Katholikus Nevelés, 1921 (13. évfolyam, 1-10. szám)

1921-01-01 / 1. szám

XIII. évf. Budapest, 1921. január. 1. szám. Katholikus Nevelés A magyarországi rom. kath. Hittanárok és Hitoktatók egyesületének szakküzlőnye. Előfizetési díj 30 korona, ami egy­szersmind tagsági illeték. A szerkesztőség címe: Budapest, I. kér., Villányi-út 35. Pénzküldemények küldendők: Dr. Walter János, IV., Váci-utca 31. Miért kell megjelennünk? Felvetettük, megfontoltuk a kérdést: szükséges-e megjelennünk ? Nem volna-e ajánlatosabb egyetlen már megjelenő lelkipásztori szaklapunk mellékleteképp a kisérő húr szerepét játszanunk? Mikor a kérdés az egyesület választmánya elé került, gyors és egyhangú volt a felelet: Meg kell jelennünk! Meg kell jelennünk, mert nekünk életbevágó programmunk van! Ezt a programmot ki kell emelnünk az általános lelkipásztori teendők köréből, lángbetűkkel kell azt kartársaink szeme elé vetíteni, vezény­szavakat, irányító eszméket, szaktudást kell adnunk. Hegyen égő őrtűzként a távolban köröskörül fekvő falvakba is meg kell üzennünk : ébren vagyunk, dolgozunk, összetartunk, ne csüggedjetek! Programmunk az ifjúság megmentése Istennek és hazának l Szívünkbe nyilallik a vészkiáltás: pusztul az ifjúság I Lapunk mint érzékeny lelkek erdeje visszhangozza e rémszót. Züllik a legény, a falun, lop és iszik a gyermek is I A nagyvárosok nyomora apacsok hadseregét termeli. Iskolás leányok eladják magukat 1 A bűnnek fekete özönvizét vetették ránk a háborúk és forradalmak, és a kárhozat tengerében gyermeklelkek úsznak, készek minden pillanatban az örök elmerülésre. Árvízi hajós legyen itt minden pap, minden hitoktató és Krisztus irgalmas szeretetével mentsen az üdvösség partjára, amit csak menthet. Magyarok is vagyunk, magyar papok 1 Hej, de keservesen érezzük ezt ma, mikor a hazaszeretet nem büszke lelkesedés, hanem kínos­fájdalmas szívsajgás I Magyar hazánknak egyetlen reménysége az ifjú­ság, melybe ha hívőbb, munkásabb, áldozatrakészebb szellemet tudunk vinni, mint ellenségeink az övékébe, akkor tovább fogunk élni. Ha nem, ha ifjúságunk hervadt virágként, férges gyümölcsként lehull, elvész nemzetünk. Hitre, munkára, áldozatra, hazaszeretetre azonban csak nekünk lehet nevelni, ellenünk, nélkülünk nem, soha! A magyar miniszterelnök a kormány bemutató beszédében hangsúlyozta, hogy nevelésünkbe az 1871. után való francia szellemet kell vinnünk. Ennek a francia szellemnek jelszava volt: „Pár l’école, pour la patrie!“

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék