Kecskeméti Napló, 1919. március (8. évfolyam, 27-35. szám)

1919-03-02 / 27. szám

VIII. évf. 27 sz. Ara 20 fii]. Vasárnap Kecskemét, 1919 március 2 Előfizetési ára: ' Helyben Vidékre házhoz küldve : póstán küldve ; Egész évre 30 K. fcyész évre 32 K. Fél évre 15 „ Féi évre 17 » Negyed évre 7 50 „ Negyed évre 8 „ Egyes szám ára 20 fill. Független politikai lap. Felelős szerkesztő: DIÓSZtGHY JÓZSEF Megjelenik minden héten háromszor kedden, csütörtökön és szombaton délután Szerkesztőség és kiadóhivatal Széchenyi-lér 1. sz. — Telefon 274 Laptulajdonos és kiadóhivatal Kecskeméti Napió lapkiadó társaság A kecskeméti •földosztás. Az egész országban megindult a lázas munka a köztársaság legszebb vívmányának, a földnélküli nép föld- hözjuttatásának megvalósítására. Lázban égnek a drága magyar föld szegény robotosai, a verejtékes munkával naponta 14—16 órát dol­gozó derék magyar földművesek, akik a legértékesebb faját képezik ennek az országnak, akikre rá kell alapítani ennek az országnak politikáját, gaz­dasági berendezését, ha azt akarjuk, hogy valaha egyszer valóban boldog és jólétben élő legyen ez a sokat szenvedett, sokszor megkínzott Ma­gyarország. Nagy, nehéz probléma ez, mert sokan, nagyon sokan vannak, akik­nek eddig csak a temetőben volt sa ját földjük, akik izmos, szorgalmas munkáskezeiket ezentúl a maguk föld­jük művelésére akarják szentelni Kecskeméten is — mint sok he­lyen, ahol nem prima a föld s nin­csen magán nagybirtok, bizony sok gondot fog adni az igazságos föld­osztás. Akik azonban ezt intézni fog­iák, nagy ambícióval s igaz szeretet­tel fogják ezt az ügyet kezelni. Már az első miniszteri intézke­dés alapos utánjárásra ad okot A három legnagyobb városi birtokot, KohárySzentlőrincet, Mátköt és Bugac- Monostort egy hibás információ foly­tán a miniszteri intézkedés a megyei földosztó bizottsághoz utalta Ennek az ügynek megreparálására ma kül­döttség utazott az illetékes szakmi­nisztériumba. Földjeinknek gyönge minősége miatt nem volna szerencsés az 5 — 10 holdas parcellák kiadása, hanem a homokos talajon legalább 15 holdnak kell lenni, hogy az a szegény föld­nélküli János, aki reá kerül ekszisz- tálni is tudjon. Épen a nagybirtok hiánya miatt feltétlen szükséges a birtokmaximum­nak a földnél 200, a szőlőnél pedig 20 holdra való leszállítása. Szeren cséré a nagyobb szőlőbirtokosokból a 3 holdas parcellákkal a földigény­lők egy jelentős számát ki lehet elé­gíteni. A nagy szőlőteiepek különben is a legjobb anyag a földosztásra, mert a munkás egy teljesen beállított szőlőt kap, inig a földhöz még sok minden szükséges Nagy, uj korszakot jelentő ese­mény előtt állunk Na^y, nehéz do­log, melyre sok türelem s igazi meg­értő szeretet kell. Akik ezt az ügyet intézni fogják, azok kötelességük ma­gaslatán fognak állani s meleg szív vei végzik majd kötelességüket. Mi pedig bizzunk bennük, várjuk őket ugyanolyan érzéssel türelemmel, hogy a jobblét mellé békességet és otthont találjon végre a drága magyar nép leikében * Hír a teherpályaudvarról. Az ál­lomásfőnökség értesíti a szállító közönséget, hogy az áruk fel- és leadási pénztára márc. 2-től kezdődőleg reggel 8 órától délután 2 óráig áll a közönség rendelkezésére. * Szindikátusba léptek a sörrak­tárosok. A mai üzletviszonyok nagyon megnehezítették az árubeszerzést s a ma­gánosán álló cégek a nagy rezsiköltségek miatt kénytelenek társulni. Legutóbb a fa­kereskedők léptek szindikátusba, most pe­dig a serraktárak egyesültek a „Kőbányai Sörraktárak Központi Raktára* elnevezés alatt. Az egyesült raktár a Dréher-féle (Král) helyiségben lesz, melyet e célra a hygienda minden követelménye szerint fel­szereltek. Az egyesülés óriási kötségeket kiméi, olcsóbbá teszi a beszerzést s igy remélhető, hogy a központilag tisztán ke­zelt sört nem is kell drágítani. Ez annál örvendetesebb, mivel a sör nem csupán él­vezeti, de szlkségleti s az egészségügyi cikk ia. Megvalósulás előtt a Kecs­kém ét-Kiskőrös-Majsa és ha­lasi vasút. Évtizedek óta várva-várt, sürge­tett tervünk jut a megvalósulás útjára. A Kereskedelmi minisztérium közle­kedési szakosztályától ma leirat érke­zett a polgármesterhez, melyben ki­fejti a minisztérium, hogy a modern gazdasági politika céljából a közfor­galmi gazdasági vasutak sürgős meg­valósítását elsőrendű kérdésnek tartja. A vasútépítés céljaira a hadsereg tői megszabaduló anyagokat fogják igénybe venni. A miniszter legelső­sorban a Kecskemét—Kiskőrös—Majsa és halasi vasutak gyors megépítését is nagyfontosságu, gyors feladatnak tartja. Ezért felkérte a polgármestert, hogy az erre vonatkozó tárgyalások lefolytatása céljából úgy a városi, mint a néptanács küldjenek fel hozzá rövidesen megbízottakat. * Emlékeztető. A Kath. Leány­klub vasárnap rendezi utolsó farsangi teadélutánját pompás kisérő műsorral. A zsur a villanyáramra való tekintet* *1 tel kivételesen fél 6 órakor kezdődik. Belépő dij 5 K. * Katholikus Leánykörök hétfőn dél­után fél 6 órai kezdettel megismétli nagy­sikerű farsangi délutánját. A kitűnő szá­mokban bővelkedő műsor a következő : 1. Fel Mária. Előadja a kar. 2. A győzte­sekhez. Irta Herecseny János, Szavalja Bor­bély Margit. 3. Möggyüttem Pestrü. Elő­adja Kovács Tini. 4. Dalegyveleg. Énekli a kar. 5. Egy házasság. Irta Tompa Mihály. Szavalja Pesti Mariska. 6. Érnék szegőnnyi. Elmondja Bende Mariska, 7. Dalegyveleg. Énekli a kar. 8. Farsangi bolondok. Szemé­lyek : Karneval Papp Rozika, Marcsa sza­kácsnő Kuruc Böske, Jutka szobalány Mik­lós Mariska, Rózsi Forró Juliska, Ilonka (tanuló) Kis Böske, Gyuri (tanuló) Majláth- Jani.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék