Kecskeméti Napló, 1915. január (4. évfolyam, 1-25. szám)

1915-01-01 / 1. szám

Összeomlottak az orosz támadások. Budapest, december 31 (Hivatalos) A Kárpátokban Csapataink az uzsoki szorostói északra támadtak és több magaslatot elfoglaltak. A lupkowi szorostól északra ellentámadásunk­kal az oroszok előrenyomulását megállítottuk. Tovább nyu­gatra az ellenség gyengébb erőkkel egyes átjárókat megközelített. Gorlicétől északra, Zakliczyntői északkeletre és a Nida alsó folyásán az orosz támadások, súlyos veszteségük mellett, összeomlottak. A Tomasowtól keletre és délkeletre fekvő területen a szövetségesek előrehaladtak. A balkáni hadszíntéren a szerb határon nyugalom van. A montenegróiaknak az Avtovac mellett fekvő Gat és a Trebinje mellett fekvő Lestva ellen intézett éjjeli támadá­sait visszautasitottuk. Höfen, altábornagy a vezérkar főnökének helyettese. Varsóért folyik a nagy harc. Berlin, dec. 31. A német főhadiszállásról jelentik : Kelet-Poroszországban az orosz hadsereg-lovasságot Pilkallenra visszaszorítottuk. Lengyelország Visz- tula-jobbparti részében a helyzet változatlan A V sztula nyugati partján a tá­madást a Bzura szakasztól keletre folytattuk. Egyébként a harcok a Rawka szakaszánál és attól keletre, valamint Inow odztAl és attól délnyugatra tovább taranak. Külföldi híradások úgy tüntetik fel, mintha Lowic és Skierniewice nem volnának birtokunkban. E helységeket már több mint hat napja elfoglaltuk. Skierniewice messze arcvonalunk mögött van. Legfelső hadvezetöség. A llamlriai helyzet. Berlin december 31. A Nieuporttól délkeletre fekvő St. Ge­orges majorért, amelyet egy meglepő támadás folytán ki kellett ürítenünk, még folyik a harc. Vihar és felhőszaka­dások Flandriában és Ézsak-Franciaországban mindkét fél állásaiban károkat okozott. Különben a nap az arcvonal egyébb részein általában nyugalomban telt el. Legfelső hadvezetöség. Angol hajók pusztulása. London, dec. 30. A Times jelenti dec. 29-iki kelettel Tegnap 4 angol hajó aknába ütközött és elsiilye.lt, t. i. a Limaria gőzös, a Gén nevű kis gőzös és 2 halászgőzös. Karácsony óta az Északi-tengeren 8 hajó ütközött aknába és mind a 8 elsülyedt. Hajnal hasad az ó-év sötét ég boltján, uj esztendő hajnala. Tehát az időt a zugó viharok sem állíthatják meg. Tovább és tovább gördül fürge kerekein és cikkázzanak bár, az ágyuk villámai, dörögjenek mértföldre halló detonációk, vagy hatalmas torlaszok emelkedjenek a lerombolt falvakból a győzelemért áldozatul hozott holttes­tekből, az idő meg nem áll egy pil­lanatra sem. Sem csodálkozni, sem könnyezni nem ér rá a világ szörnyű- séges tragédiája fölött, hanem rohan tovább és mindig tovább. Azért-e, hogy még sötétebb világokba vezesse a vele együtt haladó emberiséget, vagy azért-e, hogy messze hagyva a jelen idők borzalmait, egy jobb kort derűsen föl ránk, mely után „buzgó imádság epedez százezrek ajakán.“!! Mély szorongó érzések lepik meg szivemet, ha arra gondolok, hogy kezd­hetjük megint azt, amit az imént hagy­tunk abba: az esztendőt a sorsnak bizonytalansága fölötti tépelődéseinket, a világháború annyi való és suggerált megpróbáltatásait Kezdhetjük megint élőiről. Vájjon lesz-e rá elegendő erőnk ? Sőt talán majd mást is kezdhetünk, a mit eddig még nem próbáltunk. Még nagyobb nyomorúságot, még több nélkülözést, több szenvedést, több ál­dozatot. Nem tudjuk, hogy az uj esz­tendőbe is áttörő világháború a ke­serveknek milyen uj és szomorúbb fajtáival ismertet meg bennünket. Oh nagyon hosszú egy esztendő az áté­lésre, különösen, ha számot vetünk vele, hogy csak az elmúlt félesztendő a századok örömét és bánatát ismer­tette meg velünk. Mi történhet most egy egész év alatt ? Vagy legalább csak az első fele alatt, a melyben ki­zárólag arra vagyunk utalva, a mit az elmúlt félév meghagyott? Nem-e kell majd erős harcokat vívnunk a nincset- lenséggel, úgy mint katonáinknak az ellenséggel ? Nem ritkitják-e majd meg ragályos betegségek a mi sorainkat, mint az ellenséges tűz hős katonáinkét ? És lesz-e hozzá erőnk ? Győzünk-e itthon és a dúló harcokban ? A most kezdődő év talán biztos feleletet fo­gadni a nagy kérdésekre, azért tiszte­lettel állom meg küszöbén és eddig && Előfizetési árak: . i-i-l • */ Megjelenik minőén nap délután Jf.lyben házhoz küldve: Vidékre postán küldve: lÜggeflen pölltlkdl ““ vasár- és ünnepnap kivételével. — Egész évre . . Jt. 12.... Egész évre . . Jt. 16.... S z erk es ztöség és kiadóhivatal: \ Fél évre .... 6 __ Fái évre .... 8— £rany Jáncs-uica 6. sz. — Telefonszám: 274. V. , >/y fiSS* ■ ^ *”""*.*•* rehlös szerkesztő: DlOSZEBJfy JÓZSEF ^ Kárpátoknál megállítottak az oroszokat! Hajnalhasadás. «SS/ IV. évf 1. S2. <flra 4 fill Péntek Kecskemét, 1915. januánl

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék