Hölgyfutár, 1857. július-december (8. évfolyam, 147-300. szám)

1857-07-11 / 156. szám

700 den lebukás a lóról, egyszersmind halálos is lenne. Thackeraynak ebbeli szándéka még lát­hatóbbá válik, ha az ember, rajzának és pár­beszédeinek részleteit vizsgálja. Sehol sem fogsz közönyösséget találni nála, mint olyan íróknál történik, kik a természetet szolgailag másolják, de azon figyelmes észlelést, mely tárgyait, párbeszédeit és eseményeit satyra alakjába igyekszik önteni. Személyeinek min­den szava arra látszik választva lenni, hogy gyűlöletes vagy nevetségessé tétessék. És pe­dig az alakok maguk vádolják magukat, ma­guk tárják fel hibáikat, és saját vallomásaik alatt véli az olvasó hallani az iró szavát, mely ez alakokat elitéli, leálcázza és bünteti. S igy a dolgok végtalálkozásában Tha­ckeray költői igazságtétele is abból áll, hogy az ember saját lelkiismeretét teszi a maga és az események birájává, önsúlyokban fulasztja el vétkeinket és addig zaklat, hogy a megbá­násra sem marad időnk. Rövid, katonai eljá­rás .... Dickens legalább imádkozni hagy bennünket — de a vég ugyanaz ! Budapesti hirharang * Beöthy Zsigmond, Beöthy Lász­ló fivérétől értesülünk: hogy ö az elhunytnak hátrahagyott irományai közt igen sok érdekes jegyzetet, skiccet , sőt egész bevégzett uj müveket talált, melyeket sajtó utján át fog adni a nyilvánosságnak. * B. Eötvös József fürdőbe uta- zandó, nem vállalhatta el a bíróságot a Rá- day-pályázat ügyében. Helyébe egyik bíróul Kövér Lajos választatott, kit — köz- bevetöleg mondva, — sokkal inkább szeret­nénk a pályázók, mint a bírók között látni, annál inkább, mert a pályázástól tavaly is, megfoghatlanul visszavonult. Az idén leg­alább öt ismertebb vígjáték iró nyilatkozatát bírjuk, hogy ők nem pályáznak. Mi nem tud­juk, micsoda kedvet találnak abban t. bará­taink, hogy a diadalt másoknak könyitsék, vagy legalább az eljárás, a jutalom kiosztás­ban , avagy a pályadij csekélysége lenne az, mi őket visszariasztaná; de egyik sem lehet; az első épen plebisztikus irányú, hol a közön­ség tetszése is — s ez csak egyedül a Ráday pályázatnál van — figyelembe jő; a második szinte nem tartóztathatja vissza barátainkat, mert 40 arany egy kis vígjátékért mindig szép honorárium, annál inkább, mert az iró, osztalék részét még külön is megkapja. Tehát az egész csak egy kis szeszély, olyan forma, mint mikor a fiatal ember a bálban nem tán­col, s ezért ö igen tetszik magának, valami nagy élvet ad neki az a gondolat, hogy ö néni táncol, s ezt el is mondja mindenkinek : ké­rem én nem táncolok, s nagyon sérti, ha va­laki észre nem veszi, hogy ő nem táncol. Pe­dig magában úgy veri a taktust, mikor rá­húzzák, de bár igen sajnálja, azért ő nem tán­col - boldog lennék nagysáddal egy tourt csinálhatni, de ma nem táncolok. * Értesittetünk, hogy a helybeli test gyakorló intézet próbavizsgája f. hó 25- kén megy véghez (Kerepesi üt, 12 sz. ház ker­tében) melyre az intézetnek pártolói, s átalán minden mtíbarát tisztelettel meghivatik. * A du n afü r d ö ben a közelebbi ziva­tar egy kis kárt okozott, hanem már helyre­hozták. Nagyobb kár az , hogy e szép, virá­gos fürdőbe a dunaparton igen prózai sárga­répás, és fogbagymás kocsik, kirakott to­jások , és krumplik között kell hatolni. No de ez sem tart sokáig; e piacot nem sokára a sóház előtti térre fogják telepíteni. * Az Anna-mulatságokra az idén még az is fokozó hatást gyakorland, hogy a kedves Annák, Ankák, Ninák, Nancsik, és Nánikák névnapja ez idén vasárnapra esik. * Szász Károly beigtatása alkalmá­val Kunszentmiklóson a többi közt a követ­kező elmés toasztot mondták : „Az erdélyi székelyek közül való Szász Károly urat, ki szives volt hozzánk eljönni kunnak, az isten sokáig éltesse.“ * A Józseftéren fölállítandó József nádor szobra egy pompás kerttel lesz körül véve. Kivitelével Pec Ármin, ludoviceumi jeles kertész van megbízva. * E g y ismerősünket, ki nem tudta azt, hogy a bérkocsik ára iránt a városon kí­vül nincs szabály, kivitte valamely fiakker ide egy órányira egy faluba. — Mit fizetek? — Tíz forintot nagyságos úr, meg hídpénzt. — Sok lesz atyafi. — Hjaj! ne tetszett volna ki­hajtatni ; a városon kívül nincs fahrtax. — No jól van, hanem itt maradunk egy óráig, s az­tán ismét bevisz. — Hjah kérem alásan, ha kifelé tiz forint, befelé is csak anyi, tetszik? — Ismerősünk ki minden áron még aznap be­akart jönni Pestre, s kevés kilátása volt, hogy ott a falun jóravaló kocsit kaphasson , nem tehetett egyebet, minthogy elfogadta a bér­kocsis föltételeit, s fizetett körülbelül 3 óráért 20 ftot. Húsz forinttal különben elutazbatik az ember Drezdába. * A Prissnic-kura mindenütt elő­térbe lép; nem csak gräfenbergi barátaink laknak padlás szobákban, hanem a budai, s pesti vizgyógy-intézetek szobái is mind el- foglalvák. Siklóssy úr budai intézetében egé­szen a gräfenbergi gyógymódot alkalmazza, s igen nagy sikerrel; kirándulásokra a közel­levő budai hegyek igen kedves alkalmul kí­nálkoznak. Vidék. Érsek új vár, jul. 6. Nem tudom, nem lesznek-e unalmasak soraim? Nem tudom, lesz-e, ki azokat elol­vassa ? Érdektelen dologról akarok Írni, mely­nek emléke csak előttünk marad édes. Városunk közönsége tegnap ritka müélv- ben részesült. Machalicky Amáliák, a. több műkedvelő úr közreműködésével hangversenyt adott a cigányiskola javára. A kedves fiatal művésznő nagy ügyességgel s mély érzéssel játszott; minden bang, mit zongorájáról kicsalt, szi­vünkhöz szólt. Meg kell emlitnem még K. J. úr gyönyörű hegedüjátékát is. Kívánatos lett volna, hogy az érsekújvári közönség, megértve a nemes célt, nagyobb számmal jelent volna meg e hangversenyen, melyért mind a szerény művésznő, s művész urak, kik a jótékony célra oly szívesen közreműködtek, fogadják köszönetünket, mind T. Farkas Nándor káp­lán úr, a tapintatteljes rendező, a cigány­iskola lelkes alapitója. Én tömjénezni senkinek nem szoktam; de a valódi érdem előtt meghajulok, s midőn a tiszt, segédlelkész úr nevét nevezem, azt tisz­telettől áthatva teszem. A hangverseny után az ifjú művésznő két éjizenével tiszteltetett meg az érsekújvári s vidéki fiatalság , és a helybeli cigány zenészek által, kik részökről szinte siettek elismerésö- ket s hálájokat nyilvánitni. V. Arnold. Nemzeti színház. * Jul. 10-k én: „S z e 1 ebur di“, víg­játék. E végtelen ügyességgel irt kis vígjáték, dacára tartalmatlanságának, mindig jól fogja mulatni a közönséget, kivált oly összevágó előadás mellett, mint a mai. Szerdahelyi a címszerepben szépen meg­mutatta, hogy szerepébe carriquirozás nélkül is tud komikumot lehelni. Óhajtanék, hogy mindig e téren maradjon. Nyílt posta. 0^^“ Lapjainkat mindazon előfizetőnknek, kik teg­nap érkeztek, s még jönni fognak , csak azon naptól fogva küldhetjük, melyen előfizetésük ér­kezett. Menyire késik a t. közönség megrende­lésével, tanúsítja az, hogy mi lapjainkat kétszer anyi példányban nyomattuk, mint a menyi előfi­zetőnk e hó elsejéig érkezett, s számításunkban még is csalatkoztunk. Mümellékleteinkböl azon­ban folyvást küldhetünk teljes számú példá­nyokat. H. M. Vásárhelyre. Sajnáljuk az esetet, annál inkább, mert az önre igen kellemetlenül hathat. Azért legjobb az egyenes postautat választani. Kü­lönben a példányokra nézve nekünk ön lovagiassága teljes kezesség. „A Család virágai“ cimü mülapunkat folyta­tólag következő előfizetőinknek küldtük meg: Zachariás József. Karassiay István. Bo- doky Fodor Karolina. Nuszbek József. Blasko- vics József. A dévai ka3inó. Lázár Pál. Puj Dániel. Ursehitz Antalnő. Tömösközy József, és Tóth Károly. Tölgyessy Kovács Anna. Lu­kács Béla. Gencsy József. Pálmafy Fülöp. Takács Ignác Szabó Hermin. Orbán Ignác. Montbach Sándorné szül. gróf Vass Mária. Caffee Billisauer-s. Riegler Tér. Nyizsnyánsz- ky Jánosné. Pethes Albert. Egri Elemér. Vá- sony Sándor. Vagner Károly. Kielgaszt Fri­gyes. A nagyváradi kassinó , Gross István. Horváth Lajosné. Medvecky Adolf. Özv: Vas Sándornő. Kosztin Tamás. Tichy Alajos. Bérei Imréné. Rónay Ilka. Balta Kövér Mária. Hein­rich Márton. Hegedűs Józsefné. Szente Zsig­mond. Riedl József. Steinbach Sidónia. Beö­thy Lajos. B. Nagy József. A brádi olvasó egylet. Szabó Isabella. Gróf Szapári Gyula. Jeszenszky Vilma. Reinisch Ágoston. Özv. Vedres Istvánné. A szalontai kassinó. *) *) Miután mülapunk fára göngyölve, s a szekérpos­tán megy szét, e rovatban minden előfizetőnk értesülni fog , hogy mülapja mikor tétetett föl, s igy mikor lehet azt illető állomásán szorgalmaz­nia. A képek már mind felgöngyölvék , s igy a. mint 10—i5 előfizető érkezik, postára tétetnek. (Folytatása következik.) MA ADATIK: Carrion ur harmadik föllépteül : Laminrrmoori Lucia. Opera 3 felv. Irta Camarano Salvator, zené­jét Donizetti, fordította Egressi B. Ritter Mária ajánlja a t. c. szüléknek engedményezett kath. nőne velő intézetét, melybe nögyermekek negyedik évükön kezd­ve, egész- és féltartásra, vagy mint bejárók is befogadtatnak; és minden nem-, kor-, és állás követelte ismeretekben és kéz­müvekben ; valamint énekben, zenében és rajz­ban ; a magyar , német-, francia-, olasz-, an­gol- és spanyol nyelvekben, oktatást vehetnek. Bővebb tudomást az ismertetésből meríthetni, mely az intézetbe (Pest — Lipótváros, Bélautca2sz. II eme­let 19 ajtó alatt) mindenkinek rendel­kezésére áll. * Tulajdonos: ftai;y Ijjnác özvegye PEST, 1857. EMICH GUSZTÁV KÖNYVNYOMDÁJA, EGYETEM-UTCA. TAKARÉKPÉNZTÁR-ÉPÜLET 2. SZ.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék