Esti Kurir, 1927. augusztus (5. évfolyam, 173-196. szám)

1927-08-11 / 181. szám

& oldal Csütörtök, 1927 augusztus 11 A magyar zene és ének az európai keresztyén konferencián Az Európai Keresztyén Szövetségi Unió ma kezdődött konferenciái a holnapi csü­törtökön is ugyanilyen gazdag programmal folytatódnak ' A külföldi résztvevők a Zeneművészeti Főiskolán A nemzetközi reklámkiállitás szenzációja az Esti Kurír beszélő újságja lesz délelőtt kilenctől egy óráig Gröndahl S. gö- teborgi svéd, Bagnall j£. •!. T. londoni angol és Lassahn E. wickborgi lengyel és Schür- ■mann Gusztáv berlin-woltersdorfi német lel­készeket hallgatják meg, délután .ugyanitt Schumacher Sámuel ujpázuai magyar és Schuchardt Frigyes frankfurti német lel­kész szólalnak fel. A magyár nyelvű résztvevők számára a Vigadóban Podmaniczky Pál báró budapesti evangélikus lelkész, Sauvin Ernő genfi lel­kész, Nyáry Pál pécsi és Vargha Tamás kun- szentmiklósi református lelkészek, délután pedig a fasori református templomban, továbbá a református teológián, mindkét helyen négy órai kezdettel, Dancsházy Sán­dor debreceni, Sallay István pécsi, továbbá Czmorek Jenő és Rimár Jenő budapesti lel­készek lesznek az előadók. A negyedik pár­huzamos előadás a Magyar Nemzeti Muzeum dísztermében hangzik el, Victor János dr. reformmus teológiai tanár fejtegetéseivel. Augusztus 18-án nyílik meg a nemzetközi vas- és gépipari kiállítás keretében Magyar- országon az első nemzetközi reklámkiállitás. Ezt a kiállítást, amely igen hasznos és érté­kes útmutatásul fog szolgálni az iparnak és kereskedelemnek és vállalkozásnak, érthető érdeklődés kiséri. Ezen a kiállításon az Esti Kurír méltó helyen fog szerepelni. A kiállí­tásnak valóságos szenzációja lesz az Esti Kurír beszélő újságja, amely Földes mérnök tervei alapján készül és a kiállitás területé­nek központjában fog állni. Beszélő újsá­gunk reggeltől estig fogja elmondani a leg­frissebb napi eseményeket és a hozzá konstruált szerkezet segitségével messzireható hangon fogja a közönség meg­tudni. mi történt. A beszélő újság tulajdon­képen az Esti Kurírnak egy öt méterre meg­nagyobbított példánya lesz, amelynek ha­sábjai közül egy papirmaséből készült rik­kancsfej bújik elő. A rikkancs másfélméter átmérőjű száján keresztül fognak elhangzani a legfrissebb hírek, amelyeket az Esti Kurír szerkesztő­sége juttat cl a közönséghez munkatársai utján. A napi eseményeken kívül rendkívül érdekes felolvasások és előadások fogják a közönséget szórakoztatni. Az Esti Kurír megnagyobbított hatalmas címlapja teljesen a Kurír eredeti tipográfiája szerint készül'és hátlapján a hirdetések tö­mege fogja a közönséget érdekes reklámok­ról tájékoztatni. Ugyanott lesz az Esti Kurír könyvesboltja és előfizetési Osztályának képviselete, amely kedves meglepetésekkel fog szolgálni a kö­zönségnek. Már most elárulhatjuk, hogy érdekes könyvek és egyéb ajándékok egész tömege szolgál erre a célra. Az Esti Kurír beszélő újságja európai és amerikai mére­tekben is egyik legnagyszerűbb és leghaszno­sabb reklámötleie lesz a kiállításnak. Csütörtökön este hét órától fél tizig, a Vigadó nagytermében, a Zeneművészeti Főiskola nagytermében és a régi képviselőházban nagyszabású nyilvános evangelizáló estélyen vehet részt bárki, aki a kivételes jelentőségű egyházi nagygyűlés ese­ményei iránt érdeklődik. A Vigadóban Vass Vince dr. pápai református teológiai tanár, Túróéig Zoltán ózdi evangélikus lelkész és Czeglédy Sándor, a dunántúli református egyházkerület lelkészfőjegyzője, a Zeneművé­szeti Főiskolán Kettenbach Jakab zimonyi esperes, Monskg Miksa pécsi és Pollock János belfasti lelkészek, a régi képviselőházban Ga­lambos Zoltán ókomáromi református lelkész és Benkő István rákospalotai református lel­kész, valamint Takaró Géza newyorki refor­mátus esperes-lelkész lesznek a szónokok, azonkívül mindhárom helyen bangvetseny- számok teszik gazdaggá a műsort. Budapest székesfőváros az 5. európai keresztyén szövetségi konferen­cia alkalmával Budapestre érkezett külföldi vendégek részére a pesti Vigadó termeiben nagyszabású fogadó-estélyt rendez. Ennek igen érdekes része a magyar zene és ének be­mutatása. A Törekvés Dalegylet magyar da­lokat fog énekelni, a Banda—Baranyai— Laurisin trió hegedűn játszik. Laurisin La- ios magyar dalokat énekel, kiséri Laurisin Miklós. Bamnyi Lilly zongoraművésznő játssza Bach J. S. Chromatikus fantáziáját és fugá­ját, a keresztyén európai szövetség egyházi hangversenyén e hó 12-én este a Városi Szín­házban. Erdössy Vilmosné Hándel Largőját énekli ugyanez alkalommal. Kincskereső körúton a Laudon - utcában, ahol mindenki a rejtélyes kútról, a titkos alagútról és Laudon tábornokról beszél A napokban szokatlan szenzációja volt az Erzsébetvárosnak. A Paulay Ede-utcában egy földszintes házat leromboltak és az építkezés állítólag egy alagutat tárt fel, amely a mende­monda szerint a belső Erzsébetváros nagy ré­szét behálózza és a Laudon-utca—Paulay Ede- utcából kiindulva, végighúzódik a Király-utca alatt. Egyes hírek szerint a Paulay Ede-utca 21-es számú ház építkezésénél egy rejtélyes kútra bukkantak, amely a múlt század első felében kincseskamrául szolgált, más verziók szerint pedig Laudon tábornok az alaguton át szöktette meg üldözött csapatait. A Laudon- és Paulay Ede-utca lakói között nagy izgalmat okozott az alagút felfedezése, sőt egy Paulay Ed'e-utcai öregasszony már azt is látta, ahogy az építkező munkások kincses- zsákokat ráncigáinak ki a régi földszintes ház romjai alól. Az alagút titkát azzal magyaráz­ták, hogy az olyan mélyen feküdt a föld alatt, hogy emiatt az Erzsébetváros beomlásától nem kellett tartani... Amint a Laudon-ulcai kincseszsákok után nyomozunk', azt tapasztaljuk, hogy nemcsak pletykázó öregasszonyok, hanem a környék kereskedői is hisznek a rejtélyes alagút létezé­sében. A főur háreme és az alagút — Kincseskamra volt a kút, — magyarázzák egymásnak az emberek a kapualjakban. — Hi szén pénzeket is találtak 1830 felírással. — Én úgy hallottam — mondja a másik —, let, amint ez akármelyik környékbeli házban még ma is megtörténik, hanem részben a pin­cébe gyömöszölték, részben pedig betömték vele a kutat. A pincék is tömve voltak szemét­tel, zsákokkal, rongyokkal és üvegdarabokkal és amikor a munkások ráncigátiák ezeket n zsákokat a romok alól, éppen kihajolt a szomszédházból egy asszony, aki aztán azt találta ki, hogy kincses-zsákokat találtxmk a föld alatt... — Az egyik munkás csakugyan talé/lt kél osztrák károm-Urajeáros** de akármelyik régi szerecsenutcai házat rom­bolnánk le, ilyesmi mindenhol akadna, Két ágyúgolyó-darabot is taJálbjnk a pin­cében. Arégi házak lerombolásánál mindig szárnvra k*Sl az ilyen legenda, amit rcsafoen az táplál, hogy régentc nem építkeztek szabályosan, ha­nem összc-vissza, ahogy akartak és igy azután mindig kettős pincékre és olyan falakra akad az ember, amelynek rendeltetését nem ismeri. A múlt század házainak pinceraktáraiban pedig mindig akad egy-két n?gi pénzdarab, amiből azonban még nem kell mindjárt kincses kam­rára köveik értetni . . . Az építkezések mögött van a Laudon-utca 5. számú ház, amelynek lakói harminc-ötven éve laknak már a házban. Ez a ház volt Laudon Gedeon Ernő báró táborszernagyé. A lakók til­takoznak ez ellen, hogy a rejtélyes alagút és a kincseskamra legendáját ők találták volna ki. hogy egy magas rangú főur a háremét tartotta a Wcsselényl-utcaí résien és az alaguton szökött oda a felesége elől. — Különben — mondják nekünk —■ tessék csak megkérdezni a pallért, az már látta is a kincseket. Megfogadtuk a tanácsot, megkérdeztük a romok és gerendák között átló munkavezetőt, aki nagyot nevet, amikor az alagút legendájá­ról kérdezősködünk. — Nem igaz ebből egy sző se. Amikor más­koromban dolgoztam a Várpalota építkezésé­nél, akkor csakugyan láttam rejtett földalatti folyosókat és kazamatákat, de azok is még voltak töltve kövekkel és téglákkal. Ez néni is lehet máskép, mert még egy földszintes ház is jelent annyi súlyt, hogy beomlik, ba alapzata alatt bármi­féle üreg tátong. Ki volt Laudon tábornok ? — Mi már harminc éve lakunk itt—mond­ják — de még sohasem hallottunk erről. Az igazság az, hogy mikor ezt a házat és a szom­szédos házakat építették, még hire sem volt a vízvezetéknek, amikor pedig a vízvezetéket be­vezették, a kútra nem volt többé szükség és a régimódi spórolós háziurak ekkor szeméttel tömették be a kutat. így hát kőrútunk nem vezetett eredményre: a kincseket nem találtuk meg. Sem a kincse­ket, sem az alagutat. Sőt meg keli cáfolnunk azt a legendát is, amely szerint Laudon tábornok, a ház egykori tulajdonosa a szabadságharc alatt az alag- utban bujkált volna, ami már csak azért sem lehetséges, mert a tábornok, — akit eredetileg London-nak hívtak — 1710-ben született és 178fl-ben balt meg. Ha az alagút meséje igaz volna, már rég nem volna Laudon-utca és Paulay Ede-utca a vi­lágon. A kincses-zsákban szemét volt — És a kút 7 — A kút valóban itt Volt a ház udvarán s amikor megkezdtük a régi ház lebontását, a la­kók figyelmeztettek rá, hogy ez egy betömött kút. Amikor a deszkákat felfeszitcttük, iáttuk, hogy nem kincs, hanem —> szemét van benne. A lakók vagy a háziitr nem vitették el a szeme A táborszernagy részt vett a lengyel és a tö­rök háborúkban és Danzig ostromában, később pedig őrnagyi rangban a hétéves háborúban is. 1758-ban egy ízben az ellenség összes podgyá- szát zsákmányul ejtette, ekkor kapta a tábor- szernagyi rangot. II. József 1789-ben a törökök elleni háború vezérletét bízta rá. de Laudón báró, miután Belgrádot bevette, egy év múlva meghalt az ausztriai Neutitscheinben. HtrikUf, nrrfffp ss* E1ADAL ÁJtVH ÁT, Budapest, VIUTliököij 4t IS Szerda, augusztus 10. Budapest 555.6 (3): 9.30: Hirek, közgaz­daság. — 12: Pontos időjelzés, hirek, köz­gazdaság. — 1: Időjárás- és vízállásjelentés. — 3: Hirek, közgazdaság, élelmiszerárak. — 4: Gyermekmesék. (Harsányt Gizi.) — 5: Pontos időjelzés, időjárás- és vízállásjelentés. Utána: Uray Margit magyar nótákat zongo­rázik. — 5.45: Magyar Rádió Újság félórája. — 6.30: Vajda László, a Magyar Színház fő­rendezőjének felolvasása: „Az elmúlt szín­házi évről, a színházak válságáról, vidéki szinészetről“. — 7: A Margitszigeti Szimfoni­kus Zenekar hangversenye. Vezényel: Unger Ernő karnagy, a Zeneművészeti Főiskola ta­nára. Közreműködik: Stampf Anette opera­énekesnő. — 8.40: Hangverseny. Közremű­ködnek: Christian Lilly, a Városi Színház művésznője, Kerpely Jenő gordonkamű­vész és Böhm Endre. Zongorán kisérnek: Polgár Tibor és Márkus Dezső, a Városi Szinház fözeneigazgatója. — 10.20: Pontos időjelzés, hirek, közlemények. Utána: Ci­gányzene. Csütörtök, augusztus 11. Budapest 555.6 (3): 9.30: Hirek, közgaz­daság. — 11: Zongorahangverseny. — 12: Póntos időjelzés, hirek, közgazdaság. — 1: Időjárás- és vízállásjelentés. — 3: Hírek, közgazdaság, élelmiszerárak. — 5: Pontos időjelzés, időjárás- és vízállásjelentés. Utána: Bosin Endre humoros novelláiból olvas fel. —- 5.35: Cigányzene. — 7.10: Hoepfner Ká­roly előadása: „Amatőr fotográfusok isko­lája. VI. rész.“ — 8: Előadás a Stúdióból. ,A nagy Galeotto". Dráma három felvonás­ban, egy előjátékkal. Irta: Echegaray József. Rendezi: Kürthy Sári, a Vígszínház művész­nője és Gyarmathy Sáhdor, a Stúdió rende­zője. Bevezető beszédet mond: Győző Lajos, a Vígszínház tagja. Főszerepben: Hegedűs Gyula. — 10.40: Pontos időjelzés, hirek, közlemények és ügetőversenyeredmények. Utána: Jazz-band. .Dénes Testvérek Teréz-körut £3. szám. — Alapítva 1911. Az ország legnagyobb rádió-szak üzlete ODEON gramofonok és lemezek KÜLFÖLD: 4.15: BÉCS: Hangverseny. 4.30: BRESLAU 315.8: Olasz hangverseny. FRANKFURT 428.6: Tánczene. KÖNIGSBERG 329.7: Balalajka zene. LEIPZIG 365.8: Hangverseny. 5.00: BERLIN 566 (10): Hangverseny. 5.40: BERLIN: Wcbcr-hangverseny. LANGENBERG 468.8: Hangverseny, 7.30: BERLIN: Alkotnányünnepély (Wagner, Beethoven). 8.10: KÖNIGSBERG: Kamarazene. 8.40: LANGENBERG: Vidám zene. 9.15: BÉCS 517: Hangversenyakadémia. FRANKFURT: Tánezenc. KÖNIGSBERG: Zsoldos dalok. 10.00: KÖNIGSBERG: Tánczene. 10.30: BERLIN: Jazz-hand. BRESLAU: Tánczene. 10.45: LANGENBERG: Jazz-band. Rádióhirek A Masamód a Stúdióban. Haltai Jenő bájos vígjátékit mutatta be tegnap este a Rádió. A főszerepet Csortos Gyula, a Nemzeti Színház tagja játszotta, aki néhány nappal ezelőtti Cyrano sikereit csak tetézte tegnapi játékával, amellyel végleg bebizonyította, hogy nemcsak a magyar színpad egyik legmarkánsabb tagja, hanem nagyszerű ,,rádiószinés?‘ is. Mellette Abonyi Tivadar és Hegedűs Tibor stílusos sze­replése keltett feltűnést. A nők közül a fiatal Kádár Magda nevét kell megemlítenünk, aki mint Bodza Irén állt a mikrofon elé és meglepő ügyességgel, igaz művészi intuícióval mondotta el szerepét. VI., Székely Bertalan (Dalnok)-utca 23. sz. alatti uj bérházunkban 2 szobás udvari és 4 szoba hallos otcai lakások központi fűtéssel, teljes kom­forttal október 1-re kiadók. LeheMéri bérházunkban még néhány üzlethelyiség szennaira kiadó Bővebbet: „Cyklop“É|Htc- és Ingatlanforgalmi Rt.-nát IV., Régiposta-utca 7—9., délelőtt 10-2-ig. I Automobil 1 I elektroíiios taÉzését, 1 H akkumulátor, 8 mágnesdynamo lg ■ szakszerű javítását és W, az automobillal kapcso- f§ 9 latos összes javításokat K garanciával ICYKLOP GARAGE RT. I H Műhelyek Kertész-u. 24-26-28 E GRÁDOBAIS több éve fennálló jól bevezetett internaeionális publikum által látogatott pensió, a fürdő mellett modernül berendezve 22 szobával azonnal eladó. Leveleket „alkalmi vétel** jeligére a kiadóba. MODERN SS tff TD1&SZALÓN állandó nagy kiállítása. Üllői üt 14. szám. Hiteliépe. egyéneinek készpénzáron fizetési kedvzmény és Slngcr cyeíaes kerékpárok valamint különleges és legjobb minőségű varrógépek lég- olcsóbb árban, kényelmes heti és havi részletfízé- tásre itathatod. Sjnger éí Tftéa, VIII., Józsel körit S5.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék