Esti Kurir, 1927. augusztus (5. évfolyam, 173-196. szám)

1927-08-11 / 181. szám

f Csütörtök, 1927 augusztus 11 ÍsiiK^me 7. oldal A meggyilkolt Vörösmarty Margit nővére, Jolán, a kríváni leletben fölismerte testvére haját ■"VT/l/l/Vi. Kispestről utazott Kassára Panthyné, hogy agnoszkálja Margit holttestének megmaradt részeit — Rózsahegyre szállítják a gyilkosokat Kassa, augusztus 10. (Az Esti Kurír tudósítójától.) Vörös­marty Margit meggyilkolásának szövevényes bűnügyében — mint jelentettük — szenzá­ciós fordulatot jelent az a körülmény, hogy a Csorba-tó környékén, a kríváni erdő szélén megtalálták Margit néhány hajfürt­jét, két hajcsatját és a holttest egyik láb­szárcsontját. Bár a leletre a 75 éves Michalkó János, a gyilkossággal gyanúsí­tott Michaikó szerkesztő édesapja bukkant rá, mégis nyomban bizonyosnak tartották, hogy azok a szerencsétlen Vörösmarty Margit holttestének részei, mert a kutató­kat a leány sógora, a gyilkosságban szintén részességgel gyanúsított Sikorszky Miklós vezette. A nyomozó hatóság azonban azonnal arra törekedett, hogy kétségtelenül agnosz- kálja a holttest megtalált részeit, amelyeket a helyszínről a kassai főkapitányságra szállítottak. Az agnosskálásban nagy segítségére volt a rendőrségnek a meggyilkolt Vörösmarty Margit két nővére, akik közül az egyik, Sikorsky Miklós fele­sége, Kassán lakik, a másik pedig- éppen tegnap érkezett Kassára. A meggyilkolt leánynak ez a nővére, Vörösmarty Jolán, Panthy newyorki cukrász felesége, aki az utóbbi hetekben Kispesten tartózkodott, * ott vette hirét a lapokból a gyilkosság fel­fedezésének s amikor tegnap arról értesült az Esti Kurír utján, hogy megtalálták nővé­re holttestének egyes részeit, azonnal vo­natra ült és már tegnap megérkezett Kas­sára. Panthyné testvérével, Sikorszkynéval azonnal jelentkezett a kassai főkapitánysá­gon, ahol Pacsay rendőrtanácsos megmu­tatta a két nőnek a Kriván aljában, Vágfal- ván (Názsecen) talált hajleletet. Pacsay rendőrtanácsos előtt a két testvér kijelentette, hogy határo­zottan fölismerik a hajfürtben fauguk haját. Megmutatták ezután a két nővérnek azokat a hajcsatokat is, amelyeket a gyilkosság helyén találtak s nyomban megállapíthat­ták, hogy Nyaralók figyelmébe! OiSiSZiílHÉÍfiipi Kaphatók az ESTI KURÍR kónyveaboltjáb Uj dm! V., Vilmoscsászár-ut 42. UJ cím 2 Rabiudranath Tagore: Nacionalizmus. (A nagy hindu költő bölcs, humanisztikus amellett fölényes essay-e a világpolitika mai iránya nak tarthatatlanságáról.) Ára P 2.— helyett 60 fillér Leó Perufz: 9 és 9 között. (Ez a könyv felelel lehetne arra a kérdésre, hogyan kell megírni egy végig izgalmas, mindenekfelctt nívós ka landorregényt.) Ára P 2.80 helyeit 1.— P Déry Tibor: A kétliangű kiáltás. (A .,ma“ lélek tani regénye Pompás egészoldalas illnsztrá dókkal.) Ára P 2— helyett . . .50 fillér Sinkó Ervin: A fájdalmas Isten. (Küllemé nyék, melyek valóban belső tűsből és őszinte, emberi átérzésből fakadtak.) Ára P 2.80 helyett.......................................... 60 fillér Kacér Illés: Zsuzsanna és a vének. (A híres bibliai téma ötletes, izgalmasan érdekes fel dolgozása, amely költői stílusával tompítja az erotikus téma merészségét.) Ára P 2.80 helyett ............................... 1.— pengő. Lc sznal Anna: Eltévedt litániák, (A külföldön élő magyar költő-asszony újabb fejlődési etappe-ja, ragyogó uj verseskölete.) Ára 2.80 helyett . .' ............................80 fillér Igno tus: Olvasás közben. (Uj folyam) (Méltó folytatása a már régen elfogyott első ciklus nak. A kiváló publicista filozofikus és széllé mes, essay-szerü Írásainak bokrétája Anato'.e Francé, Arany János. Ferenc József, Görgey Artúr, stb.-röl vázol élelhíí, emberi portrét. Ára P 5.— helyett . . . 1.— pengő Konrád I. Jenő: Foolball Abc. (Kivonat a tar talomból: A footballjáték történetéről — A játék elemei. — Labdaleadás. — üsszjáték — A bíró —Ruházkodásról. — Játékszabá lyok. — Mindenféle. — Slb.) Ára P 2 — helyett ..............................................40 fillér Ko máin Holland: Antoinette ... 80 fillér Komáin Holland: Egy párisi ház ; . 80 fillér Ezen könyvekben a kritika a halhatatlan Beethovent véli felismerni a mesterien é' költészettel megrajzolt főhősben. Panfhyaéaál, aki newyorki asszony, ugyanolyan hajcsatok voltak, mint amilyeneket a tátrai nyomozás hozott felszínre, Panthyné ugyanis és Margit nővére New Yorkban annakidején ugyanegy helyen vá­sárolták hajcsatjaikat . A hullarészeket nem mutatták meg a ké! nővérnek, miután azok a laikusok élőt! úgyis felismerhetetlenek s úgyis csak tudó mányos utón állapítható meg, hogy' mélyül testnek részei. Ezért a rendőrség a hulla részeket beküldi a prágai egyetem törvény- széki bonctani intézetébe, ahol vizsgálat al' veszik azokat. Prágába küldik a hajtincsekc! is, hogy mikroszkopikus utón hasonlítsa össze a meggyilkolt leány még életében le vágott és emlékül eltelt hajfürtjeivel. A Tátrában történt kutatás után Síkor szkyt újból kihallgatták és ez alkalomul, elmondotta, hogy a további kutatás nem fo eredménnyel járni, mert Vörösmarty Mar git hulláját ez cv májusában kiásták cs < patakba vetették. — Mind a hárman attól féltünk, — mór dotta, — hogy az elásott holttestet a pata vize a tavaszi áradáskor kimossa cs igy kirándulók könnyen rábukkanhatnak. Ezé az oszlásnak induló holttestet feldarabolta' s mintegy ötperces időközökben egyenké; a rohanó patakba dobtuk. A szörnyű mur kát éjjel végeztük az elhagyott helyen é csnpán egy kézi villanylámpa szolgáltató! gyér világosságot. Még ugyanazon éjje mindhárman visszautaztunk Prágába. Sikarszkyt kihallgatása után visszávitté Prágába, ahol a prágai rendőrség a mási’ két gyanúsított, Michalkó szerkesztő c Klepetár de. orvosszigorló elé tárta a vizs­gálat uj anyagát. Michalkó az elébe tár vizsgálati anyagra vonatkozóan csupán < vállát vonogatta és továbbra is megmarad üőbbi tagadása mellett. Michalkó nyűgöd magaviseletét tanúsít cellájában, egész nr pon át priccsen fekszik és időnként fütyő részik. Iilepeiár dr. is, aki ugyancsak taga dásban van, mára valamennyire megnyugu dott s csak héiSe-korba ugrik fel priccsérő s szaladgál fel-alá cellájában. A gyanusitottaAat különben a prágr rendőrségről rövid esen Rózsahegyre szállítják, •’z ottani államügyészség fogházába. A gyi! ’cosság ugyanis a rózsahegyi törvényszék körletében történt s ezért a tetteseknek < rózsahegyi ügyészség fogházában kell be várniok, amíg a bűnügy a rózsahegyi törvényszék eskiklíbi rősága elé kerül. itt említjük meg, hogy a liptószcntmkló rendőrség kinyomozta azt a kocsit, aki Mi chalkóékat és Vörösmarty Margitot a krih kus napon Liptószenlmiklósról Vychodnár szállította. 4 tátrai gyilkosságok nyomozói: Sameternyk Alajos csendőrkapitány, : iptói csendőrkerület parancsnoka, aki annakidején Bazant Henrik szenzá­ciós tátrai gyilkosságát kinyomozta, s aki most is vezette a tátrai nyomozásnál a detektiveket, elmondotta az újságíróknak, hogy a Michal kó-ügyben még nagy meglepetések várhatók — Most azt keressük, — mondotta— hogy hova tűnt Vörösmarty Margit arany fogsora Azt hiszem, a tettesek kitépték a gyilkossár után. Erős a meggyőződésem, hogy a gyilkosságot hárman követték cl, vagyis abban Sikorszky is résztvett. Sikorszky a helyszíni szemlén megdöbbentően egyked­vűen viselkedett, ingujjra vetkőzött, és úgy kutatott az iszapos talajban a holttest után — Orvosi köriikbö!. Osvát Ilona dr. (dr. Nag\ Józsefné) nőgyógyász szabadságáról megérke­zett cs újból rendel ; Erzscbet-körut 29., tele­fon : József 421—70. — Házasság. Gábor Flóra Juhász Jenöve' házasságot kötött. — Rczgonyi gyermcklapja! a legnépszerűbbek. A tegnapi eső jót tett a kapásoknak, de újra meleg és száraz idő várható A tikkasztó káiilikula, a tűrhetetlen hőség után tegnap este kilenc óra felé villámok cikáztak át az égen s az emberek a vendég­lők és kávéházak teraszán boldogan várták az esőt. Egy félóra múlva kövér cseppekben meg is eredt az eső s a nyomasztó hőségtől szenvedő budapesti polgár örömmel kon­statálta, hogy a levegő lehűlt. Budapest felett erős zápor vonult végig és a hűvösebb éjszakát most már nyugodtan •ríhattak át a pestiek. A vihar miatt több .árossal, igy Sopronnal és Péccsel megszakadt a tele­fonösszeköttetés és az éjszaka folyamán az ország minden részéről erős, helyen­ként pusztító viharokról érkeztek je­lentések. Ma reggel már jóval hűvösebb volt a le­égő, mint a kánikula napjaioan és az em­berek bíztak abban*, hogy végleg megszűnt t kánikula. A Meteorológiai Intézethez az rszág minden részéből esőzésekről érkez­ek jelentések és mint a Meteorológiai Inté­zet részéről az Esti Kurír munkatársának '.mondták, a legnagyobb zivatar Veszprém környé­kén veit, ahol a csapadék 87 millimé­teres. ,'cszprém környékén kárt is okozlak a vil- ámcsapások. Nagy csapadékot jelentenek nég Tokaj vidékéről (41 milliméter), míg ’arcalon 38, Debrecenben 30, Tiszafüreden 8, Ercsiben 28 és Putnokon 21 milÜiméter óit a csapadék. — Amint tegnap megjósoltuk a zivatart s a levegő lehűlését, úgy a legközelebbi hu­most azt mond­szonnégy órára vonatkozóan most azt mond- hliatjuk, hogy ismét szárasabb és melegebb idő vár- \ haló. \z eső speciálisan Magyarország és a szomszé­dos területek felett vonult végig, Ausztriában például már nem is esett, Né-r metországban Sem, csak Berlin környékén volt egy kevés csapadék. Az eső mindenütt zivataros jellegű volt és éppen ezért várható ismét szárazabb és melegebb idő. A rckkenő kánikula azon­ban nemcsak nálunk, hanem Németország­ban és Ausztriában is csökkent. Az Esti Kurír munkatársa az esőzések ha­tásáról kérdést intézett az Országos Magyar; Gazdasági Egyesület igazgatóságához, ahon­nan a következő felvilágosításokat kapta: — Az esőzésekről hozzánk még nem ér­keztek be részletes jelentések és igy Hamar­jában nem tudjuk megállapítani, hogy a csa­padék országos jellegű volt-e, vagy pedig csak a Dunántúl egy részére szorítkozott. Mindenesetre a hőség már túlságosan kiszárította, ki­égette a talajt, amelynek szüksége van a nedvességre. Nincs szükség egyszerre sok csapadékra, de kelt, hogy a föld időnként nedvességhez jus­son. Elsősorban áll ez a kapás növényekre, a kukoricára, a répára és a burgonyára. A ríva taros esőzésnek mindeneseire jó hatása volt az említett termények fejlődésére. Szolnokon felhőszakadás volt és tízszer csapott le a villám Szolnok, augusztus 10. Ma éjjel 12 és 3 óra között felhcszakn'Jás- :£rli vihar vonult végig Szolnok Ó3 kör- yéke felett. A villám tíz helyen csapott be. Három lakóház és a környékbeli tanyákon né 4 ly szalmakazal a villámcsapás követ- ke.*,ben kigyulladt és leégett. A szolnoki tűzoltóságnak nehéz munkával sikerült a tüzeket lokalizálni. A Futóra érdekében tervezett gabonakivitel! monopólium ellen a leg­élesebb karc indult meg A gabonatőzsdén látszólag teljes a nyuga- cm, a tőzsdeáredákban és a tőzsde környé­kén azonban annál nagyobb az izgalom, mert a gabonaexportnak a Futura javára raló monopolizálásáról kolportált hírek, amelyekről az Esti Kurír szombati számá­ban részletesen beszámolt, fokozott mérték­ben foglalkoztatták ma a piacot. Az Esti kurír munkatársa a délelőtti órákban be­déit számos kiváló exportőrrel, akik egé- izen nyíltan bevallották, hogy ha az expor­tot monopolizálnák, az katasztrofális hely­zetbe juttatná a gabonakereskedelmet. Utaltak arra, hogy ha monopolizálnák az xportot, azok az értékes összeköttetések, melyeket a magyar gabonaexportkereske- elem létesített a külfölddel, egyszerre meg- azulnának, mert a külfölddel való összeköttetés szemé­lyes ismeretségeken alapszik. balnak ezzel kapcsolatban a piac néhány smert nagy cégére, amelyek régi személyes sszeköttetéseikkel tudták emelni az expor­tot és hírnevet szerezni a magyar piacnak ás az ő közreműködésüket, tevékenységüket semmiféle központ sem tudná pótolni. Nevetségesnek tartják azt a megállapítást, hogy tőkehiány tenné szükségessé a gatona- eentrálé létesítését, aminthogy kételkednek abban is, hogy a termelők érdekeit szolgálná egy ilyen központi szerv létesítése. A gabona­kereskedelem ellenkező véleményen van. A központi szerv létesitése és fenntartása rend­kívül költséges, megdrágítaná az exporttal járó költségeket, úgyhogy végeredményben nemcsak az exportkereskedelemnek, hanem a termelésnek is kárára lenne minden centra- izálás. Különösen erősen érezteti hatását, ha verseny nélkül állana az export, mert hiszen éppen az emelte a magyar gabona- kivitel lehetőségét, hogy kiváló exportőrjeink 1,1II o VIA UEPANTO 15 (Velence) Pensi© Kirschbaum i ELSŐRANGÚ HÁZ. A MODERN KOR MINDEN KÉNYELMÉVEL - MAGYAR ÉS BECSI KONYHA - SAJÁT KABANÁK A STRANDON egymással versenyezlek a külföldi piacok meghódítása érdekében. A gabonatőzsdén te­hát tiltakoznak minden központositási tö­rekvés ellen és mint az Esti Kurír munka­társát ma délben a tőzsdén informálták, a magyar gabonakereskedelem vezérei állandóan résen állanak, idejekorán megtesznek minden intézkedést, hogy felvilágosítsák az illetékes köröket, mit jelentene a gyakorlatban a kivitel monopo- lizálása. — A rendőrség tehetetlen egy konok ön­gyilkossággal szemben. A rendőrségen jój- isaiert ember már Klein László 22 éves fiatal­ember, aki tegnap követett cl nyolcadszor ön­gyilkossági kísérletet. A rendőr akkor fogta el, amikor a híd korlátjára mászott és csak nagy eröfeszitéssel sikerült az elkeseredett embert a főkapitányságra hurcolni. Klein Lászlót, aki már nyolcadszor követett el ön­gyilkossági kísérletet, a toloncházba szállítot­ták, ahonnan ma reggel szabadult. Alig hogy kiért a toloncházból, újból öngyilkossági kí­sérletet akart elkövetni, mire azután a főkapi­tányságon lévő Öngyilkosokat Védő Iroda vette a szerencsétlen életunt ember kezelésbe. A ma­kacs öngyilkos jelölt, akivel szemben már a rendőrség is tehetetlen, elmondotta, hogy azért akar megválni az élettől, mert hosszú idő óta foglalkozás nélkül van és éhezik. Az Öngyilko­sokat Védő Iroda utján próbálkozik most Klein László segítséghez és foglalkozáshoz jutni mint cipészsegéd és ha sikerül ez újabb kísérlete, úgy ígéretet lett, hogy megbékél az élettel és lemond az öngyilkosságról. --------------------------------------------————. Au íófásárnnkon már 300 penpős bavt lefizetésre vehet generáljavitott vagy bármilyen raksulyu teherautót. Bizományi éU adásra autókat elfogadunk, kijavítjuk, kölcsönt folyósítunk, Srís^aráfus uitóiavifómUíieiT ííí. V.- Váebuü í4« (.Nyugatinál.) Tel. ; 06i—öö. (Solíőriskolánk utólérhctctleáj A

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék