Kis Ujság, 1932. augusztus (45. évfolyam, 171-194. szám)

1932-08-02 / 171. szám

Hitler pártja győzött a német választásokon Borzalmas polgárháború / Apag^ I Statfriális Ítélet dúlt Xönigsbergbeii / Saióuádk / lesz Kecskeméten Elesett a legvitézebb kínai tábornok A japán-kínai harcok még egyre fel fellángolnak. Legutóbb a japán csapolok szétszórtak egy kínai felkelőkből álló seregei. A japánok egy mocsárba szorították a kínaiakat, akik 250 halottat hagytak a csala téren. A halottak között a japánok megtalál­ták a híres Ma Tsha-Tschang tábornok gépfegyverek!©* ros’ává főtt holttestét. Ma Tsha-Tsch ng iábemek a Noghi folyó mellett vívott küzdelemben és Cicikar védelmében oly hősiességei tanúsított, hogy kiérdemelte még ellenfeleinek is a bámulatát. Felrobbant Newyorkban a világhírű Ritz-szálloda Hétfőn a délutáni órákban a vi­lághírű newyorki' Ritz Towers szál­loda pincehelyiségében nagy. robba­nás történt, amely, tűzvészt okozott és az óriási szállóépület egy ré­szét rombadönlötle. A robbanás ereje olyan nagy volt, hogy messzi körzetben az összes ablaktáblák betörtek. A hatalmas dörej hallatára óriási embertömeg futott össze. A távoli külvárosokból is ezrével indultak meg az emberek a város belseje felé, ahol az előkelő Ritz szálló van és kíváncsiságukkal erősen akadá­lyozták a tűzoltók és mentők felvonulását A hatalmas szálló pincéjében lak­kozó üzem van és a tűz áz ott fel­halmozott festékekben és lakkokban bőséges táplálékot talált. Az oltási munkálatok közben öt tűzoltó meghalt. A szálloda vendégei között leírha­tatlan riadalom tört ki. Eddig sok súlyos sebesülésről is érkezett je­lentés. Revolveres gyilkosság és merénylet egy simontornyai házban A tolnamegyei Simontornya köz­ség lakosságát párját ritl itó esemény tartja izgalomban. Egyazon napon, egy házban re­volveres gyilkosság és egy revol­veres merénylet történt. Nemes István negyven éves gaz­dasági cseléd rokonát, a harminc­hét éves Takács Ferencet bosszúból két pisztolylövéssel megölte. A gyilkosság után Nemes megszö­kött. Alighogy a csendőrséghez érke­zett a gyilkosság hire, megtörtént a revolveres merénylet. Nemes Ist­ván házában öccsének felesége, Ne­mes József né pisztolyból rálőtt az előbb le­gyilkolt Takács Ferenc húgára: Takács Erzsébetre és a lányt életveszélyesen megsebesítette. A szekszárdi ügyészségről Gál Dezső dr. királyi ügyész és Gergely Lajos vizsgálóbíró a helyszínre utaztak, a bonyolult vérengzés ki­vizsgálására. inat a íenqer iialoíiaiérí Kétszász molieln beleveszelt a megáradt folyóba A ke.eibeagáíiai NuakhoIIy városban borza.más s-erencsédenség történt. Egy komp, ameíyen 250 mohamedán mun­kás a megárad- folyón igyekezett ké­résziül, felborult, úgyhogy mind a 250 utas a vízbe zuhan!" Az erősen meg- duzzadl folyóban csak 50 embernek si­került parira úsznia, a többi odaveszett. Kenyérpósta és házassági posta a 6=ik oldalon! A Niobe német iskolahajón elsülyedt 69 fiatal tengerészhadapród lelki- üdvéért imádkoznak a matrózok, katonák és a fürdővendégek Swienemün- de északtengeri fürdő strandján A világ szépségkirálynofe Vasárnap tartották meg a belgiumi Spaa városban a világ szépségkirátynö választást, amelyen Larnpel Ica, az Idei magyar szépségkirálynő is részt. vett. A íMiss Universe« címet Karimán Halis Hanem, a 18 éves hosszuhaju török szépségkirálynő nyerte el, vagyis őt je­lentették a világ legszebb nőjének. Miskolc lípyzőjét felfiiiesztették állásától Megindul a fegyelmi eljárás a polgármester ellen Miskolc város közgyűlése hétfőn dél­után foglalkozott a városi Apolló-moz- gónál történt visszaélésekkel és a főtiszt- viselők fegyelmi ügyével. A négy és fél óra hosszat tartó, iz­galmas ülésen éles kifakadások hangzót, tak el a mozi vezetői ellen. Kellner Miklós dr. indítványozta, hogy a köz­gyűlés tegyen bűnvádi följelentést. Itei- singer Ferenc viszont követelte, hogy az érdekelt városi főtisztviselőkeS fiiggesz- sze föl állásuktól a közgyűlés. Titkos szavazás után elrendelték a fe­gyelmi vizsgálatot Itodobay Sándor pol­gármester, Silbiger Bertalan dr. tiszti- főügyész és Piánk Miklós dr- főjegyző ellen. Kellner Miklósnak a bűnvádi fel jelen­tésre vonatkozó indítványát, továbbá Reisinger Ferencnek Hodobay polgár­mester felfüggesztésére vonatkozó indít­ványát elvetették. Piánk Miklós dr. vá­rosi főjegyzőt viszont a közgyűlés újabb titkos szavazás után felfüggesztette ál­lásától. > k KEDD, 1932 augusztus 2 ^ 46. évfolyam 171. szám J Független politikai napilap ~ Főszerkesztő: APOR DEZSŐ ;?Az előfizetés ára: Egész évre 24 P, félévre 12 P, negyedévre Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, IV. Dalmady-utca 3 Íf6 P, egy hónapra 2 P. Külföldre az előfizetési ár kétszerese ^ O WLJ KaS "L-J Telefonszám: 88-8-10 - Levélcím: KIS ÚJSÁG, BUDAPEST 4 Ara Qf miér w»urn11

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék