Kis Ujság, 1932. április (45. évfolyam, 73-95. szám)

1932-04-19 / 85. szám

<5 KIS ÚJSÁG 1932 április 'j 1 Szentszék nem akarja elismerni Besszarábiának Romániához való csatolását? A román parlamentben a képviselők pgv csoportja törvényjavaslatot terjesz­tett elő a Szentszék és Románia közt létrejött egyezmény felmondásáról. A javaslat oka az, hogy a pápa nem akarta kiterjeszteni előjogait Besszará- bjára. Ez azt jelenti, hogy a Szentszék tlem akarja hivatalosan elismerni Bessz­arábiának Romániához való csatolásai. Emiatt akarnak most az egyezmény fel­mondásával bosszút állni. Luminálmérgezésben meghalt egy fővárosi vasgyáros leánya. Steiner Ferenc kereskedelmi tanácsos, budapesti vasgyáros Júlia nevű 22 eves leányát, aki iparmüvésznő volt. vasárnap reggel ki­lenc órakor eszméletlenül találták szü­leinek Keleti Károly-utca 11/b. szám alatt lévő lakásán. Steiner Júlia az utóbbi időben betegeskedett és álmatlanság el­len umin'ált szedett. Az eszméletlen leánvt a mentők a Siesta-szanatóriumba szárították, ahol két óra múlva meg­halt. A rendőrség vizsgálatot indított arra nézve, hogy véletlenül vett-e be több altatószert a kelleténél a fiatal leány vagy szándékosan. Ujbót megjelenhet a Népszava. A bel­ügyminiszter hétfőn halályon kívül helyezte a Népszava megjelenésének és terjesztésének fel-tiltásáról április 5-én kiadott rendeletét 6 a lap további megjelenését és terjesztését fengedélyezte. A rendelet kimondja, hogy a miniszternek ezzel az intézkedésével a Nép­szava országos utcai terjesztésére megadott belügyminiszteri engedély újra hatályba lép­• Gépfegyverrel agyonlőttek egy amerikai olasz konzuli. Az amerikai Springfield városában antifasiszták szom­baton az olasz konzul ellen merény­letet követtek el. A konzult a rendőri jelentés szerint géppuskával lőtték agyon A merénylők teljesen a esikágói bandi­ták módjára dolgozlak, autón jöttek és .a kocsira szereli géppuskából tüzeltek. A spirngíieldi rendőrség eddig még nem .akadt a tettesek nyomára. Vasárnap dél­után letartóztattak ugyan három anti­fasiszta olaszt, akik ellen súlyos gya- nuokok merültek fel. Ez a nyom azon­ban hamarosan tévesnek bizonyult, úgy­hogy a három gyanúsítottat ismét sza­badon engedték. Á esikágói olasz főkon­zul a merénylet hirére azonnal Spriug- ficldbe utazott, hogy résztvegyen a nyo­mozásban. V perekedi fiatalkorú gyilkos! ti évi fegyházra Ítélték- A b arany amegyei Pe­relted községhez tartozó szőlőhegyen Kiss ■Józsefné 65 éves asszonyt 16 éves unokaöcs- cse egy ásóval agyonütötte. A fiatalkorú hétfőn délelőtt került a pécsi törvényszék ele és beismerő vallomást telt. Az orvosszak- értíí megállapította, hogy a vádlott édesapja elmebajos volt s a fiú is korlátolt és csök­kent beszámítható képességű. A bizonyítási eljárás befejezése után a bíróság a fiatal­korú vádlottat összbüntetésül hatévi fogház­ra ítélte. Arab szélhámosunkéi fogtak Bu­dapesten. Egy hónappal ezelőtt a törvényszék elité I bárom arab férfit, akik vásárlás közben a pénz visszaadás­nál számos kereskedőt becsaptak, tolvaj­nyelven hí lóztak . A három férfi kö­zül kettőnek volt felesége és a csalá­dokhoz tartozott egy arab lány is. A rendőrség most hasonló bűncselekmény miatt letartóztatta a három idegen nőt: Faia Jugu Massena. Omár Heléna ku- masali és Omár Tatma francia állam­polgár arab nőket, akik beismerték lel­tüket. A főkapitányság egyben fölhívta azokat a polgárokat, akikei bármiben megkárosított a bárom nő, jelentsék be panaszukat a főkapitányságon, második emelet 154. számú szobában, Demeter .1 áno s rend őr felü gye lőnél. A szolnoki evangélikus templom alap- köletéleli ünnepsége. A szolnoki evan­gélikus egyház vasárnap helyezte el uj temp­lomának "alapkövét, ünnepi keretek közt. A templom teljesen Luther Márton wittenbergi vártemplomának mintájára készült. Az ün­nepségen részt vett az evangélikus egyház minden kiváló tagja s az ünnepi beszédet dechily Henrik püspök mondta. Béts kilencedik kerületében hétfőn dél­ben revolvere* merényletet követtek el a nyílt ulcán. Fgv ott lakó vendéglős éjszakai mula­tozás után többek társaságában vissza­tért saját vendéglőjébe. Ebkor társasa- gátiak egyik tagja, egy kávéházi föpincér, váratlanul revolverrel rátőlt. A felhábo­rodott vendégek rávetették magukat és u«v elverték, hogy be kellett szállítani a legközelebbi kórházba. A vendéglős! a lövés életveszélyesen sebesitette ineg. A merénylet okát még nem tudják, lehetséges, hogv fétlékenv- ségi drámáról van szó. Két pártra szakadt Dunapentele lakossága a főjegyző felfüggesztése miatt Haragosa feljelentésére, állítólagos pénzügyi visszaélés miatt történt a felfüggesztés Egész Fejérmecyében nagv feltűnést kelt Gáspár Károly Dunapentele község főjegyzőjének állásától való felfüggesz­tése. Gáspár Károly tizennyolc eszten­deje jegyzője a községnek. Egv idő óta a lakosság egvrészének bizalma elfordult tőle és azóta a följelentések egész sorozata indult meg ellene. A főjegyző elleni fegyelmi üggyel kap­csolatban a község népe két parira sza­kadt. Az egyik párt Kaufer nyugalma­zott pénzügyi tanácsos mögött áll, aki­nek feljelentésére a felfüggesztés is tör­tént. Kaufer tanácsos fia a községházán írnok volt s Kaufer állítólag rendszert csinált abból, hogy a főjegyzőt felje­lentse felettes hatóságánál: az adonyi fő­szolgabírónál, Meszlenyi Béla dr.-nál. A sorozatos feljelentések közül a legsú­lyosabb vádakat a legutóbbi 'tartalmaz­ta, amely súlyos pénzkezelési szabálytalansá­gokkal vádolta meg a főjegyzőt. Ez a feljelentés eredményezte a felfüg­gesztést. A súlyos vádak ellenére vannak a köz­ségben, akik hajszának tartják a főjegy­ző elleni feljelentéseket és ezek most aláírásokat gyűjtenek, hogy a főjegyző állásába visszahelyeztetését kérjék az al­ispántól. Gáspár károly főjegyző az el­lene irányuló súlyos vádakkal szemben Meggyilkoltak Becsben egy magyar nőt Bagi Eulália 74 éves tiszasasi asz- szonyt, aki leányának meglátogatá­sára Becsbe utazott, liétfőre virra­dó éjszaka három óra tájban szo­bája egyik sarkában összegörnyedve találták meg. Nyakán zsinegelési nyomok látszottak. A rendőri" nyo­mozás egyelőre még nem ért el ered­ményt. Az ipari cikkek árának mérséklését kéri Szentes. Szentes város mezőgazda­ság: bizottságának ülésén több felszólaló han­goztatta, hogy a gabonarendelet nem hoz megfelelő segítséget a gazdatársadalomnak. A bolettaforgalom 1931-ben 1,050.000 pengő volt szentesen, míg az uj gabonarendeletben bizto­sított adókedvezmények alig érik el a 200.000 pengői, A bizottság szerint a segítésnek ez a módja sem jeleni támogatást, mert az adó- elengedéssel egyidőbeu a kormány több adó­nemet felemelt és így más oldalon újabb ter­heket rótt a gazdatársadalomra. A mezőgaz­dasági bizottság úgy vélekedik, hogy jobb, ha a kormány semmiféle támogatásban nem reszésili a guzdaközönséget, hanem a karte­lek által készített cikkek árát leszállítja a búza árnivójára. Elhatározták, hogy orszá­gos aKciót indítanak a gabonarendelet vissza­vonására cs a kartelck ellen való küzdelem felvétele érdekében és kívánságaikat memo­randumban juttatják et a kormányhoz. .V szőlősgazdák a kartelek ellen. A Magyar Szőlősgazdák Országos Egye­sülete vasárnap tartotta közgyűlését. Waldbott Kelemen után Reizmann Zol­tán a borfogyasztási ad óés még inkább a szeszkartel túlkapásai ellen beszélt. Nem lehet abba belenyugodni, — mon­dotta — hogy egymillió szőlőgazdasággal foglalkozó magyar érdeke alárendeltes­sék három-négy család kiváltsága. A szónok szóvátettu, hogy e héten meg­alakul a rézgálic-kartel. amely elhatá­rozta, hogy a szőlősgazdáknak hitelt nem nyújt. Hajduska Rezső rámutatott, hogy egyetlen országgal sincs kereske­delmi szerződésünk, amely a borkivitel szempontjából szóba jöhet. A szerző­dési tárgyalásokról meg egyáltalában nem tájékoztatják az érdekelt gazdatár­sadalmát. Kilencszáz választól hallgatnak ki az aisólendvai kerületben. A független kis­gazdapárt, amelynek Némethy Vilmos volt a jelöltje, mcgpeticionálta Csák Károly aisó­lendvai mandátumát és a közigazgatási bíró­ság elrendelte a vizsálatol, amelynek lefoly­tatásával a győri tábla Walkó Miklós szom­bathelyi törvényszéki tanácselnököt és Ha- nis Gyula törvényszéki jegyzőt bízta meg. A tanácselnök szombaton érkezett Zalaeger­szegre és hozzáfogott a tanuk kihallgatásá­hoz, akik között szerepelnek: Gyömörey fő­ispán, Czikó János kúriai biró, a zalaegcr szegi törvényszék elnöke, Brand Sándor vár­megyei főjegyző, vitéz Hertelendy Ferenc szolgabiró, Still Ernő királyi ügyész és má­sok. A tanácselnök vasárnaptól kezdve Lenti­ben folytatja a kihallgatásokat, ahol körül­belül 900 választót kell kihallgatni kijelentette, hogy nyugodtan várja a fejleményeket, miután tudatában van, hogy hivatalos pénzt jogtalanul soha föl nem használt. Kijelentette, hogy mégha visszahelyez­nék is állásába, nem marad meg a jegy- zőségben, hanem máshol próbál elhe­lyezkedni hogy félre álljon azok htjából, akik ezt óhajtják. A felfüggesztést megelőzőleg különben szigorú vizsgálat indult meg a főjegyző ellen és az iratokat az adonyi főszolga­bíró felterjesztette Szűcs Gedeon dr. vármegyei tiszti főügyészhez. A fő­ügyész rövidesen elkészíti a vádin- ditványt, majd az alispán dönt az ügy­ben. Dunapentele közönsége izgalommal várja a fejleményeket. A felfüggesztéssel kapcsolatban nyilat­kozott Fejérmegye alispánja és kijelen­tette, hogy az ügyet tnégcsak a feljelen­tésekből ismeri. A legutóbbi feljelentés­ben olyan pénzösszegről van szó, amely az OTT-lói érkezett a leventék cel­láira. Ezt az összeget, a feljelentés szerint, a főjegyző később könyvelte volna el. A felfüggesztést megkívánta a község lakos­ságának nyugalma, egyébként a vizs­gálat folyik az igazság mielőbbi kide­rítésére. l^reuger Jvar avagy a svéd gyufa hibája Bánatosan gyújt a gyufa. Kicsik szánkból a szivar, Olvasva a sok csalást, mit Elkövetett Kreuger Ivar. Hiába volt a svéd-gyufa Lám csak: kén- és foszformentes, Hogyha nem volt a vezére, Mint kiderült — csalásmentcs. Budapest kölcsönpénze az angol par­lamentben. Az angol alsóházban. Arthur Samuéi — ezúttal harmadszor — kérdezte a külügyminisztertől: sikerült-e a Budapest székesfőváros által Londonba küldött és a németek által Berlinben lefoglalt összegek fel­szabadítását lehetővé tenni, s ha nem, mit szándékozik tenni, hogy ezeket az összegeket visszaadják angol tulajdonosaiknak? Edén kül­ügyi alállamtitkár azt felelte, hogy berlini angoi nagykövet ismét utasítást kapott, hogy a lehető legerélyesebben lépjen fel a német kormánnyal szemben. A kaposvári biró pőre Széchenyi Mihály gróf és ügyvédje ellen. Vitéz Széchenyi Mihály gróf 1930-ban a ka­posvári törvényszék előtt nagybátyja, Széchenyi Emil gróf koronaőr ellen 1 millió 800.000 pengő erejéig szegény- jogon örökösödési pert indított. A gróf ügyvédje kizárási indítványt emelt az ügyben eljáró Páva István dr., kapos­vári törvényszék ibiró ellen. Az örökö­södési per folyt tovább, de Pava István dr. a Isizárási indítvány több kitételét sértőnek találta és pert indított vitéz Széchenyi Mihály gróf és ügyvédje ellen. Hétfőn ‘tárgyalta az ügyet a kaposvári törvényszék. Darvai ügyvéd kijelentette, hogy nem érzi magát bűnösnek. Hang­súlyozta, hogy megbízatásának keretei között járt cl."Széchenyi Mihály gróf ki­jelentette, hogy a beadvány tartalmáról nem tud, azzal nem azonosítja magát. A bíróság bizonyos iratok beszerzése végett elnapolta á tárgyalást. Óriási földrengések Kínában és Oroszországban Egyszerre két ázsiai országból je­lentik, hogy megmozdult a föld és borzasztó pusztítást okozott. A kínai Hupe tartományban levő Macsing város legnagyobb része teljesen el­pusztult. A földrengést Hupe tarto­mány sok más részén is érezték. Az eddigi jelentések szerint 51 a halálos áldozatainak száma. Az ázsiai Orosz­országhoz tartozó Svinoi-szigeteken igen nagy kárt okozott a földrengés. Rengeteg ház és számos világítóto­rony is teljesen tönkrement. Nyolc férfi, egy nő és három gyermek meg­halt, II vonat elé vetette igát egy zalabaksai leány A Rédics—Zalaegerszeg köz közlekedő személyvonat Lenti Csömödér állomások között elgáz ta Herceg Irén zalabaksai leán A mozdonyvezető csak az utol pillanatban vette észre a lányt, m hogy nem tudta megállítani a a natot. A kerekek a leánynak mir két karját és lábát levágták. Besz ütöttük a zalaegerszegi kórházi ahol hétfőn meghall. Valószil hogy a leány öngyilkossági szá dékból vetette magát a vonat elé. Temploiiiszentelés Pákozdon, 5 sárnap szentelte fel Shvoy Lajos s: kesfehérvári megyéspüspök Pákózd k ség újonnan alakított templomát. A sz< telési ünnepélyen hivatalosan a járás i szolgabirája is megjelent. Nem kap óvoda-kölcsant ijpe Újpest városának egy év előtt Í00.C pengős kölcsönt utalt ki a Pénzintéz Központ utján a kormány óvoda épi sere. A város a pénzt még nem ve fei, bár az építkezést már megken ték. Most a Pénzintézeti Központ ér sitette Újpest várost, hogy a kölesé nem folyósítja. A város most maga kölcsönből fejezi be az óvoda építi zését. Hamiskártyázással vádolnak e| bécsi magyar fiatalembert. A béc rendőrség a Wiener Club vezetőségén: feljelentésére vizsgálatot inditott a kli három, tagja ellen, akikel hamis kárty zással vádolnak. A gyanúsítottak köz Guttmann Oltó báró és Manesse báró i mert bécsi főurak. A harmadik gvan sitott egy Berzeviczy nevű, állítólag m gyár fiatalember, akinek keresztnév nem tudják és akit egj’elöre nem tálé nak. Katholikus népszövetségi gyűlés Pécsett. katholikus népszövetség baranyai szerveze vasárnap délután értekezletet tartottak a p esi katholikus körben. Az értekezleten Yir Ferenc megyéspüspökön, a város katholik társadalmának előkelőségein és a vármeg papságán. kívül 100 baranyamegyei közs képviseltette magáit. Az alsóvámosi gyilkos legény bírái előtt. A múlt év december ben reyotveres gyilkosság történt a gvő megyei Alsóvámos községben. Buri; József helybeli legény kocsmai verek dós nyomán agyonlőtte társát, Szigc Antalt. A statáriális törvény érteiméin úgy volt. hogy Burián fölött rögtűnité bíróság ítélkezik, mivel azonban önv delem lehetősége derült ki. az ügyé rendes bíróság elé utalta az ügyet, győri törvényszék húsz tanút idézett m a tárgyalásra, amelyet hétfőre tűzött 1 A tárgyalás Burián kihallgatásával ke dődött. A gyilkos legény azt hango tatta. hogv nem akarta ‘ agyonlőni "b rátját és a gyilkos lövés előtt kétszt a levegőbe lőtt. Közben a keresztkérd: sek izgalmában elájult. A helybeli koc máros, mint tanú. megerősítette a vá: lőtt védekező vallomását. Több tan vallomása szerint Burián már az iv< bán, tehát az udvaron történt üsszeti zés előtt elővette revolverét. Halálküzdelem az áradás lölöt Kovács Imre szolnoki gyepmester hé főre virradó éjszaka a törökszentmikló vásárról ment haza kocsiján. A sötétbe eltévesztette az utat és az áradásba ha tott. Az ár elkapta a lovakat, ugvhog S iltanatok múlva mindkét ló megfu adt. Kovács egy a vizből kiálló 1 ágába kapaszkodott és torkaszakadlábc segítségért kiáltozott. A gátőrök figye mesek lettek a borzalmas jajvcszckelé: re, telefonon értesítették a tüzoltóka akik azután fáklyákkal megkeresték fán csüngő embert, akihez" éppen a utolsó pillanatban érkeztek, mert Ke vács már eszméletlenül, végső crejétc elhagyva kapaszkodott a fa ágába.' Ki telekkel végre sikerült őt megmenten ess®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®. Osztálysorsjáték Hétfőn folytatták a pénteken megkez <lclt 28-ik osztály-sorsjáték húzását. Ki húztak 1000 nyereményt, amelyek közii a legnagyobb, a 10.000 pengős jutalon az 56622 számú sorsjegyre jutott. A hu zás eredménye egyébként a következő 10.000 pengőt nyert: 56622 1009 pengőt: 38562 509 pengőt: 4026 9589 23701 20531 300 pengőt: 2901 8377 33395 101-13 5058 59367 50817 71316 150 pengőt: 2529 482= 16902 22613 2114 24621 28319 3-878 37612 39449 15152 4634 57967 62322 71360 76905 77285 8362-1 Ezenkívül 60 pengőt nyert 96S dara) sorsjegy. A második osztály húzása má jus 18-án és 19-én lesz.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék