Kecskeméti Napló, 1915. február (4. évfolyam, 26-48. szám)

1915-02-02 / 26. szám

Tftzér^égi'ank sikere Budapest, február 1. (Hivatalos) A Dunajec és a Nida mentén tegnap a tüzérség mind a két oldalon élénk tevé­kenységet fejteti ki. Tüzérségünknek, ame'y az utóbbi időben már több Ízben jó eredménnyel tüzelt, tegnap is sikere volt. Az ellenség néhány lövészárkot leghevesebb tüzelésünk közben kiürített. Orosziengyeiországban az arcvonal többi részén is időnként ágyuharc folyt. A Kárpátokban a nap nyugottabban telt el. Az erdős hegységben néhány, közvetlenül a szorosmagaslatoktól északra fekvő állásért még folyik a harc. Höfer, altábornagy • a vezérkar főnökének helyettese Harcok Arras korul Beriir, február l Nyugati hadszíntér: Flandriában tegnap csak tüzérségi harcok folytak. Cuinchy-nél a labassée bethunsi úttól délre, valamint Carencynél (Arrastól észak­nyugatra) a franciáktól egyes lövészárkokat elfoglaltunk. Keleti hadszíntér: Ä kelet-poroszországi határon nincs semmi újság. Lengyelországban Borzymownál, Lowictói keletre az oroszoknak egy ellenünk intézett támadását visszavertük. Az olaszok Malta megszállását követelik A Kambana jelenti Rómából: Olaszországban lénye­gesen lanyhul a háborús hangulat. Ellenben mindinkább és mintítöbben azt követelik, hogy Olaszország száll ja meg Malta szigetét, melynek lakossága olasz. Ez igen fontos Olaszország számára. Malta a Sziciiiából Tripoliszba vezető utat uralja. A deli harctér A bolgár kormány tiltakozik a szerb határincidensek miatt Szófia, február 1. A Bolgár Tá­virati Ügynökség a kővetkezőket je­lenti : Az a tömeges incidens, mely a szerb-bolgár határon játszódik ie és amelyek közben szerb katonák szerencsétlen macedóniai menekülőkre lövöldöznek, akik bolgár földön keres­nek menedéket, a közvéleményben nagy izgalmat keltenek, melynek még komoly következményei lehetnek. A legutolsó incidensek egyikénél egy csoport menekülőt, köztük egy Roiran városból való asszonyt a szerb kato­nák, akik vakmerő módon átlépték a határt, bolgár földön elfogták és két embert, akik a menekülőket kisérték és védelmezték, agyonlőttekk. A bolgár kormány a szerb követségnek erélyes hangú tiltakozó iratot küldött. Az el­fogott menekültek kiszolgáltatását kö­veteli, mert ezeket minden nemzet­közi jog ellenére bolgár területen fog­ják el, követelik továbbá a bűnösök példás megbüntetését. Egyre komolyodnak az idők. A most folyó világháborúsok meglepetést hozott A lehetetlenségek lehetőségekké lettek. Amint már ismeretes, a német tengeralattjáró hajók megkezdették Anglia blokádját. Ki hitte volna ezt még csak néhány nappal is ezelőtt Anglia, mint a tengeren a legnagyobb hatalom, már a háború elején az egész világ előtt kijelentette, hogy a tengeri hadereje hamarosan végezni fog a német haditengerészettel és ha más nem is, az éhség fogja kénysze­ríteni, hogy békét kérjen, ami örökre megbénította volna világhatalmi állását. Az angol újságok kövér betűkkel hir­dették az angol admiraütás határoza­tát, amelylyel kimondotta Németország blokádját. Vájjon nem tünik-e föl előttünk paradoxonnak, hogy most, a hatodik hónap végén, Németország mondja ki Anglia blokádját ? Hogyan történhetett ez meg ? Vájjon legyőzték ! e az angol haditengerészetet? Ezt állítani nevetséges lenne. Az I angol haditengerészetet még nem j győzték le és még ma is a legnagyobb | hatalom a tengeren. A katasztrófák, meiyek Valparaisonal, Hoek van Ho- landnál, az Északitengeren, az Ír par­tokon és a La Manche csatornán érték, az angol tengerészetre még nem mértek, halálos csapást, ha je­lentősen meg is gyöngítették. Az ok egészen más, amint azt a német lapok Írják. Az angol haditen­gerészet nem meri magát arra eltökél­ni, hogy teljes flottájával a német vi­zekre hajózzon és ellenfelét harcra kényszerítse. Nem meri, mert az eset­leges szerencsétlen eredmény Angliára végzetes katasztrófát jelenteni, amely megfosztaná majdnem a félvilág fölött gyakorolt hatalmától. Ilyen esetle­gességek pedig nincsenek kizárva. Ezt legkézzelfoghatóbban bizonyítja az 1866-diki tengeri ütközet, amikor az osztrák „halászbárkák“ tönkreverték a modern olasz páncélosokat. Másrészt meg az egész La Manche csatorna és környéke tele van angol és német | aknákkal. Anglia meggyőződött erről j az Audacius és több más hajójának pusztulásával. És amig Németország­IV. évf 26, sz. zfíra 4 fill. Jíedd Jiecskeméí, ISIS. február* 2. Előfizetési árak: <— . i-j-l • ■! Megjelenik minden nap délután Melyben AázAoz küldve: Vidékre postán küldve: Független polifinai napilap — vasár- és ünnepnap kivételével. —­Egé82 évre 7H. 12 __ Egés2 évre . . Jí. 16__ c)26rR6S2fÖsé@ 6 S RldQOniVdfdl hói évre ...» 6.— Fél évre ...» 8— /Irány János-utca 6. sz. — Telefonszám: 274, Negyed évre ■ . i._ Megyed évre . .4 Felelős Szerkesztő I DlÖSZEG Jf[J JÓZSEF " , ~~ Egy szám 4 fill. Egy szám 4 fIII. u a „/(EüS/fEcMETI/f/JPLu lapkiadó tarsasag.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék