Hadtörténelmi Közlemények 1928. évfolyam (29. kötet. Budapest, 1928)

Tárca - –y.: Báró Lakos János (1776–1843) 205. p.

Báró Lakos ]ános (1776—1843.) Folyóiratunk multévi I. füzetében már megemlékeztünk egy elfelejtett tudós magyar katonáról. Gróf Karacsay Fedor ezre­desről. Ezúttal egy másikról — Báró Lakos János tábornokról — kívánunk röviden szólani, aki szerencsésebb volt Karacsaynál, mert mind a hadsereg, mind az akkori magyar tudományos világ, jcellően méltányolta érdemeit. Lakos a sokoldalú, de mégse felületes emberek közül való s azoknak a kisszámú katonáknak egyike, akik éppen olyan elszánt, vitéz csapattisztek voltak, mint aminő kiválóaknak bizonyultak a haditudományok terén. Egy szűkreszabott tárcacikk keretében képtelenség volna, egy hosszú emberélet minden fontosabb epizódját felsorolnunk; de úgy hisszük, hogy ez a rövid összefoglalás, amelyet itt adunk, eléggé tanúsítja, hogy Lakos János nem volt hétköznapi tucat­ember s így megérdemli, hogy halála után 85 esztendővel is fel­újítsuk emlékét a mai nemzedék előtt. 1776 április havában született a veszprémmegyei Ajkán, ahol atyja — Ádám — lutheránus esperes volt. 1 Középiskolai tanulmányait Pozsonyban és Sopronban elvé­gezvén, élethivatásául a katonai pályát választotta. 1793 októ­berében mint „ex propriis" hadapród állott be a cs. kir. 55. („Jellachich ") gyalogezredbe s 1795-től 1821-ig minden háborúban részt vett. 1796-ban ezredsegédtiszt a 45. („Lattermann") gyalog­ezredben; majd főhadnagy a Munkáesy-féle (15.) könnyű zászló­aljban s 1799-ben Legnagonál, 1800-ban Novinál kitüntette magát. A zászlóaljnak Í80f-ben történt feloszlatása után, újból a 45. gyalogezredhez tért vissza. Í805 november havában a vezérkarhoz helyezték át, amely­nek 1806-ban bekövetkezett csökkentése után, a 27. („Strassoldo") gyalogezred állományába osztották be, de továbbra is vezérkari szolgálatra alkalmazták. 1809-ben vezérkari százados lett. Ebben az évben — április 16-án — olyan hősiesen viselte és annyira 1 Individuelle Conduite-Beschreibung: 1828, 1834. National- u. Dienst-Besclireibung: 1835, 1836, 1842. ( Kriegs-Arch.-Wien, Schriften Abt.) Magyar Tudós Társaság évkönyvei: VII. 157. 1. Ujabbkori Ismeretek Tára: Y. 180., 181. 1. Szinnyei: Magyar írók élete és munkái: VII. 667. 1. Hirtenfeld: Der Mil. Maria Theresien-Orden: II. 920. és k. 1. Wurzbach: Biogr. Lexicon des Kaiserthums Oesterreich: XIV. 10—12. I.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék