Esti Kurir, 1926. január (4. évfolyam, 1-25. szám)

1926-01-01 / 1. szám

2. oldal JUÍIlJRüDmK mondta el Beöthy László kegyelmes úr, mini akinek minden szava hitvallás, minden meg nyilatkozásában a meggyőződés ereje lüktet. A régi politikus rutinjával és világos meglátásával ítélte meg a legkényesebb helyzeteket s a meg­győződés erejével hirdette, hogy a régi és új idők szabadelvű politikusainak közös munkájától vár- ja úgy a gazdasági, mint a politikai restaurációt. Eddig a beszélgetés inkább elméleti téren mozgott, mert a kegyelmes úr több ízben is hang­súlyozta, hogy a napi politika kérdéseivel nem óhajt foglalkozni. Az a közvetlenség azonban, amellyel több kérdésemet, mely már a napi po­litika határán mozgott, méltányolta, bátorságot adott, hogy nyíltan és egyenesen megkérdezzem: — Mi a véleménye a Kegyelmes úrnak, mint szabadelvű politikusnak, a numerus claususróL — A kegyelmes úr azonnal és habozás nélkül Válaszolt: — Szívesen veszem, hogy ezt a kérdést felveti, mert sohasem csináltam titkot ab­ból, hogy a numerus clausus törvényét nem tartom se helyesnek, se célraveze­tőnek. A numerus clausus ellenkezik nem­csak a hagyományos magyar szellem­mel, de a magyar törvénytárral is. Magyarország népe és törvényei nem ismernek zsidó nemzeti kisebbséget, csak zsidóvallású magyarokat. Ezt vallottam minden időben és vallom ma is. Elképzelhetetlen, hogy bárhol a vilá­gon különbséget tegyenek a vallás alapján ember és ember közt nemzetiségét illetően. Vallás szerint lehet statisztikát összeállíta­ni az ország lakásairól, de vallás szerint klassziflkálni állampolgárokat merő abszur­dum. És állítom azt is, hogy zsidó vallású polgártársaink minden időben teljesítették kötelességeiket a hazával szemben. — Azt sem tartom helyénvalónak, hogy a numerus clausus törvényére azért van szükség, mert a magyarságnak védelemre van szüksége a zsidósággal szemben. Ez azt jelentené, hogy a magyarság szellemi inferiorításban van a zsidósággal szem­ben, ez pedig nemcsak nem igaz, de meg­alázó is volna a magyarságra. Tessék felvenni a versenyt a magyar középosztálynak a zsidósággal szem­ben azokkal a nemes eszközökkel, amelyek nemzeti tradíciónkhoz mél­tók, s meg vagyok győződve, hogy ez a nemes verseny az országnak és a nemzet egyetemének hasznára lesz, s abból a magyar intelligencia a numerus clausus védelme nélkül se kerül ki veszte­sen. ,— A magam részéről eddig is mindent megtettem, ami módomban állott s vala­hányszor hozzám fordultak, hogy ennek a törvénynek bántó igazságtalanságait eny­hítsem. A tágas előcsarnokban, ahol a beszélgetés folyt, közelről néhány régi politikus figyelte néhai Tisza István egykori bizalmasának fejte­getéseit és helyeslőén bólintgattak. Felálltam. Beöthy búcsúzik: — Meg vagyok győződve, hogy a szabad- elv őség kora ismét feltámad és csak ezzel szerezhetjük vissza azt, amit eddig elvesz­tettünk. A Petríchevich-sajtóp] gyalásáia bejelentettéj már megtartották a A vádlott védője szerint a fali kilopták a Bethlen-udvar falaiból vonalon elrendelte a bizonyítást ós^ Görgey István válaszol Beöthy Lászlónak r Beöthy Lászlónak, a békeidők egykori ke­reskedelmi miniszterének a liberalizmusról s annak jövőjéről tett nyilatkozatát annyira jelentősnek s a magyar politika szempont­jából csaknem programot adónak tartottuk, hogy alkalmat kerestünk, hogy a kormány­párt egyik számottevő politikusának felfogá­sát is megismerjük. Ebből a célból felkeres­tük Görgey István nemzetgyűlési képviselőt, aki a kormánypárt liberális részének egyik legkiválóbb képviselője. , Görgey István Beöthy László nyilatkoza­tával kapcsolatban a következőket mondotta nekünk: ^melegebben üdvözlöm Beöthy piájának nyilatkozatát a li­nóban az idők je- kdelvű gondo'aí Közéle't mindén h„yí/ közek­ék munkáját unk an­fejlődése, kis a régi inásveretű tó vissza, ósodik felé- önhette. 1 politikusai- régi politikai velünk való a szempontból yebben és meg- divatos korszel- 'véleményt felvilá- , hogy destrukció, hogy llenkezik a nem- íblattal, pen a szabadelvű gon- ggyá s emelte Európa Ezeréves történelmünk ■a tapasztaljuk, hogy gérzése, a hagyo- féazság -és jogszeretek törvénytisztelet, amelyért zdött ez a sorsüldözött nem- liberalizmus emlőin fejlődött naggyá és erőssé. Ezeréves nemzeti tradíciónkat hazudtolnák meg, ha szakítani akarnánk a szabadelvűség- gcl, amelyen egész történelmi múltúnk fel­épült. — Nekünk a szabadelvűségben vissza kell állítanunk a jogfolytonosságot s azt a liberá­lis politikát kell folytatnunk — bár változott időkben, változott eszközökkel, amely a 'forradalmakkal megszakadt. Jindezen szempontokból zükségét a régi politikai repre- k bekapcsolódásának a jövő politika aktivitásába, om szükségesnek, hogy kilépjenek sszivításból, amelyet a magam ré­sem tartottam helyénvalónak és i életbevaló bekapcsolódásukkal elemre a liberalizmust. lépést ennek megvalósíthatására negalakulásában látom. A felsö- nis részint a választott, részint tagok sorában bizonyára helyet •ni a múlt idők értékes politikusai, A büntetőtörvenyszék Törei-p-tanácsa-ma tovább folytatta Petrichevich-Horváth Emil báró népjóléti államtitkár, továbbá az or­szágos lakásépítészeti miniszteri bizottság sajtópereinek tárgyalását. Ma a másik két ügy kerül tárgyalásra. Az országos lakás­építészeti miniszteri bizottság azért indítói ugyanis sajtópert Thury Lajos, a Magy ság munkatársa ellen, mert azt áll cikkeiben, hogy elmulasztotta a kellő gorú ellenőrzést és így törétnt, Technika Rt. sokkal több bérmunk díjáról adott fizetési listát, mint valóban dolgozott. A Technika Rj módon is megkárosította az államot, is elmulasztotta beépíteni a falkötő holott ezeknek ára a költségveté repelt. Király Aladár dr. védő ezután bizonyítási indítványát, amelybe] Üt ja, hogy falkötő vasak tényleg a bérlisták hamisan voltak vezet javasolja, hogy tanukat és szakér' gasson ki a bíróság. Töreky elnök: Mire kéri ön a szakértő­ket? — A Technika rt. bérlistáiból és könyvei­ből megállapítható az eltérés. Ezután általános érdeklődés mellett Baróthy Pál dr. főügyész szólal fel. A maga részéről hozzájárul a valódiság bizonyításá­hoz. Indítványozza, hallgassa ki a bíróság Vasvary Géza miniszteri tanácsost, a lakásépítő mi­niszteri biztosság vezetőjét, aki okiratokat fog becsatolni, amikből ki fog derülni, hogy a támadások alaptalanok. — Mikor — folytatta tovább beszédét a főügyész —, a sajtótámadások és a parla­mentben elhangzott vádak dolgában a nép­jóléti miniszter elrendelte a vizsgálatot, 1925. év december 14.-én egy szakértő bizottság vizsgálta mejj ezeket a váda­t r s az ellenőrző bizottság lapította, hogy az épületben mintegy három méter hosszú­ságban nem alkalmazták a falkötő vasat. Erre a bizottság kötelezte az építő-vállalko­zókat, hogy bontsák le a falakat és helyez­zék el a szükséges kötővasat. A munkát csakugyan beszüntették és ellenőrzés mellett pótolták a hiányzó vasalkatrészeket. A lakásépítő miniszteri biztosság vezetőjének vallomása A bíróság ezután kihallgatja a jelenlevő Vasváry Gézát, aki kijelenti a maga részé­ről is, hogy hozzájárul a teljes bizonyítás­hoz. Ami a Technika rt.-ot illeti, kijelenti a főügyész, hogy a Technika nem is szere­pelt vállalkozóképen, mert hisz nyilvános versenytárgyaláson tizenhét építészt bíztak meg, s a Technika r.-t. csak később csatlakozott két jobbnevű vállalkozóhoz. Király Aladár dr. védő vitába száll a fő­ügyésszel a tekintetben, hogy a vádlott nem akarta senkinek sem a vállát veregetni. Ellenzi, hogy a miniszteri házivizsgálat jegyzőkönyvét becsatolják és itt fel­használjál kát pótolt 1 Szenzációs | szilveszteri mulatság I Ma I világító üvegparkett reggel if^ óráig | JAZZ-BANB I Mérsékelt árak nyitva!! | fásával Ugatását is. ellen, hogy a ^ Sértők meghallgatását Tíuiszt jelent be. lagyarság további ^tópereinek tárgyalása Ezután Thury Lajos harmadik ügye k vetkezett, amelyet ugyancsak Petrichevic Horváth Emil báró indított. Thury a M gyarság múlt évi augusztus 18.-i számáb ugyancsak sértő módon foglalkozott államtitkár személyével, mikor is azt állí­totta, hogy egy galíciai zsidó, hízelgésből díszalbumot nyújtott át neki. Továbbá, hogy a báró az Andrássy-párt tagja volt, de ezt ott hagyta és Bethlenhez csatlakozott, a forradalom alatt tagja volt a kolozsvári nemzeti tanácsnak és mint ilyen, részt vett Marosvásárhelyen az oláhokkal folytatott tárgyaláson. Thury kijelenti, hogy nem érzi magát bűnösnek, azért írta a cikket, mert a panaszost politikailag nem tekinti magasabb értéknek. Azelőtt konzervatív, majd' foirrftjalmár, ké«. sűbb kereszténypártii lett. És iniután polii tikai meggyőződését több ízben változtatta, őt nem tartja megbízható politikusnak. A bíróság elrendeli a bizonyítást Majd a védő terjeszti elő a bizonyítás iránti indítványát. Bizonyítani akarja, hogy, Petrichevich Morvát báró részt vett azokon a tárgyalásokon, amelyek Erdély feladásá­val végződtek. Ennek bizonyítására Batthyány Tivadar és több más tanú kihallgatását kéri. Bizonyítani akarja, hogy Petrichevich, —; mint azt a vádlott írja — egy héber bank vezérigazgatója vöt. Ö volt a Duna Bank korlátlan vezére és a Menekültügyi hivatal minden ügyét a Duna Bankkal bonyolíttatta le. Ennek bizonyítására bejelenti a Duna Bank összes igazgatósági tagjait. Az ügyész ezért nyilatkozattételre szólítja fel Petriche­vich Horváth Emil bárót, aki kijelenti, hogy hozzájárul a bizonyítás elrendeléséhez. Kéri azonban, hogy a külföldi tanuk helyett lehe-, iőleg Magyarországon élő tanukat hallgasson ki a bíróság. Hozzájárulok — mondotta Baróthy fő­ügyész — a védelem által felajánlott bizo­nyítás felvételéhez. Az erdélyi eseményekről szólva Petrichevich Horváth Emil báró az oláhokkal Marosvásárhelyen semmiféle tár­gyalást nem folytatott. Ennek bizonyítására kérem kihallgatni Kratoelivill Károly altábornagyot, továbbá Fényes László hírlapírót, akik a szóbanforgó tárgya­lásokon közfunkcioiiáriusi minőségben veitek részt és mindenről felvilágosítást tudnak adni. Petrichevich nem volt Duna-Bank vezérigaz­gatója, annak bizonyítására elrendelni kéri Mikiós Arnold kihallgatását. A többi tanú '.ihallgatását sem ellenzi. A bíróság ezután elrendeli az összes be­jelentett bizonyítékok felvételét és vala­mennyi tanú kihallgatását. Napy Szilveszter-esl AEQUATOR kávéház- és éttermében Wesselényi ucca 19 Ingyen tomtoolaijáték! ncSgel <S nyftfa Gy,őri Tóth Pasta Hfint zenekara muzsikál Holnap, pénteken és pzombaton reggel 5 óráig nyílva • Kívánatos volna azonban addig is,*hogy a múlt és jelen politikusai közt, akik az ország jövőjéről egyformán gondolkoz­nak, pártkiiiönbség nélkül az érintkezés gyakoribbá és szorosabbá tétessék. Erre meg volna a mód és alkalom is a kü­lönböző pártklubokban egyelőre. Ezt azért tartanám szükségesnek, mert ezáltal a leg­kézenfekvőbb mód adódnék a liberális gon­dolat propagálására. És lehetőnek is tar­tom, mert hiszen a szabadelvűség több mint pártprogram, szerintem a liberalizmus világnézlet, amelyben az ^w^bként különböző poli­tikai párt(ífeban ri taiálkozhaén'-.ví- ­-- egyébként is7azt hiszem, hogy politi­kai konszolidáció fokozatos térhódításával rövidesen elérkezik annak is az ideje, hogy a politikai pártok világnézletck elvi alapján tagozódjanak, mert csak ez lehet alapja a helyes és céltu­datosé parlamenti politikának. — Ismétlem, erős a meggyőződésem, hogy Magyarország csak a tiszta és nemes veretű szabadelvű politikával szerezheti vissza ha­tárait, mely nem a divatos, de rosszul értelmezeti tájvédelemben, vagy diktatúrára való oktalan törekvésben akarja kiélni ma­gát, hanetn az egyenlő jog- és törvény- tiszteletben találja meg célját és abban, hogy mindenki ebben az ország­ban képessége és munkája szerint boldogul­hasson. A magam részéről csak meghatott­sággal köszöntőm Nagymagyarország libera­lizmusban megedzett harcosait, amikor sok­évi hallgatás után megszólalnak s hirdetik azt az eszmét, amelynek segítségével ők egy­kor az országot naggyá, erőssé, hatalmassá és boldoggá tették. Kún László.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék