Kecskemét, 1907. január-június (35. évfolyam, 1-25. szám)

1907-01-06 / 1. szám

Kecskemét város most átmeneti korszakban él. Ennek az átmeneti idő­nek eredménye igen kétséges. Jobbra, vagy balra dől a mi fejlődésünk, lesz-e Kecskemétből igazi, modern kulturvá- ros: ez a jövő titka. A ma nem valami biztató. Ma a haladás vajmi kevéssé érinti városun­kat. Bugac—Kecskemét egy kiváltsá­gos osztályé a gazdaközönségé és ez élvezi azokat az előnyöket, amelyek miatt a többi ugyancsak tekintélyes számú és értékű osztály háttérbe szo­rul, kulturális szükségleteit hiába kéri kielégíteni — csak vár. Várja, hogy a kizárólagos gazdasági politikát űző város hogyan fog eltérni attól az egy­oldalú várospolitikától, amely manap­ság csak a konzervatizmus bélyegét visel: magán. r\mi programmunk, melyhez kö- vetkeetesen, lelkünk minden erejével ragaszkodunk: polgárainknak a köz­terhek viselésében való egyenjogúsí­tása sa mi átkunknak: a konzerva- tizmusnak ostorozása. Igz, hogy nagyszámú előkelő a mi gazdasági társadalmunk s tiszte- letreméló annak érvényesülése a ve­zetésbe! de ennek kizárólagossága ellen kictjuk oda vétót s követeljük azt, hog; a közgyűlés, mint városve­zető orgaum, ne csak olyanokból áll­jon, kik brteskedésük jutalmául nyer­ték el a városatyái tisztséget, hanem olyanokbó is, ki érdemeket szereztek Kecskemévárosának kulturális fejlesz­tésében rrnden párttekintet rr.eílőzé- vel. Sokan hiányoznak a közgyűlés­ből, kik túeszik magukat a fejbólin- tással mindtit megszavazó várospoli­tikán s olya eszmék hívei, nelyek szolgálják Kcskemét összes polgárai­nak érdekét. Erős reformot a iagvá- hsztásban: a ri jelszónk. Rekonstruálni ^ fell a közgyüést s olyan színvonalra melni, melybrn nem az önös érdek- I iolitika irányitji a várost, hanem egye- iül a közjó, a közérdek, melyet meg cell védeni minien protekciós metlék- •;ekintettől. Ez programmunk egyik sarkalatos tétele Szakítsunk a gazdasági politiká­val! Olyannal, melyről ki van statisz- I tikailag mutatva, hogy holdanként 70 j fillér, mondd hetven fillér jövedelmet j hoz. S ha már benne vagyunk s ha már csak idővel lehet vele szakítani, úgy helyes irányba kell terelni, gazda­ságilag jövedelmezőbbé tételére kell törekedni, mert könnyen belátható, hogy az ilyen gazdálkodás mire vezet. Tehát vagy eladni a földeket s más kulturális, de egyúttal jövedel­mező vállalatokba fektetni a pénzt, vagy intenzivebbé tenni a gazdálko­dást azáltal, hogy e téren is a mo­dern gazdálkodással egybekötött föld­kezelés kellő jövedelmet biztosítson a városnak. A kultúra terén hátramaradtak vagyunk s csak ismétlésbe bocsátko­zunk, ha kérdjük, esdve kérjük, vájjon mi lesz a kultúrával — nevezetesen: mi lesz a közkórházzal ? tesz-e lépéseket a város az is­kolák államosítása ügyében, mely kü­lönösen a pusztai tankötelesek szem­pontjából oly felette fontos; a vízvezetékkel mi lesz? A tífusz, a difteritisz tizedeli a rossz ivóviz miatt a város lakosságát; a lakás uzsora megszüntetésére megteszi-e a város a kezdeményező lépéseket, különösen olcsó bérházak felállítása által; a kofagarázdálkodást, ezek rabló­hadjáratát a fogyasztóközönség ellen meddig fogja teljes tétlenül nézni a város ? az élelmiszer hamisítók galádsá- gait végre is vonják-e kellő ellenőr­zés alá? a tüdővész leghatalmasabb elő­mozdítója: a nyári por alkalmával vájjon a locsolást városszerte meg­kezdik-e? mi lesz az általános közvilágí­tással ? lesz-e kulturpalotaj? stb. stb. mind olyan szükségletek, melyeket egy fej­lődő városnak egészséges politika mellett nem szabad mellőzni. A mi törekvéseink mögött áll egy Lapunk mai száma 8 oldal. lelkes, nagyszámú irói gárda, Kecs­kemét város intelligens társadalma s általában mindazok,. akik megérteni tudják, hogy már tenni kell valamit a város érdekében s fel kell rázni abból a letargiából, melybe az elődök könnyelműsége nyomán szinte bele­csontosodott. A „Kecskemét“ ezt az irányt szolgálja lelkes buzgalommal, igaz odaadással. Ennek a szolgálatában már megkezdte tollal vívni a harcot a maradiak ellen. A polgárok összeségének érde­kében munkálkodunk. Támogat törek­véseinkben közönségünknek nagy pártfogása, melylyel — különösen az utóbbi időkben^— megajándékozott ben­nünket. Kérjük továbbra is e nagy­becsű támogatást, mely diadalra vezet minket azon az úton, melynek végcélja a haladás és Kecskemét vá­rosának kulturális fejlesztése és európai színvonalra való emelése. Nemzeti kultúra. Éljünk önerejünkből. A kultúra a szellemi szabadság terü­lete. A kultúra a versenyképesség területe. Itt védvámokat nem lehet felállítani. Itt a szellem ereje megy hóditó útjára. Hata­lommá itt csak a műveltség fajsulya, ereje, mélysége és terjedelme lehet. Vagy bir egy nemzet kultúrája oly erővel, hogy béltartal­mával hódit, vagy nem bir ezzel a mély­séggel és erővel: akkor a kényszereszközök, mint korhadt pillérek dőlnek ki mellőle. Mint történeti nemzet, lelkünk melegével őrizzük alkotmányunkat és minden avatat­lan kéz beavatkozása elől, ha szükséges életünk feláldozásával védjük annak bizto­sítékait. Ragaszkodunk történeti jogainkhoz, mely minket magyarokat a haza földjéhez fűz és az állam magyar jellegét óvja. Becsü­lésben tartjuk, sőt föltétlenül megkívánjuk a törvényhozási és kormányzati eszközök­nek alkalmazását is, melyek a magyar kul­túra feltételeinek megalkotásában és töké­letesítésében segítenek. De óva min­denkit, hogy semmiféle tö- kormányzati intézkedést, ke kultúra területén egyolda> n entőeszköznek m , y .j i&zz MtaM n4: 'W, i Kecskemét, 1907. Január 6. Vasárnap. II. (XXXV.) évfolyam. 1-ső szám. Szerkesztőség: Kiadóhivatal: ¥., Hagykőrősi-uteza 15. siám. B EB BMQ ^pSRfc 113 iff I11IS1 |ifi JH BBB BHB9 IV., Nagykörösi-utcza 15. szám. A lap szellemi részét B eSS H |g| §g jA? ftp J9B B > B Előfizetési pénzek illető közlemények ide kül- jjjjpffp H jjjjpggg I Bgg B és hirdetési dijak ide kül- , Előfizetési ára: B BL_p_ BLJp BL J# l|j Ifi ffL^. B Wf B 9 Előfizetési ára: Egész évre . . 10 kor. B n B W B B Egész évre . 10 kor. Félévre .... 5 kor. Félévre .... 5 kor. Laliim ára mmT Kecskemét város közügyéit szolgáló hetilap, Megjelenik minden vasárnap reggel. ‘7m m 20 l\h ff*, ^teendőink. g|§ — Karcolatok, elmélkedések. —

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék