamato Interlock igényesnek el­adó. Érdeklődni 18 óra után: 164-111. Eladó 10/100-as Uni­versal 4 színváltós kö­tőgép. XI. kér., Eszék u. 5. Güntner, este 7-től. 50 nm bontott tölgy­­parketla eladó. „Jó mi­nőség 277 374” jeligére az újpesti hirdetőbe. Singer varrógép ház­tartási állványos és egy ugyanolyan süllyesztett eladó. 185-857, nappal 10 —18 órákban. Kenwood (japán) Hi- Fi sztereó erősítő metal előlappal eladó. 2x40 W. 892-998. 12/120 Universal áru lehúzós kötőgép sürgősen eladó. Schmidt, 1103 Bp. X„ Gergely u. 42. Golf dízel 4 ajtós, 5 sebességes, átírható, el­­adó. Tel.: 365-143. 412 Moszkvics most vizsgázott, eladó. Bp. 1165 Farkasfog utca 35. (46-os busz végáll.) Renult 4-est vennék. Levélcím: Pintenics, Győr, Lenin u. 79. 9024. Honda Accord 1602 keni 2 1/2 éves PO fisz. átírható, metálkék eladó. Tel.: 17—21 óráig: 389-888. Motorcsónak 175 kern­es (oldal) tárolási hely­­lyel, esetleg kabinhasz­­nálattal eladó. 295-375. 1983-ig vizsgázott P Fiat 125. olcsón eladó. Tel.: 635-496. Totálkáros, 1 év alat­ti Ladát vagy Polski Fialot vennék. 873-751. Mercedes fekvőlámpást vennék, motorhibávat is. Szeged. Tel.: 17-919. Gépjármű-alkatrészek felújítása, féktárcsák, fékdobok szabályozása, fékbetétek ragasztása, il­lesztése, hengerfejek ja­vítása. Végh Árpád oki. technikus műszeripari üzemében. Bp„ Szamuely u. 50. 1093. 374-056. _ 1500 kem Opel Record Caraván lejárt műszaki­val eladó. Érdeklődni le­het este 19 óra után: 281 -562. Alvázvédelem soron kívül Radich, III.. Kül ső Bécsi út—Üjvár u sarok. 270-755. Cj típusú Fiat 127, 128 vagy VW Golf Pó­ló, esetleg Passat szgk.-t vennék, 3 évesnél nem idősebbet. Leveleket a fontosabb adatokkal Sán­­d9ri Imréné, 1061 Bp., Jókai tér 6-ba kérem. Tel.: 120-541, 11—5-ig. Fiat 850 sporthoz új karosszériaelemek el­adók. Budapest, XVIII., Zalka M. u. 3. Vennék VW mikro­­buszt. Üzemképtelen is érdekel. 291-585. Kifogástalan műszaki állapotban levő 1600 VW Combimat (9 éves) el­cserélném értékkülönbö­zettel hasonló műszaki állapotú kisebbre 1300 kem-ig. Érdeklődni 19— 21 óra között a 164-915 telefonszámon. 1984. szeptemberig vizsgázott ZT 4 és fél éves, megkímélt Wart­burg de Luxe szgk. első kézből eladó. Érdeklődni: 227-255 Havas Ferenc, 9 -5-ig. 1D rendszámú Trabant Hycomat eladó. Érdek­lődni lehet telefonon 06- 26-70 586. Kipufogók, küszöbök, trapéz gömbfejek. Au­tósbolt, Mester u. 15. UM frsz.-ű Trabant Hycomat gépkocsi eladó, nem igényjogosultnak is. 286-012 du. 17 óra után Tisztelt autósok! „Spé­ci” autósboltunkat meg­nyitottuk. Előző hirdeté­seinkre sok olyan alkat­részajánlatot kaptunk, amelyet üzletünkben nem forgalmazunk. önnek szüksége lehet rá, ezért a címeket díjmentesen rendelkezésére bocsát­juk üzletünkben: „Spéci” autósbolt. 1075 Bp„ Dó­­zsa György út 36. Eladó ÍY Zaporozsec 1982. augusztusig vizs­gáztatva. Telefon este hattól: 129-122. Fölengelygörgőzés du­gattyúzás. szerelés. Tra­bant, Wartburg. Gazsó. XI„ Bornemissza u. 27. 453-075. Autószerviz: alváz- és üregvédelem import anyagokkal, 3 év garan­ciával. Bp. Il„ Pitypang u. 16. Hegedűs kisipa­ros. 688-822. Diesel Mercedest vagy Peugeot-ot lejárt műsza­ki vizsgával vagy üzem­­keptelen állapotút ven­nék. Ajánlatokat; Pólyák Antal. 6000 Kecskemét Budai-hegy 164. 60Ó—650-cs Citroen személygépkocsit vennék lehet idősebb is. Takács 7281 Bonnya. Mercedes 280 S eladó. 1983-ig érvényes vizsgá­val. Napközben 112-292 telefonon, dr. Siposné. P 126 első vizsgával, PA rendszámú eladó. Megtekinthető XX. Nagy Sándor u. 183. Fiat 128-as eladó bon tásra. új karosszériaele mekkel. Dunakeszi, Mun­kácsy Mihály u. 105 Teuer Gyula. Eladó egy Fiat 60Öüs motor, váltó, egyéb al­katrészek Zastavához is felhasználható. Tel.: 868- 661. Bontott 1200-as Zsiguli karosszéria futóművel el­adó. 2000 Szentendre, Postafiók: 148. 1500-as Lada ZN rendsz. extrákkal eladó Tel.: 494-287. 8—4 óráig 12/100 kötőgép (moto­ros) eladó. 389-486. Egy faragott kerek asztal eladó. 253-323. 50-es női középbarna irhabunda eladó. Telefon: 453-851. Garázs Budagyöngyénél legalább egy évre kiadó. 164-037. 1973-as Volkswagen mikrobusz eladó. Ér­deklődni lehet kizárólag 8—16 óra között a 129- 375-as telefonon. Lakókocsit vennék nagyméretűt, M kb. 240x5 m. Minden aján­lat érdekel. Tel.: 153- 161, 18 órától. üzemképes 125-ös Polski lejárt forgalmival egyben vagy alkatrészen­ként is eladó. Tel.: 414- 770, 4 óra után. NSU 1200 C, most vizsgázott. NSU 1200 C motor, váltó, 5 hógumi felnivel + alkatrész, Opel C alkatrész nagy választékban. Bp. 1165 Farkasfog u. 35. (46-os busz végáll.) „MASINA” autóelekt­romos és felszerelési szaküzlet. Generátor, di­namó, önindító, bendix. dióda, forgórész, fényszó­ró. autóhangszóró, autó­antenna, kardánbox. ki­pufogó síb. választékban kapható. Bp. XIII.. Alig u. 6/b. Tel.: 294-460. (Lehel piacnál.) TG-s Trabant Spec, üzemeltetési jog átadó. 573-543. 850 Fiat bontva eladó. Bpest XVII., Damjanich u. 58. 9 éves, lejárt műszaki­val 1200-as Zsiguli ol­csón eladó. Tel.: 341- 397. Garázs kiadó a XII. kerületben. ..Orbán tér EH 65 746” jeligére a kiadóba. Szélvédő üveg karcta­­lanítása, vizsgára előké­szítés garanciával, kisze­relés nélkül is. Budake­szi, Kert u. 8. Holló (a 22-es busz végállomásá­nál). Tel.: 366-029. 8— 15-ig. Ne fáradjon! Gumikö­penyét rendelésre be­szerzőm, kiegyensúlyozva és felszerelve rendelkezé­sére bocsátom! Bp. Vili., Bláthy Ottó u. 14. (mű­hely). 8—17 óráig. Futóművek nagy pon­tosságú beállítása precí­ziós, halogénfényes mű­szerekkel. Gumiszere­lés, centírozás ; ^ NSZK versenycent írozóval. Schön András technikus, Bp, Vili., Dankó u. 12. 1300-as Volkswagen IC írsz.-ú másodkézből eladó. Telefon: 267-751. Eladó Fiat 125 Spe­cial 1983. júliusig szóló műszaki vizsgával. 7 éves. Kisebbre cseremeg­­oldás is érdekel. Érdek­lődni lehet egész nap. XVIII. ker„ Pestimre, Búzakéve ü. 65. Üzemképes Opel 1500 alkatrészként eladó. De­li, XVIII., Vasvessző u. 9. President Grant 120 csatornás AM/FM/SSB/ CB rádiótelefon. Blau­­punkt Düsseldorf autó­rádió, gyári új. tartozé­kokkal eladó. 284-136 es­­ti órákban. Fiat 850 motorblokk új dugattyúkkal. főten­gely, vízpumpa, szele­pek. vezérműlánc kere­kekkel, kerékcsapágyak, főfékhenger, fényszórók, kuplungszerkezet, egyéb új alkatrészek eladók. 1121 Bp. Csermely út 4/B. 366-204. Skoda 1000 szgk. friss vizsgával és fényezéssel eladó. Érdeklődni egész nap: Rákosszentmihály, Ságvari u. 20. alatt. Átírható DL 264-es au­tomata Volvo 35 000 km­­rel sürgősen eladó. Tel.: 854-187. Lancia Staros 1300 kem igényesnek eladó. Bpest VI.. Aradi u. 58. Garázs. , Golf 1600 automata öt­éves, eladó. Tel.: 484- 976. 3 éves Audi 80 LS 1300-as eladó. Tel.: 299- 235, este 6 után. Karambolos Polski 125 alkatrésznek eladó. Bu­dapest VI., Szondy ti. 50 I. em. 34. Zsámbé­­ki. Amerikai gyönyörű Chrysler 1972-es autó el­adó kedvezményes áron. igényesnek. Érdeklődni lehet: Érd X., Parkváros, Egervári út 30. 2030. Rodeó Autósbolt Csil­laghegyen: jégoldóktól a karosszériaelemekig. 1039 Mátyás király út 2. Mis­­kcy Zoltán. 3 éves 316-os BMW eladó. Telefon: 367-078, 18 óra után. Autóhütö javítása azonnal. Bpest VI. kér., Rudas L. u. 79. T.: 297-393 Lada 1500 ZL-es. be­tegség miatt eladó. Ga­rázsban tartott, 55 000 km. 843-046. Nagyméretű, szabad rendelkezésű szobát ven­nék vagy hosszú időre bérelnék belterületen. (Folyóvízzel, külön be­járattal.) „Egy összegben EH 66 651” jeligére a kiadóba. Nagyméretű 2 szobás komfortos .tanácsi laká­somat a XXII. kerület­ben kerthasználattal el­cserélném másfél szo­bás összkomfortosra a XXIF„ vagy a XV. ke­rületben. „Harmadik emeletig EH 66 648” jel­igére a kiadóba. összeköltözők! Elcse­rélem 21/2 szobá,s 70 n.-öles zuglói szép szö­vetkezeti lakásomat egy 1 1/2 szobás és 1 szoba összkomfortosokra. Tel.: 648-746._________________ Házfelügyelő lakást cserélne Komjádi uszodá­nál. Házfelügyelő fűtő házaspár előnyben. Tel.: 369-540. 3 szoba hallos 110 nm Lenin körúti I. emeleti, hívóliftes. tatarozott ta­nácsig lakást cserélnék 2-3 szobás öröklakásra. 315- 262. Kétszobásra cserélném tanácsi félkomfortomat ráfizetéssel. „70 nm-ig EH 66 074” jeligére a kiadóba. Eltartás] szerződést kötnénk idős bácsival vagy nénivel ottlakásért. „Fiatal házaspár EH 66 073” jeligére a ki­adóba. Elcserélném félkom­fortos tanácsi 30 nm-es lakásom hasonlóra, de gondnoki kezelésű ház­felügyelőség is érdekel, kizárólag másodállásban. Tel.: 298-162. 2 db kétszintes 100 nm tetőtér-beépítés Bu­dán eladó. Érd.: 172-164, jogi képviselőnél. XII. ker.-i lakott örök­lakás tanácsi bérlakás beköltözéssel eladó. Érd. jogi képviselőnél: 172- 164. Busái 2 szoba hall, személyzetis luxus taná­csi lakásom 3 szoba sze­mélyzetis, 3 1/2 szobás­ra cserélem Bunán vagy Szt. István parknál. Tel.: 155-143 8—12-ig, 19 órától. 200 ezer forintért + 1200-as Laráért lakás­­megoldást keresek. OTP- álvállalással. Tel. este: 371-741.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék