Kertészeti lapok 1892

1892. November / 11. szám

292 Modem virágágyait Budapest fö- es székváros sétaterein. Modern virágágyak Budapest fö- és székváros sétaterein. Ilsemann Keresztély fűkertésztől. (Folytatás és vége.) József-tér. Az ízlésről nem sokat vitatkozhatunk, ez az egyedüli valami a világon, ami szabályo­kat nem tűr, azoknak magát alá nem veti, s talán éppen ez az oka annak, hogy éppen a kertészetben gyakran szinte képzelhetetlen jük a kertészetben, különösen a szőnyeg­ágyakon. A talaj felemelésével vagy mélyíté­sével. az alacsony és magas növények czél­szerű csoportosításával nagyszerű alakokat alkothatunk. Én nagy barátja vagyok a ta­laj mozgósításának és sehol sem mulasz­Modern virágágy a József-téren. ízléstelenséggel találkozunk. A kertművé­szet legszebb feladata, a természetnek esz­ményítése ; a növényvilág nyers anyagai­ból képeket van hivatva alkotni, a melyek természetadta szépészeti érzékünket fejlesz­teni képesek. Ivertművészetben arra kell törekednünk, hogy a mesterségszerűből az eszményi szépet ne csak megközelítsük, ha­nem el is érjük s művészek legyünk a szó nemesebb értelmében. A kertművészet műveit az építészet és szobrászat műveivel igen szépen egyesíthet­tom el, a hol arra, habárcsak látszólagos alkalom kínálkozik. Nagy szőnyegágyak al­kotásánál szinte szükséges, hogy a talajt a központ felé emeljük, s hogy ezt a feladatot miképen oldottam meg, azt a józseftéri virág­ágynak itt bemutatott képe mutatja. A magyar kertészetnek kitűnő műérzék­kel bíró, buzgó fejlesztője, idősb Luczen­bacher Pál főrendiházi tag, a fővárosi séta­terekre felügyelő bizottság elnöke, két 3 méter magas majolika-vázát állíttatott fel a József-téren. A növények megválasztásánál

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék