Ikarus, 1965 (9. évfolyam, 1-52. szám)

1965-05-26 / 21. szám

AZ IKARUS KAROSSZÉRIA- ÉS JÁRMŰGYÁR DOLGOZÓINAK LAPJA IX, ÉVFOLYAM, 21, SZÁM. " ■ “-------­—— 1965. MÄ.IT7S 26. Elkészült az Ikarus idei versenyfelajánlása További 3,4 millió forinttal csökkentjük as önköltséget A Minisztertanács és a SZOT vándorzászlajának ünnepé­lyes átvétele előtt a vállalat felajánlást tett, hogy ezzel is kife­jezze, nem kíván megállni az eddig elért eredményeinél. Az akkor tett vállalásokat most már kibővítették, és összeállítot­ták az Ikarus-gyár 1965. évi versenyvállalását. Ennek alapvető gondolata az volt, hogy hazánk felszabadulásának 20. évfor­dulóját a vállalat dolgozói méltóképpen kívánják megünne­pelni. Többet kívánnak nyújtani, mint amennyit az elmúlt években elértek. A vállalás pontjai között szerepel, hogy elkészítenek egy 557-es autóbuszt a moszkvai kiállításra, továbbá 34 darab 4 kilowattos aggregét utánfu­tót és 5 repülőgépszállító után­futót. A pótalkatrészt kellő időben legyártják. Fokozni kí­vánják a gyártás ütemességét* a rendelők jogos műszaki ki­fogásait nyolc napon belül ki­javítják. Vállalják, hogy 1,5 százalék­kal növelik a termelékenysé­get, a többlet-termelést válto­zatlan létszámmal érik el. Szi­gorú takarékoskodással 3,4 millió forint költségmegtaka­rítást kívánnak elérni. A kí­sérleti céllal a Szovjetunióban üzemeltetett 556-os és 180-as autóbuszokon szerzett tapasz­talatokat felhasználják. A KGST-országok szakosí­tási törekvésének megfelelően foglalkoznak, a szovjet—ma­gyar kétoldalú együttműködés keretében, a hátsó hidak és a mellső tengelyek egységesíté­sével, tipizálásával. Az egysé­ges hátsóhidat egy 55-ös és egy 180-as típusú kocsiba sze­relik legelőször. Vállalják továbbá, hogy a munkaverseny fellendítése ér­dekében a jelenleg szocialista címért küzdő üzemekhez még két üzem és két műhely csat­lakozik. Megalakult 8 fehérvári gyáregységben a döntőbizottság A székesfehérvári gyáregy­ségben is megalakult — az egyeztető bizottság utódaként — a gyáregység döntőbizott­sága. Elnöke: Kolozsy Sán­dor, elnökhelyettese: Preisz- ler Nándor. A bizottság ál­landó tagjai: Kövics Tibor, Horváth Lajos. Molnár Já­nos, Sóvári Miklós, póttagok: Kis Klára, Ober László, Kend- rovics Miklós, póttagok: Kiss Sándor, Maloványi Sándor, Dala János, Khaut András. A döntőbizottság elnökének és elnökhelyettesének a részé­re a megbízóleveleket 1965. május 1-i hatállyal adta ki a Fejér megyei területi döntő- bizottság. Az állandó és pót­tagokat részben a gyáregység, részben a szakszervezeti bi­zottság jelölte ki. Az Ikarus—7 rabanf-párosverseny első félévi feltételei A zuaákaui Trabant-gyár és az Ikarus között már évek óta folyik a verseny. Az elmúlt félévi eredmény alapján a budapesti dolgozók győztek. — Most meg/césve ugyan gyá­runk illetékesei közlik az Ikarus dolgozóival azokat a szem­pontokat, amelyek szerint majd értékelni fogják 1965 első félévének eredményeit. A gazdasági feladatok közé tartozik a termelési terv meny- nyiségi és specifikációs teljesí­tése. Az exporttervet június 30-ig kell befejezni, fokozni kell a munka ter­melékenységét és teljesíteni a nyereség ter­vét. A technológia fejlesztése ér­dekében a Német Demokra­tikus Köztársaságnak az Ika­rus négy darab tv-kocsit gyárt. Emelni kell a száz főre eső elfogadott újítások számát; az újítási javaslatokkal 3 millió forint megtakarí­tást érünk el, és vállalja az Ikarus azt is, hogy június 30-ig a szerelő- gyáregységben üzembe állít­ják az első vonalat. A versenyszerződés szeri n. a szocialista brigád címért küz­dő brigádok számát 2 száza­lékkal kell emelni. A termelésből kieső mun­kaidőket 10 százalékkal kell csökkenteni. A szerződésben vállalták, hogy az előző évhez képest fél szá­zalékkal több tagdíjat fizet­nek be. A versenyszerződést sajnos későn kötötték meg, a félév­ből mindössze már csak másfél hónap marad vissza ahhoz, hogy az üzem dolgozói a fel­tételeket teljesíthessék. 938 millió példány húsz év alatt Szombaton kezdődik az ünnepi könyvhét A gyár területén is állítanak fel könyvsátrát Az idei könyvhetet május 29- én, szombaton 12 órakor nyitják meg a budapesti Ady- szobornál felállított könyvsá­tornál. A könyvhét érdekessé­ge: a könyv-utca. A Váci ut­cán ugyanis a Kristóf tértől a Pesti Barnabás utcáig pavi­lonok állnak majd. Külön asztalokon találha­tók a mai magyar írók al­kotásai, a klasszikusok és a külföldi irodalom. A televízió május 30- án, délben 45 perces hely­színi tudósítást ad a megnyitó­ról. A Rákóczi úton, az Otthon Áruház mellett felállított könyvsátor ebben az évben a nőké lesz. A népszerűvé vált „Nők könyvespolca” iránt ér­deklődők a helyszínen belép­hetnek a tagok sorába. A könyvárusító helyeken vásárolt minden 50 forint ér­tékű könyv után 10 forintos ajándéksorsjegyet adnak. A sorsoláson nem nyert sorsje­gyeket névértékben könyvre beváltják. A könyv ünnepének alkal­mából írók és költők látogat­ják meg a könyvsátrakat és olvasóikat. A XVI. kerületben Feke­te István és Kiss Dénes dedikálják műveiket. Könyvkiadásunk húsz évét a számok is jellemzik. 1945. és 1964. között kiadtak 284 210 művet, több mint 938 millió példányban. Ebből szépirodal­mi mű 130 millió. Jelentős eb­ből a mai irodalom mennyisé­ge: több, mint 60 miliő pél­dány. Az ünnepi alkalomra 75 mű jelenik meg, összesen egymillió százezer pél­dányban. Az idei könyvhétnek különös jelentőséget adnak a felszaba­dulásunk 20. évfordulójára ki­adott antológiák: A megnőtt élet; Tavasz Magyarországon. Megtaláljuk a könyvsátrakban az idei Kossuth- és József At- tila-díjas írók és költők alko­tásait, így Garai Gábor Nyár­vég, Váci Mihály Kelet felől című verses könyvét, Cseres Tibor Hideg napok, Kassák Lajos Egy lélek keresi magát című regényét és Hubai Mik­lós Hősökkel és hősök nélkül című, hét drámát tartalmazó kötetét. Az üzemi könyvterjesztő sátrában ugyancsak megtalál­ható csaknem valamennyi most megjelent alkotás. Az üzem területén is állítanak könyvsátrat. Huszonketten jelentkeztek egyetemre az idén Közeledik az isíkolaév vége és a következő tanulmányi év­re való jelentkezések idősza­ka. A mátyásföldi Corvin Má­tyás Gimnáziumban már „bal­lagtak’ az esti technikum hall­gatói. Most már a vizsgákra készülnek. Az oktatási osztály tájékoz­tatása szerint már lehet je­lentkezni a technikum követ­kező évére is, megérkeztek a jelentkezési lapok és ezeket június 20-ig ki kell tölteni. Az egyetemi és a felsőfokú továbbképzésre való jelentke­zéseket már lezárták. Huszon- keten kívánnak tovább tanul­ni. A vállalat minden jelent­kező kívánságát továbbította és javasolta. Az 1965/66-os könyvviteli oktatás különböző formáira: államháztartási könyvelői, fel­sőfokú államháztartási, mér­legképes könyvelői, okleveles könyvvizsgálói, okleveles ár­szakértői vizsgákhoz előkészítő tanfolyamot indítanak. Ezekre május 20-ig lehetett jelent­kezni az oktatási osztályon. Megérkeztek vállalatunkhoz azok a negyedéves műegyete­mi hallgatók (kilencen), akik nyolchetes termelési gyakorla­tukat vállalatunknál végzik. A készülődés és a vizsgák időszaka érkezett el, a műve­lődési házban az általános is­kola 7. és 8. osztályát végző dolgozók számára is. Ök má­jus végén és június elején szá­molnak be arról, amit egész év­ben tanultak. Az Autó- és Traktoripari Tröszt pavilonja Május 21-én, délután 2 óra­kor megnyílt a Budapesti Nemzetközi Vásár a közönség előtt, és ettől kezdve — május 31-ig — naponta délelőtt 10 órától este 10 óráig (a pavilo­nok este 8-ig) tart nyitva, ki­véve az úgynevezett „szakmai : most először vesz részt a vá- ! sáron Brazília, az Egyesült Ál- | lamok, Irak, Irán, Kuwait és Tanzánia. A kiállítás 260 000 négyzetméternyi területe is meghaladja a tavalyi rekord­számot, s örömünkre szolgál, hogy évről évre mind nagyobb A Steyr-Puch cég egyik törpéje, a növényvédelmi célokra gyártott kiskocsi bemutatóikat, amikor a kö­zönség délután 2 órától tekint­heti meg a vásárt. A rendező­ség ugyanis biztosítani kíván­ja. hogy az ipar és a kereske­delem képviselői nyugodt lég­körben végezzék üzleti tevé­kenységüket. A vásár felülmúlja az eddig látott BNV-ket — ezt állapítja meg az ember hamarosan, mi­után elkezdi a szemlélődést. A vásárnak különösen nagy je­lentőséget kölcsönöz az, hogy népünk most ünnepelte fel­szabadulásának 20. évforduló­ját. s jól érzékelhető itt: mit alkotott rövid húsz év alatt a dolgozó nép, a szocialista ma­gyar ipar. Ezenkívül a vásár is jubileumhoz érkezett, hiszen éppen negyven esztendeje, hogy megalakult a Nemzetközi Vásárok Szövetsége és 1925- ben először rendeztek Buda­pesti Nemzetközi Vásár néven kiállítást. A vásár nemzetközi jellegét kidomborítja a külföldi kiál­lítók részvétele. Az idén 34 országból több, mint ezer kiál­lító érkezett a Városligetbe s a hivatalos kiállítók közül, érdeklődés nyilvánul meg a Budapesti Nemzetközi Vásár iránt. A megnyitás napján, reggel 7 órakor léptünk be a Dózsa György út felőli főkapun, az­zal a határozott szándékkal, hogy egyenesen saját pavilo- j nunkat, illetve az Autó- és Traktoripari Tröszt kiállítását keressük fel. Elhatározásunkat mégsem sikerült valóra válta- j ni: egyszerűen nem tudtunk I ellentállni a látnivalók csátaítá- I sának, s csak fél 10 tájban , ér­tük el kitűzött célunkat. (Tes­sék csak megpróbálni, hogyan rohan az idő, ha az ember betér „néhány percre” egyik­másik kiállítóterembe!) A kaputól jobbra, a látvá­nyos szökőkút mögött, meg­akadt a tekintetünk a „Kohó- és Gépipar” feliraton. — Ezen a csarnokon átsie­tünk, hogy éppen csak lássunk belőle valamit — mondottuk. De mielőtt bementünk volna, szóba elegyedtünk a Műszer­es Gépipari Szövetkezetek be­mutató autóbuszának személy­zetével — akik egy használt Ikarus 31-esből alakították ki ezt a világjáró” útra induló, különleges műszerekkel beren­dezett kocsit, s ha mór ott voltunk, megcsodáltuk a be­épített, s tökéletesen működő (vivőfrekvenciás) darutele- font, amely bárhol, bármelyik nagyfeszültségű villamosveze­tők igénybevételéről üzembe helyezhető. Láttunk itt még há­rom Ikarus-származású buszt, amelyeket a MEDICOR Művek rendezett be fogászati, trópusi fogászati, illetve vérvételi cél­ra, valóságos orvosi rendelővé. A kohó- és gépipari pavilon bejáratánál egyéb látnivaló is megállítja a látogatót: a Góbé (R—26 típusú) kétüléses iskola vitorlázó repülőgép, amelyet a Pestvidéki Gépgyár esztergomi gyáregysége készít. Az MHS- nek ez a rendszeresített ki­képző gépe. s az ARTEX Kül­kereskedelmi Vállalat több országba exportálja. Bent, a pavilonban akár estig is lehetne nézelődni. A híradástechnika bemutatja a hazai készítésű színes televí­ziót (kísérleti műsort sugároz­nak). számos érdekességet ..tá­lalt fel” a műszeripar, ezen­kívül itt láthatók a Gattz- MÁVAG új vasúti járművei, a „Rába” korszerű vagonjai, gépei, a Csepel Motorkerck- párgyár termékei. Ez utóbbiak között a T—5-ös, T—6-os, T— 7-es, piros, kék, fekete — 14. 16. 17 lóerős — motorkerékpá­rok. s látható a P— 10-es Pan­nónia is. (..Felszerszámozás után megkezdjük a gyártást” — mondotta a gyár egyik kép­viselője.) Az új jármű sebes­sége 120 km/óra, súlya pedig tíz kilóval könnyebb, mint elődeié. „Megállított” bennünket a szintén Ikarus-karosszériára épített, az esztergomi MIM Labor Vállalat által gyártott mozgó laboratórium is: ez a kocsi ásványolajipari termé­kek minőségi vizsgálatára szol­gál. Láttunk ezenkívül Ikarus 311-esből átalakított mérőgép­kocsit is, melyet a JÁFI szak­emberei rendeztek be külön­leges célra. Az Autó- és Traktoripari Tröszt paviloniát a három testvérvállalat — az Ikarus, a Vörös Csillag Traktorgyár és a Csepel Autógyár — járművei (Folytatás a 2. oldalon.) Az új Moszkvics Érdekes látnivalók a KGM pavilonjában

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék