Kecskeméti Napló, 1915. június (4. évfolyam, 123-146. szám)

1915-06-01 / 123. szám

Przemysl korai szűkül a körülzáró gyűrű Első lövésre megfutamodtak az olaszok. Budapest, május 29. (A K. N. eredeti távirata.) Lubaczowka alsó folyásánál éjjel egy erős orosz támadást, amely kézi- tusára vezetett, visszavertünk. Az oroszoknak Saniawornál és ettől lefelé a Sanon megkísérelt átkelése már kezdetben kudarcot vallott. Santól keletre a helyzet változatlan. Nehéz tüzérségünk a Przemysl—Grodeki vonalat Medykánál tűz alatt tartja. A hatodik hadtest csapata e hó 27-én újabb 8 OFOSZ ágyút ke­rítettek birtokukba. A Przemyslt körülzáró vonalat északról és délről a szövetséges csapatok szükebbre vonták. Dnyeszter mentén és ettől délre a harcok tovább folynak. Pruth vo­nalán és Orosz-Lengyelországban semmi különös sem történt. Délnyugati hadszíntér: Az olaszok a Folgaria Lavarone fennsíkon levő erődeinket újabb ágyutüz alá vették. Ellenséges osztagok Cortinába bevonultak, biztositó csa­patainknak azonban már az első ágyulövésre megfutamod­tak. Karinthia határán semmi sem történt. A partvidéken az ellenség a Görztől északra elterülő magaslatokon nem folytatta támadását Monfalcónénál Isonzón való átkelési kísérleteit járő­reink könnyűszerrel meghiúsították. Höfer altábornagy, a vezérkar főnökének helyettese. Az orosz támadások visszaverése a Strij vidékén és Jaroslautól északkeletre Berlin, május 29. (A K. N. eredeti távirata) Jieleti hadszíntér: Nagy főhadiszállás jelenti: Illokynál, 60 kilóméternyire Fibautól, dél­keleti irányban lovasságunk néhány ellenséges osztagot északi és északkeleti irányban visszavetett. Dubissa mentén egy kisebb osztag Szawdyniky helységet, meglepő orosz támadással szemben, kénytelen volt feladni, négy ágyú jutott az ellen­ség kezére. Beérkező erősítéseink azonban visszafoglalták a falut és vissza- üztük az ellenséget. Szawle környékén ellenséges támadásokat visszautasítottunk, az el­lenség súlyos veszteségeket szenvedett. Délkeleti hadszíntér: Luvacovka alsó folyásánál, Jaroslautól északkeletre, valamint Stryj vi­dékén levő német csapatok ellen intézett orosz támadások alkalmával az el­lenség súlyos veszteségeket szenvedett. , 263.000 orosz fogoly májusban. Bécs, május 31. A Reichspost mai száma az osztrák és magyar vezérkar úgyszintén a német hadvezetöség jelentései alapján kimutatja, hogy a szövetséges hadsereg május havában összesen 260.000 oroszt fogtak el, 231 ágyút és 478 gépfegyvert zsákmányolták. A foglyok közül 229.000 a galíciai harctéren a többi a lengyelországi és az északoroszországi harctéren került fogságba. R kultúra. Az Isten büntetése utoléri az arra érdemeseket, igy a szószegőt, a hami­san esküvőt. Nem egyszerre sújt; ad alkalmat a mázzal bevont „kultúrának“, hogy ez a brigantinál' is kezdődjék; módot nyújt hosszú időn át, hogy az utolsó szegény napszámos lelkében gyökerezzen meg, hogy ez a sokszor hangoztatott igazi kultúra legyen a fé­szek, melyből a vallás igazi átérzése, a kölcsönös felebaráti szeretet, az igaz­ság, a jog és az erkölcsök minden faja kikeljen, hogy az „ember“ elne­vezés a tiszta lelket, az istenfélő, ön­zetlen, jogot tisztelő s szavát tartó lényt jelentse, nem pedig a külső kulturmázzal bevont gazt. Mert a „kultur“-emberek között sok a gaz? Micsoda frivol felfogás az, hogy az ember akkor is kulturember, ha szó­szegő ! Micsoda undorító kulturember az, ki felebarátját azért megcsalja és nyúzza, hogy saját zsebeit megtömje, mi az az ember, aki belsőleg az ér­telem nélküli vadállatnál is nagyobb bestia, mert önzését felebarátjának jogtalan megnyomoritásáva! is kész elérni. Kit illet meg e szó : kulturem­ber ? Hiszen kultúra nélkül is igazi ember lehet az ember, ha csak azt a természeti parancsot tartja be: érd be ! azzal, amit becsülettel, felebarátod megkárosítása nélkül tisztes munkád­dal szereztél. Mert mi a kultúra, ha nem maga a jog, igazság, erkölcs, vallás, istenfélelem ? Vájjon kulturem- berek a bakancscsalók, a hires szállí­tók, a finom gavaliérizü ügynökök, kik csalnak, vesztegetnek, árusítanak, ha­zudnak, hogy pénzük legyen, hogy a „körökben“ velük kezet szorítsanak a becsületesek ? Vájjon a vagyon, hát még a gálád és csalárd módon szer­zett vagyon kulturképessé tesz? Kul- turember-e D’Annuzio, ki idegen ara­nyakkal árusítja véreit, ki drámairó I létére a kulurbrigantik legelsője lett E nehéz időkben, melyekben a I „kultur“ államok ránk törtek, — most, í midőn a perfidia nagy mesterei, az is- j tentelen olasz nagyságok, a mi két- j szinü szövetségeseink mérhetlen kap- I zsiságukban — förtelmes ürügyek ! alatt nekünk rontanak, e megfizetet Előfizetési árak: r-~ . . , , ,, .Megjelenik m ináén nap délután Xelgben házhoz küldve: Vidékre postán küldve: lÜQQQtlQn pOlllIRdl Rdpildp “ vasár- és ünnepnap kivifélével, ifiéi ivre ; ' X. 12.- Egész évre . . X. 16— $ <=> Z 8 r k 6 S ZtÖ S 6 g ÓS kiadó hivatal Hl ivre .... 6 Fél évre .... 8 JIrány János-utca 6. sz. — Telefonszám: 27k. JT.fged évre . J._ Jfegged évre . 4 Felelős szerkesztő: D/OSZEGJfjJ JÓZSEF “ w ,, „ T i$g étim 4 fill. Egy szám 4 fill. a a „X ECSXEMETI JF £ PLD lapkiadó tarsasag IV évf. S2. dflra 4 fill. Jiedd Jiecskeméi, '1515. június 1.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék