Kis Ujság, 1919. március (33. évfolyam, 69-73. szám)

1919-03-22 / 69. szám

Magyarország - tanácsköztársaság. Proletárdiktatúra a régi rend helyett o Károlyi Mihály köztársasági elnök leköszönt. — I Berinkey-kormány lemondott. — A szocialista- és kommunistapárt egyesült — Meg­alakul a népbiztosok kormánya. Károlyi Mihály Magyarország népéhez. ...Károlyi Mihály a következő kiáltványt adta ki : Magyarország népéhez! ;V A kormány lemondott. Azok, akik eddig is a nép akaratából és a magyar proletárság támogatásával kormányoztak, belátták­hogy a viszonyok kényszerítő ereje uj irányt parancsol. ­A termelés rendjét csak úgy lehet biztosítani, ha a hatalmat a proletariátus veszi kezébe. A fenyegető termelési anarchia mellett a külpolitikai helyzet is válságos. A párisi békekonferencia titokban úgy döntött, hogy Magyarországnak csaknem egész területét katonailag megszállja. Az ántántmisszió kijelentette, hogy a demarkációs vonalat ezentúl politikai határnak tekintik. Az ország további megszállásának nyilvánvaló célja az, hogy Magyarországot felvonulási és hadműveleti területté tegyék 3 román határon harcoló orosz szovjethadsereg ellen. A mitőlünk elrablóit terület pedig zsoldja lenne azoknak a román és cseh csapatoknak, amelyekkel az orosz szovjetsereget akarják leverni. Én, mint a magyar népköztársaság ideiglenes elnöke, a párisi konferenciának ezzel a határozatával szemben a világ iproletáriátusához fordulok igazságért és segítségért, lemondok és átadom a hatalmat Magyarország népei proletáriátusának. Károlyi Mihály. . i -4——»i ­A magyar nép életében a mai napon sorsdöntő fordulat állott be, amellyel egé­szen uj korszaka kezdődik az ország törté­netének. Az 1919-ik év márciusa kirobban­totta nálunk és a népek szivében rég szuny- nyadozó szikrát. Magyarország rálépett arra az útra,, amely a társadalom minden tagjának igazi egyenlőségéhez, a becsületes munka megérdemelt jutalmához vezet. Eb­ben a társadalomban mindenkinek dol­goznia kell, mert csak annak lesz joga az élethez, aki becsületesen elvégzi azt a mun­kát, amelyet az uj társadalmi rend neki ,Koszt.' Magyarország ma tanácsköztársasággá alakult át. Ez a lépés elkerülhetetlen volt. Az idők uj szelleme ' parancsoló szükség-' szerűséggel hozta meg. A régi rend bűnei, ^gonoszsága, igazságtalansága után, ál&ely a szenvedések és gyötrelmek öt véres esz- | tendejének átkát zúdította az emberiségre, meg kellett történni ennek az újjászületés­nek. Siettette ezt a lépést az, hogy az an­tant imperialistáinak s a csatlósaivá szegő­dött fiatal, kis nemzeteknek, cseheknek, szerbeknek, románoknak határtalan kapzsi­sága, a hóditásvágy és elnyomó zsarnokság egész lidércnyomásával ráült az országra. Hurkot kötöttek a nyakunkra, fojtogattak bennünket, halálra ítélték, éhínségre kár­hoztatták a magyar munkásság millióit. A végső kétségbeesés szóién állottunk. Az a veszély fenyegetett, bennünket, hogy a munkáskezekből kihull a szerszám, hogy. a gondolkodó agyak munkája megáll, hogy asszonyok és gyermekek panaszától 'lesz , ,hangos h? otskág,' '■ -' " ' - - r'~ •*' ­És ebben a rettenetes pillanatban * magyar munkásság büszke öntudattal föl­emelte a fejét s azt az utat választotta, amelyen a szégyenteljes halál helyett a becsületes küzdelem vár reá. Él azonban bennünk az a remény, hogy, ebben a küzdelemben nem leszünk egyedül. Már ki is nyújtottuk testvéri jobbunkat az orosz szovjet köztársaság felé s a földr kerekségének valamennyi dolgozó prole­tárját felhívtuk, hogy csatlakozzék hoz­zánk abban, a- küzdelemben, amelyet a világ kizsákmányolására törő imperializ­musa ellen kezdtünk. i Ma az újjászületés nagy napján az m bizalom tölt el bennünket, hogy ez a koz--: delem sikerül s az,az ut, amelyre ma lóp-i tünk, az egész világ népei boldogságának^ szebb} övőjég^mja. ... , .

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék