Kecskemét, 1890. január-június (19. [18.] évfolyam, 1-26. szám)

1890-05-04 / 18. szám

18. szám, KECSKEMÉT, 1890. május 4. Öttömösi Magyar Imre földbirtokos. — Molnár István földbirtokos, Zemplénmegye főispánja. — Manoilovits Glisa földbirtokos. —- Mnacevic Vaso földbirtokos. — Gárdonyi Neumann Frigyes föld­birtokos, nagy kereskedő. — Nádosy Kálmán föld­­birtokos, kir. tanácsos, a baranyatnegyci gazdasági egylet aleluöke. — Fálfy Ferencz földbirtokos, kir. tanácsos és Szeged sz. kir. város polgáimestere.— Bonyhádi Perczel József földbirtokos.— Nyir-Bo­­gáthi Pscherer József földbirtokos, a felső tiszavi­­déki gazdasági egyesület aleluöke. — Dr. Pulszky Ágost földbirtokos, egyetemi tanár, országgyűlési képviselő, a nógrádmegyei gazd. egylet II. alelnöke. Simon István földbirtokos. — Skuhlits Jenő föld­­birtokos, a zalamegyei gazdasági egylet alelnöke.— Simay Ede földbirtokos. — Scitovszky János föld ­­birtokos, Nőgrádmegye alispánja, a nógrádmegyei gazdasági egylet I. alelnöke. — Szegedy György földbirtokos, cs. és kir. kamarás, a vasmegyei gaz dasági egylet alelnöke. — Sillem Ottó gróf Peja csevics Péter rumai és gróf Eltz vnkovári uradalmai­nak kormányzója. — Tolnay Lajos földbirtokos, miniszteri tanácsos, orsz. képviselő.— Gróf Teleky József földbirtokos, orsz. képviselő. — Vásárhelyi László földbirtokos, az aradmegyei gazdasági egye­sület elnöke. — Vermes Mihály földbirtokos. — Verebi Végh János földbirtokos. — Viczmándy Ödön földbirtokos, Zemplénmegye főjegyzője, a zempléntnegyei gazdasági egylet II. alelnöke. — Gróf Wenckheim Frigyes földbirtokos. — Gróf Zichy Jenő földbirtokos, valóságos belső titkos ta­nácsos, országgyűlési képviselő. — Zeyk Gábor földbirtokos. HETIVÁSÁRT TUDÓSÍTÁS. Tisztabúza Kótszerbúza llozs Árpa Zab Tengeri Tengeri bánáti Köles Krumpli Széna Szalma Szalonna kilója métermázsánkéut 11 11 11 Kecskemét, 181)0. május 2. 8.70-8.80 8 10—8.20 7 50-7 00 0 80—0.90 7 50—7.00 5.20 - 5.30 5.05 5.10 5.10 520 1.50—1.60 2.20—2.40 0.90 - 1.00 0.52—0.00 SERTESVASA R. Az első magyarsertóshizlaló részvénytársaság hetijelentést Budapest - Kőbánya, 1810. május 2. Átlagos hetiárak: magyar válogatott árú 240 -320 klgr. nebéz 48-49 kr.; 180—240 klgr. nehéz 47—48 kr.; öreg sertés 300 klgr. felül 45— 46 kr.; vidéki sertés 45 -47 kr.; romániai 00—00 kr., transi tóban: szerbiai 45—47 kr.; kilogrammonként tiszta súlyban. Eleségárak: tengeri 5 fi t 15 kr., árpa 7 fi t 20 kr. Kőbányán átvéve. SZERKESZTŐI ÜZENETEK. A szerkesztő újra azon helyzetben van, hogy szives elnézést kérjen mindazoktól, akiknek nem irt, vagy nem üzent Azt hisszük, mindannyian tudják, hogy minő nehéz Budapestről Kecskeméten szerkeszteni a lapot s azt hisz­­sziik, hogy sokan ismerik a szerkesztő igen sokoldalú el­foglaltságát, mely mellett még e héten több napot Aradon és Csanádmegyében töltött, innen küldve be a szükséges kéziratokat is. Sürgős ügyekben az illetők szíveskedjenek dr. Kovács Pál jogtanár úrhoz, lapunknak belső munka­társához fordulni. Selyem grenadine, fekete és színes (világos színekben is) 95 krtól 9 frt 25 kiig méterenként (18 féle minőségben) — egész ruhákra vagy végszámra, portó és vámmentesen megküldetnek íí. Heulieberg (cs. és k udv. szál­lító) gyári raktárából /.rieh. Minták postafordultá­val. Levelekre 10 kros bélyeg kell. 223 Felelős szerkesztő: Dr. Horváth Ádám. Kiadótulajdonos: Sziládi László. HIRDETMÉNYEK Alul irt bankezég a Tisza és i5t)U-as sorsjegyek tulajdonosainak szives tudomására hozza, hogy e sorsjegyeknek új szelvényiveit ju­tányosán beszerzi. Brachfeld Vilmos bank- és pénzváltó-üzlet, *95 M Triesli Biztosító Társaság főügynöksége. Minden doh&nytőzsdében és disz áru-üzletben­óbb szivarka-paTM a valódi LE HOUBLON FKANC7.IA OTÁRTMÁ*«T ^ CAWLEV^HENRy-TÖL ^ Főraktár: KANiTZ OTTÓ és társénál BECSBEN. * * f I * ? * * * l FÖLDBIRTOK ELADÁS. Sánta Imrének a szegedi nagy-út mentén levő, a hizlaló-teleptől mint­egy félórányira fekvő 25 hold ki­tűnő minőségű szántóföldje ked­vező feltételek mellett eladó. A venni szándékozók értekezhet­nek Vili. tized, halasi-kis utcza 62. szám alatt Sánta Imre 3,0 tulajdonossal. Építők és építtetők figyelmébe! A tavaszi idény beálltával ajánlok kitűnő minőségű Élesdi fehér Meszet, Hidraulikus Cement és Portland Cementet. Ezen árúk r.álam minden időszakban nagy mennyiségben találhatók s a legolcsóbb álban kaphatók, és bármily menáyiségben saját fo­gatommal az épitőlielyekre bérmentve szállit- 30i tatnak. — Tisztelettel ROSENBAUM ANTAL tüzelő anyagok, mész és cement raktára nngy-halasi-utcza 14. szám, a szinház mellett. // FÜRDŐ MEGNYITÁS. Van szerencsém a nagyérdemű kö­zönség becses tudomására hozni, mi­szerint a Mária város alatti till'd öliáz a t f. 1890-ik évi május 5-ikén, azaz hétfőn megnyílom. A tisztántartás­ról kezeskedem. Minél számosabb látogatást kér lyritt Pál319 hérlti. ^üÜÜih:iiÜŰüUúÚkUÜUÜi:UU;:iÜÜúKÜüi:ÜÜÜÜÜÜiiÍ£: -jca l’éii/.infó/.HcU és malmok részvényei, jjr g valamint földbirtokok is egyéb in-c== ::3 gntlnnok eladását és vételét =33 ~3S :::a =3 =33 =33 =3 ::=3 =:3 =33=:3 :::UX =33 =33::s =:3 ••«3-••3 Ujj 560 =38 titi alulírott. Jelenleg-van eladó Részvények és gépek: 5 db Sertésliizlaló gözmalmi. 5 db Féiegyházi egyesült gözmalmi. 5 db Kecskeméti központi takarékpénztári. Egy Bübey-fcle tí ló erejű gözcséplügcpp egész felszereléssel. !!:: 8= közve- Eí: Kr: Kr: s;:: K:::: K*.:: ::::: K*.:::: K='-'~ Ki”. Kr: RT. K:::: K.:::: ::::::: Ingatlanok: hold Ágasegybázán. ttz r.:r KrC::: K=tsz K= 30 hold Űrréti szántóföld. Esetleg bérbeadó. j-E e= Keresietik vételre: BT =33 =38 =33 ;:3{ 10 db Kereskedelmi ipar hitelintézet és Nép jjH::: ::=H banki részvény. jjE 3j 10 db kecskeméti gazdasági gözmalmi részv.^E =3 K== :=3 , , , f , . Kr: ;=~{ A magyar általános takarekpenztar—3 * r Kir részvénytársaság (Sípost) megbízása-giE =• tini olái'iísit különféle sorsjegyeket jj-T :::a raj ::a részletfizetésre. K=Kr Bleyer Adolf. II. tized, Szécsényi-utcza 2. szám. mmwmmmmmmmmmmmmmm :::3 ::=3 •33 =33 K=::: K::::: K::::: *31 Kr. K::::: fi A ki nem tudja, hogy a sok hirdetett gyógyszer közül melyik felelne meg leginkább betegségének, az kérje azonnal leve­­lezö-laprm Richter kiadóintezetétől Lipcsében, a ké­pekkel ellátott „A Betegbarát“ ez:mű könyvecskét. A hozzá nyomtatott hálairatok bizonyítják, hogy a művecskóben foglak jó tanácsok követése által, nem csak ozren-meg-ezren elkerülték a haszontalan pénz­kiadást, hanem még a vágyva-vágyott gyógyulást is hamar megtalálták. A könyv ingyen küldetik meg.-iÁ-3 tói -iod ( ff) Tisztelettel van szerencsénk a I. fogyasztók szives tudomására juttatni, Q hogy az általános kedveltségiünk örvendő PARÁDI VÍZ (CSEViTZE FOItftiÁS) Kecskeméten I7IBÁBT főraktáros ezégnél vaténli minőségben és mindenkor friss töltésben, jutá­nyos árért kapható. Kiváló tisztelettel Ö exceltentiájn Károlyi Gyula yrőf 306 parődi ásváníjvizfovrá.fok kezelő hivatnia. Bóka Zsigmond, Kecskemói Keil Alajos-féle Padlózat-fénymáz (Glasur) Bécsböl legkitűnőbb mázoió-szer puha padló számára. 1 nagy paiaczk ára fit 1.35 kr. — 1 kis palaczk ára 68 kr Vi aszk-kenőcs legjobb és legegyszerűbb beeresztö-szer kemény padló számára, 1 köcsög ára 60 kr., mindenkor kapható : Bóka Zsigmondiul!, Kecskemét, 948 a reform, egyház Bazár-épületében. IVóbamellszolirok nélkülözhetlen minden szabászat­hoz és nagyon czélszerü minden családnak, valamint kirakatok dí­szítésére, női-, úri- és gyermek­szabók, valamint fehér-, szövött- és divatárú-üzleteknek stb. BED­UGNÉK J -féle cs. és kir. szab. próba-mellszobor gyárából, elismert kitűnő kivitelben, legolcsóbb ere­deti gyári árakon ajánlja WALD MIHÁLY 3ii egyedüli'föraktára Budapest, VII. kér., Király-utcza 21. sz. :::i ! Jelenleg Ress János vaskereskedö l j bolt-helyisége! l-ső júliustól kiadó. | 118 Felvilágosítást ad { Molnár Pál tf i/ rí r/ if szer e s z. i i ■52 § C e ís> Q «c-kíu? h? O «C 8 IamohaiJIQ Hazánk leglceclveltebl) KHSB3SHM Lenjobb asztali- és üdüö-ilal. KWÄÄWSflH----------------------­­-------------------------------------------­X IS ISs £ savanyuvize fegyelmezve tlr*. LEISGYlüLi DKI..V egyetemi tanár ur által. enségc József főherceg aszlin rendes Halni szolga Ajánlva a bel- és kül­föld számos orvosi te­kintélyei által főleg a lélegzési-, emésztési­­szervek lmriitos bán­­taim.illái, batáso>an gyógyítja aRliacliitis-, görvély-, vese- és kösz­­' énj bajokat, ép úgy használható a tagok csiizos bajainál, gyer­mekeknél meggátolja a túlságos gyomor - sa­ván y képződést s fo kozza az idegrendszer tevékenységét. Gazdag szénsav tartalma foly­tán‘ezen üdítő savanyu­­viz a legkellemesebb íz­zel bír s borral hasz­nálva igen nagy kelet­nek örvend. Mindazon tisztelt fo­gyasztóinak, kik ezen ásványvizet akár bor ral,gy ógyczólokra, vagy tisztán mint asz 'alivizet előszeretettel használják, kérjük azt rövidítve ÁGNES-forrás néven kiszol gál­­t atni. A nagyérdemű közönségnek ásványvi­zünket szives jóindula­tában ajánlva, marad­tunk teljes tisztelettel az Á G N E S forrás kutkezelösége Mohán. Friss töltésben az ország minden gyógyszertarában, füszerkereskedésében és vendéglejében kapható. - Országos főraktár: 1! X 1 g__________________________________ ______ %WABor rat használta kiterjedt kedveltségnek örcend HgUgJ Edeskuty L., csász. és kir. és szerb kir. udvari ásvány­­viz-s/állitónál ,, liudnp >t,Erzséliei-tér 8. szitui. n äs x x x x xX Su c*, <3 5“ éa 55. 55. IC V» “tő g a* Ci a-X X X X X X X X NYOMATOTT KECSKEMÉTEN, SZILÁD! LÁSZLÓ KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék