Kecskeméti Napló, 1919. március (8. évfolyam, 27-35. szám)

1919-03-02 / 27. szám

2 oldal Kecskeméti Napló . 27 szárai 5^L Hirdetmény a külterületi lakosság 1919. évi február ^”és március havi cukor ellátásáról. Értesítem a külterületi lakosságot, hogy február és március havi cukor illetménye egyszerre kerül kiadásra fele részben nyers, fele részben Kristály cukor alakjában. Csak fő cukorjegyekre lesz cukor ki­szolgáltatva, u. m. Családtagonként havonként 60 dkg. Gyermekjegyekre személyenként ha­vonként 30 dkg. Garzonjegyre személyenként havonként 25 dkg. A főcukorjegyen feltüntetett férfialkal­mazottnak személyenkint havonkint 20 dkg, Pótcukorjegyek ez alkalommal be­váltva nem lesznek. A cukorkiosztást az illetékes kereske­dők végzik folyó hó 28-tól péntektől kez- dődőleg. Felhívom a kereskedő cégeket, hogy a cukor átvétele, illetve a befizetések eszköz­lése céljából folyó hó 26. és 27-én a régi Kollegium 1. era. levő pénztári osztálynál je­lentkezzenek. Értesítem egyben a lakosságot, hogy miután cukorgyáraink legtöbbje megszállva, az ellenség kezén van, a közélelmezési hi­vatalnak nem állt módjában tisztán kristály cukrot beszerezni s ezért kényszerült nyers­cukor felerészbeni kiadására. Figyelmeztetek egyben minden cukor- jegytulajdonost, hogy az ellenőrzés lehető­sége céljából cukorilletékét jelen hirdetmény közhírré tételétől számitva 30 nap alatt an­nál inkább vegye át, mert ezen idő letel­tével igényét elveszti. Kecskemét 1919. évi február 25-én. Bartha Kálmán Kecskemét th. város közélelmezési j hivatalának főnöke. Hirdetmény, Értesittetnek a lótartó gazdák, hogy a f. évben nyilvános fedeztető állomás nem lesz E helyett a nagykőrösi méntelepről egyes gazdáknak tenyészmének adattak ki, kik kötelesek ezekkel 30 korona fedeztetési dij mellett bárkinek kancáját fedeztetni. A mének az alábbi gazdáknál és he­lyen álianak : Keeskemét th város bugaci pusztáján (pusztaház) 7 drb. Zilahy Istvánnál Orgovány puszta 1 „ Varga Istvánnál Jókai u. 40 sz. 1 „ Zilahy János Városföld 1 „ Nyúl János Közép Méntelek 292. 2 „ Dragollovith Gyula Kisfaludi-u. 0. 1 „ Sárközy Béla Talfája 70 sz. 1 „ Héjjas Ferenc /»gasegyháza 1 „ H5jjas István Borbás 3 sz. 1 „ Zana József Kisnyir 1 „ özv. Bencsik Boldizsárné Borbás42. 1 „ P. Seres László F. Szentkirály 151. 1 „ A mének fajtája, kora. szine, megtud- tudható a város gazdasági hivatalában a gazdasági egyesületnél s a pusztákon az egyes csöszház'-knál. Kecskemét, 1919. febr. 20-án. G?’d*8ági osztály. mmu, * A polgármester lemondása Rég­óta nem volt Kecskemétnek olyan megdöbbentő hire, mint pénteken dél­után, amikor villámgyorsasággal ter­jedt el a hir, hogy Sándor István pol­gármester betegsége folytán benyúj­totta nyugdíjazás iránti kérelmét. Az összes lakosság s az összes pártok között általános volt a konsternáció, mert s ezt büszkén elmondhatjuk, aligha van az ország más városában olyan polgármester, aki az összes pártok legteljesebb bizalmát bírja. Sándor István ma teljesen nélkülöz­hetetlen Kecskeméten s helyét betöl­teni lehetlen. Mint halljuk a lemondás ügyében pártközi konferencia lesz. Ha a rettenetesen túlfeszített munka ineg _[s_őrölte a polgármester egész­ségét, módot kell találni, hogy az emberőrlő munkáján könnyítsenek, de őnélküle Kecskemétet kormányozni ma elképzelhetetlen. Vizsgálat a lókorház ellen. A hely­beli lókórházban hetek óta szigorú vizsgálat folyik, melyet a hadügyminisztérium rende­letéből egy őrnagy s egy hadbíró folytat. Már eddig számos szabálytalanság s komp­romittáló adat derült ki. A vizsgálat anyaga azonban olyan óriási, hogy részletes és végleges beszámolás csak később hozható az ügyről. * Hegedüharsgverssnv. Herman El­la, zeneiskolánk külföldi hangverseny- utjáról hazatért, kiváló hegedűművész tanárnője március 18-án kedden ma- gasszinvonalu hangversenyt rendez az Otthon nagytermében. A ritka műél­vezetet ígérő hangverseny érdekes­ségét nagyban emeli, hogy sikerült az azon való közreműködésre megnyerni Dienzl Oszkár zongoraművészt, aki ma a leghivatottabb elismert zongo- rakisérő. A jegyek árusítási helyét és idejét legközelebb fogjuk közölni. * Rokkantakért. A rokkant egyesü­letnek a kővetkezők voltak szívesek adomá­nyozni. jeisei Vilmos veadéglős 60, Sárközy Imre 500, Lestár Béla 500, Anisfeid Simon­ná dr. Szigethy Zoltán által 200, a Magyar Általános Hitelbank kecskeméti fiókja 2000 özv. Keresztes Józsefné belépett mint pár­tolótag s megfizette az évi 50 kor. tagsági dijat. S Aovács Gábor Dobó I.-u. 7. és ifj. Kovács Mihály Lisfaludi-u. 23. beléptek mint alapitó tagok s megfizették az egyszer s mindenkorra illetékes 500—=500 kor. ala­pitó tagsági dijat. Fogadják érte az egye­sület hálás köszönetét. Az Elnökség. * Föidiyényiük földműves Szövet­kezetét alakítanak kedden, március 3-án d. u. 3 órakor a Rokkant Egye­sületben. * Kinevezések a kecskeméti tör­vényszéknél. A magyar igazságügy- miniszter Nobilis Antal törvsz. iroda­igazgatót a VII. fizetési osztályba fő­igazgatóvá, — Czigány György törvsz. irodatisztet a VIII. fizetési osztályba sorozott irodaigazgatóvá, — Galántai Endre, Kalmár Ignác és Garzó Sándor irodatiszteket a IX. fizetési osztályba irodafőtisztekké, — Sarlós Ágoston, Leszkovszky József és Fazekas Lajos törvényszéki írnokokat a X. fizetési osztályba irodatisztekké nevezte ki, az 1898, évi december hó 31-iki ha­tállyal. * A hadinyereségadó fizetése. A kormány nagy súlyt helyez arra, hogy a hadikölcsön kötvényeknek az újabb időben lezuhant árfolyamát visszaállitsa, éppen ezért az uj törvényjavaslatban intétkedés lesz ar­ról is, hogy az újonnan kivetett hadinyere­ség adó hadikölcsönékkel legyen fizethető. Ez a fizetés olyan módon fog történni, hogy az V., VI., VII., és Vili., hadikölcsön- kötvényeket a kibocsátási árfolyam értékében korlátlanul el fogják fogadni, a hadinyereségadó törlesztésére a négy első hadikölcsön kötvénnyel pedig csak azok fizethetik adójukat, kik az illető járadék- kölcsön jegyzésében részt vettek, de csakis akkor, ha a hadinyereségadó egész össze­gét az első részlet befizetésére előirt határ­időben törlesztik. * Füiöpszáiíásra lehal vonaton menni. A Kecskemét—fülőpszáüási vo­nalon ezentúl minden szerdán és szombaton közlekedni fog a személy- vonat. És pedig Kecskemétről indul reggel 4 óra 18 perckor, Füiöpszái­íásra érkezik 6 óra 52 perckor. Fü- löpszáliásró! indul 10 óra 40 petekor és Kecskemétre érkezik 12 ói a 45 perckor. egy uj fajta ácsorgás. De ez már örvendetes. A 4 éves emberpusztitó világ­égés után békés, boldog otthonra vágya­koznak a hazatért hősök s egymást éri a sok lakodalom. Ma 25 pár kötött házassá­got az anyakönyvi hivatalban, A torlódás oly nagy volt, hogy a boldogító „igen“-re váróknak óraszámra kellett várakozni s ácsorogni a városháza előcsarnokában. * Jóváhagyták az indemnitást. A belügyminiszter jóváhagyta a városnak julius 1 -ig szóló indemnitását. * Mit lehet hústalan napon árulni. A gyors romlásnak kitett zsigerek és mellék- termékek, úgymint az agy és a gerincvelő, nyelv, tüdő, szív, máj, hasnyálmirigy, kedesz* mirigy, borjumirigy, pacal, borjufodor, lép, vese, tőgy, őrresont, marhaköröm, borjufej, borjúláb, sertésfej, sartésköröm, sertésbörke és az ezen melléktermékekből és vérből készített hurka áruk a hústalan napokon is forgalomba hozhatók. Ezen rendelet az éte­lek kiszolgáltatásával foglalkozó üzletek és üzemekre nézve is kőtelező erővel bir. Jótékony alapok gyarapodása. A polgármesteri hivatalban február hóban 33808 kor. 60 fillér gyűlt össze a különböző jótékony célokra.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék