Gyógyszerészi Közlöny, 1919 (35. évfolyam, 13-18. szám)

1919-10-15 / 13. szám

XXXV. évfolyam. Budapest, 1919. október 15. 13. szám. GYÓGYSZERÉSZI KÖZLÖNY TUDOMÁNYOS ÉS KÖZÉRDEKŰ GYÓGYSZERÉSZETI SZAKLAP A MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERÉSZ-EGYESÜLET ÉS A BUDAPESTI GYÓGYSZtRÉSZ-TESTÜLET HIVATALOS LAPJA Előfizetési ára az 1919. okt.- deczemb. évnegyedre 30 kor. Egyes szám ára 5 kor. Megjelenik egyelőre minden hó 1-én és 15-én. Szerkesztő és kiadótulajdonos: Szerkesztőség és kiadóhivatal: KARLOYSZKY GEYZA Társszerkesztő: Ember Elek. VIII., Múzeum-körút 10. Telefon: József 4—45. Irodai órák : hétköznap 9—2-ig. HIVATALOS. 1919. 18,419. szám. Népegészségügyi miniszteri rendelet. A Körponti Gyógyszerüzem és Magyar gyógyszerforgalmi kirendeltség tárgyában. I 1. §. A Központi Gyógyszerüzem működési köre a Magyar Népköztársaság kormányának augusztus 7-iki rendelete folytán, mellyel a gyógyszerárú keres­kedések, továbbá a 17.315/VII. 1919. itteni rendelet alapján, mellyel a gyógy­szertárak újból magántulajdonba mentek át, megszűnt. Felszámolásával az átmenet tartamára működő és a 2.600/1918. M. E. számú rendelettel létesített Magyar gyógyszerforgalmi kirendeltség bizatik meg. 2. §. A Magyar gyógyszerforgalmi kirendeltség feladata, hogy a hazai gyógyszerszükségletet ellássa, az engedményes gyógyszerárú kereskedések felett az állami ellenőrzést gyakorolja és a behozatalban és kivitelben a szükséges gazdasági politikai elvek szem előtt tartásával a hazai gyógyszerkereskedelmet támogassa. 3. §. Bármely nyilvántartott szert az engedményes gyógyszerárú kereske­dések kizárólag gyógyszertárak részére szabadon árusíthatnak. 4. §. Az ország gyógyszerellátásának biztosítása végett a Központi Gyógy­szerüzem által igénybevett és annak rendeletére beszolgáltatott készletek lefog­lalása, az arra vonatkozó összes intézkedésekkel együtt hatályában fenntartatik. A gyógyszertárak, az összes budapesti és vidéki droguériák, vegyszer­kereskedések és kereskedelmi üzletek, valamint gyárak által beszolgáltatott készletekért az átvevő volt szoczializált ezégek és gyógyszertárak által fizetendő térítés összegét az átvétel napjának figyelembe vételével a Magyar gyógyszer- forgalmi kirendeltség állapítja meg. Ugyancsak térítés fizetendő a Központi Gyógyszerüzem volt szoczializált ezégeinek hasonló elvek alapján, a volt szo­czializált üzemek és intézmények részére kihitelezett árukért. Semmiféle további térítésre nem tarthatnak igényt azok, a kiknek beszolgáltatott készleteiért a Központi Gyógyszerüzemtől megállapított ellenérték augusztus hó 5-ig már elszámoltatott, illetve folyósíttatott. Semmiféle térítést nem igényelhetnek a beszolgáltató ezégek oly szerekért

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék