Függetlenség, 1905. szeptember (18. évfolyam, 51-54. szám)

1905-09-03 / 51. szám

Kecskemét, 1905. szeptember 3. Vasárnap XVIII. évf. 51-ik szám. Előfizetési ár: Helyben házhoz hordva Egy hóra . . 70 fill. Negyedévre 2.— K. Félévre . . . 4.— K. Egyes szám 4 fill. Vidékre postán küldve Egy hóra , . 1.—K. Negyedévre 3.—K. Félévre . . . 5.—K. FÜGGETLENSÉG POLITIKAI LAP. A FÜGGETLENSÉGI és 48-AS PÁRT HIVATALOS KÖZLÖNYE. Szerkesztőség és kiadóhivatal. II. tized, Mária-u. 326. sz. Fiók kiadóhivatal: I-ső t., Kéttemplom- köz 10. sz. és G. Fekete Mihály könyvkereskedő üzletében (Piac-tér) hova a lap szellemi részét illető közle­mények is küldhetők. Felelős szerkesztő : TÖMÖRI JENŐ. Népképviseleti rendszerünk. Kecskemét, szept 2. Revolucionalis korszakunk­ban a jogokért vívott küzdelmek közepette ideális, utópisztikus és reális célok, még a megélhetés kérdését is háttérbe szorítva fog­lalkoztatják az embereket. Jelen­legi válságos állapotunk csak egyik jelensége a jogokért vívott eme küzdelmeknek. Ha végigfu­tunk az emberiség történetén, vizsgálgatva az államformákat a nép műveltségével összefüggőleg, azt mindenkoron tapasztalhatjuk, hogy minél műveltebb valamely nép, annál kevósbbé tűri nyakán a zsarnokságot. Olyan psziholo- giai jelenség ez, mely mindenki előtt világos. A folyton fejlődő kultúra kü­lönféle eszméket vet fel, melyek mind az emberi méltóság és sza­badság eszméje felé, melyet mű­veltsége haladásával mindenki fo­kozottabb mértékben érez, gravi- tálnak. Az ó-kor theokraciai des- potizmusa, a tirannizmus, a kö­zépkor mindenható uralkodói, megannyi bizonyítványai az illető korok szellemi szegénységének. A renaissance és a hatásakép Főszerkesztő: SZAPPANOS ISTVÁN előálló reformáció, uj fordulatot jelent a jogokért vívott küzde­lemben. A szabadság, azaz elis­merése az egyén jogainak, hevíti az emberek szivét századokon keresztül, mig nem a XVIII. szá­zad végén és a XIX. század ele­jén a konzervativizmussal meg­vívja élethalál harcát. És az uj eszmék diadalmaskodtak. Az ál­lamalkotmányoknak át kellett alakulniok. Törekvés e téren az volt, hogy a nemzet befolyása érvényesüljön a törvényhozásban. Saját sorsát vannak hivatva meg­jelölni a törvények; a kivánalom mindenképen jogos, természetes és emberi. Előállanak a népkép­viseleti alkotmányok. A mondott jelenségeket ha­zánkra vonatkoztatva, két irány­ban eltérés konstatálható. Az egyik az, hogy az ős magyar nemzet törzsek szövetke­zete lévén, alkotmányában már az időben is népképviseleti jellegű. A monarchikus államforma elfo­gadásával elhomályosodik ugyan, azonban a nemesi nemzet, a nem­zetgyűléseken sorsa intézésére jelentékeny befolyást gyakorol. — Ez a jellemvonás a nemzet szabadságszerető tagjaiban min­Főmunkatárs : FRITZ IMRE. denkor élénken létezett. — Ez az egyik. A Habsburg-dinasztiának ha­zánk trónjára való jutásáig a monarchikus hatalom, nagyobb­részt nemzeti irányban kezeltetik. E dinasztia trónrajutása forduló­pont nemzetünk történetében. Tra­dícióiban, érzéseiben idegen. Fő- törekvése hazánkat osztrák tarto- mánynyá tenni. A küzdelem, mely századokon keresztül egész nap­jainkig folyik, bizonyítja, bogy a dinasztia nem volt rest célja meg­valósításában s a nemzet az el­lenirányú törekvésben. Ilyen küzdelmek között ta­lálja hazánkat a szabadság ébre­dése. Az ellenirányú törekvés koncessziókat adni nem hajlandó. Természetes is. Hisz ezzel a cél­jainak eléréséhez szükséges lege­rősebb fegyvert adná ki kezéből. A nemzet fegyvert fog. Idegen segítséggel szabadságharcunk"le­veretik. Beáll a reakció. A nemzet zseniális fiai, a szá­mos érzékeny vereséget; észre ve­szik. Megtörténik a kiegyezés. A nemzet szükségből elfogad egy alkotmányt, mely népképviseleti jellegű, nemzeti szempontból pe­dig alapjában elhibázott. A 67-es Jön a mama! í. A konyhában bizony nagyon meleg van. Odakint is csaknem perzsel a nap és nem legyez egy pici fuvallat sem, hát még bent a tűzhely mellett ! . . . Nem csoda, ha a menyecske feltűti puha válláig gömbölyű karján a hab könnyű ruhát és mellén annyi kapcsot nyit, hogy látszik az inge csipkéje. Apró iába kis hímzett papucsokba ]bujt, ame­lyek — szó, ami szó — nagyon édes teher lehetnek a férjnek. A tűz vidáman ég, forrva fő az étel és csókolni való ügyességgel £sürög a szakácsnő és amikor műértőn kavar vala mit az egyik serpenyőben, "gyakorolt fogással fonódik derekára egy ölelő kar. — Szent Isten! — sikolt az asz- szonyka. Hátranéz de már nem fél, sőt mo­solyogva tekint a vakmerő ur szemébe. — Hát te vagy? . . . dejímegijesz­tettél! ... A férfi nevet. — Hát más is lehetett volna? . . . — Az épen nem, de mégis . . . És amikor eszébe jut, hogy az ebéd még nincs készen, még nagyobb ijedtség­gel kérdezi: — Te, Béla, csak nincs még dél? — Ó, dehogy 1 — kihúzza az óráját és mutatja: — Háromnegyed tizenegy. — Hát akkor miért jöttél haza a hivatalból ? . . . — Örömhírt hoztam . . . levelet... — Honnan? — Hazulról ... Jön a mamai . . . A menyecske tapsolni kezdett és megkapta a férje derekát, körültáncolta a konyhát. — De jó leszl . . . A kezei helyén ott maradt a liszt­nyom az ura kabátján, amit mosolyogva kefélt le Tarján Béla. — Én még .visszamegyek a hiva­talba, cica, de azért meg ne kozmásodjon ám minden 1 . . . A menyecske csípőre tette a kezeit és erélyesen mondta: — Micsoda sértés ez ? ! . . . kiké­rem magamnak . . . — Már akár kéred, akár nem . . . Itt valami bosszantót akart megint mondani férj uram, de ő nagysága igen erélyes mozdulattal kapott egy főzőkanál után és félbeszakította a mondást. — Elmenj innen, te csúnyái . . . Persze, hogy Tarján Bálának ezt kétszer sem kellett mondani. 2. Ebéd előtt a kis menyecske tealettet csinált, ráesett pillantása a páros ágyra. És e pillantás ezer bolondos, bohó gon­dolatot keltett a lelkében, amelyek vége rendesen az volt, hogy: — Jön a mama! . . . És csodálatos, hogy amig eleinte uj­jongott a gondolatra, később egyre fo­gyott, fogyott, csillapodott az öröme. Hogy is nel Az ő kis fészkük egy-pár számára volt berendezve csapán. Két kis szoba, egy páros ágy .... és egy vendégágy a tenyérnyi előszobá­ban. Itt csak nem aludhat a mama! És amikor a blúzt bekapcsolta, olyan csúnya kívánság járt az eszében: TÉ Üt © ÁU

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék