Hivatalos Közlöny, 1919 (27. évfolyam, 1-47.szám)

Tartalomjegyzék

TARTALOMJEGYZÉK. Tárgy- és névmutató. I. RENDELETEK. Altisztek és szolgák törzs­könyvi lapjainak kitöltése tár­gyában (30,125—1919). 106 Altiszteknek kinevezéskor csoportokba leendő beosztha­tása stb. céljából szükséges adatok beszolgáltatása tárgyá­ban (1572. ein.-1919). 101—103 Augusztus havi (folyó évi) illetmények tárgyában (5565. ein.—1919). 351 Aviatikai ismereteknek a kö­zépiskolákban való tanítása tárgyában (62,868—1919. K. N.). 202 AÍlami alkalmazásban álló gépészek illetményei ügyében hozott minisztertanácsi hatá­rozat tárgyában (654. ein.— 1919). 84-85 Állami altiszteknek és szol­gáknak csoportokba való be­sorozása tárgyában létrejött általános természetű megálla­podások tárgyában (2345. ein.— 1919). 145—152 Államvasutak igazgatóságá­nak a szolgálati utazások tár­gyában kelt átirata (3442. ein.— 1919). 219—220 Állásnélküli és menekülni kényszerült tanítók, valamint családjaik mielőbbi gyors el­helyezése tárgyában (95,335— 19% v 198 Beszerzési előleg engedé­lyezési időpontjának meghosz­szabbítása tárgyában (904. ein.— 1919). 115-116 Beszerzési előleg tárgyában nem állami elemi iskolai taní­tók, tanítónők és óvónők ré­szére (236,642—1919). 64 Beszterczebányai, aranyos­maróti és eperjesi középisko­lákban, a folyó, tanévben ki­osztott félévi Értesítők érvé­nyessége tárgyában (65336— 1919). 135 Budapesti gyermekeknek üdülés céljából Hollandiába küldése tárgyában (6557. ein.— 1919). ' 402 Budapesti tudományegyetem alkalmazottainak ideiglenes bi­zalmi szervezetéről (150,558— 1919. K. N.), f 213 Budapesti tudományegyetem ideiglenes szervezetéről és ügy­vileiéről (84,642 1919). 175-176 Gsaládi pótlék tárgyában nem állami elemi népiskolai tanítók, tanítónők és óvónők részére (20,000—1919). 85 Csongrád vármegye meg nem szállott községeiben állo­másozó és a közoktatásügyi kormányzat alá tartozó tiszt­viselők és tanítók illetményei­nek a kiskunfélegyházai adó­hivatal által való kifizetése tárgyában (3519. ein.—1919). 234 Drágasági pótlék kifizetése tárgyában (125,835—1919). 274 Drágasági segély engedélye­zése tárgyában a nem állami népiskolai tanítók, tanítónők, óvónők és menedékházvezetők részére az 1918. évi 6700— 1918. M. E. rendelet alapján (8830—1919). 58 Drágasági segély (havi 300 korona) tárgyában (3174—1919. K. N.). " 205 Eddigi helyettes tanítók illet­1*

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék