Kecskeméti Napló, 1913. augusztus (2. évfolyam, 178-202. szám)

1913-08-01 / 178. szám

Andrássy-párt. Pártoknak egyes személyekről való elnevezése még akkor sem szerencsés, ha az illető egyéniség korszakot jelző nagy talentum és karrakter. Az And- rássy-párt nevet tehát — noha az egyéniség kiválósága, hivatottsága arra, hogy jegecesedési pontul szolgáljon, — nyilvánvaló — csak szükségből hasz­náljuk. Addig, amig a zászlóbontás meg­történik s az uj párt programmját sze­rencsésen kifejezésre juttató uj névvel veszi át hóditó szerepét, hogy rövide­sen átvehesse a Tiszáék kezéből a tör­ténet logikája szerint kieső hatalmat. Az egyelőre Andrássy-pártnak nevezett alakulásnak szükségét érzi az egész po­litikai közélet. A függetlenségi-párt önmaga kom- promittálása, ismét gyűjtött erkölcs tő­kéjének eltékozlása nélkül még akkor sem vehetné át a hatalmat, ha ismét abszolút többségre jutna. Az ut egyen- getésére, az érvényben levő közjogi ala­pon lehetséges morális és politikai nem- zet-megujhódás biztosítására még eb­ben az esetben szüksége volna az or­szágnak. Az alakulásban levő pártszervezet szükségszerűsége mellett van egy ne­gativ bizonyitékunk is: a kormány ki­tartott, nyíltan vagy félig nyíltan pros­tituált sajtójának hadakozása az uj ala­kulás ellen. A váltógazdaság mellett nyíltan szónokló kormányemberek em­berei leszólják a kormányzásban őket felváltható possibilis alakulást. Mert fél­nek tőle, Mind az, amit ők félnek, az országnak abszolút jó. Mert abszolút rósz, amit tesznek. Lehetetlen, hogy a nemzet kóros álma tartós legyen, hogy észre ne vegye az örvényt, melybe, ha nem ébred, Ausztria itteni kirendeltsége által bele- taszitja. A munkapártnak nevezett szükkörű gyülekezet a császár pártja, a „monar­chia másik felének“ magyar kirendelt­sége a magyarság álorcájában. Ezzel szemben az Andrássy-párt a nemzet possibilis pártja lesz. Egy nemzet ellen idegen érdekeket szolgálni még akkor sem lehet, ha a nemzet, miként ma a magyar, el van áléivá. Mert vannak a nemzetnek ébre- dezői, akik hatalmas erőt képviselnek, ellent állnak és egyenlő fegyverekkel is győznek. Ezért kell majd az egyenlőtlen fegyver, a becstelen eszköz: az örö­kös korrupció és az erőszak, egész idegen hatalom, idegen érdek fegyveres erőszaka. A Tiszáék uralma az intézménye­sített korrupció és az erőszak rákfenéje megemészti, elhalásra kényszeríti a nem­zetszervezetet. Olyan közismert igazság ez, melyet napjainkban épen a szerencsétlen török nemzet pusztulása igazol. Az Andrássy pártja tehát, midőn a közélet megtisztítását, a jogrend hely­reállítását veszi elsőnek programmjába, alapvető, nemzetmentő munka végzé-' sere hívja fel a nemzetet. S mert ilyen nagy dologról van szó, a hatás elma­radhatatlan. A nemzet életösztöne fogja megnövelni, a köztisztesség és közerkölcs jegyében a kormány átvételére képesí­teni az uj pártot. Nagy hivatása lesz másodsorban a pártnak közjogi alapon biztosítani a nemzetnek azt, ami becsületes, komoly erőfeszítéssel biztosítható s utat nyitni bent a demokratikus fejlődésnek a jog­kiterjesztés és a szabadságjogok kifej­lesztése által. Miként fogja a párt ezeket a nagy feladatokat megoldani, ezek olyan rész­letkérdések, melyek a pártalakulás alkal­mával nyernek majd szabatos formu- lázást. Az ország értelmiségének nagy többsége, miről az ellenzéki újságok nagy elterjedtsége teszen bizonyságot, ellenzéki. Az uj párt van hivatva arra, hogy azokat az ellenzéki egyéni ener­giákat, amelyek a függetlenségi pártban nem egyesülnek, egyesítse s a nemzet érdekében nagy munka végzésére elő­készítse. Leszállítják a kamatlábat? Pénzügyi körökben az a felfogás az uralkodó, hogy a balkáni háború okvetlen lokalizálva marad. Ennek folytán az egész kontinensen megenyhültek a viszonyok, a pénzvilágot nagy optinizmus szállta meg és általában mindenütt várják a további ja­vulást. De ennek a javulásnak útját állta az angol és a német birodalmi bank, amelynek vezetősége elhatározta, hogy bár tagadha­tatlan az igények redukciója, a rátamérsék­lés még nagyon korai volna, mert a kül­politikai helyzet tisztázódását akkor be is kell várni. Természetes a külpolitikának ez a nagy szerepe a kontinens pénzviszonyainak át­alakulásában, de éppen ezért kétkedve fo­gadjuk a hirtelen fordulat hírét. A balkáni helyzet olyan bizonytalan, hogy maga a diplomácia is csak a hírek után ítél, lehe­tetlen ilyenkor tudni a jövőt és céltalan egy dolog minden külpolitikai jóslásokba bocsátkozni. Ma csak a mai hírek mértékadók, hol­napra jöhet a nem várt fordulat. így tehát kissé korai még az örvendetes megenyhülés hire a pénzpiacon, bár kétségbevonhatatla­nok egy elkövetkezendő javulásnak az elő­jelei. Ám a pénzügyi helyzet mostani stá­diumában még nem forrott ki annyira, hogy a hosszú válságos idők után a régen várt kamatmérséklés bármely nyugati állam jegy­bankjánál megtörténhessen, igaz az is, hogy a magánkamatláb is azonban többnyire csökken. Londonban már 4, Berlinben 4 és fél szá­zalék, ami egymagában is csalhatatlan jele annak, hogy a nyári évad derekán a hitelt kereső közönség kisebb igényeket támaszt a nemzetközi jegybankok iránt, de ez még korántsem kényszerítheti a pénzvilág veze-* tőit arra, hogy újabb balkáni komplikációk lehetősége előtt a bankráta leszállításával kedveskedjenek a publikumnak és egyen­gessék a külföldi államok számára az arany­kivitel útját. Előfizetési ár: ^ fÉ % fk) # ^Előfizetési ár: Helyben házhoz hordva: bHjröfjP Uitíébie (.«Ián lákvr Egész évre 8 kor. — f. p|i JPtesGíli^ fffjHg'lll Ili I Egész évre 14 kor. — f. Félévre. .4 . - . gj l|l m ff ff ff ffF®- ü U félévre ■ 7 • "• Negyedévre 2 , — „ Jp ^ 1§| Hl ܧ Negyedévre 3 ,50. Egyes szám ára 2 fillér. Vasár- és ünnepnapon 4 fii', ÜSk p i % Megjelenik minden nap délután §i lp lJÜU telefonszám: 274. vasár- és ünnep nap kivételével. IC Szerkesztőség és kiadóhivatal: ||1 llk -H 5L ,Jpr II Előfizetéseket és hirdetéseket Kecskeméten, III., Arany János-utca 6. szám. ^0 iSß felvesz mindennap a kiadóhivatal bejárat a Széchenyi-tér felől is, a katholikus H és Szél Nándor bérház második kapuján át. V könyvkereskedése, Szabadság-tér 2. szám. Felelős szerkesztő: POPITY JÁNOS Dr, Független politikai napilap. Laptulajdonos és kiadó: ____________________________________________________°°________ ________K K a KECSKEMÉTI NAPLÓ lapkiadó társaság. II. évfolyam, 178. szám Ára z miór. Péntek, 1913. augusztus 1. nc\| [ \\J augusztus hó 2-án, este Elsőrendű műsor* fél kilenc órakor tartja — 14 attrakció* Z CIRKUSZ mennyitfl disz elb'adását

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék