Katholikus Nevelés, 1922 (14. évfolyam, 1-10. szám)

1922-01-01 / 1. szám

XIV. évf. Budapest, 1922. január. 1. szám. \S _ j_l 1*1 IVT 1 ' rs^dLiioiiKus iNeveies Á magyarországi r. k. Hittanárok és Hitoktatók egyesületének közlönye Megjelenik július és augusztus kivételével havonkint. Előfizetési díj 50 korona, ami egy­szersmind tagsági illeték. A szerkesztőség címe.' Budapest, I. kér., Villányi-út 35. Kiadóhivatal: I., Horthy M.-űt 15. Pénzküldemények küldendők: Dr. WalterJános, IV„ Váci-utca 31. A fiúi kegyelet és hála érzelmei hatják át szivünket az elhunyt pápa fenkölt személye iránt, aki a legborzalmasabb, az egész világot megreszkettető háborúban vette ét és vitte az egyház kormányzását. Ámbár éppen a háború miatt a szo­kásos római zarándoklatok uralkodása alatt csaknem szünetel­tek s így csak kevesen láthatták személyesen és ismerhették működése részleteit, mégis sok millió lélek érezte főpapi szívé­nek kiáradó szeretetét azokban az intézkedéseiben, amelyekkel az egymással ádázul küzdő nemzetek közt a békét létrehozni, a háború borzalmait mérsékelni, a hadifoglyokkal való ember­séges bánásmódot biztosítani, hazatérésüket lehetővé tenni és sok igazságtalanul halálraítéltnek életét megmenteni igyekezett és abban a rengeteg anyagi segélynyújtásban, amellyel a betegek, az éhezők és ínségesek, kivált a nélkülöző gyermekek nyomorát enyhítette. Uralkodása mártírium volt, mert lélekben végigszenvedte a religio depopulata-t: hívei millióinak időelőtti, erőszakos halálát és oly beláthatatlanul sok lelki és erkölcsi értéknek összeomlását. Ravatalát a hívők milliói veszik körül, köztük mi is, akik imáinkkal fejezzük ki hálánkat iránta. Emléke áldott marad az emberiség szivében, mert az Úr nevében jött hozzánk. Bensőséges imában kérjük a lelkek örök Főpapját: fogadja őt örök hajlékába dicső elődei sorába és állítsa helyébe az O választottját, aki meghozza azt, amire a világnak oly nagy szüksége van: a fides intrepida-t, hogy ennek erejében újjáalakuljon a föld színe és eljöjjön s diadal­maskodjék az Isten országa. XV. BENEDEK.^

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék