Hazai 's Külföldi Tudósítások, 1837. 2. félév (1-24. szám)

1837-07-01 / 1. szám

HAZAI ’S KflFtelH TUDÓSÍTÁSOK. 1. szám* Pesten szombaton Szent-Jakabhó’ Íjén 1§31 Magyarország és ’Erdély! (Karós Antal ndv. taksáló; Vrancsányi Simon 'magyar nemes; körösi levél; magyar tudós társasági jelenté­sek ; Tudományos Gyűjtemény’ 4d. kötete; hírek az erdélyi országgyűlésről; menykő hullások; ’sat.) Ausztria (therezianumi növendé­kek’ betegsége.) Nagybritannia (parlamenti illés; vasárnapi bili; orvosi jelentések a’ király állapotjárói; az angol király meghalt; ’sat.) Francziaország (Mars-mezei szerencsétlenség; kamarai ülés; béke Abnel-Kaderrd; ’sat.) Portugálba (költemény ar királyné álterhessége felől.) Spanyolország (hadi tudósítások; ’sat.) MAGYARORSZÁG és ERDÉLY. Ö cs. k. Felsége junius1 13diki legfelsőbb ha­tározatában Ilodor Lajos halála által az erdélyi udv. Kanezelláriánál megüresült levéltár- és laj- stromzó-hívatali igazgatóságra ’s egyszersmind udv. taksáiévá Karós Antal udv. titoknokot méltóztatott kegyelmesen kinevezni. Ó cs. k. Felsége febr. 3d. legfelsőbb határoza­tában fiumei polgár Vranysan Simont 1809ben ki­tüntetett vitézsége1 jutalmául Vrancsányi névvel magyar nemességre emelni kegyelmesen méltóztat- ván, — az erről szóló nemesi oklevél tek. Zágráb vmegye1 közgyűlésében jun. 2Qdikán olvastatott- fel. N. Szeben június ISdikán. Ezen junius 1 fi­kán tartott 29dik országos ülésen, a1 nemes Ren­dek által le tett hódolói hitről két példányokban készített, tisztába Írott, és bekötött homagiale in­strumentum (mellyek közűi egyik az országos le­véltárba fog be tétetni) országos elnök ő excja, és két itélőmester inak aláírások, úgy a1 három ne­mes nemzetek pecsétéi oda tételek által is hitele­síttetett. Ugyan ekkor , az ezen instrumentum mel­lett ő felsége eleibe felküldeni határozott comitiva, valamint más két rendbeli repraesentatiók is, az országos elnök ő excja és ítélőmester urak által alá­írattak és bepecsételtelek és mindazok junius 17- kén egy comitiva mellett, a1 királyi biztos ő fensé­géhez az e1 végre kinevezett biztosság által elly alá­zatos kéréssel küldettek által, hogy azokat ő kiiv fensége, mint a1 ns RRek örökre fenmaradandó hűségük zálogát, ő felsége eleibe feljuttatni ke­gyeskedjék ; méltóztatott is k. biztos ő fensége megnyugtatni a' ns Rendeket a1 felől, hogy a' kö­zihez küldötteket ő felsége eleibe igen is feljuttatni kegyes leend. — Junius 17kén tartatott 30d k or­szágos ülésen a1 ns RR. a1 főkincstárnoki (thesanrariusi) hivatal betöltésire szózatoltak, melly megesvén, ezen hivatalra mind a1 négy bevett val- 1 ísból, a1 hármas számba következendő személyek mentek-be — u. m. a1 r. catholica vallás részéről: gróf Kom is János úr ő excja; mltgos b. Ger- liczi Fii lep kincstári tanácsos úr; mltgos gróf Alasodik Feleselendő^ Ránffy József úr. — A1 reformata vallás részé­ről: mlgos gr. Bethlen János kir. hiv. úr; gróf Rhédei Ádám ő excja; mltgos Ugrón István udvarhelyszéki követ úr. — A1 lutherana vallás részéről: mlgos Bedeus József udv. tanácsos úr; mlgos C o n r á d János András főkormányszéki tan. úr; b. Bruckenthal József ő excja. — Az uni- taria vallás részéről: mltgos Szentiványi Dá­niel úr kir. tábla rendes bírája; mlgos Augusti­nó vies Pál úr; mlgos Dániel Elek f. fejér vmegyei főispány úr. — Junius 19 és 20dikán tartatott 31 és 32dik országos ülésen a1 provinciá­lis cancellari és tartományi főbiztosi hivatalokra a1 szózatolás véghez men vén, a1 provinciális cancel- lári hivatalra mind a1 négy bevett vallásból a1 hár­mas számba következendő személyek mentek-be. A1 catholica vallás részéről: mltgos gróf Lázár László pr. cancellarius úr; mlgos Gál László íő- korm. tan. úr; mlgos Barcsai János kir. hivata­los úr. — A1 reformata Vallás részéről: mltgos b. Kemény Ferencz Kolozs vmegyei követ úr; ml­gos b. Bánffy László Kraszna vmegyei követ úr; mlgos gróf Degen féld Otto úr. —luthera­na vallás részéről: mlgos Conrád János András főkorm. tan. úr; mlgos Bedeus József udvari tan. úr; mltgos Rosen féld Mihály kincstári tan. úr. — Az unitaria vallás részéről: mlgos Sala Sá­muel itélőmester úr; mlgos Au g u s t i n o v i c s Pál főkorm. tan. úr; mlgos Szentiványi Dániel k. táblai rendes bíró úr. — A1 fő provinciális com- missarinsi hivatalra pedig következendő személyek választattak. — A1 r. catholica vallás részéről. ml­gos gr. Béldi György kincstári tan. úr; mltgos Nopcsa László llunyad vmegyei főispány úr; mlgos G á 1 László főkorm. tan. úr. A1 reformata vallás részéről: mlgos b. Kemény Ferencz úr; mlgos b. Bánffy László úr; mlgos gr. Bethlen János úr. — A1 lutherana vallás részéről: mltgos Conrád András főkorm. tan. úr; mlgos Rosen- feld Mihály kincstári tan; úr; mltgos Bedeus József udv. tan. — Az unitaria vallás részéről: mlgos Sala Mihály főkormányi titoknok úr; mlt­gos Dániel Elek F. Fejér vmegyei főispány úr; mlgos P ál fi Elek udv. rhelyszéki v. királybíró úr. 1

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék