Képes Sport, 1982. január-június (29. évfolyam, 1-26. szám)

1982-06-08 / 23. szám

MARKA A reptéren és környékén mindenki csak Móricá­nak hívja a Posta Terve­ző Intézetének gépész- technikusát, aki tizenki­lenc esztendős kora óta repül. 1964-től 2450 órát töltött a levegőben. Ezzel kétszeresen szerezte meg a gyémántkoszorús minő­sítést. Az egyetlen nő Magyarországon, aki ilyesmivel rendelkezik. Ritka egyéni teljesít­mény!- Pedig a repülés iga­zi csapatmunka — hárít­ja el szerényen a dicsé­retet. - A repülésvezető, az aggregátor-kezelő, a toronyügyeletes, s sok más mellett, én csak egyetlen „fogaskerék” vagyok. Ott fenn, a gé­pen. Nélkülük minden csak apró kísérletezés lenne. S ki tudja, med­dig juthat el úgy az em­ber? Pedig Mórica eljutott már néhány csúcsered­ményig. A 100 kilométe­res háromszög sebességi csúcs, a háromszáz kilo­méteres háromszög se­bességi csúcson túl a 300 kilométeres hurokre­pülés csúcsát, s a ma­gassági repülés csúcsát is ő tartja. 1974-ben a Szovjetunióban, 1977- ben Lengyelországban, 1978-ban pedig Cseh­szlovákiában kényszerítet­te maga mögé nagyszerű nemzetközi mezőnyben el­lenfeleit.- Mi kell a repülés­hez, a jó eredményhez?- Mindenekelőtt ter- mésztesen bátorság. Az­után jó helyzetfelismerés. Az esetek többségében a pillanatnyi megítélés se­gíti az embert mindig magasabbra. Századmá- sódpercek alatt kell dön­teni a meteorológiai adathalmaz birtokában is, hogy ,,él-e” a felhő, vagy már szétesőben van. S ez a pillanat egy ver­seny alatt tíztől-tizen- négy napon át sokezer- szer kopogtat az ember­nél. Ilyenkor nélkülözhe­tetlen a helyes döntés. A társak mellett igazi pajtásként kezeli elöre­gedőben levő gépét, a Jantár 2-B típusú „masi­nát”, amelyen a szár­nyak fesztávolsága húsz és fél méter, s amelyet sajátkezűleg gondoz min­dig Marica. Szükség esetén feltölti a repülési energia gazdaságos fel- használásához szükséges 170 liter vízzel. Ennek a mennyiségét a helyzetnek megfelelően csökkentheti a 6-8 órás repülési idő alatt. Igen ennyit, hat­nyolc (!) órát kell a le­vegőben töltenie, ülve, szinte mozdulatlanul. Bi­zony nem egyszerű, s nem könnyű feladat. Csak nagy-nagy kitartás­sal lehet ezt elérni. S az ilyen tulajdonság - a kitartás - adott Bollq Máriában. Többek között ezért is a gyémántkoszorús minő­sítés birtokosa. (topor) Ki tudja mikor volt utoljára motorvezetéses verseny Magyarországon? Egy biztos, e héten újra láthatnak a kerékpársport szerelmesei motorveze- téses versenyt, igaz, csupán bemutató jellegűt. Fotó: MTI Külföldi Képszolgálat H a nem is teljes a cim- Isler, Svájc, Mortag, NDK), két szóban említett hét, de világbajnok (Grosser °és Mortag, a sportágban azért rit- NDK) s további öt világbajnoki kaság számba menő tar- helyezett biztosítja a „Móka" ma- talmas programmal vár- gas színvonalát! I“ « érdeklődőket e héten az . Nem ár, tudnii hogy ai iskoiás. MKSZ ?s a Ferencváros kerekpa- korú íiata|ok ingyen nézhetik az ros szakosztálya. Szerdatol vásár- összecsapásokat! napig ötnapos non-stop műsor- _ „ . . _ . „ . , ban előbb a XI. Arany Mokka S a™ a Hob.!b* Grand Pnx-t Grand Prix izgalmas eseményei- dl.e*'*A.2 sem akármilyen cseme- nek, majd a Hobby GP három- get kmal a fovaros es kornyéké napos tömegsportrendezvényének »br.ngasa.nak». iun.usi11-.jp bark, lehetnek szemtanúi - s az utóbbi- "evezhet a k.egeszito szamokra, nak aktiv részesei is - a kerék- « utánpótlást mozgos.to tomeg- pársport iránt érdeklődök. versenyre. Mert a nemzetköz, kor­A 16-17-én sorra kerülő Arany osztályos versenyek mellett vala- Mokka pályaversenyen Európa leg- “T1. 1964-65-66-bon született, jobbjai mellett részt vesz az Egye- kerekparozn, vágyó gyermeket sze- sült Államok és Kuba válogatott- reteUel var arendezoseg a te- ja is. Kontinensünk ötödik legran- hetsegkutato Régész,to szamok- gosabb pályaversenyeként tartják ban; junius 18-pn, 16 óra, kez- ma már számon a „Mókát", dessel- a M.llenanson. ahogy szakberkekben emlegetik. S amolyan „bringás-Futapest" A Millenárisra kilátogatók világ- lesz a június 20-i - kerékpárral nagyságoknak szurkolhatnak a tel- a városon át - felvonulás, Buda- jes olimpiai műsort magában fog- pesten. A Millenárisról^ indulnak laló kétnapos viadalon, s egy új- el a résztvevők, a Thököly út-Rá- jáélesztési kísérletet is láthatnak, kóczi út-Lenin krt.—Népköztársa- a stréher-sport, azaz a motorveze- ság útja—Kacsóh Pongrác út- téses verseny népszerűsítését szol- Szőnyi út-Rákos út vonalon, a gáló bemutatót, amelyre a sport- régi Fóti út, majd a Fóti út érin- ágban „nagymenő" csehszlovák lésével 18 km-es távon, védett út- válogatottak jönnek el. NDK-s, vonalon kerekezhetnek Fótra, a csehszlovák, lengyel, szovjet, bol- célba. S ott, fiatalok és idöseb- gár, kubai, osztrák, svájci, NSZK- bek, a Budapesti Édesipari Válla- beli és amerikai versenyzőkkel ve- lat által alapított „csokiország- heti fel a versenyt a hazai élgár- ban" ostrom alá vehetik a csoki- da hat-nyolc legjobbja. Három várat. Valószínűleg lesz zsákmány, világcsúcstartó (Malchov, NDK, elég. k. b.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék