Hazai 's Külföldi Tudósítások, 1836. 1. félév (1-52. szám)

1836-02-27 / 17. szám

HAZAI KÜLFÖLDI TUDÓSÍTÁSOK. É7. szám. Pesten szombaton Bőjtelőhó’g^dikén. I&30« Magyarország (országgyű'ési tudósítás; kinevezések ; nyugalma/.ás; Pesten é> Po/.'Oin b in a’ sziilet ek , megholtak és házasságra léptek s*á- eta 1835 rői; galaczi tudósítás; dr. Rischel; Stettn* r József és Bol/.a Antónia grófné у j*; ’síb.j Nagyin itaunia (parlamenti ülés; Sibthorp ezredes és O'Connell beszédei.) Francziaország (ministerium még most sincs; pairszck; Fiesciii per.) Spanjolország. Belgium (Don Fer­nando hg útban van Portugálba, felé.) Lengyelország. (Krakót ausztriai seregek szálják-meg.) Olaszország. £ Amerika, (praesidens! üze­net a’ franczia-amenkai ügyben.) MAGYARORSZÁG és ERDÉLY. Pozsony febr, 22dikén. A’ 427dik orszá- gos ülésben febr. 19dikén az alsó táblánál egy diétái újságot illető törvényczikkely vizsgáltatott és hagyatott-helybe. Majd következő viszonüze- nefek küldettek-által a’ fő Rendektől: a1 jelen or­szággyűlés sérelmei felett hatodik: némelly újabb sérelmek felett szintén 6dik; Bőd János bezára­tás* miatt Pest vármegye sérelme felett 2dik; Hzala vármegye sérelme felett is 2dik ; a’ szólás- szabadságról 13dik ; a1 legfensőbb helyről rendelt biztosságok miau Békés sérelme felett 5dik. A’ fő tábla nyilatkoztatja, hogy a5 Rendek által fel­hoz tt okok által elébbi nézetitől el nem térítet- hetik. Mind ezen viszonüzenetek közírásra adat­tak ; ezután a’ Pesten építendő nemzeti színház ügyét illető üzenet hagyatott jóvá. Majd buda várparancsnok, generál-őrnagy Sztvrtnik Ágoston és gróf Thurn János cs. k. kamarás uraknak ha­zafias! tási kérelmeik vétettek-fel, ’s az első min­den díj nélkül,a’ másik pedig fél díj letétele mel­lett hazaíiusítatni ajánltatnak. Végre elegyes ülésre gyűltek-egybe az ország Rendei. Itt cs. k. főher­ceg Nádorispány ő Fensége kinyilatkoztatá: hogy még a’ múlt esztendő végén a’ magyar nyelv ügyé­ben az országos Rendeknek köz akaratjával reá bízott közbenjárási tisztet kívánta volna akkor mindjárt teljesíteni; de, mint tudva van , terhes betegsége által sok ideig gátoltatván, csak most tudósíthatja az ország Rendéit közbenjárása sike­réről. Ó kir. Felsége t. i. azon atyai indulatból, mellyel a’magyar Nemzethez állandóan viseltetik, kegyelmesen megengedni méltóztatott: hogy már e’ jelen országgyűlés alatt a’ törvényczikkelyek magyar és deák nyelven terjesztessenek-fel Ó Fel­sége elébe; támadható kétség esetében azonban magyar textus mint eredeti vétessék eligazítóul. Nádorispány ó Fenségének ez előterjesztését sok­szori’» hangos „éljen!“ kiáltások követék. Egyéb­iránt, folytata ő Fensége, elvárja ő es. к. Felsé­ge* hogy minden akadályok eihárítatván, a’ még tanácskozás alatt lévő tárgyak, bevégezve minél eíébb felterjesztetnek. Щ bizonyság lé&zon ez 1 Első Féleszfondo.. arra: bogy Ő Felsége a’ Rendek igazságos és tör­vényes khánatait mindenkor hajlandó teljesíteni, (éljen! eljen!) A’ fenséges Nádorispány közben­járási, ’s közjóra sikerült fáradozásiért az alsó tábla nevében Personáiis ő mlga, a1 fő Rendek nevében pedig gróf Cziráky Antal országbíró ő Excja ma­gyar nyelven forró köszönetét tevének. Nádor­ispány ő Fensége ezután biztosítá az ország Ren­déit, hogy mint eddig, ezután is a’ Haza boldog­ságára ’s az ősi alkotvány feníartására fogja min­den gondját ’s erejét fordítani. A’ szeretve tisz­telt fenséges Nádorispányt eltávozásakor hosszas öröm’s éljen kiáltások követék. 0 cs. k. Felsége febr. 9diki legfelsőbb hatá­rozata által es. к. főherczeg Nádorispány ő Fern- ségénekudvari orvosát, ezredi-orvos, dr. Würtler József urat stab-orvosi czímmel díszesíteni kegyel- Ltestn * méltóztatott. Ő cs. k. Felsége a selmeczi fő kamara-gróf- sági hivatalnál megüresült concipistaságra beszter- czebányai bányatörvényszéki actuárius Szakmáry Józsefet; Fiumebe só és harminczadhívatali fel­ügyelővé eddig Zágrábban só- és 30adi felügyelő Mayer Józsefet méltóztatott kinevezni. ó cs. k. Felsége a’ cs. k. közönséges udv. Kamaránál concipistaságot viselt így ártó Pál urat a’ m. kir. udv. Kamara titoknokává kinevezni kegyelmesen méltóztatott. О cs. k. Felsége a’ magyar kir. udv. Kamara titoknokát Ottilinger András urat egész fizetése meghagyásával nyugalomra bocsátani kegyelme­sen méltóztatott, A’ nagyin, m. k. Helytartótanács febr. 2ikáu a’ maga lajstromozó hivatalában az elhunyt Scul- tety István helyébe eddigi jegyzőkönyv-iktató Dedinszky Elek urat lajstromozóvá ’s egyszermind kir. pecsét és levéltár őrjévé nevezni méltóztatott. A’ cs. k. udv. hadij tanács jan. 28ki rendele­tében a’ slavoniai főhadikormánynál hadbiztossági accessis!a Lovák Károlyt hadbiztossági segéddé nevezte. Szólősy, erdélyi'tudós hazánkfia, külföldi utazásiból közelébb visszatérvén, beszéli: hogy Konstantinápolban dp. RischeMel, ama’ híres po-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék