Kecskeméti Napló, 1915. március (4. évfolyam, 49-73. szám)

1915-03-02 / 49. szám

i r Elöfi2etési árak: r- . , , , ,, Megjelenik minden nap délután Melyben házhoz küldve: Vidékre pestén küldve: Ü Q QCll Cít fiCi !l l RS l H 8ß li 8 fi “ vasár- és ünnepnap kivételével — /Egész óv r 9 * J{. 12 _ Egész évre . . Ji. 16_ §ZGrlz3SZfÖSGQ G S Rlduohl\?dtdl Ml évre . . . „ 6 Fél évre .... 8 dIrány János-ufca 6. sz. Telefonszám: 274. Mgyedévra . J._ Megyed évre . 4 Felelős Szerkesztői DlOSZEGJflJ JÓZSEF “ “ Egy szám 4 fill. Egy szám 4 fill. a a „M E G § M EM E TI JídtPLO lapkiadó tarsasag IV. évf 45, sz. Ura 4 fill. Jiedd Jíecskeméf, 1S'I5. március 2. Tüzérségi harcok Galíciában Küzdelem a Dnyeszter mentén Hivatalos. Lengyelországban és Nyugat- Galiciában lényeges dolog nem történt Csupán tüzérségi harcok voltak. Ä kárpáti arcvonaion5 Wyszkow környékén és DnyesztertőS délre folytak harcok. A helyzet az utóbbi napokban nem változott Höfer, altábornagy n vezérkar főnökének helyettese. Japáni ás kínai-(telepítek tárgyalása London, febr. 28. A Times jelenti Pekingbö! február 26-iki kelettel: — Ä japáni és kínai delegátusok mai kon­ferenciáján a japánok késznek nyilat­koztak arra, hogy néhány, később meg­állapítandó fontos helyet nemzetközi ki­kötőnek dekoráljanak A Shangtungra vonatkozó három pont elintézésének el­halasztásába belementek. Azt hiszik, Japán be fogja látni, hogy kívánatos e kérdések letárgyaiásáí a háború utáni időre halasztani. Kina azon követelései, amelyeket Japán megtagadott, Csingiau visszaadására vonatkoztak, amelyet Ja­pán állítólag megígért Ugyanígy ál'itó- téieg megígérte a megszállott csapa toknak, valamint a vasutak és távírók őrzésére küldött csapatok visszavonását. A japán delegátusok azt sürgették, hogy Kina ismerje el Japán kü önleges hely­zetét Dél-üfíadzsuriában és Mongoloia keleti és középső részeiben. Oroszok tilos harcmodora Becs, március 1. (Hivatalos) Az orosz Siarcmőd! jjeiemzésére felemlítjük, hogy az utóbbi időben az orosz katonák nők­nek öltözvén, jé megfigyelő pontokról tüzeltek csapatainkra. Az álruhába való öitözésnek eddig nem gyakorolt módja, mellyel az orosz sereghez tartozók női ruhába öltözve, igyekeznek az ellenséget megtéveszteni, bizonyára nem szolgál dicsőségükre. A női ruhában levő elfogott orosz katonáknak ez a hatiicsel nem fog dicsőségére szolgálni. Természetes, hogy minden ellenséges katonát, aki nem méltó ruhában kezünkre esik, agyonlövünk. A hatiseregfőparancsnokság. Angol hajók pusztulása Újabb angol hajók pusztulásáról, egyesek eltűnéséről hoz hirt a távíró. A blokád csöndes, egyenletes pusztító munkája folyik tovább. Ennél is fon­tosabb az angol munkások mozgalma, akik pedig számos hadiszert is készí­tenek, nagy mértékben terjed. Az an­gol minisztertanács foglalkozott az Egyesült Államok jegyzékével A ha­józást fokozatosan bénítja, hogy azok a hollandiai tengerészek, akik, eddig angolországi hajójáratokat láttak el, szintén sztrájkba léptek, Hogyan süssük a háborús kenyeret ? Ma lépett életbe a kormánynak egy rendelete, mely kimondja, hogy a pékek csak oly kenyeret fogadhatnak e! sütésre, mely a törvényesen előirt keverék lisztből készült. Igen sokan panaszkodnak, hogy a kenyér 50 szá­zalék keverék liszttel igen nehéz és nem kell úgy, mint kellene. Nagyon aktuálisnak tartjuk ha e helyen meg­ismertetjük olvasóinkaí, hogy hogyan is kel! azt sütni. Erre vonatkozólag egy budapesti szakember utasítását idézsük, melyeket egy fővárosi lap­ban olvastunk. Az utasítása ime itt következik: — A kukorica és búzalisztből készült kenyér nagyon egészséges, jóizü és élvezetes kenyér akkor, ha eltudják készíteni. Miután ez a kenyér nem úgy készül, mint az eddigi, nem fog ártani, ha a háziasszonyok megjegyzik j maguknak az uj kenyér készítési mód- I jái. Ennél a kenyérnél az a fontos hogy a tésztát nem szabad egészen meg kelni hagyni és legfeljebb öt százalék burgonyát lehet keverni a liszt közé. Az ötven százalék kukorica és ötven százalék búzalisztből készült kenyeret egyébként igy kell elkészíteni: A kovászkészitéshez valamivel ke­vesebb élesztőt keli venni, mint a buzakenyérnél és ügyelni kell arra, hogy az a viz, amelyben az élesztőt feloldják, ne legyen se meleg, se lan­gyos, hanem hűvös legyen. Ha a ko­vász készen van, nem szabad engedni hogy túl keljen, rendes kelés után j kell megdagasztani is dagasztani és ; dagasztás után fél óráig pihenjen a tészta. Ha a félóra elmúlt, ki kell szaggatni a tésztát, de — és ez a legfontosabb ! -— kiszakitás után nem szabad azt teljesen meg kelni hagyni, hanem félig meg kelve kell elvinni a sütödébe. Ha igy készítik eí háziasz- szonyaink a tengerilisztte! kevert ke­nyeret, akkor, az nagyon Ízletes lesz. — Miután ez esetleges kukorica­hiány miatt meg fogják engedni a | búza és árpaliszt keveréséből készült | kenyeret is, nem árt, ha ennek a ké­szítésére is kioktatjuk a közönséget.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék