Fővárosi Lapok 1887. november (300-329. szám)

1887-11-18 / 317. szám

2339 *** Kiszolgáltatott nihilista. Az orosz ha­tóságok kérésére Bécsben elfogott nihilistát, Jasse­­vicz Leót elszálliták a határhoz és átadták az orosz hatóságnak. Jassevicz Bécsben betegen feküdt és kiadatása csak felgyógyulása után történt. Felesége utána ment Pétervárra, hogy férje szabadon bocsátá­sát kieszközölje. *** Három barát. Grác kávéházaiban és ven­déglőiben éveken át együtt lehetett látni három ba­rátot, Az egyik magyar kereskedő, a másik mérnök, a harmadik visszavonult színész volt. A magyar ember volt közülök a legszegényebb s egy napon, midőn már nem tudott helyzetén segíteni, eltűnt. Bizonyára ön­­gyilkosságot követett el. Tavaszszal barátja, Janotta Lipót volt mérnök és szenvedélyes zenész követte a halálba. Jobb karja megbénult, munkára képtelen lett és golyót röpített agyába. A harmadik Saalfeld Henrik, ép bátyja kórágyánál virrasztott Berlinben, midőn a katasztrófa birét hallotta. Bátyja meggyó­gyult, de ő oly szerencsétlenül esett el, hogy lábtörést szenvedett és kórházba került. Mankón járva testileg és szellemileg megtörve érkezett nem meg Grácba, hogy elhunyt barátja nehány végrendelkezését teljesítse. Azután, mint a ki dolgát jól végezte, kioltotta életét. A három barát esete általános részvétet keltett Grácban. *** Ausztriai hírek. A király ö felsége kü­lön kihallgatáson fogadta Kopp boroszlói hercegpüspököt, kinek egyházi hatósága az osztrák sziléziai kerületre is ki­terjed. — Az udvari ebédre, mely tegnapelőtt volt a burg­­ban, nyolcvanan voltak hivatalosak ; az osztrák és magyar delegátusok második csoportja tegnap volt a király vendége. —- Rudolf trónörökös a tel folyamán Galíciába gróf Dziedu­­sicki Vladimir poturizei birtokára rándul vadászatra. — Gluck emlékére kedden Prágában is színre hozták az »A1- ceste« dalművet. — Thyra cumberlaudi hercegné tegnap reggel fiúgyermeket szült. — A bécsi keleti muzeum átala­kítását osztrák kereskedelmi múzeummá ö felsége jóváhagyta. — Dahlen táborszernagyot tegnap temették el Bécsben nagy pompával, a király ő Felsége és a főhercegek jelenlétében. — Az osztrák delegáció költségvetési bizottságában Sturm delegátus igen erős bírálattal támadta meg a Manlicher-pus­­kák beszerzését, a hadügyminiszter saját nyilatkozataival mutatva ki, hogy van ok az aggodalomra; de gr. Bylandt- Rheidt hadügyminiszter megmaradt a mellett, hogy a Man­­licher-puska a legjobb s uj kísérletek nem vezetnének biz­tosabb eredményre. — Valencsits altábornagy, ki Grácban megőrült, testvére Valencsits magyar miniszteri tanácsosnak. — A tél Ausztriában már egész erővel beköszönt, a hegyvi­déken már száukáznak. — A bécsi hadi törvényszék egy évi súlyos börtönre Ítélte Zalevski Emil altisztet, a posta­sikkasztó Zalevski Filemon testvérét, kinek tudomása volt a sikkasztásról. — Lemberghen a helytartóság feloszlatta a már évek óta fennálló egyletet, melynek az volt a célja, hogy az 186 3-diki fölkelés következtében ínségre jutotta­kat segélyezze; az egylet legújabban állítólag túllépte meg­szabott hatáskörét. — Przemyslben ismét több elfogatás történt s ez, hir szerint, kapcsolatban áll az erődítési tervek minapi ellopásával. Külföld. *** A cári pár, végleges megállapodás szerint ma délelőtt érkezik Berlinbe. A pályaházban a porosz királyi ház összes hercegei és hercegnői fogadják, de hogy az agg Vilmos császár ott lesz-e még kétséges ; a cár maga kívánja, hogy agg nagybátyja ne fáradjon oda. A nap folyamán kölcsönös látogatások lesznek, villásreggeli az orosz nagykövetségnél, udvari ebéd; az operai díszelőadás elmarad s e helyett tea-estély lesz a császár termeiben. A cári pár éjjel tizenegy órakor utazik tovább. A cári család tegnap délután 2 és fél órakor már el is utazott Kopenhágából. *** »Siegfried« franciául. Wagner Rikhárd zenedrámája francia fordításban színre fog kerülni a brüsszeli »Monnaie«-szinházban. Az igazgatóság talált már alkalmas énekest a címszerepre. Ez Prévost olasz tenorista, ki wagneri szerepekben vendégszerepeit Berlinben is. **„. A német színészek nyngdij-intézete a lefolyt színházi évben 77,270 márka nyugdijat és 35,924 márka évjáradékot, összesen tehát 113.201 márkát fizetett ki. A bevételekből mind a mellett 258,261 márka fölösleg maradt, melyet a tőkéhez csa­toltak. A tőke jelenleg 3,385,671 márka. Tavaly is jelentékeny fölösleg maradt, a nyugdijak fejében 68,463 márka s évjáradékok gyanánt 31,234 márka fizettetvén ki. *** Felfedezett Rafael-képek. Augsburgban most ki van állítva Rafael sixtini Madonnájának is­métlése, némileg eltérve a drezdai képtől. A kép Korzika szigetéről került Augsburgba s eredetileg a ferrarai herceg tulajdona volt. Damastra van festve s az idők folyamán kissé megrongálódott. Kontár kéz átfesté a repedéseket, majd piszokréteg rakódott rása kép egészen feledésbe ment. Most Sesar augsburgi res­taurátor eredeti szépségben állitá helyre a festményt s a kolorit a régi rafaeli pompában ragyog, ellentétben a roueni ismétléssel, melyet nehéz vörösbarna színe különböztet meg nem előnyösen. Oroszországból pedig azt jelentik, hogy Schemoven moszkvai tanár, ki a régi képek jeles ismerője, a Luchtnanoff család egy birtokán megtalálta a bibliai kartonokat, melyeket Rafael X. Leo pápa vatikáni gobelinjei számára fes­tett. Ezek: »A halászat,« »A béna meggyógyulása,« »Ananiás halála,« »Szt. Pál athéni beszéde.« Luch­­manofiék 1815-ben kapták Saguskinszki grófnétól.Az örökösök, nem ismerve becsüket, félre dobták és csak most kerültek a megbecsülhetetlen értékű műkincsek az őket megillető helyre. Moszkvában kiálliták az eredeti kartonokat. *** A német trónörökös betegsége. San- Remoban az a hir, hogy közelébb alkalmasint oda ér­kezik herceg Bismarck is, a beteg trónörökös látoga­tására. Azt hiszik, a kancellár a trónöröklési rend megállapítása tárgyában is értekezni akar a beteg trónörökössel, a kivel nyíltan lehet beszélni, mert nagy lelkierővel viseli sorsát. Berlinben meg azt be­szélik, legközelébb rendeletet fognak közzétenni, a mely megbízza Vilmos herceget, hogy bizonyos hiva­talos funkciókban beteg atyját helyettesítse. Egy má­sik tudósítás meg alaptalannak mondja e híreket; hanem azt újságolja, hogy Vilmos herceget vezérőr­­nagygyá léptetik elő ; de ez semmi összefüggés­ben sincs atyja betegségével. Berlinben külön­ben úgy szólván az aggasztó birek arányában nő az elkeseredés Mackenzie ellen. Egy orvosi szaklap is azzal vádolja az angol speciálistát, hogy májusban ügyetlenül végezte az operációt s megsértette a trón­örökös jobboldali hangszalagját, a mely addig teljesen egésséges volt. Mackenzie egy amerikai hirlaptudósitó előtt állítólag védekezett a támadások ellen, de meg­jegyezte azt is, hogy mit sem törődik a német kolle­gák vádaskodásival. A tudósitó kérdésére pedig hatá­rozottan azt válaszolta, hogy meggyőződése s ta­pasztalatai szerint: a torokrákból nincs gyógyu­lás. Annak jellemzésére, hogy a porosz nép mily páratlan ragaszkodással csüng a trónörökösön, egyik berlini lap érdekes esetet mond el. Két ép ember ajánlkozott, hogy kivágatja gégéjét, helyezzék el azt a trónörökös torkába. Naivságuk mellett is megható ajánlatok ezek. Említők, hogy Bergmann tanár hét­főn egy torokrákos férfiúnak kivágta a gégéjét s az operáció sikerrel kecsegtet. Vilmos császár erre magá­hoz hivatta a tudós tanárt, hogy tegyen neki jelentést az operációról. Egy badeni tudósítás arra figyelmez­tet, hogy a német trónörökös már 1872-ben is öt hó­napon át veszélyesen beteg volt. A baj Karlsrubeban lepte meg, még pedig olyan erővel, hogy nem is vi­hették át Berlinbe. Akkor titkolták, hogy mi a baja ; de annyi nyilvánosságra került volt, hogy a trónörö­kös egészen el van rekedve. *** A párisi botrányok folyton halmozódnak, s egyre undorítóbb benyomást tesznek. Wilson a vizs­gálóbíró előtt tagadta a levélbamisitást, mig Limou­­sinné szemébe mondta, hogy hamisított; ezt most már, úgy mond e hírhedt asszony, nem titkolja, mert Wil­son nem mentette őt meg. Gragnon rendőrfőnök és Goron biztos is tagadják a levélcserét, de alkalmasint vád alá kerülnek. Gragnont a kormány már elmozdí­totta állásától; de lemondott Mareau igazságügymi­niszter is. Azt a vádat, hogy a néhai Seillieres kato­nai szállító két millió frankot adott volna Wilsonnak, a Seillieres könyvivője alaptalannak mondja, kije­lentve, hogy néhai főnökének soha sem is volt dolga Wilsonnal; de a parlamenti vizsgáló bi­zottság mindjárt fölkap holmi utcai híreket is és általában úgy viselkedik, hogy a komolyab­ban gondolkodók megütköznek rajta. A botrány­­hajbászó lapok, Portalis és Rochefort által ve­zetve naponként találnak valami újat. Tegnap három gyanús ember azzal állt elő, hogy ők föl vannak bé­relve Portalis meggyilkolására. Az ősz Grévy ellen is most már nyíltan történnek támadások, környezete pedig két irányba rángatja: egyik hogy mondjon le, másik hogy maradjon, mert veje ártatlansága ki fog derülni. A kamara tegnapi ülésén a kormány előter­jesztette ama kérelmét, bogy a Wilson ellen való bí­rói eljárásra adassák neki felhatalmazás. A kamara vita nélkül szinte egyhangúlag elhatározta, hogy a Wilson ellen megindítandó bírói eljárásra megadja a felhatalmazást. Külföldi hírek. Lecocq uj víg dalmüve, »Ali baba,« nagy sikerrel került színre a brüsszeli Alhamb­ra- színházban. — Humbert olasz király a parlament meg­nyitásakor mondott trónbeszédében szintén erősen kiemelte bizalmat abban, hogy a béke fenn lesz tartható; a trónbe­széd aztán olasz belügyekkel foglalkozott. — A »Goulois« párisi lap ellen port indítanak egy »Éljen a király« című cikk miatt; ha e botrányok sokáig tartanak, ma holnap visszhangra talál a cim. »— Gróf Wolkenstein szentpétervári nagykövetünk már javulóban van, a csonttörés szabályosan gyógyul és a gyógyulás többé nem kétséges. — Lefló Adolf francia tábornok, volt miniszter, nagykövet, élete 83-dik évében meghalt; már több mint tíz éve csöndes visszavonultságban élt. — A szlivnicai győzelem évforduló­ján holnap Szófiában ünnepélyt rendeznek ; ugyanott a kép­viselőházban sürgetik a kormányt, indítson port a Sándor volt fejdelem elleni merénylet rendezői ellen. — Delyanoff orosz közoktatásügyi miniszter félszázados szolgálat után legközelebb nyugalomba vonul s utóda, bír szerint, Pobedo­­noseff lesz, a szent-zsinat főügyésze s a moszkovita párt egyik fővezére. — Boulanger tábornok elszállittatta Cle­­mont-Ferrandból ingóságait, családja is eltávozott onnan s úgy látszik, a sokat emlegetett férfiú uem fog többé vissza­térni ez állomására. — Az ir nemzeti liga kebelében sza­kadás történt s az a veszedelem fenyegeti a ligát, hogy a katb. papság elpártol a lázongok ügyétől. — A londoni ra­dikális klub elhatározta, hogy egyelőre nem rendez népgyii­­lést a Trafalgar-téren, bol múlt vasárnap a nagy tumultus történt: a kormány azonban minden, eshetőségre készül és 2,000 uj konstáblert fogadott és esketett föl. Szerkesztői üzenetek. H. Györgynek. A »Végrendelet« költőjéről irt cikk újat nem mond, sőt idéz róla már elmondott jókat. Ekkép csak alkalmilag közölhetnők, mikor t. i. e régibb Írónk vala­melyik müvét fölelevenitnék. Erre azonban várakozni kellene, meglehet sokáig. Akkor is változtatnunk kell némely valót­lan állításán, mert az például nem áll, hogy ez íróval a kora mostohán bánt volna. Egyik darabját az első Lendvay akkor választá jutalom-játékául, mikor már többször mint húsz­szor előadták, annyira tetszett annak a kornak. »Zongoránál.« (Sz.) Nagyot akar, újat akar, de az egészben a megérthetőség összhangja sincsen meg. Ha a szerző saját lírai önérzetének venné az olvasó azt a titánkodó mondást: »engem csodára teremtett a magas ég«, bizony nem csodálná értté, hanem egyebet mondana rá. A közle's nem volna serkentő mutatvány. Egyébiránt hadd forrjon a must, ha kiforrja magát, jó bor lehet belőle. »Vörös szegfűk.« (T.) Furcsa! Szigorú kritikát kért s haragszik az igazmondásért. Se baj, csak használjon. A beszély elméletét pedig ne az irodalomtörlénetben keresse, mert az ott nines, hanem a szépmütanban. B. A—-S nak. (Sz—ra.) Nagyon természetes, hogy most már nem fogjuk közölni. Ha az említett két személy nem egy, akkor az egyik veszedelmesen utánozza a másikat, még pedig nemcsak az Írásmódban, hanem (a mi már ke­­vésbbé volna utánzandó) abban is, hogy vidéki lapban meg­jelent munkát a nélkül küld be budapesti lapnak, hogy máshol történt megjelenését csak egy szóval is említené. P. Bpest. Az átvétel kérését nem teljesíthetjük ; de ha a magyar ipar e termékéről nekünk is ir egy cikket: azt készséggel közölhetjük. Nemzeti színház Évi béri. 241. sz. Havi b. 17. sz November 18-án: Faust. Tragédia 6 szakaszban. Irta Goethe, ford. Dóczi Lajos. Személyek: FaustNagy Imre MefisztofeleszGyenes WagnerGabátryi TanítványMihályfi Bálint, katonaHerényi 1-ső )Szigeti I. 2-ik ) polgárAbonyi 3-ik )Mátrai Öreg parasztPintér Éji őrSántha SzomszédHalasi Föld szellemeEgressy MargitP. Márkus E. MártaViz váriné LidiNagy Ibolya 2-ik ) szolSá10 Békéssy I. Lubinszkyné Rossz szellem Hegvessy M. Boszorkány Szathmáryné Kezdete7 ói-akor. Mflsor: Szombat : A siker ; először. Vasárnap : ugyanez ; bérletsz. Magy.kir. operaház Rendkívüli bérlet 1. szám. November 18-án: Az id. C. Coquelin és társulata által: Un párisién. Comédie en 3 Actes de M. Ed­mond Gondinet. M. Coquelin remplira lerőle deBricbanteau, qu’il a eréé ä la Comédie-Frau- Saise. Distribution: Brichanteau MM. Coquelin Pontaubert Duqueane Savourette Deroy Gontran Jean Copuelin Fougerolles Barbe. Mme. Pontaubert Mines P.Patry Geneviéve Raynard Embelline Renée Lemerder I.éonide Kerwich Kezdete 7 órakor. Az id. C. Coquelin és társulata által tartandó előadások mű­sora : Szombat: Don C;sar de Bazan. Vasárnap, déli Órákban: 1. »Gringoire« ; 2. Monologues dits par M. Coquelin ; 3. »Les Précieuses ridicules.« Hétfő : »Chamill-iC.« Kedd : »Le Dépnté de Bom­­bignac.« Szerda: »Tartufe.« Népszínház. November 18 án : FEJŐ LEÁNY, vagy Költi) imádás. Gúnyos operetté 2 felv. Irta Gilbeit. Zenéjót: Sullivan A. Személyek: Calverley, ezredes Vidor Murgatroyd Pusztai Dunstable Horváth A. Reginald Buntborne Boránd Archibald Grosvenor Hunyadi Borka, fejő leány Pálmai I. Lady Angela Ligeti I. Lady Jane F. Hegyi A Ezt megelőzi: Furcsa atyafiság. Vígjáték 1 f. Irta Mathews K. Szeméi yek: Browmmith Szirmai Babicombe Littlepop Hurricán Amanthis Susan Horváth V. Makó Gyöngyi Pártényiné Fodor Fr. Babicombe Anna Arányi B. Kezdete 7 órakor. Műsor: Szombat: Nebántsvirág. Vár-színház. Nagy-béri. 20. sz. Havi b. 7. sz. November 18-án: Jó éjt Pantaloa ur. Vig opera 1 felv. Zenéjét irta Grisar Albert. Személyek : Tritoffolo doktor Szekeres Lucretia, neje C. Szaxlelnier E. Izabella Ábrányiné Colombina Kordin M. Pantalon Hegedűs Lelio, fia Dalnoki Az opera után: Coppélia, az üvegszemü hölgy. Ballet 2 felv. Zenéjét szerzetté Delibes Leo. Betanította Cam­­pilli Fr. balletmester. Személyek: Swanilda Müller K. Ferenc, vőlegény Zsuzsanics E. Hedvig Sarkady St. I Mari Kürthy H. I Minka Sarkady M. Tinka Kiss H. Coppélius Smeraldi Coppélia Huszarek M. Kezdete 7 órakor. M ű g o r : Vasárnap : Csók. Felelős szerkesztő: Vadnai Károly.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék