Hidrológiai tájékoztató, 1967

2. szám, november - Dr. Vendl Anna: Várvölgy vízellátásának lehetőségei

rások magassága 110 m A. f. körüli, addig itt a faka­dási helyek 140—250 m A. f. vannak. A Várvölgy község környéki patakok és források, me­lyeknek fakadási magassága 240—250 m A. f. a Gyön­gyös patak balatoni vízgyűjtőjébe tartoznak. A vizek erózióbázisa a középvízállású Balaton, 104,5 m A. f. A vízgyűjtő területekről és Várvölgy község környé­kéről a hidrológiai térkép (3. ábra) ad áttekintést. A Várvölgy községi források pannóniai agyagos réte­geken mint vízzáró rétegen települő homokos rétegek­ből bugyognak felszínre, melynek fedő képződménye a felszínen is megtalálható homokos lösz. A források fa­kadási helye a 3. ábrán látható. Várvölgy környékének forrásai is láthatók a 3. áb­rán, vízhozamuk és fakadási magasságuk (m A. f.) feltüntetésével. Várvölgy község területén a talajvíz szintén az agya­gos, homokos lösz alatti homokban gyűlik össze, a pan­nóniai agyagos vízzáró kőzetek felett. A Nyugatdunántúli Vízügyi Igazgatóság, a Földmérő és Talajvizsgáló Vállalat kivitelezésében Várvölgytől ÉNy-ra a pannóniai rétegekben a Törekvés TSz. vízel­látására csőkutakat létesített, melyeknek összes vízho­zama 40—50 l/p, szivattyúzással. Vízkutató mélyfúrása Várvölgy környékén csak a Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Intézetnek van, Vállustól D-re. A VITUKI vállusi fúrása Vállustól D-re a Büdös-kút puszta felé vivő szekérúttól Ny-ra a Vállustól D-re le­futó völgy jobb mellékvölgyében a községtől D-re mint­egy 1 km-re, az úttól pedig kb. Ny-ra 150 m-re, (a vál­lusi forrásfoglalástól D-re 300 m-re) található (3. ábra). Körülötte ritka akácos. A fúrástól Ny-ra a felszínen már triász dolomit található. A vállusi karsztvízszínkutató fúrás rétegsora: 0,00 m — 2,30 m-ig humusz (lösz) 2,30 m — 3,90 m-ig sárga homok (talajvíz 3,58 m-nél) 3,90 m —10,60 m-ig szürke iszap 10,60 m —11,06 m-ig „szénbagó" 11,06 m —14,60 m-ig világosszürke agyag 14,60 m —16,80 m-ig széneres agyag 16,80 m­-143,70 m-ig triász dolomit A karsztvízszint a VITUKI Karsztvízkutató Osztálya rendszeresen méri. Az eddig mért adatok közül a leg­kisebb karsztvízszintet 1955 november 27-én mérték, akkor a vízszint 139,69 m A. f. volt, a legmagasabb karsztvízszintet 1966. május 8-án észlelték, amikor a furatban a vízállás 143,20 m. A. f. volt, 128,40 m mély­ségben a csőperem alatt. Várvölgy környékének forrásai 1. Várvölgy templomától ÉÉNy-ra 2550 m-re (240 m A. f.) levő forrás vize lösz alatti homokból fakad, pan­nóniai agyagos rétegek határán. Vízhozama becsléssel 10—15 l/p. 2. A község templomától É-ra 2600 m-re levő forrás vize (265 m A. f.) lösz alól fakad, pannóniai homokos­agyagos rétegek határán. Vízhozama 20—30 l/p. 3. Várvölgy templomától ÉNy-ra 2430 m-re (225 m A. f.) fakadó forrás ugyanilyen eredetű. Vízhozama 5—10 l/P. 4. A község templomától É-ra 2200 m-re eredő forrás vize (225 m A. f.) is homokból fakad, agyagos pannó­niai rétegek határán a lösz alól. Az 5, 6, 7 sz. források a Zsidi patak K-i eredő forrá­sai. Ezek a források a községtől ÉK-re (kb. 240 m A. f.) homokos lösz alól fakadnak a pannóniai vízrekesztő ré­tegek határán. 8. Temetői forrás. Várvölgy templomától ÉK-re 1000 m-re (265 m A. f.) pleisztocén lösz alól fakad az agya­gos pannóniai rétegcsoport határán. Betonba ágyazott kőtömbökkel foglalt. Vizét ivásra használjáK. 1966. jú­lius 4-i mérés szerint a forrás vízhozama 5—10 I/o, a víz hőmérséklete 9,6 C°. A víz fajlagos elektromos el­lenállása 1050 Ohm cm. 9. A várvölgyi Séd forrása. A község templomától KÉK-re 400 m-re (242 m A.f.) kissé homokos, agyagos lösz alól fakad felsőpannóniai homokrétegből ingová­nyos náddal benőtt területen. Kb. 1 m széles mestersé­gesen ásott (küszöbsüllyesztés) forrásmedencében fa­kad a víz. A forrástölcsér alatt a domboldal kissé meg­suvadt. A suvadás a felszínközeli vízadóréteg alatti pannóniai agyag vízzárórétegre utal. A forrás fakadási iránya ÉNy-i. Vízhozama a Nyu­gatdunántúli VÍZIG mérései szerint 1965 februárban 180 l/p, 1966. áprilisban 100—120 l/p. 1966. július 4-én a vízhozam becsléssel 80—100 l/p. 1966. július 12-én a VITUKI mérései szerint a vízhozam a forrás alatt 100 m-re 120 l/p., a forrásnál a víz hőmérséklete 9,8 C°, ugyanakkor. A víz fajlagos elektromos ellenállása 1701 Ohm cm. A forrásvíz kémiai összetételét az alábbiakban közöl­jük: pH 7,9 összes kem. 16,8 nk° karbonát kem. 17,6 nk° kalcium 85,6 m/l magnézium 19,7 mg/l klorid 8,9 mg/l hidrogénkarbonát 382,5 mg/l ammónia 0,13 mgA nitrit 0,014 mg/l nitrát 1,65 mg/l szulfát 23,00 mg/l vas 0 A vízelemzést a VITUKI Víztechnológiai és Vízminő­ségi Főosztálya végezte. A víz ivóvíz. A Várvölgyi Séd forrásának vizét a Nyugatdunántúll VÍZIG közegészségügyi szempontból megvizsgáltatta. A forrás vize a keszthelyi KÖJÁL 1964. október 27-i vizs­gálata alapján jó ivóvíz. A forrás vize a helybeliek jelentése és az irodalom szerint állandó vízhozamú, még sohasem apadt ki, de a vízhozama az időjárástól fügően (beszivárgott csapa­dékmennyiség) ingadozó. 10. Várvölgy templomától ÉK-re 500 m-re (240 m A. f.) náddal benőtt forrásfakadás észlelhető. 1966. július 4-én a vízhozam 1—3 1/p-re becsülhető, vízfolyás nem észlelhető. A hidrológiai térképen (3. ábra) a 11, 12, 13 számmal jelölt források a Csetényi patak eredő forrásai kb. 260 m A. f. lösz alól fakadnak, vízhozamuk csekély. 14. A Vállusi forrás (268 m A. f.) pannóniai homok­rétegekből fakad, a község templomától D-re 700 m-re. Vízmű részére foglalt. Vízhozama 30—40 l/p. A fent leírt forrásoknál a magassági adat térképről vett, hozzávetőleges magasság. A kis források leírása a Magyar Állami Földtani Intézet adatai után készült. Vízbeszerzési lehetőség Várvölgyben Várvölgy község vízellátási kérdésének megoldására egyrészt számításba jöhetnek a felsorolt források, más­részt figyelembe vehető egy, a község területén karszt­vízre lemélyítendő fúrás is. A karsztvízre telepített mélyfúrású kút mellett szól az, hogy a távlati vízigényt, mely a Nyugatdunántúli VÍZIG tájékoztatása szerint elérné a 180 m 3/nap értéket, egy fúrásból biztosítani le­het, míg a források közül tartósan ilyen igényt egyik forrás sem tud kielégíteni. Az ismertetett földtani és hidrológiai leírás alapján a karsztvíztükör a területen 140 m A. f.-i magasságban jelentkezett és feltehető, hogy a Várvölgy község terü­letén létesítendő fúrásban is megtalálható lenne. Opti­mális lenne, ha Várvölgy területének mélyebb pontjai­ról lefúrva már 50—60 m mélységben megjelenne a karsztvíz. De remélhető, hogy'150—200 méteres fúrás­ban elérhető a karsztvíztükör. 53

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék