Figyelő 16. (1884)

Váczy Jnos: Vachott Sándor élete

Jakab Elektől. 277 Az első jegyzék 77 munkás, az utolsó 201 résztvevő tagot tüntet fel, azon megkülönböztetéssel, hogy utóbbiban 25 egyén, mint munkás tag már az elsőben is megemlíttetett, s ezért az összegből e szám levonandó. De ez így is oly szép szám. hogy ha mindenik fizette volna a felavatási 5 r. irtot, vagy könyvvel, régi pénzzel, kézírással ajánlta volna be magát, bizonyára tekin­télyes évi jövedelem és nagy könyv- és kézirattár gyűlt volna össze. De e nevek közt sok olyan van, a ki tiszteletből hivatott meg a Társaság kebelébe, elfogadta, némely fizetett is egyszer- másszor vagy küldött be felavaitatásául valamely adományt; de hogy akkora szám rendes tag lett volna, s ennyivel kellett volna a Társaságnak mégis megszűnni, alig lehetséges. Azt hiszem, e szép kettős névsor fen volt a levéltárban, de nem az életben; ezért volt oly csekély a vagyoni erő és tudományos munkásság eredménye. A miről azonban szólni későbbre tartozik. JAKAB ELEK. VACHOTT SÁNDOR ÉLETE. Az irodalomtörténetírók rendesen az irodalomnak kimagasló ■alakjaival foglalkoznak, a kisebbeket csak csillag alatt jegyzik föl, vagy pusztán neveik elsorolására szorítkoznak. Sok tekintetben ezt joggal teszik, csakhogy első pillanatra nem mindig lehet megmon­hály, rév-komáromi patikár. Nagy József, rákosi, Abrudbányán, Nemes Ferenc, gr., Nemegyei, enyedi prof., Nemes gr. özv. gr. Bethlen Sámuelné, Nemes Ju­liánná gr. özv. b. Korda Zsigmondné. Nemes László. Palm Josephs gr., gr. Bánffi György gubernatorné, PatakiSámuel, öregebb, dr., Pataki Sámuel ifj., Pajor, Pávai Elek, Ráth Mátyás és Pál, Rettegi Zsigmond, Révai Miklós, Rudnyánszkvné b. Kemény. Sáuer Kajetán gr. váradi prépos', Sárközi Magyarországon, Schaller b. besztercei bíró, Sommer József, parajdi kamara ispán, Szabó András, deák, Szabó Klára, Sommer Józsefné, Szálkái Antal, cons., Szathmáry Mihály, kolozsv. prof., Székely Sámuel, vásárh. thecarius, Sz. Jóbi Ferenc, Szentpáli Elek, itélőm., Szentpáli István, K.-Fehérvárott, Szilágyi Dániel, Szirmai Antal cons, az eperjesi districtualis táblán Szróg, Miskolc. Tahv Sándor rév-komáromi kereskedő, Teleki Domokos gr. id., Teleki Ferenc gr., Teleki Imre gr. ifj., Teleki László gr.. Teleki Mária gr. gr. Teleki Lászlóné, Teleki Sámuel ifj, gr., Teleki Sámuel a szoboszlói ref. gynin. rectora, Teleki József id. gr. Budán, Tessedik Sámuel szarvasi ref. pap, Tétsi Miklós Bere-Keresztur, Tóbiás Antal, Toldalagi Mihály gr., Tokodi György, Tolnai Sándor, pesti univ. prof., Tomcsányi váradi akad. prof., Torma Éva, özv. gr. Lázár Antalné, Toroczkai Pál gr. Zabolai Sámuel, Zeyk Dániel ifj., Ziegler generális reg. perceptor Szebenben. *) >) Látható: a k o 1 o z s v. k i r. Lyceum könyvtárában lévő társulati áratok közt ily jelzés alatt: Ex f a s c. iá N r o 16.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék