Függetlenség, 1934. március (2. évfolyam, 48-72. szám)

1934-03-25 / 68. szám

ratdrnop. 1934 mörcíum SS Jj^eSeni^ Az Egyesült Izzólámpa és Villa- mossági r. t. a Budapesti Kereske­delmi és Iparkamara választott bí­róságánál 2716/1934. sz. a. a tisztes­ségtelen versenyről szóló 1923:V. t.-c. alapján cselekmény abbanhagyása iránt pert tett folyamatba. A per során alperes kötelezettséget vállalt arra, hogy abbanhagyja oly 10 wat­tos izzólámpák gyártását és forga- lombahozatalát, melyeknek tényleges wattfogyasztása a reá bélyegzett wattértéket a szokásos tolerancia figyelembevételével meghaladja, to­vábbá azt, hogy az általa gyártott és forgalombahozott lámpákon olyan, a tényeknek meg nem felelő fénytelj e- sltményadatok szerepeljenek, melyek­ből arra lehet következtetni, hogy a lámpák 10 watt fogyasztás mellett 15 wattnak megfelelő fénymennyisé­get szolgáltatnak. Ezen kötelezettség­vállalás megszegése esetére alperes esetenként fizetendő, bíróilag nem mérsékelhető 500—500 pengő kötbér megfizetésére kötelezte magát fel­peressel szemben. Kötelezte magát az alperes továbbá arra, hogy a jelen megállapodást saját költségén a „Villanyszerelők Lapjá”-ban közzé- téteti, egyben felhatalmazta felpe­rest, hogy a megállapodást saját költ­ségén bármely napi- vagy szaklap­ban közzétehetL Végül kötelezte ma­gát alperes az összes perköltségek megfizetésére. Tizenöt százalék bérjavilást ajánlottak tel a munkaadók — szlrájkbaléptek a parkeltrakó munkások Hatalmi sztrájk az asztalos iparban A parkettrakó asztalosiparban a munkások bérköveteléssel álltak elő, amit a munkaadók honoráltak is, de a munkások szervezete a felajánlott béremelést nem fogadta el s így a munkások március 6-án sztrájkba léptek. Azóta az Asztalosipartestület és a Famunká­sok szakszervezete között több tárgyalás tör­tént és a munkaadók elhatározták, hogy a béreket átlag 15 százalékkal megjavít­ják és kollektív szerződést kötnek a man- kásokkaL Ez a béremelés a munkások nagy többségét ki is elégetette volna, azonban a szakszerve­zet vezetői úgy határoztak, hogy a munka­adók ajánlatát . . nem fogadják eL , így a munkások egy része megkezdte a munkát, másik része pedig elégedetlenséggel látja a szakszervezeti vezetők intézkedéseit, mert olyan keresetveszteségek állnak elő, me­lyeket behozni a későbbiek során nem tudnak. Ugyanis a parkettasztalosok még a béremelés előtt is átlag napi 8—11 pengőt kerestek három hete sztrájkolni kénytelenek. Tekin­tettel arra, hogy a szakszervezet a munka­adók ajánlatát nem fogadta el, a munka­adók az eddig tett béremelési ajánlatot és a kollektív szerződés megkötésére vonatkozó el­határozásukat visszavonták. Így a sztrájk annak ellenére is tovább folyik, hogy az iparban jelentős munkalehetőség van s hogy a munkások a többi Ipari munkásoknál összehasonlíthatatlanul nagyobb munka­béreket érhetnek el. •y A TTC április 15-én rendezi első autómotoros versenyét. Nevezési zárlat április 11-én van. X Egymillió ember néate végig Enrőpa legnehezebb akadályversenyét. Nagy érdeklő­dés mellett zajlott le pénteken Liverpoolban a Grand National Steeplechase, Európa leg­nehezebb lovas-akadályversenye, amely az Aintree-nél lévő természetes pályán folyt le. A verseny nem hozott meglepetést, mert a favorit Golden Miller nyerte a versenyt és a 9000 font tiszteletdíjat. 1178 BRILLIANS KO a csempész cipőtalpában A beutheni pályaudvar vámőrségén a lengyel vámtisztviselők rendkívül nagy­méretű brilliánscsempészést lepleztek le. A berlin—bukaresti vonat vámkezelése közben egy férfi gyanús viselkedése tűnt fel a tisztvis löknek. Podgyászának tüze­tes átvizsgálása után személyi motozás­nak vetették alá, amely rendkívüli ered­ménnyel járt. Nem kevesebb, mint 1178 különböző nagyságú brílliáns került elő. a cipője talpából. A brilliánsok értéke mintegy négymillió zloty. A csempész egy Schulten Gewolb nevű amsterdami kereskedő. A csempésznek az az állítása, hogy a brilliánsokat nem Lengyelország­ba, hanem Csehországba akarta eljuttat­ni, megdőlt, mert csak Lengyelországba szóló vasúti jegye volt. Beszállították a fogházba. a brilliánsokat pedig elkobozták. Harminckét HIndenkurg baka sír|áról küldött értesítést egy lengyel úriasszony A világháború elején 1914 őszén nagy har­cok dúltak a galíciai Sambor közelében levő Zwor melletti Sprynia falucska körül, ahol különösen volt cs. és kir. 69. Hindenburg gyalogezred vívott sok véres csatát az oro­szokkal. Az akkoriban visszavonuló hadsereg­gel az ezred is kénytelen volt halottal és sebesültjei hátrahagyásával visszavonulni. Az ezekben a harcokban hősi halált haltak — miután a visszavonuló ezred nem gondoskodhatott eltemettetésükről — mint eltűntek kerültek az akkori veszteség- lajstromba. A spryniai kastély tulajdonosnöje most, majd­nem húsz év után, levélben közölte a 69. gya­logezred egyik volt tisztjével, hogy az ezred­nek azokat a hősi halottait, akik kapott so- beikbe a visszavonulás után belehaltak. birtokán eltemettette. A kastély úrnője összegyűjtötte az elesettek személyi lapjait is és ezeket később átadta a megszálló orosz parancsnokságnak abban a hitben, hogy azokat a vöröskereszt útján majd eljuttatják az osztrák-magyar hadsereg- parancsnoksághoz. A névsor azonban többet nem került elő. Szerencsére & kastély úrnője naplójában lemásolta az összegyűjtött sze­mélyi lapok adatait és leveléhez mellékelte etz a másolatot is. A lajstrom tanúsága sze­rint a spryniai birtokon harminckét volt Hindenburg-gyalogezred- beli katona alussza örök álmát. A birtokon eltemetett hősi halottak név­sora a következő: Rézman János szaka-sz- vezető, 1884, Isztimér, Fejér m., Winter Gá­bor zászlós, izr., 1889, Budapest, Budai Sán­dor evang.-ref., 1892, Pákozd, Székesfehér­vár, Sebestyén József,, r. k„ 1883, Dunaföld- vár. Tolna vm.. Varga István IV., r. k.., 1884, Véi’tesacsa, W. 0. Küldő Val., Ruskovics Ist­ván, r. k., 1890, Salis, Dunaföldvár, Tolna, Kovács József E. R. IV., r. k., 1884, Sárosd, Sárbogárd, Fejér, Szabó Pál, r. k., 1891, Szé­kesfehérvár, Fejér, Juchir Lajos, r. k., 1891, Hőgyész, Tolna, Doszpach György II., r. k., 1883, Fadd, Tolna, Horváth József, ev.-ref., 1883, Igaz, Fejér, Máté Kálmán, r. k., 1890, Bicske, Székesfehérvái*, Fejér, Neidort And­rás, ev.-ref., 1884, Nagyszékely, Simontomya, Tolna, Rinfner György, r. k., 1884, Et: k. Fejér, Brunczlauer Manó, izr., 1881, Bicske, Fejér, Waehauer Károly, tizedes, r. k., 1891, Pécs-Baranya, Brandt János, ev., 1880, Kéty, Simontomya, Hingl János, r. k., 1890, Paks, Dunaföldvár, Tolna, Farkas Öyörgy, Lepsényi János rcf. — 18S6. SárszentmiklÓB, Fejér. Pál János r. k. — ISSO. Nagj’dorog, Dunaföldvár, Tolna. Ta­kács Sándor II. ref. Tolnané'.ncdi, Fejér. Nagy Sándor r. k. — 18S2. Velence, Fejér. Magyar László — 1885. Zúmoly, Székesfehér­vár, Fejér. Kiss Ferenc I. r. k. — 1887. Eáoz- almás, Adony, Fejér. Körmendi Péter r. k. — 1884. Vál, Fejér. Vais József r. k. — 1880. Iváncsa, Fejér. San Sándor ev. rcf. — 1891. Bölcske, Dunaföldvár, Tolna. Steder István ref. — 1888. Inkorő (valószínűleg Inota), Fejér. Eigner Károly — 1874. (Valószínűleg idegen ezredbeli.) Biró János ref. — 188.1. Seregélyes, Székesfehérvár, Fejér. (Noteszá­ban lóhere volt, ezt vele együtt temették el.) Horváth Mihály r. k. — 189L Herczegfalva, Sárbogárd, Fejér. (Névlapján kívül kis cé­dula volt a zsebében, notcszkönyvének egyik lapjára írva. A névsorhoz mellékelve volt az eredeti cédula, amelynek nehezen olvas­ható szövege Így hangzik: „Budapest Angyal- íöldi-út étkezdébe kérek Terézia úrnőhöz“.) Az egyik elesett zsebében cigarottapapiros fedéllapjára Irt következő sorokat találták: „Isten áldd meg az ma.gyart, éljen a haza, én vagyok, kinek nincs senkije. Isten veletek kedves Bajtársaim“. Nemzetközi gyűmöiasts- vétíeimi kísérteteket végeznek Szombathelyen Érdekes és nagiyjelentőségű kísérletek szín­helye lesz március 27-én, kedden Szombat­hely. A földmívelésügyi minisztérium növény­védelmi osztályának ve­zetői nemzetközi szakér­tők előtt be fogják mu­tatni azokat az eljáráso­kat, amelyeket a káli­um 'X®! fomiai pajzstetütől meg­támadott gyümölcsfák fertőtlenítésére nálunk évek óta teljes sikerrel aUcalmaznak és ki fognak próbálni eddig nem al­kalmazott, olcsóbb módszereket is. A kaliforniai pajzstetű, a gyümölcsfák leg­veszedelmesebb élő^je néhány éve jelent meg Európában és meg nem állapítható mó­don Magyarországon is. Azóta a legnagyobb gondja az érdekelt államok növényvédelmi szolgálatának, hogiy terjedésének útját állják és lehetőleg egészen kiirtsák. A legszigorúbb intézkedéseket talán éppen Magyarországon foganatosították az illetékes hatóságok. Erő­sen korlátozták a faiskolák forgalmát, első­sorban a gyümölcsfák piaci árusítását, amely minden más fertőzés mellett ennek a bajnak is leghatásosabb terjesztője volt, megállapí­tották és szigorúan végrehajtják az irtás m védekezés máij át és elrendelt^, hogy fertő­zöttnek talált faiskolákból csak zyklonos fer­tőtlenítés után szabad csemetéket kivinni. Most arról van szó, hogy ezt az eljárást gyakorlatilag megismertetik a szomszédos ál­lamok hivatalos szakértőivel. A kísérletekre az osztrák, cseh, szerb, román és olasz nö­vényvédelmi szolgálat képviselőit hívták meg. A kísérletek során, amelyeket Bakó Gábor, a m. kir. növényvédelmi kutató intézet kitűnő igazgatója vezet, mintegy 150 darab külön­féle gyümölcsfát fognak többféle erősségű zyklonnal és ciánnal fertőtleníteni, aztán az előzetesen lepecsételt fákat kiültetik. Ugyan­akkor kiültetnek nem fertőtlenített, pajzs­tetves fákat is. Egy hónap múlva ugyanazok a szakértők újra megvizsgálják a fákat, hogy megállapítsák az eredményt, nevezetesen azt, hogy a pajzstetvek elpusztultah-e, illetőleg hogy az eljárás nem ölte-e meg vagy nem vetette-e vissza fejlődésükben a fákat. A kísérleteknek igen nagy jelentőségük van nemcsak növényegészségügyi szempont­ból, de kereskedelmileg is. Illetékes helyen azt remélik ugyanis, hogy ha sikerül meg­győzni a külföuii szakértőket a mi fertőtlenítő eljárásunk teljes értékéről, a szomszédos ál­lamok jelentékenyen enyhíteni fognak azokon a rendszabályokon, amelyekkel ma útját áll­ják a gyümölcsfáié nemzetközi forgaímának. Ez pedig magyar szempontból évi sokszáz­ezer ojtvány kiviteli lehetőségét jelenti. ASTHMA BASEDOWKÚR egyetlen alpin-gyegyhelye Magyarországon a KÉKES SZÁLLÓ éghajlati gyógyintézet 1000 iőron G!CSd u!6HZ6ni9irc3f Asiandd szaKoruosi feiíigvcTel Budapesti Iroda: MOKTÁR, APPONYI-TER 1 Telefon: 834>80 BSnen Kiniapitlí prospassfus* Az elbocsátott OTI orvo­sok kérelme a belügy­miniszterhez A belügyminiszter az álláshalmozások ellen indítóit közérdekű harcában — mint a Függetlenség annak idején jelentette — a betegség és a baleseti, valamint az öregségi, rokkantsági, özvegy- és árva- sági biztosításra vonatkozó egyes rendel­kezések módosítása és kiegészítése tár­gyában kiadott rendelete az Országos Társadalom Biztosító Intézet 42 orvosát megfosztotta állásától, 13 orvosát más ál- Jásról való lemondásra kényszerített, 12-uek pedig az illetményeit csökkentette. A pénztári orvosok központi orvosi taná­csa ezzel kapcsolatban most feliratot in­tézett a belügyminiszterhez és arra kérte, tegye elhatározását újabb megfontolás tárgyává, hosszabbítsa meg a március 31-ére megállapított határidőt, legalább egy hónappal és adjon módot a hivatalos érdekképviseleteknek is arra, hogy ebben az ügyben véleményüket kifejthessék. ' Városi raktár: Teréz-körút 43/al. Bosol kosztiiin krepóesin bélés­sel Fenyvesnél most 39 penpo A Fenyves Aruház 14 napos húsvéti vásá­rát naponta többezer megelégedett vásárló látogatja. Fenyves ez alkalommal is tényleg kitett magáért: például egy finom angol kosztüm, krepdesin béléssel 39 pengőbe kerül. Meg kell nézni, hogy milyen jó a szövetje és milyen príma szabómunka. A Fenyves Aru­ház kosztümjeit kizárólag kipróbált szabó­mesterekkel készítteti. Fenyves azt mondja, hogy ő egyrészt nagyon olcsón vásárok min­dent készpénzért, sőt egyes iparosoknak előre ad pénzt: másrészt megelégszik a legkisebb haszonnal, mert az áruháznak óriási a for­galma. rínom szövetaljakat 9 pengő 80 fil­lérért, divatos matt sarmöz-blúzokat 5 pengő 80 fillérért, a krepdesin blúzokat 5 pengő 80 fillérért órnsítják. Kockás selyem- és mosó- blúzokból szintén ízléses választéka van a Fenyves cégnek. Figyeljen a címre: csak Kálvin-tér 7.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék