Honvédségi Szemle 1983/2

1983 / 11. szám - ÉVFORDULÓK-ÜNNEPEK-ESEMÉNYEK

június 2. jÚTLÍU6 6. május 30— június 9. június 9—10. június 11. június 14—15. június 14—16. június 16. június 18. vei feltéve, ha az év végéig nem jön létre ezt kizáró megálla­podás Genfben. A Magyar Néphadsereg egyik alföldi alakulatánál tartott ki­helyezett ülést az országgyűlés honvédelmi bizottsága. Az ülé­sen Oláh István vezérezredes, az MN vezérkari főnöke tájékoz­tatta a képviselőket az MN éves tervének megfelelően behívott tartalékos hadkötelesek gyakorlatra történő felkészítéséről. — Befejeződött az ötnapos tanítási hétről rendezett TIT-kon- ferencia. A tanácskozás záró napján Vitányi Iván, a Művelő­déskutató Intézet igazgatója arról tartott előadást, hogy milyen szabadidős programokat, tevékenységi formákat kínálnak az iskolákon kívüli intézmények az ifjúságnak. Egy közelmúltban végzett felmérés során a megkérdezett 200 népművelő úgy vé­lekedett: a hétvégeken megnövekedett szabadidő nem hozott alapvető változást a művelődési házaik életében. Egy másik felmérés — amelybe 137 vidéki település 1100 művelődési és szórakoztató intézményét vonták be — arról tanúskodott: szom­batonként a venidéglátóipari egységek 60, ia művelődési házak 24, az iskolák 9 százaléka van nyitva. Kapeczi Béla művelődési miniszter a közművelődés és közoktatás helyzetét, feladatait elemezve rámutatott: nincs közvetlen összefüggés a gazdasági növekedés és a kulturális igények fokozódása, illetve kielégí­tése közt. Hangsúlyozta: napjainkban a gazdasági nehézségek ellenére sem mondhatunk le az aktív művelődéspolitikáról. Az állami költségvetés 8—9 százalékát fordítjuk évente a kultúrára. Ám a közoktatási intézmények jelentős része régi. rossz álla­potban van, в a beruházások sem tudtak lépést tartani az igé­nyekkel. A Művelődési Minisztérium, teldlntettel az 1987—88- ban tetőző demográfiai hullámra, még ez évben kormányszervek elé viszi a középiskolai fejlesztés tervét. Ezenkívül az általános iskolákban az 1984—85-os, a középiskolákban az 1985—86-os tanévtől várható az óratervek korrigálása. Belgiumban a női vitorlázórepülő EB-n Bolla Mária ezüst­érmet nyert. A Varsói Szerződés tagállamainak egyesített fegyveres erői Szojuz ‘83 fedőnévvel közös parancsnoki és törzsvezetésd gya­korlatot hajtottak végre az NDK, Lengyelország és Csehszlová­kia területén, valamint a Balti-tenger déli térségében. A gya­korlatot, amelyen a szövetséges hadseregek és flották vették részt, Viktor Kulikov marsall, a Varsói Szerződés tagállamai egyesített fegyveres erőinek főparancsnoka vezette. Párizsban a NATO-tanács ülésén a részt vevő külügyminisz­terek megerősítették azt az álláspontot, amely szerint a NATO- onszágok ragaszkodnak az eurorakéták telepítésének megkezdé­séhez, iha a genfi tárgyalások nem hoznak eredményt. A ta­nácskozásról kiadott záróközlemény foglalkozik a kelet—nyugati gazdasági kapcsolatokkal, az eurohadászati tárgyalásokkal és egyéb nemzetközi politikai kérdésekkel. (Népszabadság, 1983, július 11.) A Rába ETO nyerte a magyar labdarúgó-bajnokságot. Moszkvában az .SZKP KB ideológiai plénumán határozatot fogadtak el az SZKP ideológiai és tömegpolitikai munkájának időszerű kérdéseiről. (Népszabadság, 1983. június 15.. 16.) Az MSZMP KB, az Elnöki Tanács és a Minisztertanács meg­hívására hivatalos baráti látogatáson — párt- és állami küldött­ség élén — hazánkban tartózkodott Todor Zsivkov, a BKP KB főtitkára, a Bolgár Népköztársaság Államtanácsának élnöke. A látogatásról közös közleményt adtak ki. (Népszabadság, 1983, június 17.) Moszkvában Jurij Andropovot, az SZKP KB főtitkárát válasz­tották meg a Szovjetunió Legfelső Tanácsa Elnökségének el­nökévé. Pékingben a 6. Örszágos Népi Gyűlés első ülésszakán a kép­viselők Li Hszien-nient választották meg a Kínai Népköztár­93

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék