Hazánk, 1898. április (5. évfolyam, 78-103. szám)

1898-04-01 / 78. szám

1893. ÖTÖDIK ÉVFOLYAM. •78. SZÁM. BUDAPEST, PÉNTEK, ÁPRILIS 1. HAZÁNK A MAGYAR GAZDASZÖVETSÉG KÖZLÖNYE. 8>erk«aztö«ég: Ó-ntoxa la. ■*. ELŐFIZETÉSI AD: Ejyévre 14írt.Féléire7 írt.Nőéire 3 írt50ír.E&ykin i Irt 00kr. ügyei azára Ars Utulaiittl*» 4 kr., a vidéke» 6 kr. — Pályaudvarokon 0 kr. Kiadóhivatal: Ó-utoxa 12. ax. Olvasóinkhoz! Budapest, márczius 31. A második évnegyed közeledtével a „Hazánk“ támogatásara kérjük fel tisz­telt olvasóközönségünket. Az a pálya, melyet a magyar sajtó e minden irányban független orgánuma eddig befutott, immár gazdag a sikerek­ben. A „Hazánk“ egész tömegét vitte bele a közéletbe az uj kérdéseknek, azokat érlelte s végigtekintve a parla­mentben és a sajtóban, megelégedéssel konstatáljuk, hogy az általunk tört nyo­mon kezd fejlődni az élet ebben a hazában. Küzdöttünk a nemzeti eszméért, támogatva ebben a harczunkban min­den törekvést, a mely a nemzet poli­tikai és társadalmi öntudatának emelé­sére szolgált. Erős harczot folytattunk, személyekre való tekintet nélkül, a léha irányzat ellen, a mely ennek az országnak a boldogulását akarja feltüntetni, azzal, hogy a legszűkebb érdekcsoportok csak­ugyan tehetségük, munkájok érdemén felül boldogulnak. Védtük mindenkor a becsületet, tá­madtuk a közéletben felburjánzott er­kölcstelenséget, nem kíméltük soha azo­kat, a kik politikai és közfimkczióban bűnt, vagy vétket követtek el.' Védtük a magyar föld érdekeit. Az agrár mozgalom lobogójának a kitűzé­sével megindítottuk azt az áramlatot, a mely a mozgó töke túlkapásainak a dédelgetése helyett ennek az országnak igazi létalapját, a földet emeli első fak­torrá a nemzet politikai és gazdasági életében. A nemzeti gazdasági politikát azon­ban nem szorítottuk egy pontra, mert a tisztes ipar és becsületes kereskede­lem igaz érdekei mindenkor oltalomra találtak nálunk. A nemzeti élet válságos pontján, a hol csak az érdekeltek, vagy a bajok előidézésében bűnösök nem látják a feltorlódó veszedelmeket, ujult erővel folytatjuk küzdelmünket, mely az Ausz­triával való kiegyezés, a kvótatárgya­lások küszöbén, erejében és hevében fokozódni fog, mert politikai és gazda­sági életünk elernyedését az epochalis mozzanatban meggátolni hazafias köte­lességünknek tartjuk. Eme küzdelmünk támogatására hívjuk fel olvasóinkat, a kiknek a legnagyobb, életbevágó érdekei fűződnek a most koczkán forgó kérdésekhez. A „Hazánk“, mint hírlapi orgánum, éppen ebből az okból, közönségének rendes hírlapi kiszolgálásán kívül két­hetenként : Tanulmányok: czim alatt állandó mellékletet fog adni, mely a publicziszlika és közgaz­dasági irodalom kitűnőségeinek tollából önálló tanulmányokat közöl. A napi sajtóból ugyanis — annak száz­felé ágazó hírszolgálata következtében — újabban teljesen kiszorultak a szé­lesebb alapokra fektetett alapos és ön­álló publiczisztikai és társadalmi tanul­mányok, úgy hogy á ma különösen fontos gazdasági, társadalmi és politi­kai események megvitatása a minden­napi vezérczikken túl alig terjed. E hiá­nyon óhajt a „Hazánk“ segíteni, mikor e terjedelmesebb dolgozatok közreadá­sával a müveit magyar közönséget a rendes hírlapi czikkek feladatán túlmenő részletességgel fogja tájékoztatni az egyes fontosabb politikai és gazdasági, vala­mint társadalmi kérdések felöl. E mellett „Vasárnap ‘ czimü ren­des heti mellékletünkön gondoskodunk olvasóink tanulságos szórakoztatásáról, Mindezekkel nem merítjük ki a gon­doskodást olvasóink igényeinek a ki­elégítésében. Az „Agrár Album“ czimü dísz­munkánkat, melyet oly osztatlan elis­meréssel fogadott a közönség, hasonló díszmunka fogja követni; melyet minden előfizetőnk díjmentesen fog megkapni. E legközelebbi kiadványunk czime : Sőt még fokozottabb mértékben díszes kiállítású album lesz az, mint az „Agrár Album“, 160 oldalra terjedő tartalommal. Be fogjuk ebben mutatni az aratást, a gazda legnagyobb, ma legkétségesebb munkáját, a népszokásokat, az aratási munkának az ismertetését, szakavatott toliból. Megismertetjük ebben az aratásra vo­natkozó külföldi törvényhozási és köz- igazgatási intézkedéseket, szépirodalmi részében pedig a magyar, valamint a külföldi remek irók tollából költe­ményeket, elbeszéléseket, rajzokat köz­lünk, melyeknek tárgya ez a mezőgaz­dasági munka. Összes előfizetőink már a következő évnegyedben megkapják ezt a díszmun­kát,' mig az Agráralbum mint a Hazánk rendes évi kiadványa második évfolyamában deczember hónapban je­lenik meg s ez is díjtalan kedvezménye az összes előfizetőknek. Azt hisszük, hogy a tisztelt olvasó- közönség igényeinek minden oldalú ki­elégítésével jogot szereztünk arra, hogy 1 becses támogatását fokozottabb mérték­ben kérjük. A „HAZÁNK“ előfizetési ára s Egész évre . . 14 fit Negyedévre 3.SO frt Fél évre .... 7 „ Egy hónapra 1.20 „ Vidéki előfizetőink legczélszerüb- ben postautalványon küldhetik be előfizetési dijaikat. Kívánatra egy hétig mutatvány- számot küldünk. A „HAZÁN K“ kiadóhivatala. Budapest, Ó-utcza 12. Schlauch beszéde. Budapest, márczius 31. Nagyvárad bíboros püspökének a Szent István-társulat mai közgyűlésén elhangzott megnyitója éles kritikai elmével, nagy tudományos apparátussal s mindenek felett bátor kézzel kap bele a mai bom- iadozó társadalmunkba. Azok az eszmék, melyeket hirdet az ékesen szóló főpap, állandóan foglalkoztatják a társadalom gon­dolkozó elemeit, a sajtóban is felmerülnek néha, elvétve egy-egy tudományos vagy társadalmi egyesületben is fölvetődnek ezek a kérdések. Csak a magyar kormány jeles tagjai zárkóznak el mereven az eszmék harczától. Az iskola nem uj. Tisza Kálmán alapította, a ki összes kötelessé­gét a magyar szellemi élettel szemben le- róttnak vélte azzal, ha az Akadémia nagy­gyűlésén reprezentálta a ministerelnöki méltóságot. Az ö kormányának még megvolt a Trefortja, az európai széles látókörű férfiú, a ki után nem maradtak fenn ugyan kö­tetei az epistoiáknak, de mégis jelentékeny tagja volt Európa szellemi köztársaságának. Azután pedig folyton apróbb és apróbb emberek voltak a nemzet hivatalos vezérei, a kik soha sem bírtál: fogékonysággal a tudomány, a művészet mezején felmerülő uj eszmék és uj irányzatok iránt. A mi kormányaink valósággal kínai fallal övez­ték magukat, nehogy valami fuvallat meg­érintse őket abból a szellőből, a mely a müveit világban a szellemeket mozgatja. A taktika, a korteskedés és a pártpolitika kínai falain nem is tört át semmi sem, a mi felüditette volna folyton sivárabbá váló közéletünket. Az uralkodó párt mit tehetett egyebet, mint azt, hogy követte hűségesen az el­maradásban vezéreit; ezekből az urakból a leglármásabb, a legtöbb sikerrel dicsek- vök, a leghirtelenebben gazdagodók ide­genek voltak s ma is oly idegenek a magyar kultúrában, mintha az valami megközelithetlcn lenne számokra. Mi a politikai életnek ebben a sivár elkülönzésében a nemzet kulturális mozgal­maitól látjuk egyik elsőrendű okát annak

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék