Hétfői Hírek, 1969 (13. évfolyam, 1-53. szám)

1969-01-02 / 1. szám

Törvényes rend, nyugodt építőmunka Losonczi Pál újévi köszöntője 'Txrsrffíczi Pál, a Nép- köztársaság Elnöki Ta­nácsának elnöke január 1-én a televízióban, il­letve a Kossuth rádió­ban köszöntötte az or- ■zág lakosságát: Ax új esztendő első nap­ján őszinte tisztelettel kö­szöntőm kedves hallgatói­mat, népköztársaságunk valamennyi állampolgá­rát. Szívből kívánom, hogy az új esztendőben kísérje siker és szerencse minden jőszándékú törekvésüket. Teljesüljön mindaz a jó, amit ilyenkor egymásnak kívánni szoktunk. Töltse be hétköznapjainkat az örömteli szocialista építő- munka, ünnepeinket a jó­kedv, a gondtalan pihenés. Kívánom, hogy leljenek hazánkfiai sok örömet csa­ládjuk boldogságában, s a tágabb család, a szocialista nemzet anyagi és szellemi gyarapodásában. 1968 egy gondokkal teli, ugyanakkor eredményeiben sikeres esztendő volt. Az óesztendő és az új csak a naptárban különül el. Az élet folyamatos, 1969 mun­kája a múlt évekére épül. Az elmúlt év eredményei­nek értékét csak növeli az a tény, hogy bonyolult és feszültségektől terhes nemzetközi viszonyok kö­zött értük el azokat. Hazánk belső helyzetét a törvényes rend és a nyu­godt építőmunka jellemzi. Céljainkat egészében véve elértük. Az ipar, a mező- gazdaság és a szellemi élet eredményei jóleső érzéssel töltenek "el mindnyájunkat. Üj alkotásaink és kiváló teljesítményeink messze földön hirdetik a magyar nép szorgalmát és alkotó- készségét. Népünk a műit évben is teljesítette köte­lességét a szocialista haza iránt. Köszönet és elismerés illeti a munkások, a szö­vetkezeti parasztok, az ér­telmiségiek, minden becsü­letes magyar állampolgár hozzájárulását sikereink­hez. Pedig 1988-ban sem hiányoztak a kisehb-na- gyobb próbatételek. Az élet sokszor nehéz és bonyolult feladat elé állított bennün­ket. A próbát kiálltuk. Népünk a Magyar Szocia­lista Munkáspárt kipróbált és bevált politikája iránti bizalom jegyében, maga­biztosan folytatta munká­ját, nyugodt méltósággal fi­gyelte a világban folyó ese­ményeket. — FOLYTATÁS AZ 5. OLDALON — XIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÄRA: 1,50 FORINT -909. JANUÁR 2, CSÜT. «3.TU^?.CSSKr^iZSS3i’5^ataCIt=!BHBSZ, Jó munkáért pecsétgyűrű Az óesztendő a Rába-emb- lémás arany pecsétgyűrűk először történő kiosztásával fejeződött be a győri Magyar Vagon- és Gépgyárban. A gyűrűt és hozzá kéthavi fi­zetést a 35 éves munkavi­szonnyal rendelkező törzsgár- datagok kapták. Moszkva szuperszonikus szilvesztere MaCfSsbö keddit a IO • 144 Szovjet vezetők újévi üzenete MOSZKVA: Derűsen és vi­tt Aman búcsúztak az ünnepi hullámhosszra hangolódott moszkvaiak az óévtől. Több százezren a kávéházak, étter­mek és munkásklubok díszes karácsonyfával felékesített ermeiben, ünnepi fehér asz­tal mellett vártáit az új esz­tendőt, amely több időzónán áthaladva érkezett meg az ország legkeletibb pontján fekvő Nyikolszk falutól a szov­jet fővárosig. A moszkvaiak kellemes Vneeg Európa Csütörtökön: mínusz 3—8 fok Leáll a dunai hajóforgalom Európa legnagyobb részén rendkívüli hideggel érkezett az új év. A nappali maximá­lis középhőmérséklet a leg­több helyen 6—8, sőt 10 fok­kal volt alacsonyabb a sok­évi átlagnál. Az időjárás furcsasága, hogy Európa északi részein viszonylag enyhébb áramla­tok uralkodtak, mint délen. Belgrádban mínusz 7, Pá­rizsban mínusz 2, Madridban mínusz 5 fokos hideget mér­tek szerda reggel. Budapes­ten a Meteorológiai Intézet­ben mínusz 8. Ferihegyen mínusz 14. Zalaegerszegen 20, Nagykanizsán, Putnokon pe­dig 23 fokos zimankó volt. A Meteorológiai Intézet je­lenti: várható időjárás csü­törtök estig: Időnként kissé megnövekvő felhőzet, né­hány helyen havazással. Mérsékelt. változó iránt ú szél, éjszaka és reggel he­lyenként párásság, köd, zűz- maraképződés. A legalacso- | nyabb éjszakai hőmérséklet általában mínusz 10—15, he­lyenként 20 fok körül lesz. Legmagasabb nappali hő­mérséklet csütörtökön mí­nusz 3—8 fok között. * Kedden és szerdán tovább erősödött a jégzajlás a Du­nán és a Tiszán. A vízügyi szolgálat ügyeletesének je­lentése szerint a Duna ma­gyarországi szakaszán mír közepes erősségű, a jégzajlás, a folyót 30—50 százalékos arányban fedik jégtáblák. A folyók gyorsütemű elje­gesedése miatt a MAHART forgalmi ügyelete a téli kikö­tőkbe rendelte a vízijárműve­ket. Szerdán a jugoszláv Du- na-szakaszról négy vontató összesen 20 uszállyal igyeke­zett a hazai vizek felé. Az új év első napján a Felső-Duná- ról egy MAHART-vontató futott be Komáromba, egy másik, Budapest felé tartó motoros négy uszállyal a dé­li órákban hagyta el Komáro­mot és 10 órán belül érkezik Budapestre. Ezután már csak a jégtörő hajók közlekednek a Dunán. Négy egységet Baján kifutás­ra készítettek fel. hangulatát nagyban emelte az év utolsó napjának kima­gasló szovjet technikai sike­re. December 31-én egy Moszkva környéki repülő­térről az első kísérleti út vég­rehajtása céljából ma­gasba emelkedett a hang­sebességet meghaladó TC 144-es utasszállító repülőgép, amelyet a nagy repülőgép- tervező. Andrej Tupoljev űa, Alekszej Tupoljev főkonst­ruktőr tervezett. A gépóriás a havas betonkifutóról mindössze 25 másodperc alatt emelkedett a magasba, majd két hatalmas kört írt le, s 38 perces repülés után leszállt. A gép parancsnoka, a 42 éves Eduard Jeljan kijelentette, hogy az új gépet sokkal könnyebb irányítani, mint a nem szuperszonikus repíilő­— FOLYTATÁS A 2. OLDALON — Fock Jenő nyilatkozata az új év teendőiről-----------------------------------?e)4/á 34 Ikrek az év j Milyen 69 első újszülöttei I női ideálja? k Szerencse-sorsjegy teljes nyer eménylistajs A from.. i from ... from... from ... trombitás ás csodáiéi. r~ v (Simay felv.) A tél „hadüzenetével** kez­dődött az óév búcsúztatása: délután öt órakor metsző, je­ges szél száguldott át a fővá­roson, mintha torkukra akar­ta volna forrasztani a hangot a szilveszteri trombitásoknak. De hát nem olyan ijedős a pesti ember: egy percre sem „tántorodott meg” Télapó le­heletétől. A Budapesti Rendőr- főkapitányság az autók vára­kozási tilalmának feloldásá­val és az EMKE-aluljáró fe­letti gyalogos közlekedés en­gedélyezésével adott „zöld utat” a nagykörúti karnevál­nak. Mit látott a riporter a szil­veszteri forgatagból? 1968, 22 óra. A csepeli Rad­nóti Miklós Kultúrotthon — más néven: a Magányosok 50 éve Twjúnhan Megemlékezés az első kommunista népgyűlésről ötven éve — 1919. január 1-én — tartották az első kom­munista népgyűlést Salgótar­jánban, ahol öt nappal előbb alakult meg Kun Béla, Rudas László és Szaton Rezső jelen­létében a Kommunisták Ma­gyarországi Pártjának terü­leti szervezete. A népgyűlésről az MSZMP Nógrád megyei Bizottságának lapjában: a Nógrádban, s az egykori részvevők bevonásá­val, fiatalok és nyugdíjasok találkozóin is megemlékeztek Salgótarjánban. A KISZ-isták kezdeményezésére több he­lyütt úgy határoztak: a ju­bileumi versenyt, amelyet a párt megalakulásának ötve­nedik évfordulója tisztele­tére a múlt év elején kezde­ményeztek a salgótarjáni iparmedencében, tovább foly­tatják. Klubja — termeiben több mint 300-an szoronganak. Ez­úttal mindenkinek van párja, táncpartnere. A vidám mű­sor színpadán az ABC-zene- kar és Zentay Anna. 23 óra. Fel Budára, irány a Gallért Szálló. Telt ház, csak­nem 2000 szilveszterező, jó részük külföldi. Nyolc külön­böző helyiségben nyolc kü­lönböző zenekar húzza a talpalávalót. Csak a teasza­lonba kell külön meghívó: itt „fészkel” ugyanis a Magyar Rádió „139—660 maratóni kö­zönségszolgálata”, Szepesi György műsorának törzse. A délutáni adás nyertes rejt­vénymegfejtői gyűltek itt össze: jutalmuk egy-egy két­személyes vacsora és egy 40 perces ajándékműsor. Éjfél. Egy pillanatra kial­szanak a fények. A televízió­ban és a rádióban felcsen­dül a Himnusz. Boldog új­évet, Budapest! Boldog új­évet, Magyarország! 1969, 0 óra 2 perc. A Nagy­körút — ez volt a karnevál­központ — mint egy meg- bolydúlt méhkas. Az autók csak lépésben haladnak, a körúti forgatag egyik-mási­kat körülveszi, emelgeti A rendőrök mosolyogva szemet hunynak: szilveszter van. Vadidegen emberek üdvözlik, ölelgetik, csókolják egymást. (A riporternek is sikerült né­hány csinos hölgynél potya­puszira szert tennie.) 1 óra. Casanova bár. Az egyik sarokban ismerős ar­cok: az 1937-es év legjobb labdarúgója: Albert Flórián köszönti 1968 legjobb magyar játékosát: Szűcs Lajost. Vajon az új év melyiküké lesz? 1 óra 30 perc. Budapest Hotel. Születésnapi ünnep­ség: tavaly ilyenkor nyitotta meg kapuit. Bábeli nyelvza­var, mintegy 400 külföldi tu­rista. S ez csak töredéke i Budapesten szilveszterezi, külföldieknek. Mint Antal János, az IBUSZ osztályveze­tője elmondotta: soha ennv: külföldi nem töltötte még a fővárosban az év utolsó éj­szakáját; ötezernél többen ér­keztek újévet köszönteni. 2 óra. Hungária étterem Ezúttal bál helyett a konyhá­ba látogatunk: a személyze' díszsorfala között most hagy­ja el munkahelyét Bősze Jó­zsef mesterszakács. Január 1- töl már nyugdíjban van. 3 óra. Fészek Klub. A mű vészvilág törzshelyén egy gombostűt sem lehetne leej­teni. A bárban szavalókórus vezényli a „Kislány a zongo­ránál” zeneszerzőjét: Lovas Róbertét, a billentyűkhöz. Az étteremben Kálmán György és Bodrogi Gyula koccint ép­pen a Vasas két kitűnő lab­darúgójával: Farkassal és Fisterrel. 5 óra. A Nagykörút még mindig zsúfolt. Mentőautó fordul be szirénázva a Rákó­czi útra Azután lassan csen­desül a zaj. * 7 óra Minden csendes. Csak a járdákon, úttesteken látni még a . nagy mulatság papírromjait. Délig az Is el­tűnt. Csütörtökre ismét ..hely­rebillen” a naptár: rendes munkanap lesz. Pethcs Sándor Százezrek karneválja köszöntötte 1969-et Központ: a Körút - A szél sem bírt a trombitásokkal

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék